ORDIN nr. 418 din 17 mai 2018privind procedura de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 29 mai 2018  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale managementul resurselor umane nr. 370/DGMRU din 15.05.2018 privind aprobarea procedurii de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018,văzând prevederile art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Pentru a beneficia de majorarea salarială prevăzută la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice nominalizate la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice solicită Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene sau desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene.(2) Dosarul în baza căruia se solicită avizarea structurilor și a personalului prevăzut la alin. (1), conform art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, se depune la registratura Ministerului Fondurilor Europene și conține următoarele documente:a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice/structurii care solicită avizul;c) structura organizatorică a instituției publice care solicită avizul;d) ordinul/decizia de constituire/desemnare a structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 4, 17, 19 și 22 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, emis/emisă de către conducătorul instituției respective;e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuții în gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituției respective, care va cuprinde și lista persoanelor numite/încadrate în funcție;f) fișele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condițiile legii, care să cuprindă toate atribuțiile privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene;g) statul de funcții al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcții, după caz;h) nota de fundamentare întocmită conform art. 8 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.  +  Articolul 2(1) Avizul favorabil sau scrisoarea de respingere se emite de către ministrul fondurilor europene, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ, cu caracter consultativ, elaborat de Direcția generală managementul resurselor umane din Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă cu verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.(2) În cazul personalului cu atribuții de gestionare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European și a Mecanismului financiar norvegian, avizul consultativ, respectiv documentul justificativ, emis de Direcția generală managementul resurselor umane, va fi avizat de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene care coordonează acele instrumente.(3) Documentul justificativ cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, motive care sunt preluate în scrisoarea de respingere emisă de ministrul fondurilor europene.  +  Articolul 3Motivele de respingere a cererii de avizare sunt:a) netransmiterea de către instituția publică care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2);b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;c) nerespectarea condițiilor de formă și fond ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) în cazul documentelor reglementate prin acte normative;d) netransmiterea tuturor informațiilor solicitate de Ministerul Fondurilor Europene pentru eliberarea avizului favorabil.  +  Articolul 4Instituția publică a cărei cerere de avizare a fost respinsă poate înainta o nouă cerere numai după remedierea problemelor constatate și menționate în scrisoarea de respingere emisă de ministrul fondurilor europene.  +  Articolul 5(1) Ministrul fondurilor europene poate retrage avizul favorabil acordat în următoarele cazuri:a) în cazul în care instituțiile publice al căror personal beneficiază de majorări salariale nu comunică Ministerului Fondurilor Europene orice modificare de personal, structură, organizare și/sau funcționare, intervenită după obținerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;b) în cazul în care Ministerul Fondurilor Europene constată încălcări ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.(2) După remedierea problemelor constatate care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit acelorași reguli generale.  +  Articolul 6Cererea de avizare, avizul favorabil, avizul consultativ și documentul justificativ se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  București, 17 mai 2018.Nr. 418.  +  Anexa nr. 1[Antetul instituției solicitante] Nr. ........... din ................
  CERERE
  privind avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate
  gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene
  Stimate domnule ministru/Stimată doamnă ministru,În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă rugăm să eliberați un aviz favorabil care să ateste faptul că următoarele persoane din cadrul ...........(denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil)........... au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene sau desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene și îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018:
  Nr.Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele, prenumele)FuncțiaStructura din care fac parte (direcția generală, direcția, serviciul, biroul, compartimentul)
  1...................................................................................................
  2....................................................................................................
  3.......................................................................................................
  Persoana de contact din cadrul instituției noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul .................................. (tel. ..................., fax ...................., e-mail ....................).Cu stimă,................................... (numele și prenumele).................................... (funcția)[L.S.]Domnului/Doamnei .........................,ministrul fondurilor europene
   +  Anexa nr. 2Ministerul Fondurilor Europene Nr. ................/.................
  AVIZ FAVORABIL
  În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,având în vedere Cererea ............(denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil)............ cu nr. .............. din ...................., în urma analizării reglementărilor europene și naționale privind gestionarea fondurilor nerambursabile europene și a următoarelor documente prezentate:1. ...........................................................................................................................................................................................;2. ...........................................................................................................................................................................................;3. ...........................................................................................................................................................................................;4. ...........................................................................................................................................................................................;5. ...........................................................................................................................................................................................;...............................................................................................................................................................................................,Ministerul Fondurilor Europene atestă faptul că persoanele menționate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene sau desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene și îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 7 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.
  .......................................,
  (numele și prenumele)
  ministrul fondurilor europene
  [L.S.]
   +  ANEXĂla Avizul favorabil nr. ......./..............
  LISTA PERSOANELOR
  pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Fondurilor Europene,
  conform Cererii ........... (denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil) ....
  cu nr. ............ din .................
  Nr.Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil (numele, prenumele)FuncțiaStructura din care fac parte (direcția generală, direcția, serviciul, biroul, compartimentul)
  1...................................................................................................
  2....................................................................................................
  3.......................................................................................................

  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 3Ministerul Fondurilor EuropeneDirecția generală managementul resurselor umaneNr. ................/.................
  AVIZ CONSULTATIV
  În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,având în vedere Cererea .............(denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil)........ cu nr. .......... din ........…….., în urma analizării reglementărilor europene și naționale privind gestionarea fondurilor nerambursabile europene și a următoarelor documente prezentate:1. ...........................................................................................................................................................................................;2. ...........................................................................................................................................................................................;3. ...........................................................................................................................................................................................;4. ...........................................................................................................................................................................................;5. ...........................................................................................................................................................................................;...............................................................................................................................................................................................,Direcția generală managementul resurselor umane atestă faptul că persoanele menționate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene sau desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene și îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.
  .......................................,
  (numele și prenumele)
  director
  [L. S.]
  Avizat: .....(numele, prenumele/funcția/data)........Semnătura: .........................................Redactat: ....(numele, prenumele/funcția/data).....Semnătura: .........................................  +  ANEXĂla Avizul consultativ nr. ......./..............
  LISTA PERSOANELOR
  pentru care se propune acordarea avizului favorabil
  conform Cererii ............... (denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil) .........
  cu nr. ............ din .................
  Nr.Persoanele pentru care se acordă avizul consultativ (numele, prenumele)FuncțiaStructura din care fac parte (direcția generală, direcția, serviciul, biroul, compartimentul)
  1...................................................................................................
  2....................................................................................................
  3.......................................................................................................

  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 4Ministerul Fondurilor EuropeneDirecția generală managementul resurselor umaneNr. ................/.................
  DOCUMENT JUSTIFICATIV
  privind respingerea cererii de avizare
  În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,având în vedere Cererea .........(denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil)...... cu nr. ............... din ....................., în urma analizării reglementărilor europene și naționale privind gestionarea fondurilor nerambursabile europene și a următoarelor documente prezentate:1. ...........................................................................................................................................................................................;2. ...........................................................................................................................................................................................;3. ...........................................................................................................................................................................................;4. ...........................................................................................................................................................................................;5. ...........................................................................................................................................................................................;...............................................................................................................................................................................................,Direcția generală managementul resurselor umane propune respingea Cererii ….(denumirea instituției publice care a solicitat avizul favorabil).... cu nr. .......... din ................. privind avizarea structurilor și/sau persoanelor menționate în anexă.Propunerea de respingere a cererii de avizare se întemeiază pe următoarele considerente: ..................................................................................................................................................................
  .......................................,
  (numele și prenumele)
  director
  [L. S.]
  Avizat: ................................................. (numele, prenumele/funcția/data)Semnătura: .........................................Redactat: ............................................. (numele, prenumele/funcția/data)Semnătura: .........................................  +  ANEXĂla Documentul justificativ nr. ....../........... privind respingerea cererii de avizare
  LISTA PERSOANELOR
  pentru care se propune respingerea Cererii de avizare a
  .......... (denumirea instituției publice care solicită avizul favorabil) .......
  cu nr. ................. din .................
  Nr. crt.Persoanele pentru care se propune respingerea cererii de avizare (numele, prenumele)FuncțiaStructura din care fac parte (direcția generală, direcția, serviciul, biroul, compartimentul)
  1...................................................................................................
  2....................................................................................................
  3.......................................................................................................

  Semnătura ............................
  -----