ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 30 iunie 2000pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 iulie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Sumele care fac obiectul litigiilor în care este parte Banca Comercială Română - S.A., litigii izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, se garantează irevocabil și necondiționat, în numele statului, de către Ministerul Finanțelor Publice.Garanțiile prevăzute la alin. 1 se acordă în temeiul hotărârii Guvernului adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.Ministerul Finanțelor Publice va formula cereri de intervenție în litigiile prevăzute la alin. 1, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în condițiile Codului de procedura civilă. (la 28-06-2003, Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 )  +  Articolul 2În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă se stabilește un cuantum al pretențiilor mai mare decât valoarea garantată, diferența se acoperă de Ministerul Finanțelor din fondurile constituite pentru plata despăgubirilor.  +  Articolul 3Scrisorile de garanție se emit pentru fiecare litigiu, conform hotărârii Guvernului, cu data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 4Banca Comercială Română - S.A. este obligată sa comunice de îndată Ministerului Finanțelor toate hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile în aceste litigii, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.În cazul în care Banca Comercială Română - S.A. va fi exonerată, parțial sau total, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, de obligația de plată în aceste litigii, aceasta este obligată sa comunice de îndată Ministerului Finanțelor Publice valoarea pretențiilor respinse, valoare care va sta la baza anulării corespunzătoare a scrisorilor de garanție emise în acest scop. (la 13-04-2001, Alineatul 2 al Articolului 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 13 aprilie 2001 )  +  Articolul 5Banca Comercială Română - S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la realitatea și corectitudinea datelor și sumelor comunicate pentru a fi cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. 2 din prezenta ordonanță de urgență. (la 13-04-2001, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 13 aprilie 2001 )
  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Dezvoltare Regionala,
  Liviu Marcu
  p. Ministrul finanțelor,
  Valentina Siclovan,
  secretar de stat
  ----------