ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 20 martie 2011pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011  (la 20-10-2011, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 177 din 14 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 17 octombrie 2011 ) Având în vedere necesitatea punerii în aplicare, în luna martie 2011, a Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), este necesară tipărirea în regim de urgență a credențialelor (setul de informații, respectiv user, parolă și instrucțiuni de utilizare a acestora, destinat accesării și utilizării funcționalităților SNEP), care permit contribuabililor accesul la situația financiară în baza căreia pot opera plățile cu cardul.Având în vedere faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală dispune de o Unitatea de imprimare rapidă, care poate asigura tipărirea și împlicuirea, în mod centralizat, a credențialelor solicitate operatorului SNEP de instituțiile publice participante la SNEP, este necesară stabilirea cadrului legal în vederea asigurării acestor activități.Ținând cont de disponibilul Unității de imprimare rapidă cu privire la capacitatea de prelucrare, imprimare și transmitere centralizată a corespondenței, activități care vor asigura eficientizarea acțiunilor privind transmiterea credențialelor care permit contribuabililor accesul la situația financiară în baza căreia pot opera plățile cu cardul și vor conduce la încasarea unor venituri către bugetele componente ale bugetului general consolidat,având în vedere că elementele prezentate mai sus constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICDupă alineatul (2) al articolului 19 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Agenția, prin Unitatea de imprimare rapidă, are obligația de a asigura în mod gratuit imprimarea și transmiterea centralizată a setului de informații destinat accesării și utilizării funcționalităților Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), solicitat operatorului SNEP de către instituțiile publice participante la acest sistem.(4) Costurile aferente aplicării prevederilor alin. (3) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Agenției, de la titlul de cheltuieli lt; lt;Bunuri și servicii gt; gt;.(5) Procedurile de imprimare și transmitere a corespondenței prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul comunicațiilor
  și societății informaționale,
  Valerian Vreme
  București, 20 martie 2011.Nr. 30.