CODUL DEONTOLOGIC din 3 septembrie 2010 al executorului judecătoresc
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 19 din 3 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010.
     +  Capitolul I Principii generale  +  Articolul 1Rolul prezentului cod este acela de a formula standarde ale conduitei executorului judecătoresc, pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea și demnitatea profesiei sale.  +  Articolul 2Executorii judecătorești sunt obligați să respecte regulile de conduită morală și profesională cuprinse în prezentul cod.  +  Articolul 3Executorii judecătorești sunt independenți din punct de vedere profesional și se supun numai Constituției României, legii, statutului profesiei și prezentului cod.  +  Capitolul II Conduita executorului judecătoresc  +  Articolul 4Ideile care guvernează activitatea executorului judecătoresc sunt independența profesională, respectarea legilor, onoarea, probitatea, confidențialitatea, organizarea, eficacitatea și perseverența.  +  Articolul 5Îndeplinirea corectă și în timp util a atribuțiilor profesionale conferă substanță principiului integrității profesionale.  +  Articolul 6Corectitudinea și integritatea morală sunt valori fundamentale pe care executorul judecătoresc este obligat să le respecte atât în timpul serviciului, cât și în afara acestuia.  +  Articolul 7Datoria fiecărui executor judecătoresc este să păstreze secretul profesional, cu excepția dispozițiilor legale sau statutare contrare. Această obligație nu este limitată în timp.  +  Articolul 8Organizarea riguroasă a activității executorului judecătoresc se face în scopul satisfacerii celor mai exigente standarde de calitate și eficacitate a muncii.  +  Articolul 9Respectarea și aplicarea principiilor enunțate constituie un deziderat și un scop al exercitării profesiei de executor judecătoresc. Respectarea lor se impune chiar și în afara exercitării activității profesionale, executorul judecătoresc fiind obligat să se abțină de la săvârșirea de fapte ilegale sau contrare dispozițiilor statutare ale asociației profesionale din care face parte, de natură a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice și bunelor moravuri sau demnității profesiei de executor judecătoresc.  +  Articolul 10Executorii judecătorești au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunoștințelor profesionale și de menținerea lor la un nivel corespunzător de competență profesională.  +  Capitolul III Relația executorului judecătoresc cu clienții  +  Articolul 11Executorul judecătoresc trebuie să asigure transparența activității sale în relațiile cu clientul de care este angajat, precum și cu terțele persoane, sub rezerva respectării obligației de confidențialitate. Lipsa de transparență poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de executor judecătoresc și este interzisă cu desăvârșire.  +  Articolul 12Executorul judecătoresc va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei sau a asociației profesionale.  +  Articolul 13Executorul judecătoresc își va sprijini colegii în exercitarea profesiei, în aplicarea și apărarea prezentului cod. El va răspunde favorabil la cererea de consultanță a acestora și îi va ajuta în situații dificile, în limita posibilităților sale, în special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.  +  Articolul 14Executorul judecătoresc va ține cont de opiniile și practicile colegilor, în măsura în care acestea nu contravin principiilor generale cuprinse în prezentul cod.  +  Articolul 15Se interzice executorului judecătoresc orice manifestare de concurență neloială, iar exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competență teritorială și profesională.  +  Capitolul IV Relațiile executorilor judecătorești cu magistrații și avocații  +  Articolul 16Executorul judecătoresc va da dovadă de respect față de magistrați și avocați, dar, în același timp, își va exercita atribuțiile în mod conștiincios și fără teamă, fără a ține cont de propriile sale interese.  +  Articolul 17Executorul judecătoresc nu trebuie în niciun moment să furnizeze magistratului sau avocatului, cu bună știință, o informație falsă sau de natură să îl inducă pe acesta în eroare.  +  Capitolul V Relațiile dintre executorii judecătorești și organele de conducere  +  Articolul 18Executorii judecătorești aleși în organele de conducere nu vor putea folosi în niciun mod aceste funcții în scopul obținerii unor avantaje sau exclusivități.  +  Articolul 19În exercitarea funcțiilor de conducere, executorii judecătorești trebuie să se preocupe de organizarea activității personalului, să manifeste inițiativă și spirit de responsabilitate. În luarea deciziilor ei trebuie să acorde întotdeauna prioritate intereselor profesiei și asociației profesionale.  +  Articolul 20Executorii judecătorești aleși în organele de conducere vor acorda o deosebită atenție funcțiilor ocupate și vor răspunde tuturor convocărilor.  +  Articolul 21Executorul judecătoresc este obligat să respecte necondiționat toate hotărârile organelor de conducere.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22Codul deontologic al executorilor judecătorești se aprobă de Congresul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.  +  Articolul 23Orice modificare a prezentului cod va fi supusă aprobării Congresului.  +  Articolul 24De la data adoptării de către Congres, prezentul cod devine normă de conduită morală obligatorie pentru toți executorii judecătorești din România.  +  Articolul 25Nerespectarea normelor deontologice atrage răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc.------