ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010  Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007, statul român și-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăților imobiliare,ținând seama de faptul că data începerii efective a lucrărilor de teren pe teritoriul celor 19 unități administrativ-teritoriale este stabilită în cursul lunii septembrie 2010, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să fie începute lucrările de teren pe o suprafață de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul întregii țări, în zonele rurale,întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară asigură președinția Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal național care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, prin crearea și actualizarea evidenței parcelelor de terenuri la nivel național,având în vedere direcțiile de acțiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafețelor agricole și forestiere, sprijinirea autorităților executive ale administrației publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spațiale în vederea asigurării suportului informațional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităților administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietății prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietăților, înscrierea corectă a proprietății în cartea funciară, sub aspect tehnic și juridic, în baza realității din teren, clarificarea legislației în domeniile cadastrului și cărții funciare,întrucât una dintre condiționalitățile impuse prin Memorandumul de înțelegere semnat între Comunitatea Europeană și România la data de 23 iunie 2009 privește simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietăților prin modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,constatând că proiectul de ordonanță de urgență nu poate fi promovat prin procedură parlamentară, fie ea și de urgență, iar angajamentele internaționale asumate de statul român nu pot fi duse la îndeplinire,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiulart. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării. Scopul acestui sistem este:a) determinarea informațiilor tehnice, economice și juridice referitoare la imobile;b) asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară; (la 27-07-2012, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) c) furnizarea de date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare și pieței imobiliare; (la 27-07-2012, Litera c) din Alineatul (1), Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) d) contribuie la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și la facilitarea creditului ipotecar. (la 27-07-2012, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. (la 27-07-2012, Alineatul (2) din Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (3) Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele. (la 27-07-2012, Alineatul (3) din Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (4) Evidența imobilelor înscrise în planul cadastral și în cartea funciară se realizează și se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților publice. Autoritățile publice și titularii de drepturi asupra imobilelor au obligația de a sprijini crearea și actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a datelor și informațiilor deținute. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să acorde sprijin informațional, tehnic și de altă natură, în limitele competențelor, la crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară. (la 27-07-2012, Alineatul (4) din Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic. (la 27-07-2012, Alineatul (5) din Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (5^1) Imobilul definit la alin. (5) se înscrie într-o carte funciară. (la 27-07-2012, Articolul 1 din Punctul 1., Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (6) Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. (la 27-07-2012, Alineatul (6) din Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (7) Abrogat. (la 27-07-2012, Alineatul (7) din Articolul 1, Punctul 1., Articolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Cadastrul se realizează la nivelul unităților administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp - șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. (la 27-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 2, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (2) Prin sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează:a) identificarea, descrierea și înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice;b) identificarea și înregistrarea proprietarilor, a altor deținători legali de imobile și a posesorilor;c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituțiile abilitate;d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobile. (la 27-07-2012, Alineatul (2) din Articolul 2, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (3) Planul cadastral conține reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum și numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.(4) Extrasul de plan cadastral reprezintă secțiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului și a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum și a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.2^1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești va funcționa cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică. Modul de organizare și funcționare, numărul, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 2^2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) În vederea specializării relațiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială, instanțele de judecată, notarii publici și Agenția Națională sau, după caz, oficiul teritorial, primarul, președintele instanței sau al Consiliului Superior al Magistraturii și președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispoziție persoanele din structura de specialitate a acestora care colaborează direct cu Agenția Națională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condițiile stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenția Națională și instituțiile anterior menționate.(3^2) În îndeplinirea obligațiilor ce le revin, instituțiile publice și notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cărțile funciare în format electronic, în vederea obținerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară și transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenția Națională va asigura până la 31 decembrie 2012 punerea în aplicare a acestor dispoziții. Procedura comunicării actelor către și de către birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, protocol care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3^3) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară poate fi pusă la dispoziția altor persoane fizice și juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 2^3. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În subordinea Agenției Naționale funcționează Centrul Național de Cartografie, ca instituție cu personalitate juridică, care preia întreg patrimoniul și personalul Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 3. La articolul 4, literele e) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) organizează și administrează fondul național de geodezie și cartografie, precum și baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară;.........................................................................p) asigură formarea profesională continuă și pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenției Naționale, instituție fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entități abilitate; (la 27-07-2012, Litera p) a Articolului 4, din Punctul 3., Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 4. La articolul 4, după litera p) se introduc două noi litere, literele p^1) și p^2), cu următorul cuprins:p^1) realizează, actualizează și administrează registrul electronic național al nomenclaturilor stradale; (la 27-07-2012, Litera p^1) din Punctul 4., Articolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) p^2) realizează și întreține geoportalul INSPIRE al României și asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunității Europene, îndeplinește alte atribuții care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România.5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ.(2) Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referință la nivel național, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică. Agenția Națională asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și notarilor publici accesul liber și gratuit la registru.(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a furniza și actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Prin excepție de la prevederile art. 50 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate. (la 27-07-2012, Articolul 4^1 din Punctul 5., Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Informațiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pot fi redate și arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleași efecte juridice și forță probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenția Națională și oficiile teritoriale. Consultarea situației cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale imobilului. (la 27-07-2012, Alineatul (4) al Articolului 5, din Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (5) Cererile de înscriere, precum și cele pentru obținerea de informații se vor putea face și în format electronic, fiind înregistrate și procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face în format electronic sau pe suport hârtie, conform solicitării. (la 27-07-2012, Alineatul (5) al Articolului 5, din Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 7^1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și al securității naționale pot executa, cu mijloace proprii în domeniul specific de activitate, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie și cartografie necesare apărării, ordinii publice și securității naționale, conform normelor tehnice și standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituții, cu avizul Agenției Naționale. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 7^2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Datele geodezice și cartografice interesând apărarea țării, ordinea publică și securitatea națională se păstrează, după caz, de către instituțiile competente potrivit domeniului de activitate. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 8. La articolul 8, alineatele (3), (5) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Tarifele și încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste prevederi se aplică și tuturor tarifelor, taxelor, precum și onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară. Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar și în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrărilor sistematice se face de către Agenția Națională, din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinație. Cuantumul onorariilor și tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedură în parte, prevăzută la teza anterioară, se va stabili prin protocol încheiat între Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale și hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I...........................................................................(5) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenția Națională și unitățile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele Agenției Naționale și pe chitanțierele puse la dispoziție de către aceasta sau pe bonuri fiscale, în baza unui comision stabilit prin negociere între Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea prezentei legi...........................................................................(15) Se instituie Programul național de cadastru și carte funciară, în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și, după caz, a dezbaterilor succesorale, a întocmirii documentațiilor cadastrale și a înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. (la 27-07-2012, Punctul 8. din Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 8^1. La articolul 8, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu următorul cuprins:(15^1) Programul prevăzut la alin. (15) se realizează pe baza strategiei Agenției Naționale, aprobate de consiliul de administrație, iar finanțarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigură din bugetul de stat prevăzut la alin. (2), precum și din alte surse financiare alocate din bugetul unităților administrativ-teritoriale sau din surse internaționale. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 8^2. La articolul 8, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:(16) Organele și autoritățile administrației publice centrale, unitățile administrativ-teritoriale, precum și alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prevăzut la alin. (15), vor încheia protocoale de colaborare cu Agenția Națională cu privire la caietul de sarcini, modalitățile de avizare, de verificare, de recepție și de înscriere în cartea funciară, precum și cu privire la utilizarea acestor informații. Persoanele fizice și juridice interesate vor încheia un acord de finanțare în condițiile legii. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 9. La articolul 8, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:(17) Specificațiile tehnice conținute în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenția Națională înainte de inițierea procedurilor de achiziție publică, sub sancțiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepție. Autoritățile contractante nu fac plăți pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menționate anterior. (la 27-07-2012, Alineatul (17) al Articolului 8, din Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 10. La titlul I "Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare", denumirea capitolului III "Realizarea, întreținerea și avizarea lucrărilor de cadastru" se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IIIOrganizarea lucrărilor sistematice de cadastruîn vederea înscrierii în cartea funciară (la 27-07-2012, Denumirea Capitolului III din Punctul 10., Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 11. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate.(2) Documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători.(3) În cadrul funcției economice a cadastrului se evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.(4) Funcția juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor și prin înscrierea acestora în evidențele cadastrale, în scopul înscrierii în cartea funciară. (la 27-07-2012, Articolul 9 din Punctul 11., Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 12. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabilește prin ordinul directorului general al Agenției Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și cuprinde identificarea unității administrativ-teritoriale și a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se vor desfășura lucrările.(2) Procedura detaliată de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și cuprinde, în principal, următoarele etape:a) înștiințarea proprietarilor, respectiv a posesorilor și a altor deținători, după caz, privind începerea lucrărilor, prin intermediul campaniei de informare publică, organizată și desfășurată la nivel național și local;b) identificarea limitelor unității administrativ-teritoriale;c) stabilirea sectoarelor cadastrale;d) integrarea de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru a tuturor informațiilor tehnice și juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritățile și instituțiile publice sau de la alte persoane fizice și juridice;e) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale;f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor și a altor deținători, precum și preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora;g) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;h) actualizarea informațiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice cadastrale;i) recepția documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale;j) publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;k) înregistrarea și soluționarea contestațiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate și afișate;l) modificarea conținutului documentelor tehnice cadastrale, în urma soluționării cererilor de rectificare, și actualizarea evidenței conform lucrărilor de înregistrare în cadastru și în cartea funciară realizate la cerere, în perioada de afișare;m) eliberarea de către notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari;n) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară;o) deschiderea noilor cărți funciare;p) închiderea vechilor evidențe, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;r) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, precum și a extrasului din noul plan cadastral;s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru și înscriere în cartea funciară.(3) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizând reprezentarea grafică a limitelor unităților administrativ- teritoriale, precum și a limitelor intravilanelor, deținute de oficiile teritoriale. Hotarele unităților administrativ-teritoriale sunt delimitate și marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităților administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condițiile legii. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Hotarele menționate în procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevăzute la alin. (3) și recunoscute reciproc de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale devin oficiale și sunt utilizate în activitatea autorităților și instituțiilor publice centrale și locale.(5) În cazul în care limitele unităților administrativ-teritoriale sunt contestate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor care sunt deduse judecății, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale vor folosi limitele unităților administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară.(6) În cazul în care limitele unităților administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea rămân definitive și reprezintă limitele oficiale ale respectivei unități administrativ-teritoriale.(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale privește înființarea, reînființarea sau reorganizarea unităților administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii.(8) Lucrările de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale pot fi executate și de către persoanele autorizate în acest scop:a) din aparatul de specialitate al primarului;b) de la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publică;c) din cadrul Centrului Național de Cartografie.(9) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și cartea funciară, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic și în cartea funciară poate fi corectată fără acordul proprietarilor, în situația în care aceasta nu coincide cu situația reală constatată la teren.(10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, compensarea suprafețelor, erorile materiale, precum și erorile de poziționare a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăților funciare pot fi realizate și, respectiv, corectate cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ținând seama de situația de fapt și pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru.(11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluționarea contestațiilor. În cazul în care imobilul dobândit prin titlul de proprietate a fost înstrăinat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale și în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.(12) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cartea funciară se înscriu suprafețele rezultate din măsurători. (la 27-07-2012, Articolul 10 din Punctul 12., Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral și evidențiază situația de fapt constatată de comisia care a desfășurat lucrările de cadastru și constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în evidențele de cadastru și în cartea funciară. Documentele tehnice sunt:a) planul cadastral;b) registrul cadastral al imobilelor;c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători.(2) Autoritățile și instituțiile publice centrale și locale au obligația de a pune la dispoziția Agenției Naționale, gratuit, datele, informațiile și copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaționale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.(3) Primarul unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară lucrările de cadastru are obligația să înștiințeze deținătorii imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația acestora, respectiv:a) de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile;b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;d) de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.(4) În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru, secretarul unității administrativ-teritoriale va comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul și-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:a) numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului;b) data decesului, în format zi, lună, an;c) data nașterii, în format zi, lună, an;d) ultimul domiciliu al defunctului;e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea.(5) Atribuția prevăzută la alin. (4) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofițerii de stare civilă.(6) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuții de către secretarul primăriei sau, după caz, ofițerul de stare civilă delegat și va aplica sancțiunile disciplinare corespunzătoare.(7) Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) atrage sancționarea disciplinară și contravențională a persoanei responsabile.(8) Dacă proprietarii, posesorii sau alți deținători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, eliberează certificate și furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date și informații cuprinse în:a) registrul agricol;b) registrul de rol nominal unic;c) nomenclatura stradală;d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului și codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;e) orice alte informații și evidențe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.(9) Comisia care efectuează lucrările de cadastru și identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători este formată din reprezentanți ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru și cel puțin un reprezentant al unității administrativ-teritoriale. Recepția tehnică se realizează de către specialiști ai oficiului teritorial. Comisia de recepție va fi numită prin ordin al directorului general al Agenției Naționale și va verifica lucrările sistematice de cadastru executate. Această verificare se va putea face și în etape, pe sectoare cadastrale, înainte de terminarea lucrărilor cadastrale la nivelul unității administrativ-teritoriale, în măsura în care persoana autorizată a finalizat lucrările în unitatea administrativ-teritorială sau într-o parte a acesteia. După recepția documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autorității administrației publice locale în vederea publicării, pentru a fi făcute cunoscute peroanelor interesate să solicite eventuale rectificări sau contestări ale acestora.(10) Reprezentanții persoanei autorizate efectuează lucrarea de cadastru, care constă în identificarea și măsurarea imobilelor, preiau o copie legalizată a documentelor, prelucrează datele obținute și întocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral în parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei.(11) Reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, ai regiilor autonome și ai societăților comerciale cu capital parțial de stat, precum și ai altor entități care dețin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unităților administrativ-teritoriale, au obligația de a participa la identificarea și măsurarea imobilelor în cauză.(12) Primarul unității administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători ai imobilelor și pune la dispoziție informațiile și evidențele necesare deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru.(13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior recepționării de către oficiul teritorial, în vederea certificării veridicității informațiilor privitoare la imobile și la proprietari, posesori, respectiv alți deținători, care au fost furnizate de către acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecință însușirea tuturor datelor cu privire la terenuri și construcții, precum și eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, certificatul de atestare a existenței construcțiilor și alte asemenea.(14) Eliberarea tuturor actelor necesare și contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de către primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.(15) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate.(16) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (8) lit. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la solicitarea primarilor. (la 27-07-2012, Articolul 11 din Punctul 13., Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 14. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1, 11^2 și 11^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat proprietar.(2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplinește de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.(3) În cazul în care în perioada de afișare s-a formulat contestație cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este însoțită de dovada sesizării instanței de judecată, cu privire la obiectul contestației, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevăzut la alin. (2), registratorul procedând în condițiile alin. (4). Contestația se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului că s-a adresat instanței de judecată atrage respingerea contestației de către oficiul teritorial și solicitarea de către acesta a eliberării certificatului. Eliberarea certificatului de către notarul public se face după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial și pe baza următoarelor documente atașate în copie certificată cererii:a) adeverință din care să rezulte că:(i) s-a îndeplinit procedura de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informațiile cu privire la imobile și posesorii acestora, precum și faptul că posesorii nu au fost contestații;(ii) nu s-au formulat contestații sau cereri de rectificare cu privire la posesie;b) planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru, verificat și avizat de către oficiul teritorial;c) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:(i) posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar;(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;d) declarația pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul sub nume de proprietar;(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza și regimul matrimonial;(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;(vi) imobilul este deținut sau nu pe cote-părți; în cazul în care imobilul este deținut pe cote-părți, toți posesorii vor declara întinderea cotelor;(vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părțile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deține și nu are cunoștință de existența unui astfel de înscris;e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;f) copie de pe actele de identitate și stare civilă.(4) Dacă dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuză emiterea certificatului prevăzut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice în favoarea posesorului, în conformitate cu documentele prevăzute la alin. (3), precum și la notarea contestației și a acțiunii civile înregistrate la instanța competentă sau, după caz, a încheierii notariale de respingere. În acest caz, oficiul teritorial va înainta instanței documentele tehnice privitoare la imobilul în cauză.(5) În cazul prevăzut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiții:a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară;b) la cerere, în baza actului de proprietate, a certificatului prevăzut la alin. (2) sau în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.(6) Răspunderea pentru autenticitatea și veridicitatea actelor și procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar revine oficiului și, după caz, persoanei autorizate să execute lucrările de cadastru sau primarului.(7) Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabilește prin protocol încheiat între Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale și hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Dispozițiile alin. (1)-(6) nu se aplică imobilelor din patrimoniul statului sau al unității administrativ-teritoriale, care se înscriu în baza actelor juridice prevăzute de lege.(9) Dispozițiile alin. (1)-(6) se aplică și în cazul imobilelor împrejmuite pentru suprafețele deținute în plus, cu excepția imobilelor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietății.(10) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alți deținători nu pot fi identificați cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unității administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentații care va cuprinde:a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;b) actul care atestă dreptul de proprietate;c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil. (la 27-07-2012, Articolul 11^1 din Punctul 14., Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 )  +  Articolul 11^2(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afișează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unității administrativ-teritoriale în cauză. În regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărțile funciare, în termen de 30 de zile de la afișare. Prin sarcini se înțelege ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile și orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afișare, în scris, și sunt însoțite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluționează cererile de rectificare în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afișare, prin proces-verbal care face parte integrantă din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciară. Pentru soluționarea cererilor de rectificare, reprezentanții persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu reprezentanții unității administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici și cu oficiul teritorial.(3) Încheierea de carte funciară poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Dispozițiile art. 50 alin. (2^1) și (2^2) se aplică în mod corespunzător.(4) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral și după expirarea termenului de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. Directorul general al Agenției Naționale poate emite instrucțiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru.(5) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului și pentru corespondența acestora cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanță cu actele juridice puse la dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate. (la 27-07-2012, Articolul 11^2 din Punctul 14., Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 )  +  Articolul 11^3(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, cărțile funciare și orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărți funciare. Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare își pierd valabilitatea.(2) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi înscrise în cărțile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.(3) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe unitatea administrativ-teritorială respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil față de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral. (la 27-07-2012, Articolul 11^3 din Punctul 14., Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 15. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Registrul cadastral al imobilelor și planul cadastral stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărților funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile și registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unităților administrativ-teritoriale.16. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.17. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiți în continuare registratori, numiți prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistenții registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispozițiilor date de registratori, eliberează extrasele de carte funciară și certificatele de sarcini și îndeplinesc alte atribuții stabilite prin reglementări specifice.18. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Vechimea în funcția de registrator de carte funciară, respectiv în funcția de asistent-registrator principal constituie vechime în specialitate juridică, cu condiția ca persoana în cauză să aibă studii superioare de specialitate juridică. (la 27-07-2012, Alineatul (4^1) al Articolului 18, din Punctul 18., Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 19. La articolul 18, alineatul (5) se abrogă.19^1. La articolul 18, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu următorul cuprins:(7^1) Angajaților Agenției Naționale și ai unităților subordonate le este interzis să instrumenteze cauzele în care beneficiari sunt ei sau soțul/soția, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele menționate anterior dețin calitatea de acționari, asociați, directori sau administratori, precum și cauzele care au ca obiect documentații întocmite de ei anterior dobândirii calității de salariat al instituției, de persoanele fizice autorizate care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu aceștia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele menționate anterior dețin calitatea de acționari, asociați, directori sau administratori.(7^2) În cazul în care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (7^1), angajatul este obligat să se abțină și să înștiințeze de îndată, în scris, conducerea instituției, pentru repartizarea lucrării unei alte persoane.(7^3) Angajaților Agenției Naționale și ai unităților subordonate le este interzis să execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experți judiciari, lucrări de specialitate de natura celor prevăzute la art. 4 lit. a) și b). (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 19^2. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă și litera b) ale literei A vor avea următorul cuprins:A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde elementele evidențiate în documentația cadastrală:.......................................................................b) suprafața imobilului, reieșită din măsurători cadastrale, destinația, categoriile de folosință și, după caz, construcțiile. Conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea din circuitul agricol, precum și la schimbarea categoriei de folosință a imobilelor care fac obiectul înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se stabilește prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 20. La articolul 19 alineatul (1) litera A, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) planul imobilului cu vecinătățile și descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărții funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.20^1. La articolul 19 alineatul (1) litera B, după litera e) se introduc trei noi litere, literele e^1) - e^3 ), cu următorul cuprins:e^1) suprapunerea imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară, recepția propunerii de dezmembrare ori de comasare și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție și/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;e^2) obligații de a nu face: interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare;e^3) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil, și clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 21. La articolul 19 alineatul (1) litera C, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosință, abitație, concesiune, administrare, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță sau de venituri; (la 27-07-2012, Litera a) a Literei C a Alineatului (1) al Articolului 19, din Punctul 21., Articolul I a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 22. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.22^1. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege și de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 22^2. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moștenitor, încheiate de un notar public în funcție în România, a hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau pe baza unui act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil.(4) Drepturile reale înscrise în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii se radiază în baza unei:a) declarații în formă autentică a părților;b) încheieri întocmite în formă autentică prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu;c) hotărâri judecătorești irevocabile. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 23. Abrogat. (la 27-07-2012, Punctul 23. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 24. Abrogat. (la 27-07-2012, Punctul 24. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 24^1. La articolul 45, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Operațiunea de împărțire a unei construcții - condominiu în mai multe unități individuale se numește apartamentare. Operațiunea de împărțire a unei unități individuale în mai multe unități individuale noi se numește subapartamentare. Aceste operațiuni se fac în baza unei documentații cadastrale și a actului autentic, întocmite în condițiile legii. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 24^2. La articolul 47, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părților interesate, cu excepția cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripția căruia este situat imobilul. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții limitative:a) este încheiat cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege;b) identifică corect numele sau denumirea părților și menționează codul numeric personal, dacă este atribuit, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară și un număr cadastral sau topografic, după caz;d) este însoțit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcție în România;e) este însoțit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepția cazului în care se face mențiune despre acestea în cuprinsul actului;f) este însoțit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepția scutirilor stabilite prin lege sau a situației în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 8 alin. (5) și (6);g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în competența registratorului. (la 27-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 48, Punctul 25., Articolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 26. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Directorul general al Agenției Naționale poate delega, prin ordin, asistenților-registratori principali atribuțiile registratorilor. (la 27-07-2012, Alineatul (1^1) al Articolului 48, din Punctul 26., Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 26^1. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă ce poartă mențiunea "conform cu originalul" se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului, în vederea efectuării înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele și faptele juridice, precum și la oricare raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobilele înscrise în cartea funciară. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 27. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum și aceasta din urmă nu întrunesc condițiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.(2) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiții speciale prevăzute de reglementările în vigoare.(3) Despre respingerea cererii se face mențiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum și în cartea funciară. (la 27-07-2012, Articolul 49 din Punctul 27., Articolul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 28. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef. (la 27-07-2012, Alineatul (2) al Articolului 50, din Punctul 28., Articolul I a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 29. La articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Împotriva încheierii registratorului-șef emise potrivit alin. (2) cei interesați sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare. (la 27-07-2012, Alineatul (2^1) al Articolului 50, din Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (2^2) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară. (la 27-07-2012, Alineatul (2^2) al Articolului 50, din Punctul 29., Articolul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 30. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 50^1Soluționarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acțiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum și prestație tabulară se face fără citarea oficiului teritorial.30^1. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligații se va face mențiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moștenitor. Mențiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentație cadastrală. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum și în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară pentru informare.(2) Pe perioada valabilității extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepția aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului încetează, prin împlinirea termenului, la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.(3) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se soluționează, în condițiile alin. (2), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea și cu procedura prevăzute de lege.(4) Instanța judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă și irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul.(5) Instanța judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acțiunii privind desființarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 31. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorității locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcția, precum și a unei documentații cadastrale. (la 27-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 55 , Punctul 31. , Articolul I a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 32. La articolul 55, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul construcțiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, înscrierea se face în baza:a) autorizației de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atestă informațiile referitoare la construcție și deținătorul acesteia, conform evidențelor fiscale sau, după caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcție; (la 27-07-2012, Litera a) din Alineatul (1^1) al Articolului 55, Punctul 32., Articolul I a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) b) documentației cadastrale.(1^2) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate înscrie în cartea funciară și pe stadii de execuție, în baza următoarelor documente:a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale; (la 27-07-2012, Litera a) din Alineatul (1^2) al Articolului 55, Punctul 32., Articolul I a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției; (la 27-07-2012, Litera b) din Alineatul (1^2) al Articolului 55, Punctul 32., Articolul I a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) c) documentației cadastrale.32^1. La articolul 55, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Persoana fizică ce a împrumutat, în baza unui contract încheiat în formă autentică, o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobândit un drept de ipotecă pentru restituirea împrumutului. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 32^2. La articolul 55, după alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu următorul cuprins:(8^2) Dreptul de ipotecă se radiază în condițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu excepția ipotecilor constituite în favoarea autorităților administrației publice centrale și locale, care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis de instituția în cauză, care poartă semnătura conducătorului instituției sau a persoanei delegate de acesta, numărul și data înregistrării. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 32^3. La articolul 55, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 33. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) În cazul în care reconstituirea dreptului de proprietate funciară se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare și Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărțile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărți, cu respectarea și în condițiile dispozițiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciară și ale Codului civil, situație în care până la realizarea cadastrului general se va înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În cazul în care, după verificările făcute de oficiul de cadastru având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații cadastrale. (la 27-07-2012, Alineatul (1) din Articolul 58, Punctul 33., Articolul I a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) (2) În regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare, până la deschiderea cărții funciare, privilegiile și ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor și veniturilor sale, punerea în mișcare a acțiunii penale, precum și acțiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.(3) În cazul înscrierii unei construcții, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărți funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 și pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăților funciare, se va întocmi o documentație cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărți funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.(4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare validate de comisia județeană de aplicare a legilor de restituire a proprietăților funciare și recepționate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.34. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 58^1(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar și a documentației cadastrale.(2) În cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru și în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate, dacă suprafața din măsurători este diferită de suprafața înscrisă în cartea funciară, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafața din actele de proprietate, cererea de recepție și înscriere în cartea funciară se soluționează astfel:a) dacă suprafața din măsurători este mai mică, atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației proprietarului;b) dacă suprafața din măsurători este mai mare în proporție de până la 10% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, și de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației proprietarului;c) dacă suprafața din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevăzut la art. 11^1 alin. (2).(3) Directorul general al Agenției Naționale va putea emite instrucțiuni în vederea stabilirii procedurii administrative de înscriere în cartea funciară a suprafeței măsurate.(4) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituției publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.(5) Pentru imobilele proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii emise în condițiile legii de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale.(6) În cazul proprietății private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea înscrie posesia în baza documentelor prevăzute la art. 11^1 alin. (3).(7) Drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor rămâne valabil dobândite, dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credință, potrivit legii, timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciară. (la 27-07-2012, Articolul 58^1 din Punctul 34. , Articolul I a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 35. Articolul 59 se abrogă.35^1. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Dacă se constată unele diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală din teren, rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului, primarul va dispune înștiințarea proprietarilor interesați. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 35^2. La articolul 64 alineatul (2), după litera i) se introduc cinci noi litere, literele j) - n), cu următorul cuprins:j) nerespectarea de către reprezentantul unității administrativ-teritoriale a obligației de a furniza și de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie, conform art. 4^1 alin. (3);k) nerespectarea obligației de către secretarul unității administrativ-teritoriale sau de către delegatul acestuia de a comunică camerei notarilor publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defuncții cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-teritorială în cauză;l) refuzul semnării sau eliberării de către reprezentantul unității administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizării lucrărilor de cadastru sau pentru înscrierea în cartea funciară;m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevăzut la art. 55 alin. (1), (1^1) și (1^2);n) refuzul avizării planului parcelar de către primar. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 35^3. La articolul 64, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (2) lit. c)-n) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei și/sau suspendarea ori retragerea autorizației de a desfășura lucrări de specialitate. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 35^4. La articolul 65, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment și a semnalelor din rețeaua geodezică națională, amplasate în subsol, pe sol ori pe construcții, sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri constituie infracțiune de distrugere și se pedepsește potrivit prevederilor din Codul penal.(4) De asemenea, constituie infracțiune de tulburare de posesie și se pedepsește, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu intenție a materializărilor limitelor de proprietate, înființarea sau mutarea semnelor de hotar și a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice și miniere, fără aprobarea prevăzută de lege. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 36. La articolul 66, alineatul (1) se abrogă.37. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67Sistemele informaționale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizează de către autoritățile publice centrale care răspund de domeniile respective. Autoritățile publice centrale colaborează cu Agenția Națională în cadrul programului prevăzut la art. 8 alin. (15). (la 27-07-2012, Articolul 67 din Punctul 37., Articolul I a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 37^1. La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Informațiile referitoare la rețeaua geodezică națională, hărțile oficiale, cadastrul și publicitatea imobiliară sunt informații publice și reprezintă bun proprietate publică a statului și sunt în administrarea Agenției Naționale prin unitățile subordonate. Aceste informații se pot consulta și sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost.» (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 37^2. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 68^1În îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la activitatea de cadastru și publicitate imobiliară, măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat între Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, protocol aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale și hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 38. La articolul 69, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripțiuni-inscripțiuni vor solicita deschiderea cărților funciare pentru imobilele în cauză, în condițiile prezentei legi, și transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor. (la 27-07-2012, Alineatul (3) al Articolului 69, din Punctul 38., Articolul I a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 ) 39. La articolul 69, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice altă cauză nu vor mai fi înscrise în cărțile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor menționate în cuprinsul art. 11^3 alin. (2) sau din oficiu. (la 27-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 )  +  Articolul IIPână la data de 31 decembrie 2020, recepția documentațiilor cadastrale și deschiderea cărților funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea:a) titularilor drepturilor reale înregistrate în vechile registre de publicitate imobiliară;b) titularilor drepturilor reale înscrise în cărțile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938;c) titularilor drepturilor reale înscrise în cărțile funciare deschise în baza Legii nr. 242/1947 și a Decretului nr. 2.142/1930. (la 27-07-2012, Articolul II a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 )  +  Articolul IIIStructura, organizarea și funcționarea registrului electronic național al nomenclaturilor stradale se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 27-07-2012, Articolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012 )  +  Articolul IVDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "cadastru general" se înlocuiește cu sintagma "cadastru".  +  Articolul VLegea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 30 iunie 2010.Nr. 64._____________