ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 27 mai 2009pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009  Luând în considerare necesitatea asigurării independenței inspectorilor judiciari și a eficientizării activității acestora, aspect semnalat în mod constant de Comisia Europeană cu ocazia evaluării progreselor realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare,având în vedere faptul că recent Consiliul Superior al Magistraturii a întreprins un important proces de recrutare de inspectori pentru Inspecția judiciară, măsură care, însă, ar trebui dublată, în mod necesar, și de o îmbunătățire urgentă a cadrului legislativ în care Inspecția judiciară își va desfășura activitatea, având ca bază propunerile rezultate din experiența aplicării în practică a reglementărilor în materie până în prezent,ținând cont de imperativul menținerii, pe cât posibil, a unui grad înalt de ocupare a posturilor vacante de conducere, pe calea extraordinară a delegării, până la ocuparea lor pe calea ordinară a concursului pentru promovarea în funcții de execuție și, respectiv, de conducere,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 57, alineatele (6), (7) și (8) vor avea următorul cuprins:(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni și poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 6 luni.(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegați, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcții de conducere, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 6 luni.(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 6 luni.  +  Articolul IILegea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Acțiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Comisiile de disciplină pot fi sesizate de Inspecția judiciară sau se pot sesiza din oficiu în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor și procurorilor.(3) Comisiile de disciplină sunt formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspecție judiciară pentru judecători și, respectiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspecție judiciară pentru procurori.(4) Membrii comisiilor de disciplină nu pot desfășura pe perioada mandatului decât activitate specifică acestei calități și sunt înlocuiți de membri supleanți în situațiile în care, din motive întemeiate, nu pot participa la soluționarea lucrărilor.(5) Membrii comisiilor de disciplină și membrii supleanți sunt numiți de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de un an, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.2. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 45^1(1) Orice persoană interesată, inclusiv conducătorii instanțelor sau ai parchetelor, poate semnala Inspecției judiciare aspecte în legătură cu activitatea ori conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, cu încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori cu săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare.(2) Orice semnalare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor și procurorilor, greșit îndreptată la instanțe sau parchete, va fi înaintată Inspecției judiciare în termen de 5 zile de la înregistrare.(3) Aspectele semnalate sunt supuse unor verificări prealabile efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului de inspecție judiciară pentru judecători, respectiv ai Serviciului de inspecție judiciară pentru procurori, în cadrul cărora se stabilește dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare.(4) Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare.(5) În cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, Serviciul de inspecție judiciară pentru judecători, respectiv Serviciul de inspecție judiciară pentru procurori sesizează comisia de disciplină corespunzătoare.3. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) În termen de maximum 10 zile de la data sesizării, comisia de disciplină corespunzătoare poate dispune clasarea sau, după caz, efectuarea cercetării disciplinare. (la 27-03-2011, Alineatul (1) din Articolul 46 , Punctul 3. , Articolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) (1^1) În vederea exercitării acțiunii disciplinare, cercetarea disciplinară este obligatorie. (la 27-03-2011, Articolul 46 din Punctul 3. al Articolului II a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) (2) Cercetarea disciplinară se efectuează de inspectorii din cadrul Serviciului de inspecție judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul Serviciului de inspecție judiciară pentru procurori.(3) În cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției. Ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declarații sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare.(4) Cercetarea disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal.(5) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva judecătorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă.(6) Organul de urmărire penală este obligat să comunice Consiliului Superior al Magistraturii într-un termen rezonabil actul prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.(7) Suspendarea se dispune de comisia de disciplină, prin rezoluție.(8) Suspendarea operează până când soluția pronunțată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Dispozițiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.(9) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu excepția situației în care intervine suspendarea. Comisia de disciplină poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. (la 27-03-2011, Alineatul (9) din Articolul 46 , Punctul 3. al Articolului II a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) (10) În cazul în care, înainte de sesizarea secției, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, solicită completarea cercetării disciplinare. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat comisiei de disciplină în cel mult 30 de zile de la data la care s-a dispus completarea verificărilor.(11) În termen de 20 de zile de la primirea rezultatului cercetării disciplinare sau, după caz, a rezultatului verificărilor suplimentare, comisia de disciplină, în cazul în care consideră că se justifică, sesizează secția corespunzătoare în vederea soluționării acțiunii disciplinare.(12) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acțiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. Rezoluția comisiei de disciplină dispusă în condițiile alin. (1) sau, după caz, în condițiile prezentului alineat se comunică persoanelor indicate la art. 45^1 alin. (4). (la 27-03-2011, Alineatul (12) din Articolul 46 , Punctul 3. al Articolului II a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) (13) Rezoluția de clasare dispusă în condițiile alin. (1) sau, după caz, în condițiile alin. (12) poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de persoana indicată la art. 45^1 alin. (1) și de persoana vizată. (la 27-03-2011, Alineatul (13) din Articolul 46 , Punctul 3. al Articolului II a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) (14) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termenul de prescripție de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscută de Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii faptei. (la 27-03-2011, Alineatul (14) din Articolul 46 , Punctul 3. al Articolului II a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) 4. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Dispozițiile art. 46 alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător. Suspendarea se dispune, prin încheiere, de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.5. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dispozițiile din prezenta lege ce reglementează procedura de soluționare a acțiunii disciplinare se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.6. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecător sau procuror răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii.(2) Prevederile art. 45-47 se aplică în mod corespunzător.(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii față de care se exercită acțiunea disciplinară nu participă în calitate de membru ales la lucrările secției în care se judecă acțiunea disciplinară. (la 27-03-2011, Articolul 53 din Punctul 6. al Articolului II a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 ) 7. Articolul 54 se abrogă.8. La articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Inspectorii din cadrul Inspecției judiciare sunt numiți de plen, prin concurs sau examen, pentru un mandat de 6 ani, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 alin. (2) și au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare.9. La articolul 61, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:(3^1) Pe durata exercitării mandatului de inspector, judecătorii și procurorii sunt suspendați de drept din funcțiile pe care le ocupă la instanțe și parchete. Judecătorii și procurorii cu funcții de conducere sunt obligați să opteze între funcția de conducere și cea de inspector judiciar, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de a ocupa în continuare funcția de inspector judiciar. După cele 30 de zile, postul de conducere sau de inspector judiciar pentru care nu s-a făcut opțiunea devine vacant de drept.(3^2) Inspectorii din cadrul Inspecției judiciare pot fi revocați din funcție de plen, din oficiu sau la propunerea inspectorului șef, pentru neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu sau în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare.(3^3) Dispozițiile art. 45-47 se aplică în mod corespunzător inspectorilor judiciari. Acțiunea disciplinară se exercită de comisia de disciplină corespunzătoare serviciului de inspecție judiciară din care face parte și va fi soluționată de Secția pentru judecători sau de Secția pentru procurori, după caz.(3^4) La încetarea funcției de inspector în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii și procurorii revin la instanțele sau parchetele unde au funcționat anterior ori, cu consimțământul lor, la alte instanțe sau parchete unde au dreptul să funcționeze potrivit legii. Art. 134^1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3^5) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari își păstrează drepturile și sunt supuși obligațiilor, interdicțiilor și incompatibilităților ce revin judecătorilor și procurorilor. Perioada în care judecătorul sau procurorul este inspector judiciar în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în funcția de judecător sau procuror. (la 27-03-2011, Alineatul (3^5) din Punctul 9. al Articolului II a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 )  +  Articolul III(1) Inspectorii judiciari care la data prezentei ordonanțe de urgență ocupă aceste funcții prin detașare își încheie mandatul de inspector judiciar la data expirării detașării, urmând ca pentru un nou mandat să urmeze procedura prevăzută de lege pentru ocuparea funcției de inspector judiciar.(2) Abrogat. (la 27-03-2011, Alineatul (2) din Articolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 36 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mariana Nedelcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 27 mai 2009.Nr. 59.