ORDONANȚĂ nr. 6 din 29 ianuarie 2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:LEGEprivind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră2. Articolele 1-27 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Capitolul IDispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul instituțional și modul de gestionare a siguranței circulației pe rețeaua rutieră.(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi și drumurilor existente, după cum urmează:a) drumurilor noi și celor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010;b) drumurilor de interes național, începând cu data de 1 ianuarie 2013;c) drumurilor județene, drumurilor comunale amenajate și străzilor urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană.(4) Investitorii și administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, și anterior datei de la care sunt obligați conform alin. (2).(5) Rețeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:a) autostrăzi;b) drumuri expres;c) drumuri naționale;d) drumuri județene;e) drumuri comunale amenajate;f) străzi amenajate. (la 19-07-2012, Articolul 1 din Capitolul I , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 2(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea și creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieți și a vătămării integrității corporale a persoanelor, precum și evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulație.(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:a) asigurarea independenței auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, după caz; (la 19-07-2012, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) b) păstrarea de către auditorul de siguranță rutieră a confidențialității cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;c) auditorul de siguranță rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare și de execuție a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării. (la 19-07-2012, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 3În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) auditul de siguranță rutieră - verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranței, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării;b) auditorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră;c) drumul public - drumul deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;e) clasificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente - metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidentesoldate cu persoane decedate, proporțional cu fluxul de trafic;f) clasificarea siguranței rețelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea și clasificarea secțiunilor rețelei rutiere existente, în funcție de potențialul de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente;g) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanțiale constructive ale rețelei existente;h) inspectorul de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze inspecția de siguranță rutieră;i) inspecția de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranței circulației, cu identificarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe de proiectare, construcție, operare și/sau de întreținere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;j) rețeaua rutieră transeuropeană - rețeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE ;k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care indică etapele de urmat și elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranță rutieră prevăzute în prezenta lege;l) modificare substanțială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului;m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanțiale a unor rețele rutiere existente;n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanță a drumului respectiv și pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanți la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morți și/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanților. (la 19-07-2012, Articolul 3 din Capitolul I , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Capitolul IIDobândirea și încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră (la 19-07-2012, Titlul Capitolului II din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 4(1) Poate efectua inspecții de siguranță rutieră orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) nu are cazier judiciar;b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de inspector de siguranță rutieră;e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.(2) Poate efectua audit de siguranță rutieră și/sau evaluare de impact asupra siguranței rutiere orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) nu are cazier judiciar;b) are studii universitare de licență dovedite cu diplomă recunoscută în condițiile stabilite de lege, în unul dintre domeniile construcției și proiectării drumurilor și podurilor sau în unul dintre domeniile construcțiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcției drumurilor și podurilor sau ingineriei circulației rutiere;c) are o experiență profesională de cel puțin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. b);d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege;e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, prevăzute la alin. (2), orice inspector de siguranță rutieră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a efectuat inspecțiile de siguranță rutieră, prevăzute la art. 3 lit. i), pentru cel puțin 2.000 de kilometri de drumuri;b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege. (la 19-07-2012, Articolul 4 din Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 4^1(1) Profesia de auditor de siguranță rutieră/de evaluare de impact asupra siguranței rutiere sau profesia de inspector de siguranță rutieră poate fi exercitată în regim de liberă practică, în cazul în care acesta este persoană fizică autorizată, înregistrată la oficiul registrului comerțului pentru activitatea respectivă.(2) În vederea exercitării profesiei, auditorul poate angaja specialiști, pe bază de contract de muncă sau contract de prestări de servicii, în condițiile legii. (la 19-07-2012, Capitolul II din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 5(1) Formarea, instruirea și perfecționarea profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea cursurilor respective de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 19-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (2) Cursurile de formare, instruire sau perfecționare profesională se realizează pentru o perioadă de minimum 3 luni în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate și/sau cu furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legislației privind formarea profesională a adulților, în baza programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională. (la 19-07-2012, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (3) Programele-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011.(4) Lista instituțiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuți la alin. (2) se pune la dispoziția publicului pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R., pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată.(5) Auditorii sunt obligați să participe o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică și o dată la 4 ani la cursurile de perfecționare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 19-07-2012, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (6) Participarea la cursurile de instruire periodică și la cursurile de perfecționare profesională este condiționată de dovada menținerii condițiilor privind cazierul judiciar și permisul de conducere, prevăzute la art. 4. (la 19-07-2012, Articolul 5 din Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 6(1) Se înființează, în subordinea ministrului transporturilor și infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei stabilește componența, atribuțiile și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.(4) Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.(6) Exercitarea activității de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei. (la 19-07-2012, Articolul 6 din Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 7(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.(2) Examinarea candidaților în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranță rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) și va consta într-o aplicație practică și un test-grilă.(3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Comisia comunică conducerii Autorității Rutiere Române - A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor/inspector de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.(5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia. Dacă cetățeanul dorește să își desfășoare activitatea de audit de siguranță rutieră în România, se înscrie într-o secțiune specială a Registrului prevăzut la alin. (4), cu condiția prezentării documentelor care atestă dobândirea calității de auditor de siguranță rutieră.(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(7) Contestațiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6). (la 19-07-2012, Articolul 7 din Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 8(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranță rutieră încetează în următoarele cazuri:a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către persoana respectivă;b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) și g) și art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) și g);c) în caz de deces.(2) Încetarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului/ inspectorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.(3) În caz de încetare a calității de auditor/inspector de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registru. (la 19-07-2012, Articolul 8 din Capitolul II , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Capitolul IIIEvaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră (la 19-07-2012, Titlul Capitolului III din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 9(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opțiuni evaluate.(3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2:a) proiectul preliminar;b) proiectele detaliate;c) anterior recepționării drumului public;d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.(4) Inspecția de siguranță rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al rețelei rutiere, din 2 în 2 ani, alternativ în perioadele iarnă și vară, se concretizează într-un raport de inspecție de siguranță rutieră și cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influențează siguranța rutieră, menținerea caracteristicilor inițiale privind semnalizarea și, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranței traficului.(5) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcție de complexitatea lucrării.(6) În cazul unui accident de circulație soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliție care anchetează cazul notifică aceasta administratorului drumului, care va solicita imediat Autorității Rutiere Române - A.R.R., obligatoriu, executarea unei inspecții de siguranță rutieră suplimentare, care să identifice elementele prevăzute în anexa nr. 4, ce au favorizat producerea accidentului respectiv, și să facă recomandările necesare.(7) În raportul de inspecție suplimentară întocmit, un punct distinct va constitui analiza recomandărilor din rapoartele de inspecție periodice anterioare, care nu au fost rezolvate până la data accidentului și care au constituit cauza accidentului.(8) O copie a raportului de inspecție de siguranță rutieră va fi pusă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la dispoziția organului de cercetare penală privind accidentul respectiv. (la 19-07-2012, Articolul 9 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 19-07-2012, Articolul 10 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 11(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră sau a inspecției de siguranță rutieră, se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, și investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) La desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră vor fi respectate prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) și ale art. 4^1, după caz, precum și următoarele criterii:a) zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră domiciliați în zona sau cel mai aproape de zona în care se află proiectul auditat/sectorul de drum public;b) al desemnării echitabile a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora.(3) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori/inspectori de siguranță rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna, în mod justificat, auditori/inspectori de siguranță rutieră cu derogare de la unele dintre aceste criterii.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, conform prevederilor art. 4^1, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1), și notifică în acest sens auditorii/inspectorii de siguranță rutieră desemnați și investitorul sau administratorul, după caz.(5) Auditorii/inspectorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6) și (7).(6) Auditorul/inspectorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința Autorității Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței acestuia față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.(7) Independența auditorului/inspectorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:a) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;b) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;c) auditorul/inspectorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;d) sunt îndeplinite alte condiții legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.(8) În condițiile executării de către unul sau mai mulți auditori/inspectori de siguranță rutieră a unui raport, fără respectarea prevederilor alin. (6) și (7), raportul este nul de drept, onorariul încasat va fi restituit, iar aceștia sunt responsabili de daunele reclamate de beneficiarul raportului respectiv. (la 19-07-2012, Articolul 11 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 12(1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentația privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, inspecției de siguranță rutieră sau auditului de siguranță rutieră, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziția auditorului de siguranță rutieră sau echipei de auditori de siguranță rutieră, după caz, documentația privind:a) studiul de prefezabilitate;b) studiul de fezabilitate;c) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;d) proiectul tehnic;e) detaliile de execuție;f) planurile generale ale traseului;g) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;i) planurile de semnalizare și marcaj rutier de pe traseu, precum și echipamentele rutiere din dotare;j) analizele de trafic, existent și prognozat;k) datele și informațiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;l) informațiile cu privire la recomandările conținute în raportul anterior;m) alte informații necesare.(3) La cererea auditorului de siguranță rutieră sau a echipei de auditori de siguranță rutieră ori, după caz, a inspectorului de siguranță rutieră, autoritățile cu atribuții în siguranța rutieră pun la dispoziția acestora, în scris, informațiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, auditului de siguranță rutieră sau inspecției de siguranță rutieră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. (la 19-07-2012, Articolul 12 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 13(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditulde siguranță rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră se realizează la cererea administratorului drumului public adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R. (la 19-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (2) Raportul de audit de siguranță rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menționat la art. 9 alin (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficiențe constatate.(3) Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranță rutieră la investitor și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1). (la 19-07-2012, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (5) Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact și de inspecție de siguranță rutieră. (la 19-07-2012, Articolul 13 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 14(1) Recomandările privind eliminarea riscurilor, conținute în raportul de audit de siguranță rutieră, în raportul de evaluare de impact sau în raportul de inspecție de siguranță rutieră, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, după caz.(2) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conținute în rapoartele respective, înainte de finalizarea stadiului supus auditării/inspecției, după caz, sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, după caz.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspecție sau a unui capitol al raportului de audit de siguranță rutieră, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, în tot sau în parte, recomandările conținute în raportul respectiv.(4) Comisia soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la depunere și emite în acest sens o decizie.(5) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.(6) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.(7) Administratorul prevăzut la alin. (1) este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea recomandărilor rămase definitive din raportul de impact de siguranță rutieră. (la 19-07-2012, Articolul 14 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 15Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (5) și art. 21 alin. (2) lit. n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 19-07-2012, Articolul 15 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 16Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor Comisiei, precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv. (la 19-07-2012, Articolul 16 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 17(1) Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii/inspectorii de siguranță rutieră se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele și modul de plată a acestora, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. (la 19-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (2) Anterior efectuării unei lucrări, auditorul de siguranță rutieră sau echipa de auditori de siguranță rutieră poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.  +  Articolul 18(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și clasificarea siguranței rețelei pe baza unor analize periodice a informațiilor conținute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puțin o dată la 3 ani, conform prescripțiilor anexei nr. 3.(2) Inspecțiile de siguranță rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentrația cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menționate la pct. 3 din anexa nr. 3.(3) Măsurile corective propuse de inspectorul de siguranță rutieră sub formă de recomandări se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conținute în cadrul unui raport privind inspecția de siguranță rutieră sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.(5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparații și care astfel pot periclita siguranța circulației se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât și noaptea, și care sunt instalate la o distanță de siguranță, conform normelor în vigoare.(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informați permanent de către administratorul drumului de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice. (la 19-07-2012, Articolul 18 din Capitolul III , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Capitolul IVCadrul instituțional în domeniul gestionării siguranței circulației pe infrastructura rutieră  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare și control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi. (la 19-07-2012, Articolul 19 din Capitolul IV , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 19-07-2012, Articolul 20 din Capitolul IV , Punctul 2. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 21(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță rutieră, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră.(2) În domeniul activităților prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește următoarele atribuții principale:a) desemnează, în condițiile prezentei legi, auditorii/ inspectorii de siguranță rutieră în vederea efectuării activităților ce fac obiectul prezentei legi;b) elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;c) stabilește aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, stabilește circuitul documentelor și informațiilor între părțile implicate în activitățile ce fac obiectul prezentei legi;d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și organizarea cursurilor de instruire și perfecționare pentru auditorii de siguranță rutieră atestați;e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră și emiterea atestatelor respective;f) organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu;g) fundamentează și elaborează proiecte privind norme, standarde și ghiduri tehnice în materie, în concordanță cu evoluția reglementărilor la nivel european și internațional, și înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;h) participă pe plan național și internațional la activități specifice domeniului gestionării siguranței rutiere;i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranței infrastructurii rutiere;j) colectează și arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră, de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de inspecție de siguranță rutieră;k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii metodologia de lucru și de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a acestora și programele de formare, instruire și perfecționare profesională în domeniul gestionării siguranței rutiere;l) ține Registrul cu toate secțiunile acestuia și operează modificările care se impun;m) realizează documentații și publicații de specialitate periodice pentru auditorii/inspectorii de siguranță rutieră din evidență;n) distribuie auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră documentațiile și publicațiile prevăzute la lit. g) și m), precum și alte reglementări de interes.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin prezenta lege și prin alte acte normative privind gestionarea siguranței circulației pe rețeaua rutieră. (la 19-07-2012, Articolul 21 din Capitolul IV , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Capitolul VRăspunderi și sancțiuni (la 19-07-2012, Titlul Capitolului V din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 22(1) Sancțiunile disciplinare se dispun și se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii și constau în:a) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activitățile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;b) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:– pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile de obținere a atestatului de auditor/inspector de siguranță rutieră, prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condițiilor respective. Dacă după 6 luni condițiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungește corespunzător;– pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (5);c) suspendarea calității de auditor/inspector de siguranță rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 11 alin. (6) și (7), dacă încălcarea nu este considerată infracțiune. (la 19-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul V , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.  +  Articolul 23(1) Decizia Autorității Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Contestația exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestația. Decizia va fi respectată și executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în această situație. (la 19-07-2012, Articolul 23 din Capitolul V , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 23^1Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorității Rutiere Române - A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) -(4);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului/inspectorului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) și c), art. 11 alin. (6) și (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum și pentru depunerea raportului la beneficiar cu depășirea nejustificată a termenului contractat de depunere;c) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată beneficiarului raportului de inspecție de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2);d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) și (6), precum și art. 12 alin. (1);e) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări, a prevederilor art. 14 alin. (2);f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării raportului de audit de siguranță rutieră sau a raportului de evaluare de impact, după caz, prevăzute la art. 9 alin. (1). (la 19-07-2012, Capitolul V din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 23^2(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 23^1 se fac, după caz, de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. și/sau din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în limita competențelor acestora.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 23^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23^1, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 19-07-2012, Capitolul V din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Capitolul VIDispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 24(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obținut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranță rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranță rutieră și vor obține, la cerere, atestatul de auditor de siguranță rutieră prevăzut de prezenta lege. (la 19-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul VI , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 6 alin. (1).(3) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege. (la 19-07-2012, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul VI , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 25(1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează și înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare.(2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene.(3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene.(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranță care trebuie aplicate lucrărilor de construcție, modernizare, reabilitare, reparare și întreținere a infrastructurii rutiere și un program de inspecție care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite. (la 19-07-2012, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul VI , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 19-07-2012, Articolul 26 din Capitolul VI , Punctul 2. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 27(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și a costului social mediu al unui accident grav, în condițiile în care ambele se produc în România.(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice și vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani. (la 19-07-2012, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul VI , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare.2^1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale și rutiere: comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic, șef electrician maritim, ofițer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicației (PNA-TC), inginer de recepție și control aeronave, inginer de recepție și mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviației civile, profesor de legislație rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră, inspector de siguranță rutieră; (la 19-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) 3. După articolul 28 se introduc cinci noi articole, articolele 29-33, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29În direcția cooperării internaționale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranței rutiere. (la 19-07-2012, Articolul 29 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 30Organizațiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranței și gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranței rutiere. (la 19-07-2012, Articolul 30 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 32Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.  +  Articolul 33Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene.  +  Articolul I^1După alineatul (23) al articolului 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanțială a unui drum public existent, cuprins în rețeaua rutieră, nu se va emite în condițiile în care proiectele de infrastructură respective nu conțin rapoartele de audit de siguranță rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-07-2012, Actul a fost completat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 )  +  Articolul IILegea nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 29 ianuarie 2010.Nr. 6.  +  Anexa nr. 1Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere:a) definirea problemei;b) situația actuală și situația în eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;c) obiectivele specifice siguranței rutiere;d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;e) compararea opțiunilor, printre care și analiza raportului costuri-beneficii;f) prezentarea tuturor soluțiilor posibile2. Elementele care trebuie avute în vedere:a) accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni; (la 19-07-2012, Litera a) din Punctul 2. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) b) alegerea traseelor și studii origine-destinație a utilizatorilor pentru noile trasee;c) efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente (de exemplu, ieșiri, intersecții, pasaje de nivel);d) utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, bicicliști, motocicliști);e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcție de tipul de vehicul);f) sezonalitate și condiții climatice;g) prezența unui număr suficient de zone care permit staționarea în condiții de siguranță;h) activitatea seismică  +  Anexa nr. 2Operațiuni de audit în domeniul siguranței rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:a) localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundații, la avalanșe etc.), sezonalitate și condiții climatice, precum și activități seismice;b) tipurile de joncțiune și distanța dintre punctele de joncțiune;c) numărul și tipul căilor rutiere;d) structura și componența traficului pe noua infrastructură;e) funcționalitatea căii rutiere în cadrul rețelei;f) condițiile meteorologice;g) viteze de proiectare și viteze de operare;h) secțiuni transversale (de exemplu, lățimea părții carosabile, piste pentru cicliști, căi pietonale);i) alinieri orizontale și verticale;j) vizibilitate;k) dispunerea punctelor de joncțiune;l) mijloace de transport în comun și infrastructurile aferente;m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată2. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic și de proiectare detaliată:a) planul;b) semnalizare și marcaj coerente;c) iluminarea căilor rutiere și a intersecțiilor;d) echipamente la marginea drumului;e) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetația;f) obstacole fixe la marginea drumului;g) parcări sigure;h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, cicliști, motocicliști);i) adaptarea sistemelor rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de mers și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili)3. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare:a) siguranța utilizatorilor căilor rutiere și vizibilitatea în diverse circumstanțe, cum ar fi întunericul, și în condiții meteorologice normale;b) lizibilitatea elementelor de semnalizare și marcaj;c) starea drumurilor4. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranței căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilorRealizarea unei operațiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.  +  Anexa nr. 3Clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și elemente de evaluare pentru inspecția de siguranță rutieră (la 19-07-2012, Titlul Anexei nr. 3 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) 1. Identificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidenteIdentificarea tronsoanelor cu o concentrație ridicată a accidentelor ia în considerare cel puțin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanță, raportat la fluxul de trafic și, în cazul intersecțiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecției.2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentrație mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranței rețelei rutiereIdentificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranței rețelei rutiere ia în considerare potențialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează și se clasifică în funcție de factori de siguranță, cum ar fi concentrația de accidente, volumul de trafic și tipologia acestuia.Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranței rețelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorități care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătățirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.3. Elementele de evaluare pentru inspecția de siguranță rutieră: (la 19-07-2012, Partea introductivă a Punctului 3. din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) a) descrierea tronsonului rutier;b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la același tronson rutier;c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;d) numărul de accidente, de persoane decedate și de persoane grav rănite în ultimii 3 ani;e) o serie de măsuri corective potențiale de realizat în intervale diferite, prevăzând de exemplu:– eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;– reducerea limitelor de viteză și intensificarea controlului vitezei la nivel local;– îmbunătățirea vizibilității în diferite condiții meteorologice și de luminozitate;– îmbunătățirea stării de siguranță a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restricționare rutieră;– îmbunătățirea coerenței, vizibilității, lizibilității și poziționării marcajelor rutiere (în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire), precum și a semnalizării;– protecția împotriva căderilor de pietre, a alunecărilor de teren și a avalanșelor;– îmbunătățirea aderenței/rugozității șoselei;– reproiectarea sistemelor de restricționare rutieră;– asigurarea și îmbunătățirea platformei centrale a drumurilor;– reconsiderarea posibilității de efectuare a manevrei de depășire în condiții de siguranță;– îmbunătățirea punctelor de joncțiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu căi rutiere/calea ferată;– modificarea traseului;– modificarea lățimii drumului, adăugarea unor benzi de refugiu;– instalarea unui sistem de gestionare și de control al traficului;– reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;– îmbunătățirea drumurilor în funcție de standardele de proiectare în vigoare;– recondiționarea sau înlocuirea șoselelor;– utilizarea unor semne de circulație inteligente;– îmbunătățirea sistemelor inteligente de transport și a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situații de urgență și semnalizare.  +  Anexa nr. 4Informații referitoare la accidente de circulație, menționate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate (la 19-07-2012, Titlul Anexei nr. 4 a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. localizarea cât mai exactă a accidentului;2. imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;3. data și ora accidentului;4. informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, tipul de drum, tipul de joncțiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul căilor rutiere, marcajul, suprafața rutieră, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului;5. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate și vătămate;6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanțe interzise prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranță; (la 19-07-2012, Punctul 6. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) 7. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranță, după caz, date privind ultimele inspecții tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);8. date referitoare la accidentele de circulație, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul și manevrele fiecărui conducător auto; (la 19-07-2012, Punctul 8. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012 ) 9. ori de câte ori este posibil, informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență.-------