ORDIN nr. 62 din 13 iunie 2018privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 25 iunie 2018    Având în vedere competențele delegate Direcției Generale Anticorupție prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează modul de organizare și desfășurare a activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum și activitățile de educație pentru promovarea integrității.  +  Articolul 2(1) Prevenirea corupției constituie ansamblul măsurilor realizate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție săvârșite de personalul MAI, al adoptării unui comportament integru și al creșterii încrederii cetățenilor în instituție.(2) Prevenirea corupției se realizează prin:a) activități de informare și instruire anticorupție a personalului MAI;b) campanii/acțiuni de prevenire a corupției pentru conștientizarea cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție, adresate personalului MAI și cetățenilor;c) managementul riscurilor de corupție;d) evaluarea reacției instituționale la corupție;e) activități de educație pentru promovarea integrității;f) efectuarea testelor de integritate.  +  Capitolul II Activități de informare și instruire anticorupție a personalului MAI  +  Articolul 3Activitățile de informare și de instruire anticorupție se realizează de către personalul specializat din cadrul Direcției Generale Anticorupție, denumită în continuare DGA.  +  Articolul 4(1) Activitățile de informare anticorupție se desfășoară în scopul prezentării riscurilor de corupție specifice unui domeniu de activitate, a informațiilor de noutate privind activitatea de prevenire și combatere a corupției, a legislației, a studiilor și cercetărilor ce privesc acest domeniu.(2) Activitățile de informare anticorupție se realizează din inițiativa DGA sau la solicitarea structurilor MAI și se desfășoară pe o durată de cel puțin 30 de minute.  +  Articolul 5(1) Activitățile de instruire anticorupție se desfășoară în vederea dezvoltării capacității personalului MAI de a utiliza și combina cunoștințe teoretice, deprinderi practice și atitudini specifice în domeniul prevenirii corupției.(2) Activitățile de instruire anticorupție se realizează din inițiativa DGA sau la solicitarea structurilor MAI și au în vedere, cu prioritate, personalul nou-încadrat în MAI, cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupție, precum și personalul cu funcții de conducere.  +  Articolul 6Activitățile de instruire anticorupție se desfășoară cu un număr maxim de 30 de participanți, pe o durată de cel puțin două ore.  +  Articolul 7(1) Întregul personal al MAI are obligația de a participa la activitățile de instruire anticorupție desfășurate de către DGA, cel puțin o dată la 3 ani.(2) Personalul MAI nou-încadrat și cel care ocupă posturi de conducere au obligația de a participa la activitățile de instruire anticorupție desfășurate de către DGA, în primele 6 luni de la numirea/împuternicirea în funcție.  +  Articolul 8La solicitarea DGA, structurile MAI asigură condițiile corespunzătoare organizării activităților de informare sau de instruire anticorupție.  +  Articolul 9Personalul DGA planifică, organizează și desfășoară activități de informare și instruire anticorupție, în conformitate cu prevederile prezentului ordin și ale procedurilor operaționale.  +  Capitolul III Campanii/acțiuni de prevenire a corupției pentru conștientizarea cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție, adresate personalului MAI și cetățenilor  +  Articolul 10(1) Campania de prevenire a corupției reprezintă un ansamblu de acțiuni de amploare, desfășurate la nivel național, regional sau local, ce implică utilizarea mai multor materiale cu caracter preventiv, pentru conștientizarea de către personalul MAI și cetățeni a cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție.(2) Acțiunea de prevenire a corupției reprezintă o activitate desfășurată la nivel național, regional sau local, ce implică utilizarea unui număr redus de materiale cu caracter preventiv, pentru conștientizarea de către personalul MAI și cetățeni a cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție.  +  Articolul 11(1) Personalul DGA planifică, organizează și desfășoară campanii și acțiuni de prevenire a corupției în conformitate cu prevederile prezentului ordin și ale procedurilor operaționale.(2) Campaniile și acțiunile de prevenire a corupției pot fi organizate și implementate cu sprijinul structurilor MAI din care face parte publicul-țintă sau cu care interacționează publicul-țintă, precum și cu sprijinul altor entități din afara MAI.  +  Capitolul IV Managementul riscurilor de corupție  +  Articolul 12(1) Managementul riscurilor de corupție reprezintă ansamblul proceselor ce vizează identificarea, descrierea, evaluarea și ierarhizarea factorilor instituționali și individuali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție, elaborarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției și limitarea efectelor acestora.(2) La nivelul fiecărei structuri MAI, activitatea de management al riscurilor de corupție se materializează într-un document ce se supune monitorizării și evaluării anuale de către DGA.  +  Articolul 13Scopul activității de management al riscurilor de corupție este reprezentat de adoptarea la nivelul tuturor structurilor MAI a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât probabilitatea apariției acestora și impactul resimțit la nivelul activităților ministerului să fie diminuate.  +  Articolul 14Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:a) creșterea nivelului integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;c) asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție.  +  Articolul 15(1) Cadrul conceptual și organizatoric al activității de management al riscurilor de corupție se stabilește prin procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAI, care se realizează de către DGA și se transmite tuturor structurilor.(2) Activitățile de management al riscurilor de corupție sunt realizate prin intermediul unei aplicații informatice utilizate în acest scop, denumită Managementul asistat al riscurilor de corupție (MARC).(3) DGA administrează și asigură funcționarea aplicației informatice pentru managementul riscurilor de corupție.  +  Articolul 16(1) DGA asigură monitorizarea, coordonarea și evaluarea activității de management al riscurilor de corupție desfășurate de către structurile MAI și a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție adoptate și implementate de către acestea, pe baza datelor, informațiilor și rapoartelor transmise de către structurile MAI.(2) Structurile MAI au obligația de a furniza DGA datele și informațiile solicitate privind activitatea de management al riscurilor de corupție.  +  Capitolul V Evaluarea reacției instituționale la incidentele de integritate  +  Articolul 17Incidentul de integritate reprezintă situația în care asupra unui angajat MAI a fost dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri:a) încetarea disciplinară a raporturilor de serviciu/muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică.  +  Articolul 18Obiectivele evaluării reacției instituționale la incidentele de integritate sunt:a) identificarea factorilor individuali și organizaționali care au favorizat producerea incidentelor de integritate;b) identificarea punctelor tari și a punctelor slabe în implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție;c) verificarea gradului de eficacitate și a conformității măsurilor stabilite la nivelul structurii evaluate cu bunele practici din domeniul de activitate;d) identificarea de criterii/indicatori care să permită anticiparea prezenței unor riscuri de corupție;e) identificarea segmentelor de activitate unde pot fi aduse îmbunătățiri care să conducă la o mai bună prevenire/la un mai bun control a/al riscurilor de corupție.  +  Capitolul VI Activități de educație pentru promovarea integrității  +  Articolul 19Educația pentru promovarea integrității constituie ansamblul măsurilor aplicate în vederea însușirii cunoștințelor, a formării și dezvoltării capacităților, atitudinilor, deprinderilor și comportamentelor copiilor, adolescenților, tinerilor și adulților, contribuind la buna creștere, cunoașterea drepturilor și obligațiilor, dezvoltarea comportamentului integru, creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție. Educația în domeniul eticii și integrității se realizează atât la nivelul MAI, cât și în rândul cetățenilor, de către DGA.  +  Articolul 20Activitățile de educație pentru promovarea integrității la nivelul MAI se realizează prin:a) introducerea în curriculumul instituțiilor de formare inițială și al centrelor de pregătire aflate în subordinea MAI a unor teme/discipline privind etica și integritatea; personalul DGA poate participa la susținerea temelor sau la activitățile de formare în cadrul unor discipline privind etica și integritatea;b) prezentarea de către reprezentanții DGA a unor teme privind etica și integritatea în cadrul instituțiilor de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, la solicitarea instituțiilor sau din inițiativa DGA, cu acordul acestora;c) acordarea de către DGA a sprijinului de specialitate în vederea pregătirii unor cadre didactice în domeniul prevenirii corupției, la solicitarea instituțiilor de formare inițială și a centrelor de pregătire aflate în subordinea MAI;d) sesiuni de comunicări științifice pe teme incidente domeniului anticorupție;e) cursuri, seminare și ateliere de lucru pe teme anticorupție.  +  Articolul 21Activitățile de educație pentru promovarea integrității adresate cetățenilor sunt:a) activități organizate și desfășurate în cadrul unor entități din afara MAI sau în parteneriat/colaborare cu acestea, din inițiativa DGA sau la solicitarea acestora;b) activități educativ-preventive realizate în parteneriat/ colaborare cu societatea civilă/organizații neguvernamentale/ asociații/fundații/mediul de afaceri, în vederea cooptării societății civile și mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției;c) activități de promovare a atitudinii civice și de informare cu privire la noțiunile incidente domeniului anticorupție;d) participarea la evenimente organizate de MAI cu caracter informativ-preventiv, educativ și de reprezentare;e) activități organizate în cadrul unor programe educaționale desfășurate la nivel național sau în cadrul unor parteneriate cu inspectoratele școlare, organizații neguvernamentale, asociații, fundații etc.;f) participarea în cadrul unor ateliere de lucru, informări, concursuri tematice, tabere organizate pe diverse subiecte anticorupție pentru prezentarea, conștientizarea și dezbaterea unor teme privind consecințele și cauzele corupției, precum și metodele și mijloacele de prevenire a acesteia;g) sesiuni de comunicări științifice, cursuri, seminare și ateliere de lucru pe teme anticorupție destinate cetățenilor;h) alte activități organizate pentru sau împreună cu cetățenii în scopul prevenirii faptelor de corupție.  +  Capitolul VII Consilierul pentru integritate  +  Articolul 22(1) Consilierul pentru integritate este persoana desemnată la nivelul structurilor aparatului central al MAI, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea MAI, respectiv structurilor subordonate acestora ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru sprijinirea activităților de prevenire a corupției desfășurate de către DGA în condițiile prezentului ordin.(2) Șefii structurilor prevăzute la alin. (1) pot dispune desemnarea consilierilor pentru integritate și la alte structuri din subordine, având la bază criteriile minimale reprezentate de:a) volumul și complexitatea activităților structurii;b) numărul angajaților din cadrul structurilor subordonate;c) posibilitățile concrete de prevenire a corupției;d) distanța dintre sediul structurii subordonate și sediul structurii ierarhic superioare.  +  Articolul 23Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziție/ordin a/al conducătorului structurii MAI din care face parte.  +  Articolul 24(1) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:a) asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției din MAI;b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de către DGA;c) propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire realizate de către personalul specializat al DGA;d) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupției, constituit în conformitate cu procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAI;e) sprijină personalul DGA în realizarea activităților de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor privind reacția instituțională la incidentele de integritate.(2) Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuțiile prevăzute la alin. (1), în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(3) Activitatea desfășurată de persoana desemnată consilier pentru integritate poate face parte din evaluarea anuală de serviciu.  +  Articolul 25În vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice, DGA asigură instruirea consilierilor pentru integritate.  +  Capitolul VIII Responsabilitatea personalului de conducere  +  Articolul 26(1) În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere din cadrul MAI are următoarele responsabilități:a) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de DGA;b) sprijină personalul specializat al DGA în organizarea și implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției;c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naționale anticorupție;d) asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;e) solicită sprijinul DGA cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;f) sprijină personalul specializat al DGA în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate;g) furnizează DGA documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor etc.), precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către DGA.(2) Fișa postului pentru personalul de conducere din cadrul MAI se actualizează cu atribuțiile prevăzute la alin. (1), în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(3) Activitatea desfășurată de personalul de conducere din cadrul MAI, în vederea prevenirii faptelor de corupție, poate face parte din evaluarea anuală de serviciu.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 27(1) Șefii structurilor MAI au obligația de a comunica aparatului propriu al DGA sau, după caz, serviciilor județene anticorupție/Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov persoanele desemnate consilieri pentru integritate, cu datele de contact ale acestora (de exemplu, telefon, e-mail și fax), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum și orice modificări cu privire la acestea, în termen de 30 de zile de la momentul survenirii lor.(2) Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează cu respectarea reglementărilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 iunie 2013, se abrogă.  +  Articolul 29Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 13 iunie 2018.Nr. 62.----