ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011  Luând în considerare actualul context internațional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice, de reducere a inflației și de atingere a unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.Pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, inclusiv prin limitarea cheltuielilor cu indexarea semestrială a tichetului de masă și a tichetului de creșă.Ținând cont de faptul că activitățile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar cadrul normativ actual nu înregistrează prevederi specifice necesare adoptării unor programe de dezvoltare și de promovare a turismului, este necesară crearea unui cadru specific pentru adoptarea unor programe multianuale de marketing și promovare turistică, precum și a unor programe multianuale destinate dezvoltării destinațiilor, formelor și produselor turistice, aprobate la nivel național, pe baza cărora se pot stabili ulterior limitele în care se vor derula activitățile proiectelor finanțate în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" a Programului operațional regional 2007-2013.Ținând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea raportării activităților derulate în proiectele finanțate în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" a Programului operațional regional 2007-2013 la activități specifice aprobate și derulate în conformitate cu legislația națională, fapt care ar diminua posibilitatea de a considera cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri comunitare ca fiind eligibile și de a le rambursa beneficiarilor români, cu impact asupra gradului de utilizare a fondurilor postaderare,având în vedere faptul că neadoptarea programului multianual de marketing și promovare turistică, precum și a programului multianual care prevede dezvoltarea destinațiilor, formelor și produselor turistice ar duce la imposibilitatea continuării și finalizării investițiilor în infrastructura turistică deja demarate, referitoare la dezvoltarea domeniului schiabil, la dezvoltarea stațiunilor turistice, la îndeplinirea obligațiilor referitoare la organizarea competiției în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediția de iarnă 2013,întrucât neadoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență ar menține situația de fapt ce constă în absența cadrului legislativ național necesar continuării și finalizării investițiilor în domeniul turismului, cadru legislativ la care se poate realiza raportarea în implementarea programelor cu finanțare europeană, realizarea temeiului specific necesar adoptării unor programe de marketing și promovare turistică, precum și a unor programe destinate dezvoltării destinațiilor, formelor și produselor turistice este imperios necesară.Pe baza solicitărilor primite din partea unităților administrativ-teritoriale ca urmare a numărului mare de cereri de locuințe pentru închiriere, s-a considerat oportună dezvoltarea fondului de locuințe aparținând domeniului public al statului.Ținând seama de numărul mare de solicitări din partea tinerilor pentru obținerea unei locuințe și având în vedere că sumele alocate în vederea derulării în continuare a programului sunt insuficiente, se impune reglementarea în regim de urgență a unor măsuri care să accelereze și să dezvolte construcția de locuințe, având în vedere și faptul că prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală le are asupra domeniului locuirii în România, iar neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri imediate ar avea consecințe negative în ceea ce privește dezvoltarea construcției de locuințe, în contextul economic actual.Având în vedere Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, și Decizia nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320^1 alin. 1 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, prin care Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile art. 320^1 din Codul de procedură penală, care reglementează judecata în cazul recunoașterii vinovăției, text introdus prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor,ținând cont de necesitatea limitării de îndată a efectului juridic imediat al deciziilor mai sus menționate, și anume suspendarea de drept a dispozițiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală,ținând seama de necesitatea evitării unei perioade de vid legislativ și creării unei practici judecătorești neunitare,având în vedere că odată cu deciziile Curții Constituționale, în lipsa unei intervenții legislative, se poate crea o practică judecătorească neunitară, deoarece instanțele nu mai au temei de respingere a cererii de recunoaștere a vinovăției, putând pronunța soluții diferite,aceste aspecte putând conduce atât la creșterea duratei de soluționare, cât și la sporirea costurilor de soluționare a cauzelor penale, până la momentul la care se va promova, și, respectiv, soluționa un recurs în interesul legii, ca o consecință directă a creării practicii neunitare,este necesară intervenția legislativă, justificată dintr-o perspectivă multiplă: punerea în acord a dispozițiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală cu deciziile Curții Constituționale, evitarea creării unui vid legislativ, a creșterii duratei de soluționare, precum și a costurilor implicate de practica neunitară în materia procesuală penală.Având în vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri,luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006,ținând seama de necesitatea asigurării unui ritm constant de plăți și rambursări pentru implementarea Proiectului "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" (prima infrastructură paneuropeană de cercetare din România), al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH, aflat în coordonarea Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică,ținând cont de obligația restituirii către Comisia Europeană a sumelor reprezentând cheltuieli finanțate din fonduri ex-ISPA în cadrul unor proiecte transferate, cu acordul Comisiei Europene, pentru a fi finanțate din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial "Transport" și Programului operațional sectorial "Mediu",având în vedere necesitatea recuperării cheltuielilor efectuate din fonduri alocate de la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul proiectelor transferate, cu acordul Comisiei Europene, pentru a fi finanțate din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu",în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul IIIArticolul 22 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung, Programul multianual de marketing și promovare turistică și Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice.(2) Strategia și programele prevăzute la alin. (1) se finanțează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IVLegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condițiile legii, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;2. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) administrarea și exploatarea locuințelor realizate în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat; exploatarea acestor locuințe poate fi realizată de către A.N.L. și prin operatori economici, inclusiv potrivit contractelor de concesiune de lucrări publice, încheiate în condițiile legii; contractele de concesiune de lucrări publice pot cuprinde și clauze privind colectarea chiriilor, gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești, efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea locuințelor, precum și alte clauze necesare exploatării locuințelor astfel realizate.3. La articolul 2, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Promovarea și derularea investițiilor în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), inclusiv administrarea, exploatarea, criteriile de repartizare, precum și repartizarea acestor locuințe se prevăd în actul normativ de aprobare a programului..........................................................(7) A.N.L. colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea unor terenuri și/sau construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizare și neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu obligația acestora de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor și/sau a construcțiilor nefinalizate aflate în diverse stadii de execuție.4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Pentru construcțiile nefinalizate aflate în diverse stadii de execuție, prevăzute la alin. (7), este obligatorie efectuarea de către autoritățile administrației publice locale, pe cheltuială proprie, a unei expertize tehnice și energetice, după caz, de către experți tehnici și auditori energetici autorizați conform legii.5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Terenurile destinate construirii de locuințe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării investițiilor, iar terenurile destinate construcției de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se preiau de A.N.L. în folosință gratuită pe toată durata de existență a construcției.6. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) A.N.L. va stabili anual programe de investiții publice în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuințe potrivit legii.7. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Sumele încasate din chirii conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se vor distribui astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat și 20% din cuantum revine A.N.L.8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul proprietății private a statului. Locuințele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate sunt administrate de autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori sunt în administrarea unor unități aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii. Locuințele realizate în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietății publice a statului. Pentru celelalte locuințe care se realizează prin programele de investiții prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic și modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.9. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani. Chiria va acoperi cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, impozitele pe clădiri și pe teren, precum și recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și un profit supus negocierii între părți.  +  Articolul VAlineatele 4 și 8 ale art. 320^1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:Instanța de judecată soluționează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat........................................................Instanța respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat. În acest caz instanța continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management notifică beneficiarul privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.(2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de maximum două ori pentru perioade de până la 5 zile lucrătoare.(3) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la alin. (2), atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanțării valorii totale a Proiectului paneuropean de cercetare «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)», al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN-HH.3. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 și 7^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Prin excepție de la prevederile art. 7, pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau parțial în cadrul Programului operațional sectorial «Transport» și Programului operațional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale.  +  Articolul 7^2Prin excepție de la prevederile art. 7, pentru componentele proiectului ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 - Reabilitarea și îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Deva și Hunedoara, transferate în cadrul Programului operațional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri alocate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarului acestui proiect, prin Autoritatea de management, după autorizarea cheltuielilor de către aceasta, conform prevederilor legale comunitare și naționale.4. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Procentul, termenele și condițiile de acordare și recuperare a prefinanțării se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.5. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3)" se înlocuiește cu sintagma "prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (3^1)".  +  Articolul VII(1) Până la data de 29 februarie 2012, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii guvernului menționate la alin. (1) se abrogă prevederile art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VII^1La articolul 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei și poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 20% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. (la 02-05-2013, Capitolul I a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013 )  +  Articolul VII^2Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 1, alineatul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Timbrul judiciar se aplică, în condițiile prezentei ordonanțe, acțiunilor, cererilor, actelor și serviciilor de competența tuturor instanțelor judecătorești, Ministerului Justiției, Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.2. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cererilor adresate instanțelor judecătorești pentru eliberarea de copii și certificate, precum și oricăror altor cereri care nu fac obiectul activității de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbre judiciare de 0,15 lei.3. Articolul 5 se abrogă.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Răspunderea pentru realizarea emisiunilor și circulația timbrului judiciar revine Ministerului Justiției.Vânzarea timbrului judiciar se face de către instituțiile prevăzute la art. 1 sau prin unități autorizate să vândă timbre fiscale, pe bază de convenție, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie ca venituri la bugetul de stat. (la 02-05-2013, Capitolul I a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013 )  +  Articolul VII^3Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 44, cu următorul cuprins:44. deținerea, folosirea și comercializarea plaselor monofilament în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și în orice altă zonă cu statut de rezervație naturală, recunoscut prin lege.2. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) cele de la pct. 22, 23, 43 și 44, cu amendă de la 700 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane juridice; (la 02-05-2013, Capitolul I a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013 )  +  Articolul VII^4La articolul 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare sancțiunile prevăzute de lege. Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, se intabulează, în lipsa autorizației de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află situată construcția, precum și a documentației cadastrale. În cazul în care construcțiile nu sunt înregistrate la autoritatea administrației publice locale competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declarației fiscale, inclusiv pentru anul în curs. (la 02-05-2013, Capitolul I a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013 )  +  Articolul VII^5Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenția Națională și unitățile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele și pe seama Agenției Naționale, pe chitanțiere și facturiere ale acestei instituții sau pe bonuri fiscale proprii. În vederea acoperirii cheltuielilor de încasare și virare, se percepe un comision din tarifele încasate. Chitanțierele și facturierele sunt puse la dispoziție de către Agenția Națională și sunt inscripționate cu datele sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenției Naționale deschis la Trezoreria Statului. Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabilește de Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în condițiile alin. (3). Evidența tarifelor încasate de notarii publici în condițiile prezentei legi se ține separat de evidența financiar-contabilă a biroului notarial.2. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Drepturile reale imobiliare și promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta, înscrise în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei:a) declarații în formă autentică a părților;b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părții interesate;c) hotărâri judecătorești.3. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real în legătură cu acesta și actele de alipire și dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.4. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, se intabulează, în lipsa autorizației de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află situată construcția, precum și a documentației cadastrale. (la 02-05-2013, Capitolul I a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013 )  +  Articolul VII^6La articolul 8 alineatul (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. b) și c), aceștia le pot folosi și pentru însoțitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate și utilizate și de către soțul/soția sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoțită de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezența titularului la momentul realizării călătoriei. (la 02-05-2013, Capitolul I a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013 )  +  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul VIIICu privire la art. IV, contractele de construcții de locuințe prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări, vor putea fi semnate numai după obținerea unei opinii a EUROSTAT prin care se precizează că cheltuielile partenerului privat nu afectează deficitul bugetar.  +  Articolul IXCu privire la art. IV, sub sancțiunea nulității absolute, nu pot fi semnate sau derulate contracte de concesiune de lucrări în cazul în care autoritatea publică își asumă riscuri care conduc la clasificarea proiectului în cheltuieli publice, potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul XCu privire la art. IV, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XICu privire la art. V, în cauzele aflate în curs de judecată în care cercetarea judecătorească în primă instanță începuse anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, dispozițiile art. 320^1 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  București, 22 decembrie 2011.Nr. 121.-------