NORME METODOLOGICE din 7 mai 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2018    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 606 din 7 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 432 din 22 mai 2018.
     +  Articolul 1(1) Cabinet medical mobil - structură medicală mobilă organizată pe un autovehicul special amenajat (autobuz, rulotă, tir, autoutilitară, furgon carosat, șasiu carosat, camion carosat, cap tractor cu semiremorcă carosată, container, navă, șalupă, ponton mobil), cu dotări minime, care se deplasează în teritoriu împreună cu personalul medical, în vederea acordării serviciilor medicale, în special în zone rurale sau în zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale, atât adulților, cât și copiilor, persoanelor aparținând categoriilor defavorizate, precum și celorlalte persoane.(2) Unitate medicală mobilă - structură medicală mobilă care cuprinde două sau mai multe cabinete medicale mobile, cu anumite facilități, organizate pe un autovehicul special amenajat (autobuz, rulotă, tir, autoutilitară, furgon carosat, șasiu carosat, camion carosat, cap tractor cu semiremorcă carosată, container, navă, șalupă, ponton mobil) cu dotări minime, care se deplasează în teritoriu împreună cu personalul medical, în vederea acordării serviciilor medicale, în special în zone rurale sau în zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale, atât adulților, cât și copiilor și persoanelor aparținând categoriilor defavorizate, precum și celorlalte persoane.  +  Articolul 2Unitățile sanitare publice sau private, instituțiile publice din sistemul de sănătate, organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cabinete și unități medicale mobile.  +  Articolul 3În vederea funcționării, cabinetele și unitățile medicale mobile de specialitate, inclusiv cabinetele mobile de medicină dentară și medicină școlară, trebuie să obțină autorizația sanitară de funcționare.  +  Articolul 4Autorizația sanitară de funcționare se eliberează de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în baza referatului de evaluare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5(1) Pentru fiecare cabinet medical mobil sau unitate medicală mobilă se eliberează câte o autorizație sanitară de funcționare distinctă.(2) Cabinetele medicale mobile și unitățile medicale mobile sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, inclusiv în baza unui aviz al colegiilor teritoriale ale medicilor, unde își are sediul proprietarul.  +  Articolul 6Reprezentantul legal al cabinetului medical mobil sau al unității medicale mobile are obligația de a notifica direcția de sănătate publică pe raza căreia funcționează, cu minimum 30 de zile înainte de perioada în care își va desfășura activitatea, despre localitățile în care urmează să fie acordate serviciile medicale și perioada de deplasare. De asemenea, comunicarea va fi făcută și colegiilor teritoriale ale medicilor din aria teritorială unde vor fi furnizate serviciile medicale.  +  Articolul 7Inspecția sanitară de stat județeană, respectiv a municipiului București verifică respectarea condițiilor igienico-sanitare și a structurii spațiilor funcționale prevăzute, în funcție de profilul de activitate.  +  Articolul 8(1) Spațiile destinate activității cabinetelor medicale mobile și unităților medicale mobile pot suferi modificări structurale, de circuite și acces la utilități, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări funcționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în măsura posibilităților tehnico-constructive oferite de spațiu. Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București acordă la cerere asistență de specialitate de sănătate publică reprezentanților legali ai cabinetelor și unităților medicale mobile privind circuitele funcționale. Orice modificare în structura spațiilor care au fost autorizate trebuie notificată direcțiilor de sănătate publică și a municipiului București, cu cel puțin 30 de zile înainte de efectuare.(2) Cabinetul medical mobil trebuie să aibă un spațiu minim de 7 mp, iar unitatea medicală mobilă, cu minimum două cabinete medicale, trebuie să aibă un spațiu minim de 13 mp. Cabinetul medical mobil și unitatea medicală mobilă să fie prevăzute cu dispozitive (rampă de acces, ascensor, elevator platformă) pentru persoanele cu dizabilități, conform legii. Amplasarea acestora se va face în zone accesibile populației, pe terenuri neinundabile, ferite de surpări.(3) Cabinetul sau unitatea medicală mobilă va avea în componența minimă:a) sală de tratament - minimum 6 mp;b) spațiu de depozitare - 1 mp;c) compartiment destinat recoltării de probe, după caz;d) aparatură pentru sterilizarea instrumentarului, după caz;e) instrumentar;f) chiuvetă dotată cu apă curentă;g) în scopul asigurării lanțului de frig, după caz, cabinetul medical mobil va fi dotat cu geantă izotermă cu termometru pentru transportul vaccinurilor și cel puțin o ladă frigorifică dotată cu termometru pentru transportul probelor biologice, în cazul în care au loc prelevări de fluide biologice, și acestea nu sunt transportate de unități autorizate în acest sens.(4) Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet sau fiecărei unități medicale mobile, în funcție de specialitate, va respecta specificul activității medicale desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare.(5) Sala de tratament se amenajează astfel încât să permită amplasarea dotărilor specifice unui cabinet sau unei unități medicale mobile.(6) Compartimentul de recoltare probe trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să fie proiectat și construit astfel încât să asigure spațiul necesar echipamentelor medicale;b) să fie conceput astfel încât cel puțin două persoane să poată să își desfășoare activitatea simultan în poziție verticală în condiții confortabile, cu înălțimea acestui compartiment de minimum 2.000 mm;c) interiorul compartimentului de recoltare probe să fie proiectat astfel încât să reducă la minimum riscul de rănire;d) să existe o unitate de aer condiționat care funcționează la 220 V, iar în partea de jos o banchetă rabatabilă sub care va fi montată o ladă frigorifică cu termometru, care trebuie să funcționeze ca anexă a instalației autovehiculului și la 220 V.  +  Articolul 9(1) Spațiul pentru sterilizarea instrumentarului trebuie să fie distinct de spațiul cu destinația de sală de tratament, în cazul unităților medicale mobile sau în cazul în care cabinetul medical mobil nu este dotat cu purificator de aer a încăperii cu UV. În cazul unui cabinet medical mobil, unde spațiul este minim admis, sterilizarea se poate face atunci când cabinetul este închis, decontaminat, fără a exista alte persoane, în afara personalului autorizat. Utilizarea aparaturii de sterilizare trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale. Cabinetele medicale mobile, în funcție de specialitate, trebuie să aibă și instrumentar de unică folosință, pentru a acoperi perioadele de aglomerare în care nu există suficient instrumentar sterilizat în prealabil.(2) În cazul în care cabinetul sau unitatea medicală mobilă are un contract cu o unitate autorizată în vederea sterilizării, nu este necesar a se amenaja un spațiu distinct pentru sterilizarea instrumentarului, dar se va asigura spațiu distinct pentru depozitarea acestuia.  +  Articolul 10Autovehiculul va respecta următoarele cerințe:a) în unitatea medicală mobilă cu minimum două cabinete medicale trebuie să existe minimum două intrări/ieșiri: una în spate care să asigure, în poziție deschisă, un acces pe verticală de minimum 1.900 mm de la sol și una în lateral (ușă culisantă cu geam 2/3 mat). În cabinetul medical mobil, cu spațiul minim autorizat, o singură ușă culisantă laterală de acces este suficientă;b) toate deschiderile vor avea etanșări împotriva infiltrațiilor apei;c) existența unei surse de curent, care să facă posibilă încărcarea bateriei și a celorlalte echipamente, a aparaturii medicale și încălzirea/răcirea compartimentului destinat recoltării de probe. Este interzisă pornirea motorului cât timp acesta este conectat la o sursă de energie externă de 220 V;d) toate materialele folosite în interiorul vehiculului trebuie să aibă proprietăți ignifuge, rata de ardere a acestora fiind de maximum 100 mm/minut;e) pardoselile, pereții, tavanele și suprafețele de lucru din încăperile în care se desfășoară activități medicale vor fi: lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminări radioactive, rezistente la acțiunea acizilor, în săli de tratamente, negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer, fără asperități care pot reține praful;f) se interzice mochetarea pardoselilor. Pardoseala va fi prevăzută cu tarchet sau rășini epoxidice. Este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase și cu asperități;g) dacă podeaua nu permite fluidelor să se scurgă, trebuie să existe una sau mai multe scurgeri prevăzute cu dopuri, iar marginile pardoselei la nivelul pereților vor fi rotunjite urcând pe perete;h) rafturile deschise trebuie construite cu margini rotunjite, iar sertarele trebuie asigurate împotriva deschiderii accidentale;i) existența unui sistem de ventilație care va asigura un minim de 20 de înlocuiri pe oră a volumului de aer din interior, atunci când vehiculul este staționar; configurația sistemului va preveni intrarea gazelor de eșapament în compartimentul de recoltare probe;j) existența unui sistem reglabil, independent, de încălzire a aerului;k) existența unui sistem electronic complet de răcire a aerului care va deservi compartimentul de recoltare probe;l) pentru cazurile în care există aparate de radiologie, sunt obligatorii solicitarea și obținerea de avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respecta normele de radioprotecție și control individual al expunerii prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 11Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele și unitățile medicale mobile indiferent de tipul de activități medicale desfășurate:a) asigurarea cu apă potabilă din sistem centralizat sau din rezervoare; calitatea apei potabile va fi verificată conform legislației în vigoare. Materialele folosite pentru instalația de apă potabilă și pentru rezervoare trebuie să corespundă cerințelor legale privind utilizarea în contact cu apa potabilă;b) asigurarea apei calde, conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, cu modificările ulterioare;c) racordarea la rețeaua de canalizare a localității sau, în absența în zonă a unui sistem public de canalizare, existența unei instalații proprii (rezervor apă reziduală) care să permită colectarea, transportarea și evacuarea apelor uzate, în cea mai apropiată localitate cu sistem de canalizare sau stație de epurare, executată și exploatată astfel încât să nu provoace contaminarea mediului;d) colectarea, depozitarea și evacuarea deșeurilor medicale astfel încât să nu existe riscul de contaminare accidentală a mediului; se va avea în vedere respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, precum și elaborarea unui plan de minimizare a producerii de deșeuri medicale;e) asigurarea ventilației optime: naturală și artificială;f) asigurarea iluminării (naturale sau artificiale) necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale;g) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara cabinetelor mobile;h) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;i) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;j) asigurarea cu echipament de protecție specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 12Cabinetele și unitățile medicale mobile autorizate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au obligația să se conformeze acestora în termen de 6 luni de la intrarea lor în vigoare.----