ORDIN nr. 126 din 19 august 2016pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016  Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 1.1 al cap. I și ale pct. 1.5 al cap. IV din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (5) din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice și ale art. 4 alin. (2) și (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, cap. I, II și IV și anexele nr. 1-11 din Instrucțiunile ministrului de interne nr. 1.031/1999 privind organizarea și conducerea evidenței contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale în unitățile Ministerului de Interne*), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. Notă
  *) Instrucțiunile ministrului de interne nr. 1.031/1999 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) La data stabilirii prin dispoziție a secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne a dispozițiilor tehnice privind organizarea evidenței tehnic-operative în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cap. III și anexele nr. 12-35 din Instrucțiunile ministrului de interne nr. 1.031/1999 se abrogă.
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  București, 19 august 2016.Nr. 126.  +  AnexăREGULIși politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne