ORDONANȚĂ nr. 16 din 24 august 2011pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 29 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) urmărirea comportării în exploatare și identificarea construcțiilor din proprietate sau din administrare care fac obiectul prezentei ordonanțe;2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru construcțiile de interes și utilitate publică aflate în patrimoniul instituțiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și care aparțin proprietății publice/private a statului/unităților administrativ-teritoriale, ori, după caz, proprietății private a acestor instituții, conducătorii instituțiilor publice vor acționa, cu prioritate, pentru:a) identificarea construcțiilor din proprietate sau administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 și care sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a^g, potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;b) expertizarea tehnică obligatorie a construcțiilor prevăzute la lit. a);c) înștiințarea autorităților publice locale, precum și a comitetelor județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență cu privire la construcțiile identificate conform lit. a), expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică.(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică în mod corespunzător și de către ceilalți proprietari sau administratori ai construcțiilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publică în sensul prezentei ordonanțe.3. La articolul 2, alineatul (3) și partea dispozitivă a alineatului (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În sensul prezentei ordonanțe, sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:a) spații publice cu altă destinație decât cea de locuință - spațiile realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare;b) construcții de interes și utilitate publică - construcții existente, care cuprind spații în care se desfășoară activități în domenii de interes public general și/sau comunitar și social și care implică prezența publicului temporar sau permanent în aria totală expusă.(4) Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcții, precum și conducătorii instituțiilor publice și deținătorii cu orice titlu de construcții de interes și utilitate publică vor proceda, în realizarea obligațiilor care le revin conform legii civile și calității în construcții, la:4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Proprietarii/Administratorii construcțiilor prevăzuți la alin. (1) răspund în condițiile legii, material, contravențional și civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenție dispuse prin prezenta ordonanță.5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente se stabilesc și se realizează cu asigurarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a acestora, a cerințelor esențiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică P100-1 și în celelalte reglementări tehnice din domeniu.(2) Măsurile de intervenție se fundamentează în raportul de expertiză tehnică în funcție de riscul seismic al construcției existente, costul și durata estimate ale lucrărilor de intervenție și durata estimată de exploatare ulterioară a construcției reabilitate. Prin soluția tehnică de intervenție, astfel cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică, se stabilesc, după caz:a) proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente;b) desființarea - ca soluție tehnică de intervenție, realizabilă în condițiile legii - a construcției existente, ca alternativă la soluția de intervenție prevăzută la lit. a).(3) Măsurile de intervenție trebuie să asigure un echilibru al performanțelor, costurilor și termenelor, în scopul realizării unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor și să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data contractării proiectării, respectiv la data contractării execuției lucrărilor de intervenție.(4) Soluția de intervenție prevăzută la alin. (2) lit. a) cuprinde, după caz, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru:a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;b) repararea elementelor nestructurale;c) demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;d) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;e) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente.(5) Lucrările de intervenție prevăzute la alin. (4) pot include, după caz, și alte categorii de lucrări, exclusiv în zonele de intervenție, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.(6) Soluția de intervenție pentru construcțiile nominalizate în Lista monumentelor istorice, pentru construcțiile existente în zonele de protecție a monumentelor istorice, precum și pentru construcțiile din zonele construite protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în condițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitatea sa de autoritate de reglementare în domeniul construcțiilor, va acționa, la solicitarea factorilor interesați, pentru:a) avizarea din punct de vedere tehnic a soluțiilor de intervenție pentru construcțiile încadrate, conform Codului de proiectare seismică P100-1, în clasa I de importanță, a căror funcționalitate, în timpul cutremurului și imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral;b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluțiilor de intervenție pentru construcțiile existente cu destinația de locuință, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, nominalizate în programele anuale de acțiuni, aprobate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.7. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1), se organizează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Comisia Națională de Inginerie Seismică, denumită în continuare Comisia Națională, organism tehnic de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ, de analiză și de avizare prealabilă. (la 18-11-2012, Alineatul (1^1) al Articolului 4 din Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012 ) (1^2) Comisia Națională este formată din experți tehnici și specialiști din domeniul construcțiilor, instalațiilor pentru construcții și arhitecturii, desemnați dintre specialiștii propuși de către instituții de învățământ superior și de cercetare-dezvoltare, asociații profesionale și patronale reprezentative, autorități ale administrației publice cu responsabilități în domeniu.(1^3) Regulamentul de organizare și funcționare, structura și componența nominală a Comisiei Naționale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului.7^1. La articolul 4, după alineatul (1^3) se introduc două noi alineate, alineatele (1^4) și (1^5), cu următorul cuprins:(1^4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului asigură mijloacele materiale și financiare necesare pentru funcționarea Comisiei Naționale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, la capitolul bugetar «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii», precum și din alte surse legal constituite.(1^5) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naționale primesc, în baza convențiilor încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în condițiile legii, o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei Naționale. Indemnizația lunară reprezintă 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat și se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care Comisia Națională se întrunește. (la 18-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012 ) 8. La articolul 4 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins:e) notarea în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a obligațiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/asociațiilor de proprietari, prevăzute la lit. c) și, respectiv, la alin. (3) lit. c) teza a III-a, precum și, după caz, a deciziei de intervenție aprobate prin dispoziție de primar, prevăzută la lit. d). (la 18-11-2012, Litera e) a alineatului (4) al Articolului 4 din Punctul 8., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012 ) 9. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), autoritățile administrației publice locale pot hotărî, în condițiile legii, finanțarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, pentru expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice.10. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Clădirile menționate la alin. (1) prezintă pericol public în situațiile în care, după caz, întrunesc cel puțin două dintre următoarele criterii:a) cuprind spații publice cu altă destinație decât aceea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a), având suprafața utilă totală de peste 50 mý, ocupate temporar/permanent;b) prezintă un regim de înălțime cu peste P+3 etaje și minimum 10 apartamente;c) sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a^g, potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,16 g.(3) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de comitetele județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență și de Comisia Națională, și se aprobă, respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație.11. La articolul (8), după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), autoritățile administrației publice locale pot hotărî, în condițiile legii, finanțarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a), proprietatea persoanelor fizice, situate în clădirile incluse în programele anuale.12. La articolul 9, alineatul (1) formula introductivă și literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Proprietarii locuințelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a), persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acționa potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) și vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții:...........................................................................b) notarea dreptului de creanță, în partea a III-a a cărții funciare a imobilelor incluse în programele anuale, în baza contractelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h), cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de consolidare, în condițiile prezentei ordonanțe;c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru execuția lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.13. La articolul 9, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Radierea notării dreptului de creanță prevăzut la alin. (1) lit. b) se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat și, după caz, de la bugetul local pentru execuția lucrărilor de consolidare.(4) Instituirea și radierea mențiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (4) lit. e) sunt scutite de plată taxei de timbru sau orice alte tarife.14. La articolul 11 alineatul (1), literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) notarea dreptului de creanță în partea a III-a a cărții funciare a imobilelor incluse în programele anuale, în baza contractelor prevăzute la lit. h), cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar, pentru executarea lucrărilor de intervenție, în condițiile prezentei ordonanțe;..........................................................................e) verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a situațiilor de lucrări executate, conform soluției de intervenție din documentația aprobată;14^1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Contractul de execuție a lucrărilor de consolidare, prevăzut la alin. (1) lit. b), va cuprinde sancțiuni în sarcina antreprenorului/antreprenorului general pentru întârzieri în realizarea lucrărilor la termenele prevăzute în graficul de execuție, anexă la contract. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. (la 18-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012 ) 15. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractul și procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) au valoare de înscris autentic și constituie titluri executorii. În temeiul acestora, în cartea funciară se va nota atât dreptul de creanță, cât și interdicția de înstrăinare a construcției înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în condițiile prevăzute la art. 12.16. La articolul 11, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară, notarea dreptului de creanță este condiționată de efectuarea operațiunilor de primă înscriere în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, în baza titlului de proprietate și a documentației cadastrale, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri al bugetului local al unității administrativ-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.18. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Dreptul de creanță constituit în favoarea autorităților administrației publice locale în condițiile art. 11 pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, se va nota în partea a III-a a cărților funciare ale imobilelor odată cu dobândirea dreptului de proprietate.19. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Proprietarii beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de intervenție a construcțiilor cu destinația de locuință din proprietate, precum și de taxa privind timbrul arhitecturii.20. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Autoritățile administrației publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile și acțiunile adresate justiției în temeiul prevederilor prezentei ordonanțe, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, precum și de tarifele pentru notarea dreptului de creanță în favoarea autorităților administrației publice locale, inclusiv pentru radierea acestuia.21. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Asociațiile de proprietari din construcții cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale:a) participă, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării și, respectiv, a executării lucrărilor de intervenție, în condițiile legii;b) confirmă, prin reprezentant desemnat, însușirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a situațiilor de lucrări executate;c) participă, prin reprezentant desemnat, la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție, precum și la recepția finală a acestora, care se organizează la 3 ani de la data semnării recepției la terminarea lucrărilor.22. La articolul 24, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei;d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei;g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei.(3) Contravențiile se aplică, după caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului București, respectiv primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor sau administratorilor, și de către prefect, în cazul primarului general al municipiului București, respectiv al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.23. În cuprinsul ordonanței, următoarele sintagme se vor înlocui după cum urmează:a) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului";b) "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu "Ministerul Finanțelor Publice";c) "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" cu "Ministerul Administrației și Internelor";d) Abrogată. (la 18-11-2012, Litera d) din Punctul 23., Articolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012 ) e) "comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor" cu "comitetele județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență";f) "clădire/clădiri de locuit" cu "construcție/construcții cu destinația de locuință";g) "lucrare/lucrări de consolidare" cu "lucrare/lucrări de intervenție";h) ”studiu de fezabilitate” cu ”documentație de avizare pentru lucrări de intervenție”. (la 18-11-2012, Punctul 23. din Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012 )  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanțe nu se aplică în cazul construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate în clasa 1 de risc seismic și care prezintă pericol public, pentru care, până la data publicării prezentei ordonanțe, au fost semnate contractele de execuție a lucrărilor de intervenție, cărora le sunt aplicabile prevederile actelor normative în vigoare la data inițierii acestor proceduri.  +  Articolul III(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Măsurile prevăzute la art. 2 alin. (1^1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se vor lua în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 24 august 2011.Nr. 16.--------