ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011  Având în vedere necesitatea asigurării condițiilor legislative și instituționale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente și integrate a teritoriului național se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de armonizare a activităților de planificare urbană și teritorială, în conformitate cu principiile europene ale dezvoltării teritoriale și urbane durabile asumate de România prin semnarea Agendei teritoriale europene, a Cartei de la Leipzig privind orașele europene durabile, a Declarației de la Toledo privind regenerarea integrată și a Convenției europene a peisajului.Neadoptarea unor măsuri urgente în vederea:– clarificării responsabilităților și atribuțiilor administrației publice de specialitate;– consolidării rolului autorităților publice de garant al dezvoltări durabile și coerente a teritoriului național, în calitate de responsabil în procesul de planificare și control al dezvoltării localităților;– reducerii drastice a practicilor urbanismului derogatoriu, practici care au dus la un proces de transformare internă incoerentă a localităților și de extindere necontrolată ce a determinat disfuncții și costuri uneori imposibil de suportat pentru comunitățile locale, ocupări și desființări ale spațiilor verzi, ce au generat probleme grave de mediu, precum și o avalanșă de situații litigioase care au afectat securitatea juridică a investițiilor;– descurajării și eliminării practicilor de modificare a reglementărilor urbanistice existente pentru intrarea în legalitate a unor construcții ilegale, executate fără autorizație de construire sau fără respectarea prevederilor acesteia, fapt ce duce la imposibilitatea aplicării prevederilor Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;– clarificării modului de prelungire a termenelor de valabilitate ale planurilor urbanistice generale, în condițiile în care pentru 41% dintre unitățile administrativ-teritoriale acestea au fost deja depășite, iar în lipsa unor prevederi legale clare hotărârile de consiliu local de prelungire a valabilității au fost anulate de către prefecți, având drept consecință lipsirea autorităților administrației publice locale de instrumentele legale de gestiune a teritoriului, implicit imposibilitatea eliberării de către acestea a autorizațiilor de construire;– introducerii unor facilități pentru localitățile mici, care în prezent sunt lipsite de resurse umane și financiare, atât în a-și asigura funcționarea structurii de specialitate, cât și în vederea asigurării finanțării revizuirii documentațiilor de urbanism;– corelării nevoilor de dezvoltare a municipiilor și orașelor cu necesitatea dezvoltării localităților din imediata vecinătate a acestora, prin elaborarea de strategii de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană, asigurându-se astfel dezvoltarea durabilă și echilibrată a localităților, precum și limitarea extinderii excesive și nejustificate a intravilanului pe terenuri cu valoare ecologică, peisageră sau agricolă,va avea un impact negativ asupra dezvoltării armonioase și durabile a teritoriului național, va duce la afectarea în mod ireparabil a mediului de viață al locuitorilor, la distrugerea peisajelor naturale și construite, la pierderea identității arhitecturale și culturale a localităților urbane și rurale, elemente care ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a activității autorităților administrației publice de specialitate, la scăderea atractivității localităților afectate și la reducerea competitivității pe plan european a orașelor și regiunilor României.Deoarece, în caz contrar, nu se poate asigura îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic prin activitățile de urbanism și amenajare a teritoriului, iar neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la agravarea situațiilor mai sus menționate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Teritoriul României este parte a avuției naționale de care beneficiază toți cetățenii țării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitățile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităților publice centrale și locale.(2) Autoritățile administrației publice sunt gestionarul și garantul acestei avuții, în limitele competențelor legale.(3) În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.(4) Statul, prin intermediul autorităților publice, are dreptul și datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism și de amenajare a teritoriului, condițiile de dezvoltare durabilă și respectarea interesului general, potrivit legii.(5) Gestionarea spațială a teritoriului urmărește să asigure indivizilor și colectivităților dreptul de folosire echitabilă și responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiții de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identității arhitecturale, urbanistice și culturale a localităților urbane și rurale, condiții de muncă, de servicii și de transport ce răspund diversității nevoilor și resurselor populației, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecției peisajelor naturale și construite, conservarea biodiversității și crearea de continuități ecologice, securitatea și salubritatea publică, raționalizarea cererii de deplasări.----------Alin. (5) al art. 1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 1 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.1^1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism trebuie să se desfășoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice, participării populației în procesul de luare a deciziilor, precum și al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generației prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generațiilor viitoare la existență și dezvoltare proprie.(2) Autoritatea publică are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului/teritoriilor aflat/aflate în raza sa de competență. În acest scop, operatorii economici sau instituțiile care dețin imobile, instalații și/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public au obligația de a pune la dispoziția autorității publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, în termen de 15 zile, informațiile necesare în acțiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a localității în cauză.----------Pct. 1^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 5 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.1^2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale și teritoriale și integrării spațiale, la nivel național, regional și județean.----------Pct. 1^2 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 8 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.2. La articolul 9, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale;d) utilizarea rațională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităților și conservarea terenurilor agricole fertile;----------Pct. 2 al art. I din prezentul act normativ, care modifică lit. c) și d) ale art. 9 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.2^1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare spațială, durabilă și integrată, pe termen scurt, mediu și lung.----------Pct. 2^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 10 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.2^2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Urbanismul urmărește stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în acord cu potențialul economic, social, cultural și teritorial al acestora și cu aspirațiile locuitorilor.----------Pct. 2^2 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 12 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.3. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism au ca obiect:a) cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului și elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor și documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;b) constituirea, întreținerea, extinderea și dezvoltarea bazei de date urbane și teritoriale standardizate și compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010;c) elaborarea strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare urbană și teritorială;d) elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului;e) elaborarea documentațiilor de urbanism;f) gestionarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu;h) monitorizarea și controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor și operațiunilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.4. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel național este coordonată de Guvern, care stabilește, în baza strategiilor naționale de dezvoltare, linii directoare, politici sectoriale, programe și proiecte prioritare.----------Art. 17 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 4 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.4^1. La articolul 18 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) elaborarea secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național;c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului zonal regional, structurat în secțiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare, care fundamentează planurile de dezvoltare regională;----------Pct. 4^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică lit. b) și c) ale alin. (1) al art. 18 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.5. La articolul 18 alineatul (1), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele c^1)-c^5), cu următorul cuprins:c^1) inițierea și coordonarea elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial;c^2) identificarea, delimitarea și stabilirea prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea autorității administrației publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii și patrimoniului național, după caz, precum și a autorităților administrației publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate și coerență peisageră, teritorii având valoare particulară în materie de arhitectură și patrimoniu natural sau construit ori fiind mărturii ale modurilor de viață, de locuire sau de activitate și ale tradițiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere;c^3) întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectură și peisaj, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se detaliază ulterior prin planurile urbanistice generale, pentru teritoriile identificate la lit. c^2), în vederea conservării și punerii în valoare a acestora și a păstrării identității locale;c^4) abrogată;----------Lit. c^4) a alin. (1) al art. 18 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdusă de pct. 5 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.c^5) inițierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamentează din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regională;6. La capitolul III, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-aAtribuțiile autorităților administrației publice județene6^1. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Consiliul județean stabilește orientările generale privind amenajarea teritoriului și organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților, prin inițierea și aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului județean și zonal. În vederea transpunerii coerente și uniforme a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localităților, acordă asistență tehnică de specialitate consiliilor locale.(2) Consiliul județean, prin instituția arhitectului-șef al județului, asigură:a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, regional și zonal, precum și a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităților din județ;b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean și a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes județean;c) avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului aparținând unităților administrativ-teritoriale din componența județului, conform anexei nr. 1.----------Pct. 6^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică alin. (1) și (2) ale art. 22 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1Președintele consiliului județean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului județean condusă de arhitectul-șef, are următoarele atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului:a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială și le supune aprobării consiliului județean;b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului județean;c) propune asocierea, în condițiile legii, a județului cu comunele și orașele interesate și coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale;d) supune aprobării consiliului județean, în baza referatului tehnic al arhitectului-șef, documentațiile de amenajare a teritoriului;e) acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului aprobate.8. La capitolul III, titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-aAtribuțiile autorităților administrației publice locale9. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1Primarul/Primarul general al municipiului București, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-șef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuții în domeniul urbanismului:a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană și teritorială și le supune aprobării consiliului local/general;b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competența autorităților publice locale, în conformitate cu prevederile legii;c) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în baza referatului tehnic al arhitectuluișef, documentațiile de urbanism, indiferent de inițiator;d) acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate.9^1. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind:a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren și/sau construcțiile aferente - în intravilan sau extravilan; prevederi ale documentațiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicții definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România și asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempțiune a statului potrivit legii, precum și altele prevăzute de lege. Informațiile privind dreptul de proprietate și dezmembrările acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare;b) regimul economic al imobilului - folosința actuală, extrasul din regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic în vigoare la data emiterii, privind funcțiuni permise sau interzise, reglementări fiscale specifice localității sau zonei;c) regimul tehnic al imobilului - extras din regulamentul local aferent documentației de urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentației de urbanism în vigoare la data emiterii, a numărului hotărârii de aprobare și, după caz, perioada de valabilitate, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime și maxime ale parcelelor, echiparea cu utilități, edificabil admis pe parcelă, circulații și accesuri pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea terenului și a construcțiilor față de străzile adiacente terenului, înălțimea minimă și maximă admisă;d) regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferent - în cazul în care intenția sa nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate, informarea solicitantului cu privire la:1. imposibilitatea modificării prevederilor documentațiilor aprobate;2. necesitatea obținerii unui aviz de oportunitate în condițiile prezentei legi;3. posibilitatea elaborării unei documentații de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform prezentei legi.----------Pct. 9^1 al art. I din prezentul act normativ care modifică art. 31 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.10. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate;b) să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea și aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal;c) să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef și aprobat, după caz, conform competenței:– de primarul localității;– de primarul general al municipiului București;– de președintele consiliului județean, cu avizul prealabil al primarului localităților interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puțin două unități administrativ-teritoriale;d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu;e) să permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fără elaborarea unei documentații de urbanism, în situația construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cel solicitat.(2) În lipsa existenței structurilor de specialitate menționate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor județene și aprobat de președintele consiliului județean.(3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele elemente:a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiției/operațiunii propuse, indicatorii propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale;b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor și utilităților.(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;b) categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți;c) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime și maxime;d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităților;e) capacitățile de transport admise.(5) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.(6) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire.(7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. În această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată.(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii și altele asemenea.(9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate în integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), sunt admise documentații de urbanism elaborate în baza unui aviz de oportunitate, inițiate de persoane fizice și juridice, care conțin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 20% și care nu modifică caracterul general al zonei.----------Art. 32 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 10 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.11. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel național este coordonată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.(2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, avizate și aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de instituția arhitectului-șef.----------Alin. (2) al art. 35 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 11 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(3) În acest sens, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Inspectoratul de Stat în Construcții și arhitecții-șefi ai județelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (2).12. La articolul 35^1 alineatul (4) se abrogă.13. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, respectiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului/Primarului general al municipiului București se organizează și funcționează, potrivit legii, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. În cazul județelor și municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcție generală sau direcție, în cazul orașelor structura responsabilă se organizează ca direcție sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la nivel de compartiment.(2) Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor județene sau primăriilor are statutul de arhitect-șef și reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice județene și locale.(3) Arhitectul-șef desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale.(4) Arhitectul-șef nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului județean sau al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcție generală, direcție sau serviciu.(5) În activitatea lor, arhitecții-șefi sunt sprijiniți de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.(6) Arhitecții-șefi cooperează permanent cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel național, politicilor sectoriale, programelor naționale și proiectelor prioritare.(7) Arhitectul-șef al municipiului București convoacă lunar și ori de câte ori este necesar arhitecții-șefi ai sectoarelor în vederea comunicării și corelării deciziilor, în limitele legii, în scopul asigurării coerenței dezvoltării teritoriului, protejării valorilor de patrimoniu și calității urbane și arhitecturale. La ședințe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de dezvoltare și a planurilor de urbanism și se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor la nivelul sectoarelor, avându-se în vedere corelarea activităților din domeniu.----------Alin. (7) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(8) Abrogat.----------Alin. (8) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(9) În vederea profesionalizării și asigurării structurilor de specialitate necesare dezvoltării coerente și durabile, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, împreună cu alte comune sau cu orașe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.(10) Pentru comunele care nu aparțin unei asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, atribuțiile arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un funcționar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România.----------Alin. (10) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(11) În situația în care această cerință nu este îndeplinită, atribuțiile vor fi îndeplinite de către structura de specialitate de la nivel județean, pe bază de convenție.(12) Structura de specialitate condusă de arhitectul-șef al județului, al municipiului București, al municipiului sau al orașului îndeplinește următoarele atribuții principale:a) inițiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează și propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum și documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism;b) convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;c) întocmește, verifică din punct de vedere tehnic și propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;d) urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană și a politicilor urbane, precum și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;e) asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;e^1) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice situațiile cu privire la evidența și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism;----------Lit. e^1) a alin. (12) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.f) organizează și coordonează constituirea și dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;g) coordonează și asigură informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor aflate în gestiunea sa;h) participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare și le avizează din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate;i) avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate.14. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1Funcția de arhitect-șef este ocupată, în condițiile legii, de un funcționar public, specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România, având formația profesională după cum urmează:a) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licență și master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, la nivelul județelor, municipiilor reședință de județ, municipiului București și sectoarelor municipiului București;b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licență și master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor;c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist și inginer în domeniul construcțiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul orașelor;d) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcțiilor, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul comunelor.----------Art. 36^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 14 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.15. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, respectiv a primarului general al municipiului București se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef.16. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport.(1^2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivelul consiliilor județene și al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef.----------Alin. (1^2) al art. 37 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 16 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^3) Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, după caz.----------Alin. (1^3) al art. 37 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 16 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.17. La articolul 37, alineatul (5) se abrogă.17^1. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism se semnează de către specialiști cu drept de semnătură.(2) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbaniștilor din România, care se înființează ca instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, finanțată integral din venituri proprii, constituite din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul Urbaniștilor din România și de exercitare a dreptului de semnătură, din tarife aferente celorlalte activități desfășurate în exercitarea competențelor legale, precum și din alte surse legale.(3) Specialiștii cu drept de semnătură se înscriu în Tabloul național al urbaniștilor, evidență ce se gestionează de către Registrul Urbaniștilor din România.(4) Registrul Urbaniștilor din România îndeplinește și următoarele atribuții:a) adoptă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism și Regulamentul referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) în cadrul controlului activității desfășurate de către specialiștii cu drept de semnătură în exercitarea respectivului drept, colaborează cu orice alte organe și instituții în drept, la nivel central sau local, inclusiv prin transfer de informații relevante;c) organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;d) elaborează studii, cercetări, analize în vederea fundamentării de proiecte de acte normative, norme, proceduri, coduri, alte reglementări în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, inclusiv în cooperare cu organele administrației publice centrale și/sau locale, cu structurile lor de specialitate în domeniu, precum și cu structurile lor asociative;e) elaborează și aprobă regulamentul orientativ de organizare și desfășurare a concursurilor de soluții în domeniul urbanismului, peisagisticii și amenajării teritoriului, în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România;f) elaborează proiectul statutului profesiei de urbanist, cooperând în acest scop cu structuri asociative ale profesiei;g) are competență în privința organizării și desfășurării examenului pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;h) desemnează specialiști cu drept de semnătură pentru a face parte din comisia de examinare/testare/intervievare a candidaților la dobândirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea urbanism și amenajarea teritoriului;i) desemnează, la solicitarea organizatorilor concursurilor, specialiști în comisiile de atribuire a licitațiilor publice pentru concursuri, studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului.(5) Regulamentele prevăzute la alin. (4) lit. a) și e), precum și statutul prevăzut la lit. f) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."----------Pct. 17^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 38 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.18. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.19. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) În vederea asigurării dezvoltării coerente și durabile, corelării priorităților de dezvoltare și eficientizării investițiilor publice, valorificării resurselor naturale și culturale, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane și zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentație de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale.(2) Strategia prevăzută la alin. (1) se elaborează în cadrul unui parteneriat format din reprezentanți ai consiliului județean și ai autorităților administrațiilor publice locale din orașul-centru polarizator, împreună cu toate comunele învecinate, și, după caz, din reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.(3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se finanțează de către partenerii asociați și/sau de consiliul județean și se aprobă de către consiliul județean, cu avizul parteneriatului periurban.(4) Pentru localitățile de rang 1 și 2, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului și planurile de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan se inițiază de către consiliul județean sau de către orașul-centru polarizator.----------Alin. (4) al art. 43^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 19 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(5) În cazul municipiului București, inițierea strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se poate face de către Consiliul General al Municipiului București, în parteneriat cu administrațiile publice locale implicate, și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în condițiile legii.----------Alin. (5) al art. 43^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 19 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.20. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților. Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialiști atestați în condițiile legii.21. La articolului 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.----------Alin. (1) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 21 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.22. La articolul 46, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Abrogat.----------Alin. (1^1) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^2) Abrogat.----------Alin. (1^2) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.---------Alin. (1^3) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 25 iunie 2018.(1^4) Abrogat.----------Alin. (1^4) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^5) Abrogat.----------Alin. (1^5) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.23. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1Planul urbanistic general cuprinde piese scrise și desenate cu privire la:a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice, precum și a previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, transport, spații și echipamente publice și servicii;b) strategia de dezvoltare spațială a localității;c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice."e) planul de mobilitate urbană.----------Lit. e) a art. 46^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 23 al art. I din prezentul act normativ, a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.24. La articolul 47, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:a) zonelor centrale ale localităților;b) zonelor construite protejate și de protecție a monumentelor;c) zonelor de agrement și turism;d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii;e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;f) infrastructurii de transport;g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;h) altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.----------Alin. (3) al art. 47 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 24 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care planurile urbanistice generale reglementează condițiile de autorizare a investițiilor din zonele menționate, cu excepția zonelor construite protejate.----------Alin. (3^1) al art. 47 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 24 al art. I din prezentul act normativ, a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general.(5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.25. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă in relație cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.----------Alin. (1) al art. 48 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015.(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care detaliaza cel putin:a) modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;b) retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;c) procentul de ocupare a terenului si modul de ocupare a terenului;d) accesele auto si pietonale;e) conformarea arhitectural-volumetrica;f) conformarea spatiilor publice.---------Alin. (2) al art. 48 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015.(3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.26. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 48^1 Abrogat  +  Articolul 48^1(1) Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.(2) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile de urbanism general și zonal se va face în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităților din cadrul unei anumite unități administrativ-teritoriale. Limita propusă va fi stabilită în funcție de elemente ale cadrului natural, căi majore de comunicații, amenajări hidrotehnice, precum și de alte categorii de lucrări cu caracter tehnic.(3) În cazul extinderii tramei stradale și a anumitor zone funcționale, limita intravilanului propus se va raporta la acestea și va urmări să asigure o utilizare eficientă a terenurilor. În cazul localităților risipite (sate, cătune, ansambluri turistice existente) cu suprafețe mari de proprietăți, limita intravilanului se va stabili astfel încât să se asigure o parcelare corespunzătoare funcțiunilor propuse, indiferent de regimul cadastral/funcțional al terenurilor (teren agricol, pășuni, vii, livezi, păduri), în vederea unei dezvoltări economice echilibrate a acestora.(4) Baza topografică cu situația existentă se pune la dispoziția autorităților locale cu titlu gratuit și se avizează de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. În termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului București, un exemplar al documentației de urbanism se înaintează Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informațiilor în sistemul de evidență de cadastru și publicitate imobiliară și în geoportalul INSPIRE, și un exemplar se transmite, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial național.(5) Toate restricțiile impuse prin documentațiile de urbanism legal aprobate se fac publice de către autoritățile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituției."----------Art. 48^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 26 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.27. La articolul 49, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde și detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor, materiale și culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate............................................................................(4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferențiate pentru fiecare unitate teritorială de referință, zonă și subzonă a acesteia.28. La articolul 49, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 49 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 28 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.29. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Inițiativa elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale și a planurilor urbanistice menționate la art. 54 alin. (2) aparține exclusiv autorității publice locale.(2) Inițiativa elaborării planurilor urbanistice, altele decât cele menționate la alin. (1), aparține autorității publice locale, precum și persoanelor fizice și/sau juridice interesate."----------Art. 50 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 29 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.30. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din bugetul de stat și din venituri proprii ale persoanelor juridice și fizice interesate în dezvoltarea unei localități sau a unei zone din cadrul acesteia, precum și din alte surse legal constituite sau atrase."----------Alin. (1) al art. 51 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 30 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.30^1. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52Pentru desfășurarea unor activități comune de amenajare a teritoriului și de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condițiile legii, cu persoane juridice ori fizice din țară sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare."----------Pct. 30^1 al art. I care modifică art. 52 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.31. Articolul 53 se abrogă.32. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate în integralitatea lor și zone de protecție a monumentelor, precum și planurile urbanistice zonale și de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public se finanțează din bugetul de stat ori din bugetele locale.(2) Planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice de detaliu, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), se finanțează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate.(3) Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifică părți din zone protejate, se pot finanța de către persoane fizice sau juridice interesate."----------Pct. 32 al art. I care modifică art. 54 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.33. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul documentațiilor de urbanism finanțate conform alin. (1), entitatea achizitoare poate organiza, în condițiile legii, concurs de soluții urbanistice, deschis specialiștilor din domeniu, finanțat din fondurile prevăzute la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 55 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 33 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.34. La articolul 56, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislației în vigoare, care au avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism, precum și tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiștii care au elaborat documentațiile, se promovează de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentației complete la registratura primăriei.----------Alin. (6) al art. 56 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 34 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(7) În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice și înaintarea expunerii de motive elaborate de primar/președintele consiliului județean și a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-șef, consiliul județean sau local are obligația să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentația de amenajare a teritoriului sau urbanism.----------Alin. (7) al art. 56 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 34 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 56^1 și 56^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 56^1Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.Art. 56^2. Abrogat.----------Art. 56^2 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 35 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35^1. La articolul 63 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) refuzul operatorilor economici sau al instituțiilor care dețin imobile, instalații și/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a pune la dispoziția autorității publice informațiile prevăzute la art. 5 alin. (2).----------Pct. 35^1 al art. I care introduce lit. h) a alin. (2) al art. 63 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35^2. La articolul 63^1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f) și h).----------Pct. 35^2 al art. I care modifică lit. d) a art. 63^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.36. La anexa nr. 1 "Categorii de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, competențe de avizare și de aprobare a acestora", după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
   1^1.     Zonal regional                   ● Ministerul Dezvoltării Regionale și         Administrației Publice ● Ministerul Culturii ● Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ● Agențiile de dezvoltare regională  Guvernul                 
  ----------Numărul curent 1^1 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 36 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  36^1. La anexa nr. 1, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
    2.        Zonal                       - Interjudețean - Interorășenesc sau intercomunal - Frontalier - Metropolitan, periurban alprincipalelor municipii și orașe ● Ministerul Dezvoltării Regionale și         Administrației Publice ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii     - Consiliile județene - Consiliile locale - Consiliul General al Municipiului București "    
  ----------Pct. 36^1 al art. I care modifică numărul curent 2 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  37. La anexa nr. 1, numerele curente 2^1, 8, 8^1, 8^2, 9, 10, 12 și 12^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentații │ Avizează │ Aprobă ││crt. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 2^1.│Zonal, pentru localități    │● Ministerul Dezvoltării Regionale și        │Guvernul              ││ │care cuprind monumente isto-│ Administrației Publice │ ││ │rice înscrise în Lista │● Ministerul Culturii │ ││ │patrimoniului mondial │● Consiliul județean │ ││ │ │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤│...................................................................................................... │├─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤│ 8.│Orașe și comune ce includ │● Ministerul Dezvoltării Regionale și │- Consiliul local al ││ │stațiuni balneare/turistice │ Administrației Publice │orașului/comunei, după││ │declarate │● Consiliul județean │caz ││ │ │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 8^1.│Localități care cuprind │● Ministerul Dezvoltării Regionale și │Guvernul ││ │monumente istorice înscrise │ Administrației Publice │ ││ │în Lista patrimoniului │● Ministerul Culturii │ ││ │mondial │● Consiliul județean │ ││ │ │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 8^2.│Municipii, orașe și comune │● Ministerul Dezvoltării Regionale și │Consiliul local/Consi-││ │care cuprind monumente, │ Administrației Publice │liul General al ││ │ansambluri sau situri │● Ministerul Culturii prin direcțiile │Municipiului București││ │înscrise în Lista │ județene │ ││ │monumentelor istorice │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 9.│Zona centrală a municipiului│● Ministerul Dezvoltării Regionale și │Consiliul local/ ││ │în integralitatea sa │ Administrației Publice │Consiliul General al ││ │ │● Ministerul Culturii │Municipiului București││ │ │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 10.│Părți din zona centrală a │● Ministerul Culturii prin direcțiile │Consiliul local/ ││ │municipiului │ județene │Consiliul General al ││ │ │● Consiliul județean │Municipiului București││ │ │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤│...................................................................................................... │├─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤│ 12.│Zone protejate ori asupra │● Ministerul Dezvoltării Regionale și │Consiliile locale/ ││ │cărora s-a instituit un tip │ Administrației Publice │Consiliul General al ││ │de restricție, prin acte │● Ministerul Culturii prin direcțiile │Municipiului București││ │normative sau documentații │ județene │ ││ │de urbanism, în │● Consiliul județean │ ││ │integralitatea lor │● Organisme centrale și teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│12^1.│Zone protejate care cuprind │● Ministerul Dezvoltării Regionale și        │Guvernul              ││ │monumente istorice înscrise │ Administrației Publice │ ││ │în Lista patrimoniului │● Ministerul Culturii │ ││ │mondial │● Consiliul județean │ ││ │ │● Organisme centrale și teritoriale │ ││ │ │ interesate │ │└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 37 al art. I care modifică numerele curente 2^1, 8, 8^1, 8^2, 9, 10, 12 și 12^1 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.37^1. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12^1 bis, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
  "12^1 bis.      Părți din zone protejate oriasupra cărora s-a instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documen- tații de urbanism, precum șicele care depășesc limita unei unități administrativ- teritoriale ● Ministerul Culturii prin direcțiile județene ● Consiliul județean ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii    Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului București"     
  ----------Pct. 37^1 al art. I care introduce numărul curent 12^1 bis din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  37^2. La anexa nr. 1, numărul curent 12^2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
  "12^2.    Zone care cuprind monumente,ansambluri sau situri înscrise în Lista monumen- telor istorice în integralitatea lor ● Ministerul Culturii prin direcțiile județene ● Consiliul județean ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului București "  
  ----------Pct. 37^2 al art. I care introduce numărul curent 12^2 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  38. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^2 se introduce numărul curent 12^3, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă
  "12^3.        Zone turistice de interes național, respectiv zona costieră, zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte norma- tive în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale ● Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ● Ministerul Culturii ● Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ● Consiliul județean ● Consiliile locale ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului București"      
  12^5.Abrogat   
  ----------Pct. 38 al art. I care introduce numărul curent 12^3, din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 42 și 44 ale art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. Numărul curent 12^5 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  38^1. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12^3 bis, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
   12^3  bis.         Părți din zone turistice de interes național, respectiv zona costieră, zone montane și alte categorii de teri-  torii stabilite prin acte normative în vederea asigu- rării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale ● Ministerul Culturii                       ● Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ● Consiliul județean                        ● Consiliile locale ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii    Consiliile locale/    Consiliul General al Municipiului București                   
  ----------Pct. 38^1 al art. I care introduce numărul curent 12^3bis din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  38^2. La anexa nr. 1, numărul curent 12^4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
   12^4.   Zone situate în extravilanulmunicipiilor, orașelor și comunelor  ● Ministerul Culturii                       ● Consiliul județean ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/    Consiliul General al Municipiului București "
  ----------Pct. 38^2 al art. I care modifică numărul curent 12^4 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  39. La anexa nr. 1, numerele curente 13 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentații   Avizează   Aprobă  
  "13.        - Imobile clasate în Lista monumentelor istorice și cele care se amplasează în zone protejate - Imobile clasate în Lista monumentelor istorice și cele care se amplasează în zone protejate, pentru municipiul București ● Ministerul Culturii ● Organisme centrale și teritoriale abilitate conform legii       Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului București      
     14. Alte imobile                 ● Organisme centrale și teritoriale          abilitate conform legii Consiliile locale      
  ----------Pct. 39 al art. I care modifică numerele curente 13 și 14 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.
  40. La anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizați în lege", după expresia "Parcelare" se introduce o nouă expresie, expresia "Peisaj", cu următoarea definiție:Peisaj - desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populație, cu valoare remarcabilă prin caracterul său de unicitate și coerență, rezultat al acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani, cuprinzând zone naturale sau/și construite având valoare particulară în materie de arhitectură și patrimoniu ori fiind mărturii ale modurilor de viață, de locuire, de activitate sau ale tradițiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale.40^1. La anexa nr. 2, după expresia "Peisaj" se introduce o nouă expresie, expresia "Plan de mobilitate urbană", cu următoarea definiție:Plan de mobilitate urbană - instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.----------Pct. 40^1 al art. I care introduce expresia "Plan de mobilitate urbană" la anexa 2 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.41. La anexa nr. 2, expresia "Zonă protejată" și definiția acesteia, aflate după expresia "Zonă de risc natural", precum și expresia "Zona funcțională de interes" se abrogă.42. La anexa nr. 2, expresia "Zonă de protecție" se modifică și va avea următorul cuprins:Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care se instituie servituți de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent. Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin documentații de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate.43. La anexa nr. 2, expresia "Zonă protejată", aflată după expresia "Zonă funcțională de interes", se modifică și va avea următorul cuprins:Zonă protejată - zonă naturală ori construită, delimitată geografic și/sau topografic, determinată de existența unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și este stabilit prin documentații de urbanism specifice aprobate.----------Expresia "Zonă protejată" din anexa 2 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificată de pct. 43 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.44. La anexa nr. 2, expresia "Unitate teritorială de referință (UTR)" se modifică și va avea următorul cuprins:Unitate teritorială de referință (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.
   +  Articolul II(1) Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism elaborate înainte de 1 februarie 2012 și neaprobate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se vor face în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în considerare a documentațiilor întocmite și a avizelor obținute. Actualizarea avizelor expirate se va face fără achitarea de taxe sau tarife de analiză, în termen de maximum 15 zile de la depunerea solicitărilor. În cazul neemiterii unui aviz sau răspuns în termenul de 15 zile de la depunerea solicitării, avizul respectiv se consideră aprobat tacit.(2) Modificările ce se aduc planurilor de urbanism după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență sunt exceptate de la aplicabilitatea prevederilor art. 68 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare.----------Art. II a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul IIIAbrogat.----------Art. III a fost abrogat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul IVAbrogat.----------Art. IV a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VMenținerea în funcție a arhitecților-șefi care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 36^1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de absolvirea de către aceștia a masteratelor sau studiilor postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, pentru categoriile prevăzute la art. 36^1 lit. a)-c) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cursurilor de formare profesională continuă de specialitate organizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, pentru categoriile prevăzute la art. 36^1 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.----------Art. V a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VIAbrogat.----------Art. VI a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VI^1În termen de 6 luni de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice vor armoniza regulamentele privind informarea și consultarea publicului asupra planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, prin ordin comun, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. VI^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VIIPentru municipiile de rang 0 și 1, elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ metropolitană este obligatorie în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, iar pentru cele de rang 2 și 3 este opțională.----------Art. VII a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VIIIDispozițiile art. I pct. 35, referitoare la art. 56^1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 februarie 2011.Nr. 7.