ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 31 martie 2010privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010  Având în vedere evoluția negocierilor în cadrul Conferinței Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Copenhaga privind posibilitatea de reportare a surplusului de unități ale cantității atribuite între perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto (2008-2012) și perioada de angajament post-Kyoto,ținându-se cont de contextul actual în materia comercializării internaționale de unități ale cantității atribuite, care induce aprecierea scăderii semnificative a prețului per unitate a cantității atribuite,luând în considerare criza economică și faptul că venitul obținut din comercializarea surplusului de unități ale cantității atribuite conduce la un impact pozitiv asupra deficitului bugetar și reprezintă o sursă de finanțare pentru proiectele de mediu, urgente, necesare în economie, cu precădere în sectorul energetic, precum și pentru proiectele din sectorul rezidențial, agricultură și transporturi, în vederea pregătirii aplicării pachetului legislativ energie - schimbări climatice,toate cele de mai sus justifică reglementarea în regim de urgență a unor măsuri referitoare la valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite în condiții de eficiență.Neadoptarea soluției legislative preconizate ar avea drept consecință negativă întârzierea valorificării surplusului de AAU-ri, fapt ce conduce la pierderea veniturilor obținute ca urmare a comercializării surplusului de AAU-ri, în contextul european nefavorabil al reportării acestuia, iar pe cale de consecință diminuarea sumelor destinate finanțării de investiții verzi, finanțării timpurii, precum și a campaniilor de informare și conștientizare în domeniul schimbărilor climatice.Întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri pentru valorificarea eficientă a surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în cadrul stabilit de art. 17 al acestui protocol și de deciziile subsecvente adoptate de conferința părților.(2) Valorificarea eficientă a surplusului de unități ale cantității atribuite se face în cadrul schemelor de investiții verzi.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;b) Protocolul de la Kyoto - Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 16 februarie 2001;c) cantitatea atribuită - cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră care poate fi emisă de un stat prevăzut în anexa B la Protocolul de la Kyoto, în prima perioadă de angajament 2008-2012, fiind alcătuită din numărul total de unități ale cantității atribuite;d) unitate a cantității atribuite - AAU - 1 tonă CO(2) echivalent, calculată pe baza potențialului de încălzire global;e) rezerva perioadei de angajament - rezerva de AAU-uri necesară pentru îndeplinirea angajamentului de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut în Protocolul de la Kyoto, pentru conformarea cu reglementările europene în materie și pentru dezvoltarea economiei;f) surplusul de AAU-uri - disponibilul pentru comercializare, rezultat al diferenței dintre cantitatea atribuită și rezerva perioadei de angajament;g) comercializarea internațională a emisiilor - IET - mecanism flexibil prevăzut la art. 17 din Protocolul de la Kyoto prin care statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto pot comercializa între ele unități ale cantității atribuite;h) schema de investiții verzi - instrument de asigurare a unor beneficii pentru mediu, care constă în valorificarea surplusului de AAU-uri, atât prin comercializarea surplusului de AAU-uri în baza IET, cât și prin utilizarea veniturilor rezultate pentru finanțarea proiectelor care generează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră;i) contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri - înțelegere încheiată de către statul român cu alt stat, prevăzut în anexa B la Protocolul de la Kyoto, sau cu altă entitate autorizată de către acesta ce nu are calitatea de subiect de drept internațional și care nu este guvernată de dreptul internațional public;j) finanțare timpurie - angajamentul asumat de către România în cadrul Consiliului European din decembrie 2009 de a aloca asistență financiară statelor aflate în curs de dezvoltare, în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în perioada 2010-2012.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, cantitatea atribuită are regimul juridic de bun mobil, incorporal, aflat în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 4(1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se realizează prin transmiterea dreptului de proprietate asupra surplusului de AAU-uri de către Guvernul României, în calitate de reprezentant al statului român, parte la Protocolul de la Kyoto, către celălalt stat contractant sau către statul care a autorizat entitatea contractantă.(2) Guvernul României asigură îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru utilizarea mecanismului IET, prevăzute în deciziile aprobate la prima conferință a părților la Protocolul de la Kyoto, la Montreal în decembrie 2005.(3) Deciziile care prevăd criteriile de eligibilitate se publică prin ordin al ministrului afacerilor externe în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) Transmiterea dreptului de proprietate prevăzut la art. 4 alin. (1) se face la data operării transferului de AAU-uri, în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră al statului contractant sau al statului care a autorizat entitatea contractantă, sub condiția confirmării plății integrale a contravalorii acestora. (la 22-07-2010, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010 ) (2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face prin negociere directă cu toate entitățile prevăzute la art. 2 lit. i).(3) Criteriul esențial avut în vedere la încheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.(4) Inițierea și dezvoltarea schemelor de investiții verzi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 6Principiile care stau la baza schemelor de investiții verzi sunt următoarele:a) tratamentul egal și nediscriminatoriu față de cumpărătorii surplusului de AAU-uri;b) comercializarea eficientă a surplusului de AAU-uri;c) utilizarea eficientă a fondurilor obținute;d) transparență în selecționarea proiectelor care generează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră;e) promovarea conceptului de dezvoltare durabilă prin proiectele selecționate.  +  Articolul 7(1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face în baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.(2) Contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este guvernat și redactat în concordanță cu prevederile legislației române, indiferent de naționalitatea cumpărătorului, cu excepția situației în care părțile dispun altfel, și se încheie cel puțin în 4 exemplare, două în limba română și două într-o altă limbă aleasă de părți.(3) Fiecare parte va avea cel puțin câte un exemplar în limba română și un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.(4) În caz de litigiu prevalează textul în limba română al contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, cu excepția situației în care părțile dispun altfel.  +  Articolul 8Elementele de mandat pentru negocierea și, respectiv, încheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri sunt cuprinse în memorandumuri, aprobate de Guvern.  +  Articolul 9Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri au ca destinație finanțarea proiectelor care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  +  Articolul 10(1) Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se fac venit la Fondul pentru mediu și sunt gestionate de către Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 10% din valoarea fiecărei tranzacții până la îndeplinirea sumei angajate de România pentru finanțarea timpurie se fac venit la bugetul de stat.(3) Proiectele finanțate de către Administrația Fondului pentru Mediu din veniturile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 31 martie 2010.Nr. 29.