ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009  Având în vedere necesitatea armonizării legislației care creează cadrul accelerării proceselor de absorbție a fondurilor europene,având în vedere faptul că până în prezent nu au fost adoptate sau publicate actele normative care reglementează plățile către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare,având în vedere necesitatea introducerii unor mecanisme care să permită diminuarea blocajului financiar din economie ca urmare a întârzierilor mari la plata obligațiilor contractuale între contractori și subcontractori,ținând seama de faptul că nepromovarea ordonanței de urgență ar avea drept consecință:– menținerea dezechilibrelor financiare din economie;– necorelarea prevederilor legale privind gestionarea fondurilor europene;– imposibilitatea efectuării până la data de 30 iunie 2009 a plăților directe pe suprafață către operatorii economici beneficiari de fonduri UE care nu au deschise conturi la Trezoreria Statului, fapt ce presupune achitarea ulterioară a acestora din bugetul național, ca penalități aplicate României de către Comisia Europeană,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera d) se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin trezoreria operativă centrală se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și valută.3. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pentru toate operațiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum și prin conturile de valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului Băncii Naționale a României. Comisioanele se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naționale a României și prin regulile de sistem aplicabile participanților la sistemul electronic de plăți.4. La articolul 5, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, se încasează de unitățile Trezoreriei Statului. Sumele achitate în numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentând taxe, tarife sau alte obligații stabilite de instituții publice, pot fi încasate și prin casieriile proprii ale instituțiilor publice respective, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.5. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice, precum și venituri cuvenite altor bugete, cu excepția celor prevăzute la alin. (8), se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel.6. La articolul 5, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu excepția persoanelor fizice, pot fi deschise la unitățile Trezoreriei Statului conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a fondurilor aferente finanțării naționale, în cazul în care prin reglementări specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel.7. La articolul 6, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituții de credit, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, și, proporțional cu gradul de încasare, pentru plata facturilor recunoscute la plată de către contractorul general către subcontractori, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituțiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituții de credit, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprire prin titluri executorii..........................................................................(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăți pe bază de bilete la ordin, cu excepția celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.7^1. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:b^1) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, până la alocarea de sume cu această destinație; (la 27-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 361 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009 ) 8. La articolul 7 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) acordarea de împrumuturi pentru refinanțarea deficitului bugetului de stat rezultat ca urmare a executării titlurilor de stat depuse în garanție de instituțiile de credit la care Ministerul Finanțelor Publice a efectuat plasamente financiare colateralizate;.9. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, cu termen de rambursare în cursul aceluiași exercițiu bugetar;.10. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o noua literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) acordarea de împrumuturi pentru finanțarea deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale;.11. La articolul 7, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României plus până la maximum 4 puncte procentuale. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în condițiile cererii și ofertei pieței monetare...........................................................................(5) Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate, conform alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) lit. a) și a^1), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului pentru disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în Trezoreria Statului.12. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) cu următorul cuprins:(5^1) Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile acordate, conform alin. (2) lit. b^1) se stabilește prin convenție încheiată între părți.13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dobânzile încasate la plasamentele efectuate din disponibilitățile în valută reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se virează la bugetul Trezoreriei Statului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.14. La articolul 9, alineatele (8)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Dobânzile încasate de Ministerul Finanțelor Publice din fructificarea disponibilităților în valută prevăzute la alin. (6) reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel, iar dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților în valută prevăzute la alin. (7) reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se virează la bugetul de stat sau după caz la bugetul Trezoreriei Statului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.(9) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile în valută care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi. Dobânzile la disponibilitățile în valută reprezintă cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului.(10) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (9) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.15. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Pentru operațiunile de plăți în valută dispuse de instituțiile publice din conturile purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria Statului și pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului se percep comisioane care reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora se virează de instituțiile publice la bugetul Trezoreriei Statului în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii, pe baza situației întocmite și transmise de Ministerul Finanțelor Publice. Cuantumul acestora se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14) și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă.17. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), precum și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României. (la 27-11-2009, Alineatul (2^1) din Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 361 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009 ) 18. La articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:a) dobânzi încasate la disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent și din anii precedenți;b) dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanțarea ori refinanțarea datoriei publice;c) dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului și utilizate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat;d) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale;e) dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilitățile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului și din disponibilitățile în valută, prin operațiuni specifice, la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni;f) dobânzi încasate la disponibilitățile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Națională a României;g) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;h) majorări de întârziere pentru neplata creanțelor Trezoreriei Statului și ale bugetului Trezoreriei Statului;i) dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate;j) comisioane percepute pentru operațiunile derulate în lei și în valută prin contul Trezoreriei Statului și pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;k) sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului;l) alte venituri.(3) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:a) dobânzi plătite la disponibilitățile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;b) dobânzi plătite la disponibilitățile în valută;c) dobânzi aferente datoriei publice pentru plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark, precum și pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor externe guvernamentale al căror echivalent în lei a fost plasat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat;d) comisioane percepute la decontarea operațiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;e) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru operațiunile derulate prin conturile în valută și pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;f) cheltuieli de funcționare a unităților Trezoreriei Statului, care cuprind: cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea Trezoreriei Statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate;g) cheltuieli de capital pentru unitățile Trezoreriei Statului;h) cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului;i) alte cheltuieli.19. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile și plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b), b^1) și c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanțelor bugetare și reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.20. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Termenul de plată al creanțelor Trezoreriei Statului pentru alte operațiuni, cu excepția celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanțelor bugetare și reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 17 iunie 2009.Nr. 75.