HOTĂRÂRE nr. 439 din 21 iunie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 14 august 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) comandă sau realizează filme documentare, realizează campanii de informare publică și imagine, inițiază și organizează seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, conferințe, congrese, târguri, expoziții, spectacole și alte acțiuni pe tema păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în rândul minorităților naționale;2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Pentru acțiunile prevăzute la art. 2 lit. b)-f) se pot acoperi, din sursele de finanțare prevăzute la art. 6, următoarele tipuri de cheltuieli:a) transport și cazare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, masă, apă, ceai și/sau cafea pentru participanții și invitații la acțiunile, programele și proiectele organizate la inițiativa Institutului sau în parteneriat pentru maximum 100 de participanți;b) premii, onorarii, achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a târgurilor, expozițiilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, dezbaterilor, simpozioanelor, meselor rotunde, precum și de amenajare a spațiilor unde acestea se desfășoară, în condițiile legii;c) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoționale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de campanii de informare publică și imagine, abonamente la publicații în domeniu, închiriere de bunuri mobile și imobile, în condițiile legii.3. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Institutului, potrivit legii, având calitatea de ordonator terțiar de credite;
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Departamentul pentru Relații Interetnice,
  Amet Aledin,
  subsecretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 iunie 2018.Nr. 439.----