ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2010  Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea modificării regimului juridic al locuințelor pentru tinerii specialiști din domeniul învățământului și din domeniul sănătății, creându-se posibilitatea vânzării acestor locuințe.Pe baza solicitărilor primite din partea tinerilor specialiști s-a considerat oportun ca locuințele destinate exclusiv tinerilor specialiști din domeniul învățământului și din domeniul sănătății să poată fi vândute, în aceleași condiții ca și celelalte locuințe pentru tineri.Sumele rezultate din vânzarea locuințelor destinate exclusiv tinerilor specialiști din învățământ și din sănătate suplimentează bugetul aferent acestui program, în vederea continuării construcției de locuințe, realizându-se un număr de unități locative cel puțin egal cu cel existent.De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală le are asupra domeniului locuirii în România. Astfel, susținerea creșterii economice se poate realiza și pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziționeze o locuință.Apreciind că intervenția legislativă de urgență și extraordinară este justificată și de atragerea de urgență a unor surse suplimentare de finanțare pentru construcția de locuințe,neadoptarea acestei măsuri ar avea consecințe negative, având în vedere că în ultima perioadă marea majoritate a tinerilor medici optează să lucreze în străinătate, fapt pentru care considerăm oportună promovarea acestei ordonanțe de urgență care poate conduce la diminuarea migrării medicilor, asigurându-le accesul la o locuință în proprietate în localitățile în care își desfășoară activitatea.Având în vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanței de urgență și adoptarea acesteia cu celeritate.Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 2, litera c) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie și/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului; (la 18-07-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 ) – La articolul 2, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Administrarea, criteriile de repartizare, precum și repartizarea și vânzarea locuințelor construite prin programul privind construcția de locuințe cu chirie și/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), se prevăd în actul normativ de aprobare a programului. (la 18-07-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 ) – La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor se pot transfera, în condițiile legii, în proprietatea autorităților administrației publice locale și administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București ori, după caz, a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii de locuințe. (la 18-07-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 ) – La articolul 4, după alineatul (2) se introduc șapte noi alineate, alineatele (3)-(9), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care, în cadrul construcțiilor de locuințe proprietate personală construite prin credit ipotecar, prevăzute la alin. (1), sunt construite locuințe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administrație, autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire.(4) Locuințele prevăzute la alin. (3) aparțin domeniului privat al statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate.(5) Locuințele prevăzute la alin. (3) se repartizează de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale specialiștilor din învățământ, sănătate, precum și specialiștilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, ai autorității judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor.(6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (3) stabilesc, în funcție de necesitățile existente pe plan local, persoanele cărora le vor fi repartizate aceste locuințe.(7) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinței. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în condițiile legii. Chiria se stabilește de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Locuințele prevăzute la alin. (3) pot fi vândute, la cererea chiriașului, de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinței, din care se scade amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune până la data vânzării.(9) Sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale, prin bugetul propriu, către A.N.L. Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (3) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe.» (la 18-07-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 ) – La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) pot fi avansate și pentru finanțarea construcțiilor de locuințe proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) și prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. (la 18-07-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 ) 1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul proprietății private a statului. Locuințele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate sunt administrate de autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii. Pentru celelalte locuințe care se realizează prin programele de investiții prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic și modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.1^1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 8, un procent din numărul de locuințe pentru tineri, stabilit prin hotărâre a Guvernului, destinate închirierii, împreună cu terenul aferent, construite pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (3^1), fac obiectul proprietății publice a statului, sunt administrate de instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor și se repartizează personalului din domeniile respective.(2) Locuințele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute.(3) Prin excepție de la prevederile art. 8, prin ordin al conducătorului instituției publice care a preluat locuințele prevăzute la alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, precum și durata contractului de închiriere.» (la 18-07-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 ) 2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, repartizate în condițiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 22, după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.3. La articolul 9, alineatul (2), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabilește anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare, unitățile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul de vânzare al acesteia;e) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau a unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc;4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe. După reținerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) și, după caz, a valorii de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (6), sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale și, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau de către unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul propriu, către A.N.L., pentru finanțarea programului de locuințe pentru tineri. În colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului și sănătății, A.N.L. ține evidența sumelor rezultate din vânzare și încasate.5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru realizarea de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din învățământ sau sănătate, autoritățile administrației publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziție a terenurilor în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, în condițiile legii.6. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Închirierea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile art. 19, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) și (5).  +  Articolul II(1) Locuințele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, prin programe de investiții la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și terenul aferent acestora trec, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în proprietatea privată a statului și rămân în administrarea autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii.(2) Locuințele pentru tineri destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, aflate în curs de execuție prin programe de investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost recepționate și nu au fost înregistrate ca mijloace fixe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor se realizează în mod corespunzător, potrivit legii.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-07-2011, Articolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 159 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 15 iulie 2011 )  +  Articolul IVLegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 8 decembrie 2010.Nr. 112.