ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 19 iunie 2000pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 28 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, se modifica și se completează după cum urmează:1. Titlul secțiunii a 2-a din capitolul II va avea următorul cuprins:Structura carierei funcționarilor publici: categorii, clase și grade2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Fiecare dintre cele trei categorii ale funcției publice se împarte în trei clase. Clasa este o etapa din cariera funcționarului public. Structura ierarhica a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a și clasa I, ca nivel maxim.3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Fiecare clasa se împarte în trei grade. Structura ierarhica a gradelor este următoarea: gradul 3, gradul 2 și gradul 1, ca nivel maxim. (la 18-06-2002, Articolul 11 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) 4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare.5. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Funcționarul public își păstrează clasa și gradul avute și atunci când nu mai deține funcția publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenția Naționala a Funcționarilor Publici îi va asigura funcționarului public încadrarea în alta funcție publică vacanta, potrivit pregătirii lui profesionale. (la 18-06-2002, Alineatul (1) din Articolul 13 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) 6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În cariera funcționarului public categoriile, clasele și gradele corespunzătoare funcției publice ocupate sunt următoarele: (la 18-06-2002, Partea introductivă a articolului 14 din Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) ────────────────────────────────────────────────────────────                                ClaseCâte-      ─────────────────────────────────────────────────gorii      Clasa a III-a      Clasa a II-a      Clasa I           ─────────────────────────────────────────────────                                  Grade────────────────────────────────────────────────────────────  A        3     2     1      3    2    1      3    2    1  B        3     2     1      3    2    1      3    2    1  C        3     2     1      3    2    1      3    2    1"────────────────────────────────────────────────────────────7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Funcțiile publice se identifica prin categoria, clasa și gradul corespunzătoare.8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:b) documentele privind evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale funcționarului public în exercitarea funcției publice, avansarile în funcții, grade, clase sau categorii, sancțiunile disciplinare ce i-au fost aplicate, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, ordonate cronologic și fără discontinuitati. (la 18-06-2002, Litera b) din alineatul (1) al articolului 25, Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) 9. Litera b) a alineatului (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:b) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare pe categorii, clase și grade, bazate pe evaluarea postului;10. Alineatul (2) al articolului 35 va avea următorul cuprins:(2) Pentru motive de sănătate funcționarilor publici li se poate aproba, în mod excepțional, schimbarea compartimentului sau autorității ori a instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu păstrarea clasei și gradului avute. Schimbarea se poate face numai dacă funcționarul public în cauza este apt profesional sa îndeplinească noile atribuții ce îi revin.11. Articolul 51 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Persoanele care au ocupat funcții de demnitate publică alese sau numite ori funcții asimilate acestora, potrivit legii, precum și cele care au deținut funcții de specialitate în afară autorităților sau instituțiilor publice pot fi numite, în urma concursului, în funcții publice definitive. Aceste persoane vor fi numite în categoria corespunzătoare studiilor absolvite, în clasa și gradul corespunzătoare vechimii în funcția de demnitate publică sau de specialitate, la care se adauga, dacă este cazul, vechimea în funcții publice deținute anterior. Prin vechime în specialitate se înțelege perioada în care funcționarul public a desfășurat o activitate corespunzătoare specializării lui într-o alta instituție publică sau privată. (la 18-06-2002, Alineatul (1) din Articolul 51 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) (2) Persoanele care revin în corpul funcționarilor publici după părăsirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile vor fi încadrate în clasa și gradul dobândite anterior, la care se pot adauga, prin examen organizat de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici, clasele și gradele corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare.12. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate potrivit art. 53 alin. (3), funcționarul public debutant este numit funcționar public definitiv clasa a III-a gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite, sau este obligat sa repete, o singură dată, perioada de stagiu. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant este numit funcționar public definitiv sau este eliberat din funcția publică pentru incompetenta profesională. Dacă în cursul perioadei de stagiu funcționarul public debutant de categoria C sau, după caz, B a obținut o diploma de studii de nivel superior celei avute în specialitate, acesta va fi definitivat în funcția publică de categoria B sau, după caz, A. În aceasta situație perioada de stagiu reprezintă diferența dintre durata perioadei de stagiu corespunzătoare categoriei studiilor absolvite, potrivit art. 52 alin. (2), și perioada lucrata pe categoria inferioară. La terminarea perioadei de stagiu astfel stabilită funcționarul public debutant va fi evaluat potrivit art. 53 alin. (3). (la 18-06-2002, Alineatul (1) din Articolul 54 , Punctul 12. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) 13. Alineatul (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Funcționarii publici, cu excepția funcționarilor publici civili din ministerele și instituțiile centrale privind apărarea naționala, ordinea publică și siguranța naționala, pot fi aleși sau numiți pentru exercitarea unei funcții de demnitate publică. Pe durata exercitării funcției de demnitate publică ei sunt suspendați din funcția publică pe care o dețin și își păstrează clasa și gradul avute.14. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:(2) Evaluarea activității funcționarilor publici se face ținând seama de criteriile de performanță pe baza cărora se definesc clasele și gradele existente în cadrul aceleiași categorii.15. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) La începutul anului conducătorii de compartimente vor comunică în scris fiecărui funcționar public criteriile de performanță stabilite de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici, corespunzătoare categoriei, clasei și gradului funcției publice ocupate de acesta.16. Titlul secțiunii a 2-a din capitolul VII va avea următorul cuprins:Avansarea în grade, clase și categorii17. Articolul 63 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63În cariera profesională funcționarul public beneficiază, în urma rezultatelor obținute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în grad, clasa sau în categorie în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute.18. Articolul 64 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Avansarea în gradul următor se face în cadrul aceleiași clase.(2) Funcționarii publici avanseaza în grad dacă au o vechime de minimum 2 ani în gradul din care sunt avansati și dacă au obținut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel puțin calificativul «bun».(3) În mod excepțional funcționarii publici care au obținut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale calificativul «excepțional» avanseaza în grad dacă au o vechime de minimum un an în gradul din care sunt avansati.19. Alineatul (1) al articolului 65 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Avansarea cu un grad în clasa următoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare.20. Articolul 66 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Pot beneficia de avansarea în clasa numai funcționarii publici înscriși în tabelul de avansari, care se întocmește și se completează anual în fiecare autoritate sau instituție publică.(2) Pentru a fi înscriși pe tabelul de avansari funcționarii publici trebuie să fi obținut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani consecutivi premergatori înscrierii, calificativul «excepțional».(3) În mod excepțional funcționarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a și a primului grad al clasei a II-a au obținut calificativul «excepțional» pot fi înscriși în tabelul de avansari, în vederea avansarii directe în gradul 3 al clasei I.(4) Avansarile în clasa se fac în ordinea înscrierii pe tabelul de avansari, în cadrul numărului de posturi vacante, fără a se depăși numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa stabilit în condițiile prezentei legi.(5) Numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al funcționarilor publici din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, a consiliului județean ori local.(6) Avansarile aprobate de autoritățile sau instituțiile publice vor fi comunicate în termen de 30 de zile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.21. Litera e) a articolului 89 va avea următorul cuprins:e) pensionarea potrivit legii ori când nu mai este necesară menținerea în activitate a funcționarului public pensionat reincadrat.22. Alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:(2) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcționarului public transferat. În acest caz funcționarul public își păstrează clasa și gradul dobândite anterior. În cazul transferului la cerere, prin excepție, cu acordul scris al funcționarului public, încadrarea se poate face într-o clasa și într-un grad inferioare celor dobândite anterior. (la 18-06-2002, Alineatul (2) din articolul 91, Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) 23. Litera c) a articolului 92 va avea următorul cuprins:c) pentru incompetenta profesională, în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 54 alin. (1) sau, după caz, ale art. 62 alin. (2);24. Articolul 92 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:e) nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 6 lit. a), d)-g).25. Articolul 96 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 96La încetarea raporturilor de serviciu în condițiile art. 89 lit. a)-e) funcționarul public are îndatorirea sa predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu.26. Alineatele (1) și (2) ale articolului 97 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) Funcționarii încadrați pe perioada nedeterminată în cadrul autorităților sau instituțiilor publice vor fi numiți în funcțiile publice corespunzătoare posturilor pe care le ocupa, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2001. (la 18-06-2002, Alineatul (1) din Articolul 97 , Punctul 26. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) (2) Funcționarii care ocupa o funcție publică de conducere într-o autoritate sau instituție publică vor susține un examen de atestare pe post. Condițiile de desfășurare a examenului de atestare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.27. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIÎn termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Agenția Naționala a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor elabora, cu avizul Ministerului Funcției Publice și al Ministerului Finanțelor, proiectul de lege privind salarizarea funcționarilor publici.  +  Articolul IIIPână la data intrării în vigoare a legii privind salarizarea funcționarilor publici salarizarea acestora se va face potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu excepția funcțiilor publice prevăzute la poz. 1-6 din cap. I al anexei la Legea nr. 188/1999, la care se aplică prevederile Legii nr. 154/1998.  +  Articolul IVLa stabilirea funcțiilor publice pentru fiecare autoritate sau instituție publică, potrivit art. 22 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, se va realiza și echivalarea dintre funcțiile publice respective pe grade și clase și funcțiile de specialitate pe grade și trepte profesionale prevăzute în anexele la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, după cum urmează:a) primele 4 grade, respectiv clasa I - gradele 1-3 și clasa a II-a - gradul 1, ale funcțiilor publice prevăzute la cap. II lit. B, cap. III lit. B și cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradele IA-III, respectiv treptele IA-III, după caz, prevăzute în anexa nr. I și la cap. I din anexa nr. II la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;b) următoarele 5 grade, respectiv clasa a II-a - gradele 2-3 și clasa a III-a - gradele 1-3, ale funcțiilor publice prevăzute la cap. II lit. B, cap. III lit. B și cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul IV, respectiv treapta IV, după caz, prevăzută în anexa nr. I și la cap. I din anexa nr. II la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;c) gradul de debutant prevăzut în anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul de debutant prevăzut în anexa nr. I și la cap. I din anexa nr. II la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;d) pentru funcțiile de specialitate fără grade și trepte profesionale, prevăzute la cap. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, echivalarea se va realiza în raport cu funcțiile ocupate, cu nivelul încadrării în aceste funcții și cu rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale, pe baza normelor aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 154/1998.e) în cazul funcțiilor publice din institutele subordonate autorităților administrației publice locale se aplică aceleași reguli de echivalare prevăzute la lit. d). (la 18-06-2002, Articolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Ludovic Orban,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  președintele Consiliului de
  Coordonare Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara
  Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul finanțelor
  Decebal Traian Remeș
   +  AnexăLISTAcuprinzând funcțiile publice  +  I. Aparatul Guvernului și al ParlamentuluiA. Funcții publice de conducere1. Secretar general al Guvernului2. Secretar general al Senatului3. Secretar general al Camerei Deputaților4. Secretar general adjunct al Guvernului5. Secretar general adjunct al Senatului6. Secretar general adjunct al Camerei Deputaților7. Șef departament8. Director general9. Director10. Director adjunct11. Contabil-șef12. Șef sector13. Șef serviciu14. Șef birouB. Funcții publice de execuție    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant    3. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant    4. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3    5. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant    6. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant  +  II. Aparatul propriu al ministerelor și al celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitateA. Funcții publice de conducere1. Secretar general2. Secretar general adjunct3. Comisar general4. Șef de departament5. Director general6. Inspector de stat șef7. Inspector general de stat8. Director general adjunct9. Inspector de stat șef adjunct10. Inspector general de stat adjunct11. Comisar general adjunct12. Director13. Inspector-șef14. Director adjunct15. Inspector-șef adjunct16. Contabil-șef17. Șef sector18. Comisar-șef divizie19. Șef serviciu20. Șef birouB. Funcții publice de execuție    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    6. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    7. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    8. Comisar Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria B Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant  +  III. Aparatul propriu al prefecturilor, serviciile descentralizate ale ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate din unitățile administrativ-teritorialeA. Funcții publice de conducere1. Secretarul general al prefecturii2. Director general3. Inspector-șef4. Director general adjunct5. Inspector-șef adjunct6. Director7. Director adjunct8. Contabil-șef9. Comisar-șef secție10. Comisar-șef secție adjunct11. Comisar-șef secție divizie12. Șef serviciu13. Șef birouB. Funcții publice de execuție    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    6. Inspector de muncă Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    7. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    8. Inspector Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    9. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant   10. Comisar Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria B Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant  +  IV. Aparatul propriu al autorităților administrației publice localeA. Funcții publice de conducere1. Secretarul județului și municipiului București2. Secretarul municipiului, sectorului municipiului București, orașului și comunei3. Șef departament4. Arhitect-șef5. Director general6. Director general adjunct7. Director8. Director adjunct9. Contabil-șef10. Șef serviciu11. Șef birouB. Funcții publice de execuție    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    6. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    7. Inspector Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    8. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           DebutantNOTA :1. Funcțiile publice specifice unor autorități sau instituții publice centrale ori unor instituții subordonate acestora se stabilesc de conducătorii autorităților sau instituțiilor respective, cu acordul autorităților ierarhic superioare și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.2. Funcțiile publice specifice din aparatul propriu al prefecturilor se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.3. Funcțiile publice specifice din aparatul propriu al autorităților administrației publice locale se stabilesc, la propunerea președintelui consiliului județean sau, după caz, a primarului, prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, local și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.4. Dispozițiile prezentei legi referitoare la consilierii juridici le sunt aplicabile acestora până la adoptarea statutului propriu al acestei categorii profesionale.5. În sensul prezentei legi, prin funcție publică specifică se înțelege funcția publică de execuție sau de conducere a carei denumire nu figurează în anexa la lege, dar în al carei conținut se regăsesc elementele definitorii unei funcții publice, în sensul legii, și poate fi asimilată categoriilor de funcții publice prevăzute în anexa la lege. (la 18-06-2002, Nota din anexă a fost completată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 327 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002 ) ---------