ORDONANȚĂ nr. 15 din 24 august 2011pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 26 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale Stupului, instituție de drept public, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, se reorganizează ca Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea și controlul suplimentelor alimentare și produselor de uz extern obținute pe bază de plante medicinale, aromatice și produse ale stupului, cu excepția produselor cosmetice.2. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Personalul angajat în cadrul Serviciului Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale Stupului care se reorganizează potrivit alin. (8) se preia în cadrul S.N.P.M.A.P.S., iar salarizarea acestuia se va face potrivit reglementărilor în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal în parte.3. După alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Procedurile privind modul de realizare a notificării, supravegherii și controlului produselor prevăzute la alin. (6), precum și de gestionare a propunerilor de utilizare a mențiunilor nutriționale și de sănătate de către operatorii din domeniu pentru aceste produse se aprobă prin ordine emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 18-11-2012, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 207 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian Rădulescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 24 august 2011.Nr. 15.--------