ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010  Ținând cont de necesitatea asigurării serviciilor medicale de calitate față de pacienți,luând în considerare numărul mare de persoane exceptate care beneficiază de servicii medicale în lipsa plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, dezechilibrând astfel bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,având în vedere necesitatea asigurării echilibrului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și urgența definitivării acestui buget care se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat pe anul 2011,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 213 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi;.2. La articolul 213 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;.3. La articolul 257 alineatul (2), litera e) se abrogă.4. La articolul 257 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din dividende și dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (2^1) și (2^2) și art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puțin de un salariu de bază minim brut pe țară, lunar.5. La articolul 257, după alineatul (2^1) se introduce un alineat nou, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Persoanele cu venituri din pensii care depășesc 740 lei datorează contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-07-2013, Alineatul (2^2) din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 03 iulie 2013 ) 6. La articolul 257, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul persoanelor care realizează în același timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (2^1) și (2^2) și la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuția se calculează asupra tuturor acestor venituri.7. Abrogat. (la 06-07-2013, Punctul 7. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 217 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 03 iulie 2013 ) 8. La articolul 259, alineatul (3) se abrogă.9. La articolul 260 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), g), i) și j);.10. La articolul 260 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2012;.11. La articolul 260 alineatul (1), litera d) se abrogă.  +  Articolul IIDispozițiile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu excepția pct. 10, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 6 decembrie 2010.Nr. 107.