ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010  În contextul menținerii crizei economico-financiare actuale din România care a afectat și afectează în continuare mediul de afaceri,ținând cont că această criză afectează fluxul de lichidități ale operatorilor economici, care la rândul său generează efecte negative majore, precum blocajele financiare, insolvența, cu afectarea supraviețuirii operatorilor economici și pierderea a numeroase locuri de muncă,în vederea creării premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului și reglementarea cadrului legal privind calculul accesoriilor creanțelor fiscale astfel încât să se realizeze atât o diminuare a nivelului dobânzii datorate pentru plata cu întârziere a obligațiilor de plată, cât și o reducere a cazurilor în care se datorează și se calculează creanțe fiscale accesorii,având în vedere necesitatea consolidării raportului drepturi/obligații dintre contribuabil și organul fiscal, clădirii unei relații de încredere și cooperare și îmbunătățirii, pe această bază, a conformării voluntare în ceea ce privește obligațiile fiscale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligații fiscale este contribuabilul, cu excepția impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contribuabilii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competență specială de administrare. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Competența în cazul sediilor secundare(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competența teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor datorate de contribuabilul care le-a înființat.(2) Competența pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea.» (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desființat în condițiile prezentului cod.(2) Anularea ori desființarea totală sau parțială, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale principale atrage anularea, desființarea ori modificarea atât a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate ori desființate, cât și a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate sau desființate, chiar dacă actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va desființa sau modifica în mod corespunzător actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.(3) Se anulează ori se desființează, total sau parțial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat, creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale prin orice modalitate.» (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Data depunerii declarațiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanță pe portalul e-România este data validării acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare a validării declarației, transmis de sistemul de validare și tranzacționare a informațiilor.(3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplică corespunzător și declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în format hârtie, semnat și ștampilat, conform legii.» (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – La articolul 114, alineatul (2^7) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^7) Prin excepție de la prevederile alin. (2^2), în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori se află sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 115 alin. (1) sau (3), după caz, indiferent de tipul de creanță. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – La articolul 114, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cererea poate fi depusă în termen de 5 ani, sub sancțiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) – La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) obligațiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1);. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) 1. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116Compensarea(1) Prin compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică.(2) Creanțele fiscale ale debitorului se compensează cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1).(3) Creanțele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanțele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeași natură. Eventualele diferențe rămase se compensează cu alte obligații fiscale ale debitorului, în ordinea prevăzută la alin. (2).(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile.(5) În sensul prezentului articol, creanțele sunt exigibile:a) la data scadenței, potrivit art. 111;b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii;c) la data comunicării, potrivit legii, a unei decizii de soluționare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după caz;d) la data comunicării deciziei, pentru obligațiile fiscale principale, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;e) la data depunerii la organul fiscal a declarațiilor fiscale rectificative, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de contribuabil;f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligațiile de plată de la buget;g) la data primirii, în condițiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituții, în vederea executării silite.(6) Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozițiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.(7) Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.2. Abrogat. (la 24-06-2011, Punctul 2. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) 3. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensăriiÎn cazul creanțelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile și penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se calculează până la data prevăzută la art. 116 alin. (4).4. La articolul 136, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedează la acțiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, cu excepția cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor.5. La articolul 148, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Executarea silită se suspendă și în cazul în care, ulterior începerii executării silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală pentru care s-a început executarea silită. În acest caz, executarea silită se suspendă la data depunerii cererii.6. La articolul 169, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 114 și 115. (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 )  +  Articolul II(1) Prevederile art. I pct. 1 și 3 se aplică creanțelor care îndeplinesc condițiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) după data de 1 noiembrie 2010.(2) Prevederile art. I pct. 1 și 3 se aplică creanțelor care la data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) o creanță îndeplinește condițiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua creanță îndeplinește condițiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) după data de 1 noiembrie 2010. În acest caz compensarea operează cu data la care a doua creanță îndeplinește condițiile de exigibilitate;b) ambele creanțe îndeplinesc condițiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. În acest caz compensarea operează cu data de 1 noiembrie 2010.(3) Executarea silită se suspendă de drept și în cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor. În acest caz executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 octombrie 2010, cu excepția art. I pct. 1 și 3, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin Traian Igaș
  București, 29 septembrie 2010.Nr. 88.