HOTĂRÂRE nr. 422 din 13 iunie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanțele bugetare, din rezilierea contractelor de finanțare și din economii, autoritățile de management stabilesc valoarea acestora și reconsideră corespunzător sumele angajate, conform procentelor de finanțare pe surse, așa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanțare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităților ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).2. La articolul 13 alineatul (1), litera a) de la punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) și (1^1) din Ordonanță, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare;3. La articolul 13 alineatul (1), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, respectiv ajutor direct, cu condiția îndeplinirii cumulativ a cerințelor prevăzute la pct. 1 și cu constituirea unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a tranșelor de prefinanțare nu poate depăși 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operațiune.4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prefinanțarea se acordă din fonduri europene, conform prevederilor din contractul/decizia/ordinul de finanțare.5. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (1^1) din Ordonanță, are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său și/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanță.(2) Autoritățile de management au obligația:a) verificării modului de utilizare a prefinanțării de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;b) autorizării, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale, cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (1);c) notificării beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor privind autorizarea prevăzută la lit. b), evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz.6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituții publice notificați potrivit alin. (2) lit. c) au obligația de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritățile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanțare». Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituții publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare «Prefinanțare» în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.(2^2) În cazul în care termenul și cuantumul prevăzute la alin. (1) sunt respectate, beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanțare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene și cofinanțării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puțin 50% din prefinanțarea acordată anterior și nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management.(2^3) Suma efectiv transferată de către unitățile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, nu poate fi mai mare decât diferența dintre valoarea maximă a tranșei de prefinanțare reglementată la art. 15 alin. (1) din Ordonanță și prefinanțarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranșa anterioară.7. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), autoritățile de management au obligația să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor.8. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc nouă noi alineate, alineatele (3^1)-(3^9), cu următorul cuprins:(3^1) Prin notificarea prevăzută la alin. (3), autoritatea de management poate acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia.(3^2) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) nu sunt restituite, se aplică prevederile art. 16 din Ordonanță.(3^3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare.(3^4) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă cererea de rambursare depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, cu aplicarea prevederilor alin. (3^1)-(3^3), după validarea cererii de rambursare depuse.(3^5) Autoritatea de management are obligația să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanțare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (3^1)-(3^3).(3^6) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar/liderul de parteneriat/partener, după caz, sting obligația de plată a acestuia și asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 în ordinea acordării tranșelor de prefinanțare.(3^7) Prefinanțarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) și (1^1) din Ordonanță se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanțării, diferența rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanțare prevăzute în contractul/decizia de finanțare, cu obligația reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.(3^8) Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (3^7) se efectuează prin virarea sumei deduse din cofinanțare, din contul de cheltuieli bugetare aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.(3^9) În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declarațiilor de cheltuieli transmise către Autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenția corespunzător în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.9. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.10. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) În cazul operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare se transferă de către autoritatea de management, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare;b) existența a cel puțin un contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări, din planul de achiziție al proiectului, încheiat între beneficiar și un operator economic;c) respectarea calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului.(2) Prefinanțarea se acordă în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului și se recuperează din cererile de rambursare transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, respectiv cu sumele aferente cheltuielilor autorizate de către autoritatea de management conform legislației Uniunii Europene și celei naționale.11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanță, au obligația de a plăti integral contribuția proprie aferentă salariilor, burselor, subvențiilor, premiilor, onorariilor și facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora.12. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conțină facturi acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor.(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată aferentă facturilor acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, atât în nume propriu, cât și în numele partenerilor.13. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Notificarea prevăzută la alin. (5) transmisă de autoritățile de management, aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în formularul nr. 14 - Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 14:a) numărul și data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea beneficiarului sumei care se înscrie și în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management și, respectiv, din suma care se achită din contribuția proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituție de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management și din suma din contribuția proprie;e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, aferentă fiecărei contribuții de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management și din suma din contribuția proprie;f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale.14. La articolul 18, alineatele (10), (12), (14), (16) și (19) se modifică și vor aveaurmătorulcuprins:(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuți la art. 17 alin. (2) și (3) prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură, stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), respectiv alin. (6^1) lit. c)-e), pentru suma totală virată de către autoritatea de management și, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuția proprie, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 17 alin. (1). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii, ale statelor privind plata salariilor, ale statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor care se achită...................................................................................................(12) Plățile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectuează numai pentru facturile, respectiv statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puțin elementele prevăzute la alin. (6) și (6^1)...................................................................................................(14) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13) și (13^1), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autoritățile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) și (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituțiilor publice beneficiare «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau în contul de disponibilități pe care beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanță, au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal...................................................................................................(16) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condițiile prevăzute la alin. (13) și (13^1), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităților de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz..................................................................................................(19) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.15. La articolul 18, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins: (13^1) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6^1), după caz, următoarele:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c) concordanța dintre numărul și data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;d) concordanța dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la autoritatea de management și, respectiv, din contribuția proprie în fiecare din conturile deschise la instituțiile de credit, precum și dintre sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la autoritatea de management și, respectiv, din contribuția proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (6^1), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unitățile Trezoreriei Statului; e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (6^1).16. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16 din Ordonanță.17. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităților de management și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autoritățile de management și cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ ordinele de finanțare.18. La articolul 37, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschid, la solicitarea acestora, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, următoarele conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor restituite de unitățile Trezoreriei Statului în condițiile art. 18 alin. (6) lit. e), art. 18 alin. (6^1) lit. f) și alin. (16), cu detaliere pe programe operaționale:a) 57.07.07.61 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Asistență tehnică“ 2014-2020»;b) 57.07.07.62 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Competitivitate“ 2014-2020»;c) 57.07.07.63 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Capital uman“ 2014-2020»;d) 57.07.07.64 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Capacitate administrativă“ 2014-2020»;e) 57.07.07.65 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Regional“ 2014-2020»;f) 57.07.07.66 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Infrastructură mare“ 2014-2020»;g) 57.07.07.67 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“ 2014-2020.19. La articolul 41, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății intermediare/finale rambursate de către Comisia Europeană/ INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1) sunt obligați:a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificației funcționale și respective economice (alineat 85.01.03);2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).20. La articolul 41, alineatul (7^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(7^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1^1) sunt obligați:a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificației funcționale și respective economice (alineat 85.01.03);2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).21. La articolul 45, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor rambursate de către Comisia Europeană/INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (7) din Ordonanță sunt obligați să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite inițial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, astfel:a) în contul 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral de la bugetul de stat;b) în contul 22.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 22.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;c) în contul 28.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 28.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj;d) în contul 26.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 26.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul fondului național de asigurări sociale de sănătate.22. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.23. La articolul 13, alineatele (1^1) și (3) se abrogă.24. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.25. Articolul 36 se abrogă.26. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.27. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 iunie 2018.Nr. 422.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate
  în conturile de venituri corespunzătoare rambursării
  cheltuielilor aferente fondurilor europene
  Nr. ....... din data de ............De la: Autoritatea de management .............................Către: ......(beneficiar).....Referitor:Proiect .........(numărul contractului de finanțare)....... - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile și rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ................. din data de ..................., vă informăm că în data de ................... a fost virată suma de ..................... în contul de venituri ................., reprezentând rambursarea cotei-părți din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.Suma menționată anterior corespunde următoarei cereri de rambursare:
  Cererea de rambursareCheltuieli totale autorizate (lei)Suma FEDR/FC/FSE virată în contul de venituri (lei)
     
  Total FEDR/FC/FSE  

  Director general/Director,
  .........................
  Autoritatea de management
  .........................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 14 la normele metodologice)Autoritatea de management ....../Cod de identificare fiscală ...........Simbol cont ...........Cod IBAN ..............
  Formularul nr. 14 - Notificare aferentă Cererii de plată nr. ........
  Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/Partener (după caz) ..................................Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/partener .........................E-mail .......................................Cod SMIS .....................................Denumire proiect .............................
  Nr. crt.Natura cheltuielilorDocument justificativDate de identificare ale beneficiarului sumei*)Sume pe unități bancare *)Total de plătit
  Denumire beneficiar/ lider de parteneriat/ partenerCIF beneficiar/ lider de parteneriat/ partenerIBAN beneficiar/ lider de parteneriat/ partenerBanca beneficiarului/ lider de parteneriat/ partenerSume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/ lider de parteneriat/ partener din fonduri virate AM (lei)Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/ lider de parteneriat/ partener din fonduri proprii (lei)
  12345678910 = 8 + 9
  ISalarii nete aferente lunii ...Stat de plată aferent lunii ... nr. .... data .....1....      
  Impozite privind salarii aferente lunii ....Buget de stat      
  Contribuții privind salariile aferente lunii .....Bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale      
  IIBurse aferente lunii.... Stat de plată/ centralizator burse aferent lunii .......1....      
  IIISubvenții aferente lunii ....Stat de plată/ centralizator subvenții aferent lunii .......1....      
  TOTALxxxxx0.000.000.00

  Semnătura și ștampila,
  ……………………..
  *) Informații care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unității Trezoreriei Statului.
  -----