ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009  Având în vedere faptul că Președintele României a demarat procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru organizarea în România a unui parlament unicameral, prin anunțul public din data de 24 septembrie 2009, trebuie luate de urgență măsurile necesare, atât legale, cât și tehnice, pentru a se putea organiza în condiții optime acest referendum și pentru a se profita de oportunitatea realizării simultane a acestui demers constituțional cu cel al desfășurării scrutinului pentru alegerea Președintelui României, stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2009, la data de 22 noiembrie 2009, ceea ce ar determina o reducere a cheltuielilor aferente acestor procese electorale cu aproximativ 15 milioane de euro.Ținând cont de faptul că, pentru a se putea desfășura la aceeași dată, 22 noiembrie 2009, atât alegerile pentru Președintele României, cât și referendumul național de consultare a poporului privind trecerea în România la un parlament unicameral, se impune o concentrare a eforturilor tuturor actorilor implicați pentru a se parcurge procedurile legale și organizatorice necesare,având în vedere cerința ca Președintele României în funcție să poată exercita prerogativa constituțională a stabilirii referendumului național, precum și necesitatea realizării în fapt a conținutului acestei atribuții,reținându-se necesitatea obiectivă a completării, în regim de urgență, a Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, cu norme care să înlocuiască prevederile declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 392 din 17 aprilie 2007 și care nu au fost puse de acord cu normele Constituției, în termenul de 45 de zile de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I,văzând și că formula modificării Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, pe calea ordonanței de urgență a fost folosită de 4 ori până în prezent, probabil tot din motive similare, de guvernele anterioare, respectiv prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului, aprobată prin Legea nr. 550/2003, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României, aprobată prin Legea nr. 65/2008, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, aprobată prin Legea nr. 276/2007,având în vedere practica europeană în materie, concretizată în rezoluțiile Comisiei Europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția), care a adoptat, cu prilejul celei de-a 18-a reuniuni din 2006, documentul intitulat "Liniile directoare cu privire la organizarea referendumului", în care se precizează că, în cazul în care Parlamentul are obligația de a transmite un punct de vedere cu privire la organizarea unui referendum, trebuie să fie fixat un termen înăuntrul căruia Legislativul să își dea acest aviz consultativ, iar în cazul în care termenul nu este respectat, textul va fi supus la vot fără avizul Parlamentului, aspecte care impun necesitatea modificării legislației române,reținându-se că toate acestea vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.1^1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Demiterea Președintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor cetățenilor înscriși în listele electorale. (la 15-04-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012 ) 2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului inițiat de Președintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre adoptată în ședința comună a celor două Camere, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solicitarea Președintelui. (la 15-04-2012, Punctul 2. din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012 ) 2^1. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dacă Parlamentul nu își transmite punctul de vedere în termenul stabilit la alin. (3), Președintele României emite decretul privind organizarea referendumului după expirarea acestui termen, procedura constituțională de consultare a Parlamentului considerându-se îndeplinită.» (la 15-04-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012 ) 3. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) În situația în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfășurat pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, respectiv pentru alegerea Președintelui României ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea și desfășurarea referendumului se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit legii.(3) Guvernul stabilește prin hotărâre programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru referendum, bugetul și cheltuielile necesare în vederea organizării și desfășurării scrutinului, modelul copiei listei electorale permanente, modelul copiei de pe lista electorală suplimentară sau, după caz, modelul tabelelor electorale, modelul ștampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral județean, a Biroului Electoral al Municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, modelul ștampilei de control a secției de votare și modelul ștampilei cu mențiunea «VOTAT», modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, gestionare și utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului.4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Operațiunile pentru desfășurarea referendumului au loc în circumscripțiile electorale și la secțiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente și a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător.5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Cetățenii cu reședința în altă localitate decât cea în care își au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate, în cazul organizării unor referendumuri locale, înscrierea lor pe liste suplimentare. Cu 3 zile înainte de data referendumului nu se mai fac înscrieri în aceste liste.6. Articolul 43^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoțit de buletinele de vot nule și cele contestate, de contestațiile formulate și de copiile listelor electorale permanente și ale listelor electorale suplimentare completate la secția de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit de 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți, și de pază militară.(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și anulate, ștampilele de la secția de votare se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secția de votare.(3) În cazul referendumului național, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care consemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.(4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale județene, ale sectoarelor municipiului București, respectiv de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, în cazul referendumurilor naționale, însoțit de toate procesele-verbale ale secțiilor de votare din subordine, împreună cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum și de contestațiile nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central.(5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2).7. Anexele nr. 2, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și procedurilor de referendum aflate în curs.(2) Termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, curge de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIILegea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  p. Președintele Institutului
  Național de Statistică,
  Cristian Nicolae Stănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 30 septembrie 2009.Nr. 103.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Legea nr. 3/2000)Țara/Județul/Sectorul municipiului București ................Comuna (orașul, municipiul) .................................Secția de votare nr. ........................................PROCES-VERBALprivind consemnarea rezultatuluireferendumului național asupra .......a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secția de votare [pct. a) >/= pct. b1];b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală permanentă;b2 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nu sunt cuprinși în copia de pe lista electorală permanentă, înscriși în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ........;b3 numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ...........;c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) c1 numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA";c2 numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU";d) numărul voturilor nule;e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/ = pct. c) + pct. d) + pct. f)];f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora;h) numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT" la începerea votării; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;i) alte situații; se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente și tabelele/listele electorale prevăzute la art. .......; se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate și cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum și orice alte incidente;j) numărul întâmpinărilor și contestațiilor înaintate biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz.
  Președintele Biroului electoral al secției de votare, ............................... Membrii Biroului electoral al secției de votare: .............................................. Locțiitorul președintelui Birouluielectoral al secției de votare, ...............................   
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Legea nr. 3/2000)Biroul electoral județean .....................................Biroul electoral al sectorului municipiului București .........Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate ....PROCES-VERBALprivind consemnarea rezultatuluireferendumului național asupra .........a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale permanente;b2 numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. .............;b3 numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ........;c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) c1 numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA";c2 numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU";d) numărul total al voturilor nule;e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor pronunțate;h) numărul întâmpinărilor și contestațiilor înaintate Biroului Electoral Central.
  Președintele Biroului electoral, ................................  Membrii Biroului electoral: ........................... Locțiitorul președintelui Biroului electoral, .........................   
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la Legea nr. 3/2000)Biroul Electoral CentralPROCES-VERBALprivind consemnarea rezultatuluireferendumului național asupra ..........a) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale permanente;b2 numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost arondați conform domiciliului, înscriși în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. .............;b3 numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ..........;c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) c1 numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA";c2 numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU";d) numărul total al voturilor nule;e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;g) numărul întâmpinărilor și contestațiilor primite de Biroul Electoral Central;h) expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și contestațiilor primite de Biroul Electoral Central.
  Președintele Biroului Electoral Central, ..................... Membrii Biroului Electoral Central: .................. Locțiitorul președintelui BirouluiElectoral Central, .....................