REGULI din 27 aprilie 2018de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 21 mai 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 348 din 27 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429 din 21 mai 2018.
   +  Articolul 1Prevederi legale aplicabilePrevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:a) art. 8.8.2 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar SEE 2014-2021 și Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare, prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite și aprobate de punctul național de contact (PNC);b) art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, prevede faptul că punctul național de contact și operatorii de program utilizează finanțarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021;c) art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, aprobat de statele donatoare, prevede faptul că, întrucât baremele de costuri aplicabile deplasărilor în statele beneficiare pot varia foarte mult, se recomandă utilizarea baremelor stabilite de Comisia Europeană pentru indemnizația de deplasare (cazare, diurnă, transport local) prin anexa 1 la Decizia Comisiei nr. 6.215 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare;d) art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar SEE 2014-2021 și Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021 prevede faptul că, atunci când grantul se acordă pe bază de sume forfetare sau costuri unitare, justificarea cheltuielilor se limitează la justificarea unităților relevante;e) art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017, prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative, iar contractele de finanțare încheiate între PNC/OP și promotorii de inițiative bilaterale vor cuprinde toate dispozițiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condițiile de plată a finanțării pe baza sumelor forfetare;f) anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaționale aprobat de statele donatoare prevede baremele de costuri de transport în funcție de distanță și baremele aferente indemnizației de deplasare acordate participanților în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile.  +  Articolul 2Metodologia de stabilire a sumelor forfetare(1) Indemnizația de deplasare, compusă din cazare și diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif la cazare etc.), acordată participanților care călătoresc din România în statele donatoare și din statele donatoare în România, a fost calculată pe baza baremelor prevăzute în anexa 1 la Decizia Comisiei C (2008) 6.215, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Ghidului bilateral.(2) La stabilirea baremului aplicabil transportului internațional în statele donatoare/statele beneficiare/sediul organizațiilor internaționale, precum și a baremului pentru cazare și diurnă aplicabil în cazul deplasărilor în România, calculul se bazează pe datele istorice colectate de către PNC în decursul implementării Fondului pentru relații bilaterale și a Fondului de asistență tehnică 2014-2021, pe baremele stabilite în anexa 1 la Decizia Comisiei C (2008) 6.215, precum și pe studiu de piață ca urmare a creșterii accentuate a prețurilor din perioada 2021-2022.(3) Pentru costurile de transport în funcție de distanță și baremele aferente indemnizației de deplasare în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile au fost utilizate ca bază baremele stabilite în anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaționale, actualizate ca urmare a creșterii prețurilor din perioada 2021-2022.  +  Articolul 3Reguli de aplicare a sumelor forfetare(1) Prezentele reguli se aplică de către punctul național de contact și operatorii de program pentru finanțarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului pentru relații bilaterale, respectiv punctul național de contact, Autoritatea de certificare și Autoritatea de audit pentru finanțarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului de asistență tehnică.(2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare și diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif). Suma forfetară aferentă cazării și diurnei se stabilește în funcție de nopțile de cazare, mai exact, nu se iau în calcul fracțiuni de zi. În mod excepțional, pentru acțiunile cu o durată a deplasării de mai puțin de 24 de ore, se acordă diurnă în cuantum de 50% din baremul stabilit și cheltuieli de transport conform art. 4.(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiția îndeplinirii rezultatului așteptat al acțiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanțare/deciziei de finanțare.(4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare pentru deplasările cu avionul sau ordinul de deplasare/delegația pentru deplasările efectuate cu alte mijloace de transport decât avionul și raportul de deplasare aprobat de conducătorul organizației trimițătoare.(5) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare și/sau transport sunt asigurate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) suma forfetară pentru celelalte tipuri de cheltuieli, neasigurate din alte surse, se calculează și se acordă pe baza baremelor de la art. 4.(6) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data elaborării bugetului inițiativei bilaterale sau a devizului estimativ în cazul deplasărilor finanțate din asistența tehnică. (7) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanțare/devizul estimativ al deplasării.(8) Contractele de finanțare/Deciziile de finanțare vor conține toate dispozițiile legate de respectarea condițiilor de acordare a finanțării pe baza sumelor forfetare.(9) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale naționale, utilizând conturi analitice distincte.  +  Articolul 4Cuantumul sumelor forfetare pentru deplasări(1) Pentru deplasări externe cu durata mai mică sau egală cu 6 zile/nopți către statele donatoare/România/sediul organizațiilor internaționale/alte state beneficiare cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoanăSumă forfetară acordată/participant
  Norvegia și sediul organizațiilor internaționaleCazare170 euro/noapte270 euro/zi + 900 euro
  Diurnă100 euro/zi
  Transport internațional dus-întors900 euro/deplasare
  BelgiaCazare170 euro/noapte250 euro/zi + 550 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional dus-întors550 euro/deplasare
  IslandaCazare200 euro/noapte300 euro/zi + 1.350 euro
  Diurnă100 euro/zi
  Transport internațional dus-întors1.350 euro/deplasare
  LiechtensteinCazare120 euro/noapte220 euro/zi + 750 euro
  Diurnă100 euro/zi
  Transport internațional dus-întors750 euro/deplasare
  Alte țări beneficiare ale granturilor SEE și norvegieneCazare140 euro/noapte200 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de numărul de km
  Diurnă60 euro/zi
  Transport internațional dus-întorsDistanță între 10 și 99 km: 50 euro
  Distanță între 100 și 499 km: 270 euro
  Distanță între 500 și 1.999 km: 415 euro
  Distanță între 2.000 și 2.999 km: 540 euro
  RomâniaCazare130 euro/noapte190 euro/zi + 800 euro
  Diurnă60 euro/zi
  Transport internațional dus-întors800 euro/deplasare
  (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuialăSumă forfetară acordată participantului
  RomâniaCazare100 euro/noapte150 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de numărul de km
  Diurnă50 euro/zi
  Transport dus-întorsDistanță între 10 și 99 km: 50 euro
  Distanță între 100 și 299 km: 100 euro
  Distanță între 300 și 499 km: 270 euro
  Distanță între 500 și 1.999 km: 415 euro
  (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puțin 7 zile/nopți sumele forfetare se calculează după cum urmează:
  (i) Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizații internaționale- 2.500 euro/1 săptămână - 4.400 euro/2 săptămâni - 6.000 euro/3 săptămâni - 8.000 euro/4 săptămâni
  ii) Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc în România sau într-o altă țară beneficiară a granturilor SEE și norvegiene- 1.500 euro/1 săptămână - 2.500 euro/2 săptămâni - 4.000 euro/3 săptămâni - 6.000 euro/4 săptămâni
  Transport dus-întorsConform baremelor stabilite la alin. (1) sau (2) în funcție de destinație
  (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus indemnizația de deplasare/sumele forfetare se calculează proporțional cu durata deplasării.
  (la 17-01-2023, Textul actului normativ a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 29 din 9 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2023 ) ----