ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010



  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgență a aspectelor privind plaja utilizată în scop turistic, ținând cont că sezonul turistic estival pe litoralul românesc va începe la data de 1 mai.Ținând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice sezonului estival și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților de turism pe litoralul Mării Negre,ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situație de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către persoane fizice și juridice:a) operatori economici care administrează structuri de primire turistice;b) proprietari ori administratori de ansambluri rezidențiale care desfășoară activități de turism;c) operatori economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive;d) autorități ale administrației publice locale.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuți la alin. (1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condițiile legii. (la 21-10-2010, Alineatul (1^1) al Articolului 2 din Punctul 2., Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 186 din 14 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 18 octombrie 2010 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Borbely Laszlo
  București, 14 aprilie 2010.Nr. 35.__________