ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013  Notă
  **) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.
  În urma aplicării Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat că în unele cazuri organizațiile de îmbunătățiri funciare care au primit gratuit în proprietate infrastructura de îmbunătățiri funciare nu au asigurat paza și protecția acesteia, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul fiind devastarea amenajărilor.De asemenea, s-a constatat că infrastructura nu a fost întreținută potrivit destinației sale, aflându-se, în prezent, în stare de degradare.Având în vedere situația infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflată în domeniul privat al statului, transmisă în proprietate organizațiilor de îmbunătățiri funciare de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare și de alți deținători,luând în considerare faptul că această infrastructură în cele mai multe cazuri nu a fost întreținută și utilizată în scopul în care aceasta a fost transmisă, se impune emiterea unui act normativ prin care să se stabilească măsuri de protecție a acestei infrastructuri prin limitarea modalității de transmitere numai la folosința gratuită.Pentru a se asigura cadrul legal necesar respectării principiilor care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca Agenția, organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare să poată desfășura activități de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest scop se impune completarea atribuțiilor, activităților și cheltuielilor prevăzute pentru Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.Este necesar să existe și un control cu privire la utilizarea și întreținerea infrastructurii de îmbunătățiri funciare transmise în folosință gratuită organizațiilor de îmbunătățiri funciare.Aceste modificări legislative se impun cu necesitate în contextul actual în care irigațiile constituie o prioritate pentru agricultura României.Ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Agenția, organizațiile și federațiile pot desfășura activități de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.1^1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul dizolvării organizației sau federației, bunurile obținute conform prevederilor art. 27 și cele achiziționate ori edificate din bani publici se repartizează de către lichidator Agenției, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.----------Pct. 1^1 al art. I care modifică alin. (2) al art. 25 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Abrogat.-------Alin. (1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 2 al art. I din prezentul act normativ.3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Abrogat.----------Alin. (1^1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 3 al art. I din prezentul act normativ.4. La articolul 27, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 4 al art. I din prezentul act normativ.5. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Abrogat.----------Alin. (4^1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din prezentul act normativ.6. La articolul 27, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 6 al art. I din prezentul act normativ.7. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Abrogat.----------Alin. (1^1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 7 al art. I din prezentul act normativ.8. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 28 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 8 al art. I din prezentul act normativ.9. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 și 29^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1Abrogat.----------Art. 29^1 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 9 al art. I din prezentul act normativ.  +  Articolul 29^2Abrogat.----------Art. 29^2 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 9 al art. I din prezentul act normativ.10. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Tariful de livrare a apei pentru irigații va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigații, prin intermediul infrastructurii de irigații din domeniul public și domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică și termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigații nu cuprinde costurile de întreținere și reparații, care se acoperă din bugetul propriu al Agenției. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigații și rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.----------Pct. 10 al art. I care modifică alin. (2) al art. 63 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.11. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Agenția suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreținerii și reparării amenajărilor de îmbunătățiri funciare.(2) Până la aplicarea abonamentului de irigații și desecare, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor.(3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilește termenul de punere în aplicare a abonamentului de irigații și desecare prevăzut la alin. (2).»----------Pct. 11 al art. I care modifică art. 66 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:----------Partea introd. a art. II a fost modificată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.Litera l) a alineatului (1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:l) pune în funcțiune stațiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităților, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice;----------Primul punct al art. II care modifică lit. l) a alin. (1) al art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.1. La articolul 4 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) desfășoară activități de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.1^1. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum și costurile maxime generate de aceste activități se stabilesc de o comisie formată din reprezentanții prefecturii, ai inspectoratelor pentru situații de urgență, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ai Ministerului Finanțelor Publice. Costurile maxime generate de activitățile de la alin. (1) lit. l), precum și sursa de finanțare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice.----------Pct. 1^1 al art. II care modifică alin. (1^1) al art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.2. La articolul 5, după litera ș) se introduc două noi litere, literele t) și ț), cu următorul cuprins:t) efectuează activități de furnizare a energiei electrice către clienți, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;ț) în calitate de lider de asociere, Agenția poate reprezenta organizațiile și federațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, membre ale Ligii utilizatorilor de apă, la procedura de achiziție publică a energiei electrice necesară, tranzacționată pe piața liberă.----------Pct. 2 al art. II care completează art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.3. La articolul 11, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) sumele încasate ca urmare a furnizării energiei electrice către clienți.4. La articolul 12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) furnizarea energiei electrice către clienți, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea Agenției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;5. La articolul 12, litera c^2) se modifică și va avea următorul cuprins:c^2) lucrările de întreținere și de reparații la bunurile din amenajările de irigații, definite în anexa nr. 2 la Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la prizele de apă pentru irigații, dragarea/decolmatarea șenalelor, andocarea și reparațiile specifice stațiilor de pompare de bază plutitoare, reparațiile specifice stațiilor de pompare de bază fixe, inclusiv cele reversibile, a stațiilor de repompare, precum și a canalelor și conductelor de aducțiune și distribuție a apei până la stațiile de pompare de punere sub presiune;».----------Pct. 5 al art. II care modifică lit. c^2) a art. 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Cheltuielile cu lucrările prevăzute la art. 12 lit. c^2) se suportă de către Agenție, în limita prevederilor bugetare alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.----------Pct. 6 al art. II care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.  +  Articolul III(1) Procedurilor privind transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, societăților comerciale, stațiunilor și institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă le sunt aplicabile, până la finalizare, normele în vigoare la data începerii lor.(2) Abrogat. (la 22-06-2018, Alineatul (2) din Articolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul II din LEGEA nr. 130 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul IVLitera e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol;  +  Articolul VAlineatul (1) al art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub condiția asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigații, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiții multianual.----------Art. V care modifică alin. (1) al art. III din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  București, 26 iunie 2013.Nr. 79.---------