ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 31 august 2011pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 12 septembrie 2011  Având în vedere volumul de activitate în continuă creștere, în special în plan internațional, a Institutului Cultural Român, necesitatea asigurării operativității și celerității în desfășurarea activității, precum și a calității rezultatelor acesteia, este imperios necesară consolidarea actului de conducere la nivelul Institutului Cultural Român, care va permite atât o mai bună îndeplinire a obiectivelor instituției pe plan intern, cât și o superioară afirmare a identității culturale românești pe plan extern.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Conducerea Institutului este asigurată de:a) Consiliul de conducere;b) Comitetul director;c) președintele Institutului;d) vicepreședinții Institutului.2. Abrogat. (la 07-06-2013, Punctul 2. din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 172 din 31 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 04 iunie 2013 ) 3. La articolul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Președintele Institutului poate delega o parte dintre atribuțiile sale vicepreședinților Institutului sau altor membri ai Comitetului director, desemnați conform legii. (la 07-06-2013, Punctul 3. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 172 din 31 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 04 iunie 2013 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Costea Romulus Doru,
  secretar de stat
  Președintele Institutului Cultural Român,
  Horia-Roman Patapievici
  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 31 august 2011.Nr. 72.