ORDIN nr. 3.712 din 21 mai 2018privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard ocupațional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 3.712 din 21 mai 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.721 din 29 mai 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 11 iunie 2018  Având în vedere prevederile:– art. 7^1 alin. (1) și (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4^11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, cu modificările ulterioare;– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul de standard ocupațional, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupațional pentru educație și formare profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 18 martie 2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Standardele ocupaționale pentru educație și formare profesională, aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupațional pentru educație și formare profesională, cu modificările ulterioare, se pot utiliza, pentru respectivele ocupații, pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților, până la revizuirea acestora.  +  Articolul 5Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
   +  Anexa nr. 1 METODOLOGIEde elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard ocupațional  +  Anexa nr. 2
  MODEL DE STANDARD OCUPAȚIONAL
   +  Secţiunea A - CERINȚELE PIEȚEI MUNCII
  1. Denumirea ocupației și codul COR
  2. Denumirea tradusă a ocupației (En):
  3. Activități și competențe
  3.1. Activități specifice ocupației
  3.2. Competențe
  4. Niveluri de calificare:
  4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor (CNC) [ ]
  4.2. Nivelul de referință conform Cadrului european al calificărilor (EQF)[ ]
  4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED — 2011 (cod program educațional) [ ]
  5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/cuprinse în COR
  Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/ recunoaștere de competențe
  6. Informații suplimentare
   +  Secţiunea B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
  1. Informații despre programul de educație și formare profesională
  1.1. Cerințe specifice de acces la program
  1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program
  1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii
  Niveluri de studii:
  • Învățământ primar [ ]
  • Învățământ gimnazial [ ]
  • Învățământ general obligatoriu [ ]
  • Învățământ profesional prin școli profesionale [ ]
  • Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat [ ]
  • Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat [ ]
  • Învățământ postliceal [ ]
  • Învățământ superior cu diplomă de licență [ ]
  • Învățământ superior cu diplomă de master [ ]
  1.1.3. Alte studii necesare
  1.1.4. Cerințe speciale
  2. Descrierea programului de educație și formare profesională
  2.1. Durata totală, nr. oredin care:
  [ ]teorie
  [ ]practică
  2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional)
  2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard ocupațional)
  2.4. Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice
  2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatori și instructori/preparatori formare
  2.6. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru evaluatorii de competențe profesionale
  3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a standardului ocupațional
  3.1.Realizare:
  Inițiator/Autori
  Instituția/Instituțiile/Persoane interesate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Data elaborării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3.2.Verificare profesională:
  Specialist/Instituția de profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Data verificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3.3.Avizare:
  Asociație profesională/Instituție de reglementare/Instituție de profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Data avizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3.4.Validare documentație:
  Comitet sectorial/semnatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Data validării . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3.5.Aprobare:
  Autoritatea Națională pentru Calificări, conform Deciziei nr. . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa nr. 1 la standardul ocupațional
  PLAN DE PREGĂTIRE
  Nr. crt.Competența dobândităModulNumăr de ore de teorieNumăr de ore de practică
  1
  2
  ....
  ...n
  Total ore
  Total general
   +  Anexa nr. 2 la standardul ocupațional
  PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ
  Nr. crt.ModulDisciplinăConținut tematicMetode/Forme de desfășurareMijloace de instruire, materiale de învățareCriterii de evaluareNr. ore
  TeoriePractică
  123456789
  11.1.1.Teorie
  Practică
  Teorie
  Practică
  1.2.Teorie
  Practică
  Teorie
  Practică
  22.2.1.Teorie
  Practică
  Teorie
  Practică
  Teorie
  Practică
  ..............................Teorie
  Practică
  Teorie
  Practică
  ----