ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) și (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. e) și art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Criteriile de performanță aprobate potrivit alin. (1) nu se aplică serviciilor private constituite în cadrul operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul nuclear, pe calea ferată, la metrou, în aeroporturi și porturi maritime sau fluviale și în exploatări miniere subterane. În cazul acestora se aplică reglementările specifice domeniului de activitate.(3) La operatorii economici și instituțiile care au în administrare parcaje subterane, dispozițiile prezentului ordin se completează cu prevederile normativelor specifice în vigoare.  +  Articolul 2(1) Autoritățile administrației publice locale, conducătorii operatorilor economici/instituțiilor care au obligația constituirii serviciilor voluntare sau serviciilor private pentru situații de urgență, după caz, precum și conducătorii serviciilor private pentru situații de urgență constituite ca societăți prestatoare de servicii trebuie să asigure aplicarea prezentului ordin.(2) Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență înființate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanță aprobate prin prezentul ordin în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestuia. Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 90 din 21 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 21 iulie 2017, termenul pentru îndeplinirea criteriilor de performanță prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, se prorogă până la data de 31 decembrie 2017.
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 162 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 29 decembrie 2017, termenul pentru îndeplinirea criteriilor de performanță prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2018.
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 71 din 29 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 29 iunie 2018, termenul pentru îndeplinirea criteriilor de performanță prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, se prorogă până la data de 30 iunie 2019.
  (3) În scopul prevăzut la alin. (2), serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înființare și a avizelor pentru sectoarele de competență. Criteriile de performanță aprobate prin prezentul ordin sunt îndeplinite la data deținerii avizului de înființare și a avizelor pentru sectoarele de competență.(4) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), avizele de înființare și avizele pentru sector de competență, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, își încetează valabilitatea.
   +  Articolul 3Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare inspectoratul general, și inspectoratele pentru situații de urgență județene și București-Ilfov, denumite în continuare inspectorate județene, controlează, în condițiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;c) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 250/2010 privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2010.
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  București, 14 iunie 2016.Nr. 96.  +  AnexaCRITERII DE PERFORMANȚĂprivind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor privatepentru situații de urgență