ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011  Ținând cont de faptul că activitățile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ și de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanță și necesitate,în vederea eficientizării activității instituțiilor din domeniul construcțiilor, în acord cu prioritățile Guvernului de reformă în administrația publică,ținând cont de condițiile prezente ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare și eliminarea tuturor disfuncționalităților și blocajelor reprezintă un interes național major,luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice și necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituțiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la scăderea numărului personalului cu funcții de conducere, dar și la eficientizarea activității inspectoratelor regionale în construcții, care vor funcționa cu un aparat de lucru suplu, pe o arie teritorială de competență constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.Ținând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice în teritoriu, precum și la menținerea unei forme de organizare foarte încărcate, care și-a dovedit ineficiența în timp, cu costuri destul de ridicate,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar menține situația de fapt ce constă în menținerea unor cheltuieli cu personalul ridicate și ținând cont de faptul că raționalizarea cheltuielilor publice și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional sunt imperios necesare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. are în structura sa organizatorică 7 direcții regionale în construcții și Direcția Regională în Construcții București - Ilfov, unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.1^1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați din funcție prin decizie a primului-ministru. (la 17-11-2012, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 210 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 ) 2. După articolul 9 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIPosturile de conducere de la nivelul direcțiilor regionale în construcții și de la nivelul Direcției Regionale în Construcții București - Ilfov se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul III(1) Încetarea contractelor individuale de muncă drept urmare a aplicării prevederilor art. I se face cu respectarea termenelor și a procedurilor prevăzute de legislația muncii și protecției sociale în vigoare.(2) Încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., în limita posturilor care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se face prin concurs, în conformitate cu termenele și procedurile legale în vigoare.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 noiembrie 2011.Nr. 93.  +  Anexa(Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 63/2001)Direcțiile regionale în construcții
  Nr. crt. Structura Localitatea
  I. Direcția Regională în Construcții Nord-Est Iași
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Bacău
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Botoșani
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Piatra-Neamț
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Suceava
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Vaslui
  II. Direcția Regională în Construcții Sud-Est Constanța
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Brăila
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Buzău
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Focșani
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Galați
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Tulcea
  III. Direcția Regională în Construcții Sud - Muntenia Ploiești
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Alexandria
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Călărași
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Giurgiu
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Pitești
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Slobozia
  6. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Târgoviște
  IV. Direcția Regională în Construcții Sud-Vest - Oltenia Craiova
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Drobeta-Turnu Severin
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Râmnicu Vâlcea
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Slatina
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Târgu Jiu
  V. Direcția Regională în Construcții Vest Timișoara
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Arad
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Hunedoara
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Reșița
  VI. Direcția Regională în Construcții Nord-Vest Cluj-Napoca
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Baia Mare
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Bistrița
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Oradea
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Satu Mare
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Zalău
  VII. Direcția Regională în Construcții Centru Brașov
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Alba Iulia
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Miercurea-Ciuc
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Sfântu Gheorghe
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Sibiu
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Târgu Mureș
  VIII. Direcția Regională în Construcții București - Ilfov București
  -------