ORDIN nr. 1.443 din 11 iunie 2018pentru aprobarea formatului standard, a termenelor și modalității de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 22 iunie 2018  Având în vedere:– prevederile art. 72 și art. 73 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 36 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 21 alin. (2) teza a II-a și al art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 lit. d) și art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prin prezentul ordin se asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere și colectare periodică a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective din cadrul autorităților și instituțiilor publice.(2) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de colectare a datelor privind constituirea și modificarea componenței comisiilor paritare și implementarea acordurilor colective.  +  Articolul 2(1) Se aprobă termenele și instrucțiunile de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă formatul standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor și modalității de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 2 octombrie 2009, se abrogă.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  București, 11 iunie 2018.Nr. 1.443.  +  Anexa nr. 1
  TERMENELE ȘI INSTRUCȚIUNILE
  de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective
   +  Articolul 1(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de raportare către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective.(2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund de corectitudinea datelor completate în anexa nr. 2 la ordin.(3) Autoritățile și instituțiile publice îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul ordin prin persoana sau persoanele desemnate în condițiile menționate la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Conducătorii autorităților și instituțiilor publice transmit Agenției datele solicitate, după cum urmează:a) formatul standard, până cel târziu la data de 1 februarie a fiecărui an;b) o copie a acordului colectiv, respectiv a actului adițional la acordul colectiv, în termen de cel mult 10 zile de la data încheierii.  +  Articolul 3(1) Formatul standard se transmite în format electronic, într-un singur document atașat, la adresa de e-mail comisiiparitare@anfp.gov.ro, în format Office Word, cu caractere Times New Roman, corp 12, cu diacritice, fără sublinieri sau prescurtări.(2) Subiectul e-mailului prin care se transmit Agenției datele în format electronic este format din „acronimul autorității sau instituției publice“ raportare „anul“.(3) Documentele prevăzute la art. 2 lit. b) se transmit pe suport hârtie prin depunere directă la sediul Agenției sau poștă militară, poștă civilă, fax.  +  Articolul 4(1) Agenția centralizează datele transmise în condițiile prevăzute la art. 3, pe baza cărora elaborează raportul anual privind comisiile paritare și acordurile colective.(2) Agenția poate prezenta în cuprinsul rapoartelor prevăzute la alin. (1) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele standard de raportare completate în condițiile și termenele prevăzute în prezentul ordin.(3) Raportul anual privind comisiile paritare și acordurile colective constituie parte integrantă din raportul anual privind managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici.
   +  Anexa nr. 2
  Format standard de completare și transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare și acordurile colective
  Denumirea instituției care transmite datele................................................................................................
  Date de contact ale persoanei responsabile cu transmiterea datelor referitoare la comisiile paritare și acordurile colective Nume, prenume: ....................................................................... Funcția deținută:.....................................................................Telefon: ..................................................................................... Fax: ......................................................................................... E-mail: .....................................................................................
  Perioada la care se referă datele transmiseDe la: ....................................................................................... La: ..........................................................................................
  I.Date generale privind constituirea și componența comisiei paritare
  1.1.În cadrul autorității sau instituției publice a fost constituită și funcționează o comisie paritară?o DA^1 Data constituirii comisiei paritare :............................................ o NU^2, deoarece ......................................................................................................................................................................
  1.2.În perioada la care se referă datele transmise, au intervenit modificări ale actului administrativ de constituire a comisiei paritare?o DA^3 Data modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare: ........................ Motivul/Motivele modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare^4: ................................................................................................. o NU
  1.3.Numărul membrilor titulari ai comisiei paritare, conform actului de constituire:o 2, dintre care: - ... funcționari publici de conducere - ... funcționari publici de execuție - ... alte categorii de funcționari publici, respectiv: ................................................................................................. o 4, dintre care: - ... funcționari publici de conducere - ... funcționari publici de execuție - ... alte categorii de funcționari publici, respectiv: ................................................................................................. o 6, dintre care: - ... funcționari publici de conducere - ... funcționari publici de execuție - ... alte categorii de funcționari publici, respectiv: ..................................................................................................
  1.4.Secretarul desemnat al comisiei paritare este:o funcționar public: o secretarul titular o secretarul supleant o persoană angajată cu contract individual de muncă: o secretarul titular o secretarul supleant
  II.Date specifice privind constituirea și componența comisiei paritare
  2.1.Membrii comisiei paritare reprezentanți ai funcționarilor publici au fost desemnați:o de către organizația sindicală reprezentativă a funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice o prin acord între organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice o prin vot, de către funcționarii publici
  2.2.Au fost înregistrate contestații cu privire la parcurgerea procedurilor de constituire a comisiei paritare?o DA o NU
  2.3.Au fost înregistrate sentințe judecătorești având ca obiect nerespectarea procedurilor de constituire a comisiei paritare?o DA o NU
  2.4.Persoanele desemnate ca membri în comisia paritară au beneficiat de instruire în domeniile în care urmează a analiza documentele supuse spre avizare comisiei paritare?o DA, au beneficiat de: o instruire special destinată membrilor comisiilor paritare o instruire în domeniul evaluării și ameliorării condițiilor de muncă o instruire în domeniul asigurării sănătății și securității în muncă o instruire în domeniul asigurării perfecționării profesionale a funcționarilor publici o instruire în domeniul drepturilor și obligațiilor funcționarilor publici (inclusiv pe subiecte precum stabilirea programului de lucru și protecția personalului în situații specifice) o NU
  III.Date generale privind activitatea comisiei paritare în perioada la care se referă datele transmise
  3.1.Număr de ședințe ale comisiei paritare organizate și desfășurate în perioada la care se referă datele transmise: .................., dintre care: - .............. întrunite la solicitarea conducătorului autorității sau instituției publice - ............... întrunite la solicitarea președintelui comisiei paritare - ............... întrunite la solicitarea sindicatului reprezentativ/ reprezentanților funcționarilor publici - ............... întrunite la solicitarea majorității funcționarilor publici
  3.2.Număr de avize emise de comisia paritară în perioada la care se referă datele transmise: ..................., dintre care: - ............ avize favorabile - ............ avize favorabile cu obiecțiuni - ............ avize nefavorabile
  IV.Date specifice privind activitatea comisiei paritare în perioada la care se referă datele transmise
  4.1.În cadrul ședințelor comisiei paritare, conform ordinii de zi a fiecărei ședințe în parte, au făcut obiectul discuțiilor:o propunerile membrilor comisiei paritare de măsuri destinate îmbunătățirii activității sau instituției publice o măsurile privind pregătirea profesională a funcționarilor publici o propunerile privind flexibilizarea programului de lucru al funcționarilor publici o propunerile privind încheierea de acorduri colective o rezultatele urmăririi realizării acordurilor colective o aprobarea rapoartelor cu privire la respectarea acordurilor colective încheiate în condițiile legii o alte subiecte decât cele menționate anterior
  V.Date generale privind încheierea de acorduri colective și aplicarea prevederilor acestora^5
  5.1.În cadrul autorității sau instituției publice a fost semnat și/sau se aplică prevederile unui acord colectiv?o DA^6 Data semnării acordului colectiv: ................... Perioada pentru care a fost semnat acordul colectiv: de la ................ până la ................ o NU
  5.2.În perioada la care se referă datele transmise, au intervenit modificări ale clauzelor acordului colectiv?o DA^7 Data semnării actului adițional la acordul colectiv: ........................ o NU
  5.3.Acordul colectiv aplicat în cadrul autorității sau instituției publice conține prevederi referitoare la:o constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă, ca urmare a rezultatului negocierilor: o la semnarea acordului colectiv inițial o la semnarea unui act adițional ulterior o sănătatea și securitatea în muncă, ca urmare a rezultatului negocierilor: o la semnarea acordului colectiv inițial o la semnarea unui act adițional ulterior o programul zilnic de lucru, ca urmare a rezultatului negocierilor: o la semnarea acordului colectiv inițial o la semnarea unui act adițional ulterior o perfecționarea profesională, ca urmare a rezultatului negocierilor: o la semnarea acordului colectiv inițial o la semnarea unui act adițional ulterior o protecția persoanelor alese în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau desemnate ca reprezentanți ai funcționarilor publici, ca urmare a rezultatului negocierilor: o la semnarea acordului colectiv inițial o la semnarea unui act adițional ulterior o alte subiecte decât cele menționate anterior
  5.4.Semnatarii acordului colectiv din partea funcționarilor publici au fost desemnați:o de către organizația sindicală reprezentativă a funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice o prin acord între organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice o prin vot, de către funcționarii publici
  5.5.Au fost înregistrate solicitări de constatare a nulității acordului colectiv?o DA o NU
  5.6.Au fost înregistrate sentințe judecătorești având ca obiect constatarea nulității acordului colectiv?o DA o NU
  5.7.Au fost sesizate situații de neexecutare a acordului colectiv/de neîndeplinire a obligațiilor asumate de către părțile semnatare?o DA, sesizările venind din partea: o autorității sau instituției publice, în calitate de parte semnatară a acordului colectiv o reprezentanților funcționarilor publici, în calitate de parte semnatară a acordului colectiv o funcționarilor publici, în calitate de beneficiari de drepturi și deținători de obligații în aplicarea acordului colectiv o NU
  ^1 În situația în care răspunsul este afirmativ, se vor completa în mod corespunzător data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei paritare, precum și restul formularului.^2 În situația în care răspunsul este negativ, se vor detalia motivele pentru care nu a fost constituită comisia paritară, fără a se completa restul formularului.^3 În situația în care răspunsul este afirmativ, se vor completa în mod corespunzător data modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare, precum și restul formularului; în situația înregistrării mai multor modificări în perioada la care se referă datele transmise, se vor completa datele corespunzătoare fiecărei modificări în parte.^4 Se va completa cu articolul/articolele din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare, așa cum apare acesta/apar acestea scrise în preambulul actului administrativ de modificare.^5 Secțiunea a V-a se va completa doar în situația în care în cadrul autorității sau instituției publice a fost semnat și/sau se aplică prevederile unui acord colectiv, indiferent dacă respectivul acord colectiv a fost încheiat în perioada la care se referă datele transmise sau se aplică ca urmare a încheierii la o dată anterioară.^6 În situația semnării, în perioada la care se referă datele transmise, a mai mult de un acord colectiv, se vor completa datele corespunzătoare fiecărui document în parte. La completarea datelor nu se vor include modificări ale clauzelor acordului colectiv înregistrate sub forma actelor adiționale. ^7 În situația în care răspunsul este afirmativ, se vor completa în mod corespunzător data modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare, precum și restul formularului; în situația înregistrării mai multor modificări în perioada la care se referă datele transmise, se vor completa datele corespunzătoare fiecărei modificări în parte.
  ----