ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010  Având în vedere Strategia națională pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 "Șanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005,luând în considerare faptul că, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, a fost abrogată Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, care reglementa atât componența comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene sau ale sectoarelor municipiului București, cât și componența comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,având în vedere faptul că reglementările menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară deoarece, în lipsa acestora, există riscul afectării majore a procesului de evaluare și de stabilire a drepturilor persoanelor cu handicap,sunt necesare modificarea și completarea în regim de urgență a actualului cadru legislativ reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.2. La articolul 37, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. (la 26-07-2012, Alineatul (2) din Articolul 37 din Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) (3) În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro.3. Abrogat. (la 26-07-2012, Punctul 3. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) 4. La articolul 44, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 43 alin. (2) au obligația:a) de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condițiile prezentei legi;5. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Persoanele cu handicap au următoarele obligații:a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad și tip de handicap, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad și tip de handicap;c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad și tip de handicap;d) să depună diligențele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;e) să urmeze activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;f) să depună diligențe pentru încadrarea în muncă, în condițiile legii, în raport cu pregătirea, posibilitățile fizice și psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competență în domeniu;g) să colaboreze cu asistenții sociali și echipele de specialiști, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale și integrării sociale;h) să aducă la cunoștința direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.6. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile prevăzute la art. 6 pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap.(2) Încadrarea în grad și tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecția copilului.(3) Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisie de evaluare.(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului județean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului București, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad și tip de handicap și are următoarea componență:a) președinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;c) un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap;d) un psiholog;e) un asistent social.(5) Componența nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliul județean, după caz, local al sectorului municipiului București, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(6) Președintele comisiei de evaluare, fără a fi funcționar public, face parte din structura de personal a direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv a sectorului municipiului București.(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul la o indemnizație de ședință, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București. Plata indemnizației se suportă din bugetele consiliilor județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București. (la 26-07-2012, Alineatul (7) din Articolul 85 din Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) (8) Președintele și membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă.(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurată de personal care face parte din structura direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliilor județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București. (la 26-07-2012, Alineatul (9) din Articolul 85 din Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) (10) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad și tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății.7. La articolul 87, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87(1) Comisia de evaluare are următoarele atribuții principale:a) stabilește încadrarea în grad și tip de handicap și perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă; (la 26-07-2012, Litera a) din Alineatul (1) al Articolului 87, Punctul 7., Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) b) stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;c) Abrogată. (la 26-07-2012, Litera c) din Alineatul (1) al Articolului 87, Punctul 7., Articolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) d) revocă sau înlocuiește măsura de protecție stabilită, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;e) soluționează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecție stabilite și obligațiile ce le revin;g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activitățile pe care le întreprinde.7^1. La articolul 87, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil și care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. (la 26-07-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) 8. La articolul 87, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Încadrarea sau respingerea încadrării în grad și tip de handicap se atestă prin certificat emis de către comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată metodologic de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.9. Articolul 90 se abrogă.10. După articolul 90 se introduc cinci noi articole, articolele 90^1-90^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 90^1(1) În structura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale funcționează Comisia superioară, cu activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de comisiile de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București.(2) Comisia superioară are următoarea componență:a) președinte, medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă sau medicină internă;b) un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă sau un medic de medicină generală;c) un membru cu pregătire în asistență socială;d) un membru cu pregătire în psihologie;e) un membru cu pregătire în domeniul juridic.(3) Componența nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.(4) La ședințele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Național al Dizabilității din România.(5) În funcție de volumul activității, numărul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.(6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de personal din structura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(7) Membrii Comisiei superioare, inclusiv președintele, au dreptul la o indemnizație de ședință, echivalentă cu 1% din indemnizația secretarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. (la 26-07-2012, Articolul 90^1 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 )  +  Articolul 90^2(1) Principalele atribuții ale Comisiei superioare sunt:a) asigură coordonarea metodologică și monitorizarea activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap;b) soluționează contestațiile, formulate în condițiile prevăzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin admitere sau respingere, și transmite comisiei județene sau locale a sectoarelor municipiului București soluția, pentru punerea ei în aplicare;c) stabilește prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, în următoarele situații:1. ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale;2. ca urmare a autosesizării;d) stabilește încadrarea în grad și tip de handicap, ca urmare a reevaluării dispuse în condițiile lit. c);e) participă, la solicitare, în acțiuni de verificare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Comisia superioară emite decizii după cum urmează:a) de admitere/respingere a contestației;b) de reevaluare, în condițiile alin. (1) lit. c);c) de încadrare/neîncadrare în grad și tip de handicap, în urma reevaluării dispuse în condițiile alin. (1) lit. c).(3) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.(4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru. (la 26-07-2012, Articolul 90^2 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 )  +  Articolul 90^3(1) Decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară în condițiile art. 90^2 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandări cu privire la conținutul dosarului de evaluare complexă și va fi transmisă direcției generale de asistență socială și protecția copilului din raza de domiciliu a persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.(2) Reevaluarea persoanei se va realiza în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.(3) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistență socială sub formă de prestații sociale.(4) Procesul de reevaluare prevăzut la alin. (2) se desfășoară în prezența unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care va elabora un referat ce va fi înaintat Comisiei superioare împreună cu dosarul completat și raportul de reevaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă.(5) În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut la alin. (2), în baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexă însoțit de referatul reprezentantului structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad și tip de handicap.(6) În baza raportului și a referatului prevăzute la alin. (4), Comisia superioară emite decizia de încadrare/neîncadrare în grad și tip de handicap.(7) Punerea în executare a deciziilor emise de Comisia superioară se face de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului. (la 26-07-2012, Articolul 90^3 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 )  +  Articolul 90^4Abrogat. (la 26-07-2012, Articolul 90^4 din Punctul 10. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 )  +  Articolul 90^5Abrogat. (la 26-07-2012, Articolul 90^5 din Punctul 10. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) 11. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;b) nerespectarea dispozițiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) și (4), art. 22, art. 23 alin. (1) și (2), art. 24, 30 și 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) și (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 și art. 82, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;c) nerespectarea dispozițiilor art. 78, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei și/sau suspendarea ori retragerea avizului de funcționare;e) nerespectarea condițiilor de autorizare în timpul funcționării ca unitate protejată autorizată, cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei și retragerea autorizației de funcționare;f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;g) propunerea de încadrare, încadrarea în grad și tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (la 26-07-2012, Litera g) din Alineatul (1), Articolul 100, Punctul 11., Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) și g) se fac de către inspectorii sociali. (la 26-07-2012, Alineatul (2) din Articolul 100, Punctul 11., Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012 ) (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. c) se fac de către personalul Inspecției Muncii.(4) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către agenții de circulație sau de către personalul de control cu atribuții în acest sens.(5) Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.(6) Prevederile prezentei legi referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIComisia superioară va soluționa contestațiile rămase nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIComisia superioară are dreptul de a reevalua dosarele rezultate în urma misiunilor de control efectuate în temeiul ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IV(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va aproba procedura de suspendare a dreptului de asistență socială sub formă de prestații sociale, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății prevăzut la art. 90^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 20 septembrie 2010.Nr. 84.--------