ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 iulie 2012pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012  Având în vedere angajamentele asumate prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la data de 8 iunie anul curent, în urma misiunii comune în România a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Comisiei Europene, privind elaborarea cadrului procedurilor de urgență de urmat în cazul unor situații potențiale de vulnerabilitate a unor instituții de credit,în contextul elaborării cadrului de intervenție urgentă, a fost identificată necesitatea adoptării unei modificări legislative în scopul creării posibilității de punere în aplicare cu celeritate a măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acționar la o instituție de credit.Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune, având în vedere că termenul-limită stabilit pentru îndeplinirea angajamentelor asumate a fost finalul lunii iunie 2012.Întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 240^28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 240^28(1) Administratorul delegat convoacă adunarea generală a acționarilor pentru a decide cu privire la:a) reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor;b) majorarea capitalului social și ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor existenți pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acțiuni emise. Prevederile art. 240^8 alin. (4), art. 240^12 alin. (4)-(6) și art. 240^13 lit. b) și d) se aplică în mod corespunzător. (la 26-10-2013, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 240^28 , Articolul UNIC a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 octombrie 2013 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  p. Guvernatorul
  Băncii Naționale a României,
  Bogdan Olteanu
  București, 5 iulie 2012.Nr. 43.