HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iulie 2008  Notă
  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 15 mai 2014.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 232 și 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C și D. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.  +  Articolul 2(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, a celor din sublista B este de 50% din prețul de referință, a celor din sublista C este de 100% din prețul de referință pentru secțiunile C1 și C3, iar a celor din sublista D este de 20% din prețul de referință.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.(1^1) Pentru pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B este de 90% din prețul de referință, din care 50% se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripțiile a căror contravaloare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei pe lună.----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015. (la 01-07-2017, sintagma: pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună a fost înlocuită de Articolul II HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017 ) (2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare.(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C care se utilizează în unitățile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.  +  Articolul 3(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C și sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.(2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, C - secțiunile C1, C2, C3 și sublista D, notate cu (**),(**)^1, (**)^1β și (**)^1Ω se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 996 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014.  +  Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.  +  Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  București, 9 iulie 2008.Nr. 720.  +  Anexă                                   SUBLISTA A                     DCI-uri corespunzătoare medicamentelor                   de care beneficiază asigurații în tratamentul                 ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul                                 de referință ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Nr. │ DCI │ COD ATC │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Omeprazolum │ A02BC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Lansoprazolum │ A02BC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Papaverini hydrochloridum │ A03AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Metoclopramidum │ A03FA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Acidum ursodeoxycholicum* │ A05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Lactulosum │ A06AD11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Nystatinum │ A07AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Sulfasalazinum │ A07EC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Mesalazinum** │ A07EC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Acenocoumarolum │ B01AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Ticlopidinum^1 │ B01AC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Phytomenadionum │ B02BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Ferrosi sulfas │ B03AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat │ B03AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Combinații (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum) │ B03AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Acidum folicum │ B03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Digoxinum │ C01AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Chinidini sulfas │ C01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Propafenonum │ C01BC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Amiodaronum │ C01BD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Nitroglycerinum │ C01DA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Isosorbidi dinitras │ C01DA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Isosorbidi mononitras │ C01DA14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │   30 │ Alprostadilum (concentrație 20 mcg**)                 │  C01EA01    │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Methyldopum │ C02AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Clonidinum │ C02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Doxazosinum │ C02CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Hydrochlorothiazidum │ C03AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Indapamidum │ C03BA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Furosemidum │ C03CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Spironolactonum │ C03DA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Combinații (spironolactonum+furosemidum) │ C03EB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Pentoxifyllinum (concentrație = 400 mg) │ C04AD03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Propranololum │ C07AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Sotalolum │ C07AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Metoprololum │ C07AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Atenololum │ C07AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Betaxololum │ C07AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Bisoprololum │ C07AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Carvedilolum │ C07AG02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Amlodipinum │ C08CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 49 │ Felodipinum │ C08CA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 50 │ Nifedipinum (forma retard) │ C08CA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 51 │ Diltiazemum │ C08DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 53 │ Captoprilum │ C09AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 54 │ Enalaprilum │ C09AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ Lisinoprilum │ C09AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │ Ramiprilum │ C09AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57 │ Quinaprilum │ C09AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 58 │ Fosinoprilum │ C09AA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 59 │ Combinații (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) │ C09BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 60 │ Combinații (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) │ C09BA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 61 │ Losartanum │ C09CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 62 │ Simvastatinum │ C10AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 63 │ Lovastatinum │ C10AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 64 │ Pravastatinum │ C10AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │ Fenofibratum │ C10AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 66 │ Miconazolum │ D01AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 68 │ Abrogată │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 69 │ Hydrocortisonum │ D07AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │ Betamethasonum │ D07AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │ Miconazolum │ G01AF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 72 │ Ergometrinum │ G02AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 73 │ Testosteronum* │ G03BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 74 │ Estradiolum* │ G03CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 75 │ Doxazosinum │ G04CAN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 76 │ Methylprednisolonum (forma injectabilă)* │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 77 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 78 │ Hydrocortisonum* │ H02AB09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │ Doxycyclinum │ J01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 80 │ Amoxicillinum │ J01CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 │ Phenoxymethylpenicillinum │ J01CE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 82 │ Benzathini benzylpenicillinum │ J01CE08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 83 │ Oxacillinum │ J01CF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 84 │ Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală) │ J01CR02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 85 │ Cefalexinum │ J01DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 86 │ Cefadroxilum │ J01DB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 87 │ Cefuroximum (forma orală) │ J01DC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 88 │ Cefaclorum │ J01DC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 89 │ Cefiximum │ J01DD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 90 │ Sulfamethoxazolum+trimethoprimum │ J01EE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 91 │ Erythromycinum │ J01FA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 92 │ Clarithromycinum │ J01FA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 93 │ Ofloxacinum (forma orală) │ J01MA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 94 │ Ciprofloxacinum (forma orală) │ J01MA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 95 │ Pefloxacinum (forma orală) │ J01MA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 96 │ Norfloxacinum │ J01MA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 97 │ Acidum nalidixicum │ J01MB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 98 │ Metronidazolum │ J01XD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 99 │ Tinidazolum │ J01XD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 100 │ Ketoconazolum │ J02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 101 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 102 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 103 │ Aminoglutethimidum │ L02BG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 104 │ Indometacinum │ M01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 105 │ Diclofenacum │ M01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 106 │ Ketorolacum tromethamin │ M01AB15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 107 │ Aceclofenacum │ M01AB16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 108 │ Tenoxicamum │ M01AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 109 │ Meloxicamum │ M01AC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 110 │ Ketoprofenum │ M01AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 111 │ Tetrazepamum │ M03BX07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 112 │ Allopurinolum* │ M04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 113 │ Colchicinum │ M04AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 114 │ Pentazocinum │ N02AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 115 │ Tramadolum │ N02AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 116 │ Sumatriptanum* │ N02CC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 117 │ Carbamazepinum │ N03AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 118 │ Gabapentinum │ N03AX12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 119 │ Haloperidolum │ N05AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 120 │ Diazepamum │ N05BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 121 │ Medazepamum* │ N05BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 122 │ Lorazepamum* │ N05BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 123 │ Bromazepamum* │ N05BA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 124 │ Alprazolamum* │ N05BA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 125 │ Nitrazepamum │ N05CD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 126 │ Zopiclonum* │ N05CF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 127 │ Zolpidemum* │ N05CF02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 128 │ Clomipraminum* │ N06AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 129 │ Amitriptylinum* │ N06AA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 130 │ Doxepinum* │ N06AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 131 │ Fluoxetinum* │ N06AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 132 │ Citalopramum** │ N06AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 133 │ Paroxetinum* │ N06AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 134 │ Sertralinum* │ N06AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 135 │ Fluvoxaminum* │ N06AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 136 │ Mianserinum* │ N06AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 137 │ Mirtazapinum* │ N06AX11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 138 │ Venlafaxinum** │ N06AX16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 139 │ Neostigmini bromidum │ N07AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 140 │ Metronidazolum │ P01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 141 │ Tinidazolum │ P01AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 142 │ Albendazolum │ P02CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 143 │ Levamisolum │ P02CE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 144 │ Salbutamolum │ R03AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 145 │ Beclometasonum* │ R03BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 146 │ Budesonidum* │ R03BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 147 │ Ipratropii bromidum* │ R03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 148 │ Salbutamolum │ R03CC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 149 │ Theophyllinum (forma retard) │ R03DA0 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 150 │ Codeinum │ R05DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 151 │ Chlorphenaminum │ R06AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 152 │ Cetirizinum │ R06AE07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 153 │ Ketotifenum │ R06AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 154 │ Ciprofloxacinum │ S01AX13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 155 │ Diclofenacum │ S01BC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 156 │ Combinații (cloramphenicolum+bethametasonum) │ S01CA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 157 │ Omalizumabum** │ R03DX05 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ (la 01-03-2017, Sublista A din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice. (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***), Sublista A din Anexă a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum.----------Poz. 21 de la sublista A a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.                                  SUBLISTA B                  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor                de care beneficiază asigurații în tratamentul              ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul                                 de referință  +  (la 03-10-2017, Sublista B din anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 ) (la 28-04-2017, Sublista B din anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 )  + 
  Nr. DCI COD ATC
  1 Pantoprazolum A02BC02
  2 Esomeprazolum A02BC05
  3 Abrogată  
  4 Bismuthi subcitras A02BX05
  5 Otilonium bromidum A03AB06
  6 Macrogolum*^2 A06AD15
  7 Rifaximinum A07AA11
  8 Budesonidum**# A07EA06
  9 Racecadotrilum A07XA04
  10 Abrogată  
  11 Orlistatum**^1 A08AB01
  12 Abrogată  
  13 Alfacalcidolum A11CC03
  14 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**# A16AX01
  15 Dalteparinum**# B01AB04
  16 Abrogată  
  17 Nadroparinum**# B01AB06
  18 Reviparinum**# B01AB08
  19 Tinzaparinum**# B01AB10
  20 Sulodexidum** B01AB11
  21 Clopidogrelum** B01AC04
  22 Triflusal B01AC18
  23 Combinații (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)** B01AC30
  24 Fondaparinux sodium**# B01AX05
  25 Complex de hidroxid de fier (III) sucroză B03AC02
  26 Mexiletinum C01BB02
  27 Ivabradinum** C01EB17
  28 Moxonidinum C02AC05
  29 Rilmenidinum C02AC06
  30 Prazosinum C02CA01
  31 Eplerenonum*# C03DA04
  32 Abrogată  
  33 Abrogată  
  34 Abrogată  
  35 Abrogată  
  36 Nebivololum C07AB12
  37 Combinații (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) C07BB07
  38 Combinații (metoprololum+felodipinum) C07EBN1
  39 Lacidipinum C08CA09
  40 Lercanidipinum C08CA13
  41 Perindoprilum C09AA04
  42 Benazeprilum C09AA07
  43 Trandolaprilum C09AA10
  44 Zofenoprilum C09AA15
  45 Combinații (perindoprilum+indapamidum) C09BA04
  46 Combinații (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) C09BA06
  47 Combinații (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA09
  48 Combinații (nitrendipinum+enalaprilum) C09BB02
  49 Combinații (verapamilum+trandolaprilum) C09BB10
  50 Valsartanum C09CA03
  51 Irbesartanum C09CA04
  52 Candesartanum cilexetil C09CA06
  53 Telmisartanum C09CA07
  54 Combinații (losartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA01
  55 Combinații (valsartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA03
  56 Combinații (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA04
  57 Combinații (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA07
  58 Combinații (valsartanum+amlodipinum) C09DB01
  59 Fluvastatinum C10AA04
  60 Atorvastatinum C10AA05
  61 Rosuvastatinum C10AA07
  62 Bezafibratum C10AB02
  63 Ciprofibratum C10AB08
  64 Abrogată  
  65 Ezetimibum C10AX09
  66 Combinații (ezetimibum+simvastatinum) C10BA02
  67 Combinații (atorvastatinum+amlodipinum) C10BX03
  68 Natamycinum D01AA02
  69 Terbinafinum D01BA02
  70 Calcipotriolum* D05AX02
  71 Combinații (calcipotriolum+betamethasonum)* D05AX52
  72 Acitretinum** D05BB02
  73 Acidum fusidicum D06AX01
  74 Combinații D06AXN1
  75 Sulfadiazinum D06BA01
  76 Podophyllotoxinum* D06BB04
  77 Imiquimodum* D06BB10
  78 Hydrocortisonum butyratum D07AB02
  79 Mometasonum D07AC13
  80 Methylprednisolonum aceponat D07AC14
  81 Fluticasonum D07AC17
  82 Clobetasolum* D07AD01
  83 Combinații (acidum fusidicum+hydrocortisonum) D07CA01
  84 Combinații (acidum fusidicum+betamethasonum) D07CC01
  85 Combinații (mometasonum+acidum salicilicum) D07XC03
  86 Combinații (isotretinoinum+eritromicinum) D10AD54
  87 Acidum azelaicum D10AX03
  88 Isotretinoinum** D10BA01
  89 Natamycinum G01AA02
  90 Combinații G01AA51
  91 Fenticonazolum G01AF12
  92 Butoconazolum G01AF15
  93 Combinații (metronidazolum+clotrimazolum) G01AF20
  94 Nifuratelum G01AX05
  95 Cabergolinum* G02CB03
  96 Lynestrenolum* G03AC02
  97 Levonorgestrelum**# (concentrația 20 mcg/24h) G02BA03
  98 Estriolum* G03CA04
  99 Promestrienum* G03CA09
  100 Progesteronum* G03DA04
  101 Dydrogesteronum* G03DB01
  102 Lynestrenolum* G03DC03
  103 Tibolonum** G03CX01
  104 Combinații** G03FA01
  105 Combinații** G03FA14
  106 Estradiolumvalerat+dienogest** G03FA15
  107 Combinații** G03FA17
  108 Combinații** G03FB01
  109 Combinații** G03FB05
  110 Combinații** G03FB08
  111 Follitropinum alfa**^1# G03GA05
  112 Follitropinum beta**^1# G03GA06
  113 Lutropina alfa**^1# G03GA07
  114 Clomifenum G03GB02
  115 Raloxifenum G03XC01
  116 Oxybutyninum G04BD04
  117 Tolterodinum**# G04BD07
  118 Solifenacinum succinate**# G04BD08
  119 Trospium G04BD09
  120 Alfuzosinum G04CA01
  121 Tamsulosinum G04CA02
  122 Finasteridum* G04CB01
  123 Dutasteridum* G04CB02
  124 Tetracosactidum H01AA02
  125 Somatropinum**# H01AC01
  126 Ganirelixum**# H01CC01
  127 Cetrorelixum**# H01CC02
  128 Fludrocortisonum H02AA02
  129 Betamethasonum H02AB01
  130 Prednisolonum H02AB06
  131 Carbimazolum H03BB01
  132 Thiamazolum H03BB02
  133 Abrogată  
  134 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
  135 Sultamicillinum J01CR04
  136 Cefprozilum J01DC10
  137 Ceftibutenum J01DD14
  138 Spiramycinum J01FA02
  139 Azithromycinum J01FA10
  140 Clindamycinum (forma orală) J01FF01
  141 Levofloxacinum (forma orală) J01MA12
  142 Moxifloxacinum (forma orală) J01MA14
  143 Itraconazolum* J02AC02
  144 Valacyclovirum*#J05AB11
  145 Brivudinum*# J05AB15
  146 Cyclophosphamidum (forma orală)* L01AA01
  147 Leuprorelinum**# L02AE02
  148 Goserelinum**# (concentrația 3.6 mg) L02AE03
  149 Triptorelinum**# L02AE04
  150 Azathioprinum* L04AX01
  151 Abrogată  
  152 Lornoxicamum M01AC05
  153 Dexketoprofenum M01AE17
  154 Celecoxibum M01AH01
  155 Etoricoxibum M01AH05
  156 Abrogată  
  157 Abrogată  
  158 Baclofenum M03BX01
  159 Acidum alendronicum* M05BA04
  160 Abrogată  
  161 Acidum risedronicum* M05BA07
  162 Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)* MO5BB03
  163 Abrogată  
  164 Oxycodonum*# N02AA05
  165 Dihydrocodeinum* N02AA08
  166 Combinații (tramadolum + paracetamolum) N02AX52
  167 Abrogată  
  168 Pregabalinum**# N03AX16
  169 Biperidenum N04AA02
  170 Pramipexolum* N04BC05
  171 Piribedilum** N04BC08
  172 Tiapridum N05AL03
  173 Buspironum N05BE01
  174 Maprotilinum* N06AA21
  175 Escitalopramum** N06AB10
  176 Trazodonum** N06AX05
  177 Tianeptinum** N06AX14
  178 Milnacipranum** N06AX17
  179 Duloxetinum** N06AX21
  180 Bupropionum**# N06AXN1
  181 Pramiracetamum**# N06BX16
  182 Vinpocetinum N06BX18
  183 Betahistinum N07CA01
  184 Combinații (cinarizina + dimenhidrinatum) N07CA52
  185 Hidrolizat din creier de porcină** N07XN01
  186 Hydroxychloroquinum P01BA02
  187 Fenoterolum R03AC04
  188 Budesonidum (spray nazal)* R01AD05
  189 Fluticasonum (spray nazal)* R01AD08
  190 Mometasonum (spray nazal)* R01AD09
  191 Combinații (Fenoterolum Ipratropium) R03AL01
  192 Combinații (salmeterolum + fluticasonum)* R03AK06
  193 Combinații (budesonidum + formoterolum)* R03AK07
  194 Fluticasonum* R03BA05
  195 Mometasonum* R03BA07
  196 Ciclesonidum * R03BA08
  197 Tiotropium * R03BB04
  198 Aminophyllinum R03DA05
  199 Montelukastum* R03DC03
  200 Fenspiridum R03DX03
  201 Abrogată  
  202 Dextromethorphanum R05DA09
  203 Levocetirizinum R06AE09
  204 Fexofenadinum R06AX26
  205 Desloratadinum R06AX27
  206 Gentamicinum S01AA11
  207 Tobramycinum S01AA12
  208 Netilmicinum S01AA23
  209 Ofloxacinum S01AE01
  210 Dexamethasonum S01BA01
  211 Betamethasonum S01BA06
  212 Combinații (netilmicinum + dexamethasonum) S01CA01
  213 Combinații (tobramycinum + dexametazonum) S01CA01
  214 Combinații (chloramphenicolum+ dexamethasonum) S01CA01
  215 Olopatadinum S01GX09
  216 Retinolum S01XA02
  217.Combinații (Perindoprilum+Amlodipinum) C09BB04
  218.Combinații (Candesartanum cilexetil+ Hydrochlorothiazidum) C09DA06
  219.Combinații (Olmesartanum+Amlodipinum) C09DB02
  220.Combinații (Valsartan+Amlodipinum+ Hydrochlorothiazidum) C09DX01
  221.Rivaroxabanum** B01AF01
  222.Glicopironium** R03BB06
  223.Indacaterolum** R03AC18
  224.Combinații (Beclometasonum + Formoterolum) R03AK08
  225.Combinații (Naproxenum+Esomeprazolum)** M01AE52
  226 Enoxaparinum** # B01AB05
  227 Combinații (Indacaterolum + Glicopironium)** R03AL04
  228 Combinații (Perindoprilum + Indapamidum + Amlodipinum) C09BX01
  229 Dabigatranum** B01AE07
  230 Apixabanum** B01AF02
  231.Combinații (Rosuvastatinum + Ezetimibum)** C10BA06
  232.Ingenoli Mebutas** D06BX02
  233.Combinații (Aclidinium bromidum+Formoterolum fumarat)**R03AL05
  234.Combinații (Metoprololum + Ivabradinum)** CO7FX05
  235.Formoterolum** R03AC13
  236.Combinații (Tiotropium+Olodaterolum)** R03AL06
  237Combinații (Fluticasonum + Formoterolum)(conc. 50 µg/5 µg și 125 µg/5 µg)R03AK11
  238.Combinații (Azelastinum + Fluticasonum)**R01AD58
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice. (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (****), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.----------Poz. 103, 145, 148, 209 și 225 de la sublista B au fost modificate de lit. a) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.Poz. 231-234 de la sublista B au fost introduse de lit. b) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016. (la 23-03-2018, Poziția 144 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Poziția 237 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 31-05-2018, Poziția nr. 238 a fost introdusă de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) SUBLISTA CDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asigurații în regim de compensare 100%  +  Secţiunea C1DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriual unor grupe de boli în regim de compensare 100%din prețul de referință
  COD G DCI COD ATC
  G1 Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)
  1 Acenocoumarolum B01AA07
  2 Digoxinum C01AA05
  3 Hydrochlorothiazidum C03AA03
  4 Furosemidum C03CA01
  5 Spironolactonum C03DA01
  6 Metoprololum C07AB02
  7 Bisoprololum C07AB07
  8 Nebivololum** C07AB12
  9 Carvedilolum C07AG02
  10 Captoprilum C09AA01
  11 Enalaprilum C09AA02
  12 Lisinoprilum C09AA03
  13 Ramiprilum C09AA05
  14 Valsartanum** C09CA03
  15 Candesartanum cilexetil** C09CA06
  G2 Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare
  1 Acenocumarolum B01AA07
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie,        chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.
  G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)
      1  Clopidogrelum (cel mult 9 luni)**                       B01AC04    
      2  Ticagrelor **Ω (concentrația 90 mg, cel mult 12 luni)   B01AC24    
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie,      chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.
  G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D
  1 Abrogat Abrogat
  2 Abrogat Abrogat
      3 Ribavirinum**^1                                          J05AB04    
      4.Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)        J05AF05    
      5 Adefovirum dipivoxilum**^1                               J05AF08    
      6 Entecavirum**^1                                          J05AF10    
  7 Filgrastimum(G-CSF)** L03AA02
      8  Interferonum alfa-2a**^1                                L03AB04    
      9  Interferonum alfa-2b**^1                                L03AB05    
     10  Peginterferon alfa-2b**^1                               L03AB10    
     11  Peginterferon alfa-2a**^1                               L03AB11    
  12 Amantadinum** N04BB01
     13  Tenofovirum disoproxil**^1                              J05AF07    
  14  Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum)**^1 (beta)                                  
     15 Dasabuvirum**^1 (beta)                                  
     16.Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**1β             J05AX65    
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea    gastroenterologie/boli infecțioase și nefrologie (doar pentru pacienții    cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice).
  G5 Hepatita autoimună
  1 Methylprednisolonum H02AB04
  2 Prednisolonum H02AB06
  3 Azathioprinum L04AX01
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea    gastroenterologie.
  G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea    gastroenterologie.
  G7 Ciroza hepatică
  1 Lactulosum A06AD11
  2 Rifaximinum A07AA11
  3 Abrogat Abrogat
  4 Abrogat Abrogat
  5 Furosemidum C03CA01
  6 Spironolactonum C03DA01
  7 Prednisolonum H02AB06
      8  Ribavirinum**^1                                         J05AB04    
      9  Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)       J05AF05    
     10  Adefovirum dipivoxilum**^1                              J05AF08    
     11  Entecavirum**^1                                         J05AF10    
  12 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
     13  Interferonum alfa-2a**^1                                L03AB04    
     14  Interferonum alfa-2b**^1                                L03AB05    
     15  Peginterferon alfa-2b**^1                               L03AB10    
     16  Peginterferon alfa-2a**^1                               L03AB11    
  17 Amantadinum** N04BB01
  18. Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum)**^1 (beta)                                  
     19.Dasabuvirum**^1 (beta)                                  
     20.Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)** 1beta        J05AX65     
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea   gastroenterologie sau boli infecțioase.
  G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice
  1 Ondansetronum** A04AA01
  2 Granisetronum** A04AA02
  3 Palonosetronum** A04AA05
      4  Epoetinum alfa**                                        B03XA01    
      5  Epoetinum beta**                                        B03XA01    
      6  Darbepoetinum alfa**                                    B03XA02    
  7 Cyproteronum** G03HA01
  8 Dexamethasonum H02AB02
  9 Itraconazolum J02AC02
  10 Voriconazolum** J02AC03
  11 Posaconazolum** J02AC04
  12 Caspofunginum** J02AX04
     13  Anagrelidum**                                           L01XX35    
  14 Ciclosporinum L04AD01
  15 Morphynum N02AA01
  16 Oxycodonum N02AA05
  17 Dihydrocodeinum N02AA08
  18 Pethidinum N02AB02
  19 Fentanylum** N02AB03
  20 Tramadolum N02AX02
  21 Methadonum N07BC02
  22 Codeinum R05DA04
  23 Deferoxaminum**^3 V03AC01
     24  Deferasiroxum**                                         V03AC03    
     25  Epoetin zeta**                                          B03XA01    
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oncologie    sau hematologie.
  G11 Epilepsie
  1 Phenobarbitalum N03AA02
  2 Phenytoinum N03AB02
  3 Abrogată  
  4 Carbamazepinum N03AF01
  5 Oxcarbazepinum N03AF02
  6 Acidum valproicum + săruri N03AG01
  7 Lamotriginum** N03AX09
  8 Topiramatum** N03AX11
      9  Gabapentinum**                                          N03AX12    
  10 Levetiracetamum (forma orală)** N03AX14
     11  Pregabalinum**                                          N03AX16    
  12 Stiripentol**) N03AX17
       Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie                    și neurologie pediatrică.
  G12 Boala Parkinson
  1 Trihexyphenidylum N04AA01
  2 Biperidenum N04AA02
  3 Combinații (levodopum + carbidopum)** N04BA02
  4 Combinații (levodopum+benserazidum)** N04BA02
      5  Combinații (levodopum+carbidopum+entacaponum)**         N04BA03    
  6 Amantadinum** N04BB01
  7 Bromocriptinum N04BC01
  8 Ropinirolum** N04BC04
  9 Pramipexolum** N04BC05
  10 Rotigotinum** N04BC09
  11 Selegilinum N04BD01
     12  Rasagilinum**                                           N04BD02    
     13  Entacaponum**                                           N04BX02    
  14 Clozapinum** N05AH02
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
  G13 Miastenia Gravis
  1 Prednisonum H02AB07
  2 Abrogată  
  3 Azathioprinum L04AX01
  4 Neostigmini bromidum N07AA01
  5 Pyridostigmini bromidum N07AA02
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
  G14 Scleroza multiplă
  1 Methylprednisolonum H02AB04
  2 Prednisonum H02AB07
  3 Abrogată  
      4  Mitoxantronum**                                         L01DB07    
  5 Azathioprinum L04AX01
      Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea neurologie.
  G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism, tulburări cu deficit de atenție/ hiperreactivitate)
  1 Acidum valproicum + săruri N03AG01
  2 Lamotriginum** N03AX09
  3 Trihexyphenidylum N04AA01
  4 Haloperidolum N05AD01
  5 Sertindol** N05AE03
  6 Ziprasidonum** N05AE04
  7 Flupentixolum** N05AF01
  8 Zuclopenthixolum** N05AF05
  9 Clozapinum** N05AH02
  10 Olanzapinum** N05AH03
  11 Quetiapinum** N05AH04
  12 Sulpiridum N05AL01
  13 Amisulpridum** N05AL05
  14 Risperidonum** N05AX08
  15 Aripiprazolum** N05AX12
  16 Citalopramum** N06AB04
  17 Escitalopramum** N06AB10
  18 Trazodonum** N06AX05
  19 Tianeptinum** N06AX14
  20 Venlafaxinum** N06AX16
  21 Milnacipranum** N06AX17
  22 Duloxetinum** N06AX21
  23 Paliperidonum** N05AX13
     24 Atomoxetinum**                                         N06BA09      
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și  psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă.
  G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)
  1 Donepezilum** N06DA02
  2 Rivastigminum** N06DA03
  3 Galantaminum** N06DA04
  4 Memantinum** N06DX01
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie,   neurologie sau geriatrie.
  COD G DCI COD ATC
  G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
  1 Methylprednisolonum (forma orală)^5 H02AB04
  2 Cyclophosphamidum L01AA01
  3 Azathioprinum L04AX01
  4 Hydroxychloroquinum P01BA02
  5.Belimumabum**^1L04AA26
  (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G17 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera a), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )    Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în   specialitatea reumatologie, nefrologie și boli infecțioase.
  G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever și artrita juvenilă
  1 Sulfasalazinum A07EC01
  2   Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)   H02AB01
  3 Methylprednisolonum (forma orală)^5 H02AB04
  4   Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film] L01BA01  
  5 Ciclosporinum L04AD01
  6 Leflunomidum** L04AA13
  7 Azathioprinum L04AX01
  8 Diclofenacum M01AB05
  9 Hydroxychloroquinum P01BA02
  10.Methotrexatum L04AX03
     Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea    reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie,    reabilitare medicală și dermatovenerologie.
  G19 Spondilita ankilozantă
  1 Sulfasalazinum A07EC01
  2   Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)   H02AB01
  3 Diclofenacum M01AB05
      Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie                 sau reabilitare medicală.
  G22 Boli endocrine (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă)
  1. Bromocriptinum G02CB01
  2. Cabergolinum** G02CB03
      3. Pegvisomantum**^1                                       H01AX01    
  4. Desmopressinum H01BA02
      5. Octreotidum**^1                                         H01CB02    
      6. Lanreotidum**^1                                         H01CB03    
  7. Fludrocortisonum H02AA02
  8. Prednisolonum H02AB06
  9. Prednisonum H02AB07
  10. Hydrocortisonum H02AB09
  11. Levothyroxinum H03AA01
  12. Kalii iodidum H03CA01
  13. Pasireotidum** H01CB05
  14. Teriparatidum** H05AA02
   Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.
  G23 Boala Wilson
  1 Penicillaminum**^4 M01CC01
    Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea endocrinologie,        neurologie sau neurologie pediatrică.
  G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă
  1 Paricalcitolum** H05BX02
  2 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza** B03AC02
  3 Epoetinum alfa** B03XA01
  4 Epoetinum beta** B03XA01
  5 Darbepoetinum alfa** B03XA02
  6 Irbesartanum** C09CA04
  7 Prednisonum H02AB07
  8 Cyclophosphamidum (forma orală) L01AA01
  9 Ciclosporinum L04AD01
  10 Azathioprinum L04AX01
  11 Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide** V06DDN1
  12 Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** B03XA03
  13 Epoetinum zeta** B03XA01
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie.    Eliminată.
  G26 Glaucom
  1 Dorzolamidum S01EC03
  2 Brinzolamidum S01EC04
  3 Timololum S01ED01
  4 Betaxololum S01ED02
  5 Carteololum S01ED05
  6 Combinații (bimatoprostum + timololum) S01ED51
  7 Combinații (dorzolamidum+timololum) S01ED51
  8 Combinații (latanoprostum+timololum) S01ED51
  9 Combinații (travoprostum + timololum) S01ED51
  10 Latanoprostum S01EE01
  11 Bimatoprostum S01EE03
  12 Travoprostum S01EE04
  13 Combinații (Brinzolamidum + Timololum)** S01ED51
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.
  COD G DCI COD ATC
  G27 Pemfigus
  1 Dexamethasonum H02AB02
  2 Methylprednisolonum H02AB04
  3 Prednisonum H02AB07
  4 Dapsonum^4 J04BA02
  5 Cyclophosphamidum L01AA01
  6 Abrogată  
  7 Ciclosporinum L04AD01
  8 Azathioprinum L04AX01
       Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
  G29 Boala Gaucher
  1 Imiglucerasum**^1 A16AB02
  2 Miglustatum**^1 A16AX06
  3 Velaglucerase alfa**^1 A16AB10
  4Eliglustat**^1A16AX10
  (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G29 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )   După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate,  tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie,  hematologie, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie.
  G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)
  1 Doxycyclinum J01AA02
  2 Tetracyclinum J01AA07
  3 Benzylpenicillinum J01CE01
  4 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
  5 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
  6 Cefiximum J01DD08
  7 Erythromycinum J01FA01
  8 Azithromycinum J01FA10
  9 Ciprofloxacinum J01MA02
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie   și obstetrică-ginecologie(pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).
  G31 Imunosupresoare selective
  G31a Boala cronică inflamatorie intestinală
      1   Infliximabum**^1                                       L04AB02    
      2   Adalimumabum**^1                                       L04AB04    
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea      gastro-enterologie și medicină internă.
  G31b Poliartrita reumatoidă
  1 Rituximabum**^1 L01XC02
  2 Etanerceptum**^1 L04AB01
  3 Infliximabum**^1 L04AB02
  4 Adalimumabum**^1 L04AB04
  5 Tocilizumabum**^1 L04AC07
  6 Golimumabum**^1 L04AB06
  7 Certolizumab pegol**^1 L04AB05
  8 Abataceptum**^1 L04AA24
  9Baricitinib**^1L04AA37
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie,  medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală) și  reabilitarea medicală.
  G31c Artropatia psoriazică
      1  Etanerceptum**^1                                        L04AB01    
      2  Infliximabum**^1                                        L04AB02    
      3  Adalimumabum**^1                                        L04AB04    
      4  Golimumabum**^1                                         L04AB06    
      5.Secukinumabum**1                                         L04AC10    
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie       și reabilitare medicală.
  G31d Spondilita ankilozantă
  1 Etanerceptum**^1 L04AB01
  2 Infliximabum**^1 L04AB02
  3 Adalimumabum**^1 L04AB04
  4 Golimumabum**^1 L04AB06
  5 Certolizumab pegol**^1L04AB05
  6.Secukinumabum**1 L04AC10
      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie,    medicină internă și reabilitare medicală.
                           G31e Artrita juvenilă                             
      1 Etanerceptum**^1                                        L04AB01   
      2 Abataceptum**^1                                         L04AA24   
      3 Adalimumabum**^1                                        L04AB04   
      4 Tocilizumabum**^1                                       L04AC07   
      5  Golimumab**^1                                           L04AB06    
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie,   pediatrie și reabilitare medicală.
  G31f Psoriazis cronic sever (plăci)
  1 Etanerceptum**^1 L04AB01
  2 Infliximabum**^1 L04AB02
  3 Adalimumabum**^1 L04AB04
  4 Abrogată  
  5 Ixekizumabum**1) L04AC13
  6Ustekinumab**^1ΩL04AC05
  7Secukinumabum**^1L04AC10
     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
  (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G31f de la secțiunea C1 a fost modificat de Litera c), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) NOTĂ:Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 - Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) pozițiile 2-7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (beta) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi. (la 04-04-2017, Punctul G7, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 178 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) (la 28-04-2017, Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 ) (la 03-10-2017, Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 ) (la 23-03-2018, Punctul G31b, Secțiunea C1, sublista C a fost completat de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Poziția 5, Punctul G31d, Secțiunea C1, sublista C a fost modificată de Punctul 4, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
   +  Secţiunea C2            DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care           beneficiază asigurații incluși în programele naționale          de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu                                 și spitalicesc
  Nr. DCI COD ATC
  P1: Programul național de boli transmisibile
  A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
  Medicație specifică antiretrovirală
  1 Saquinavirum J05AE01
  2 Indinavirum J05AE02
  3 Ritonavirum** J05AE03
  4 Nelfinavirum J05AE04
  5Lopinavirum + ritonavirum**J05AR10
  6 Fosamprenavirum** J05AE07
  7 Atazanavirum J05AE08
  8 Tipranavirum** J05AE09
  9 Darunavirum** J05AE10
  10 Zidovudinum J05AF01
  11 Didanosinum J05AF02
  12 Stavudinum J05AF04
  13 Lamivudinum(concentrații de 10 mg/ml, 150 mg și 300 mgJ05AF05
  14 Abacavirum J05AF06
  15 Tenofovirum disoproxil**^1 J05AF07
  16 Emtricitabinum J05AF09
  17 Nevirapinum J05AG01
  18 Efavirenzum J05AG03
  19 Combinații (lamivudinum + zidovudinum)** J05AR01
  20 Abacavirum+lamivudinum** J05AR02
  21 Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)** J05AR04
  22 Enfuvirtidum** J05AX07
  22^1 Dolutegravirum** J05AX12
  22^2 Rilpivirinum J05AG05
  22^3 Combinații (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum)J05AR13
  22^4 Combinații (Darunavirum + Cobicistatum) J05AR14
  22^5 Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum) J05AR17
  22^6 Combinații (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine +Tenofovir) J05AR18
  22^7Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum)J05AR03
  Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate
  23 Rifaximinum A07AA11
  24 Miconazolum D01AC02
  25 Aciclovirum D06BB03
  26 Miconazolum G01AF04
  27 Oxacillinum J01CF04
  28 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
  29 Amoxicillinum + acidum clavulanicum J01CR02
  30 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  31 Combinații (cefoperazonum + sulbactam) J01DD62
  32 Ceftriaxonum J01DD04
  33 Cefiximum J01DD08
  34 Cefoperazonum J01DD12
  35 Cefpiromum J01DE02
  36 Meropenemum J01DH02
  37 Imipenenmum+cilastatinum J01DH51
  38 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
  39 Spiramycinum J01FA02
  40 Roxithromycinum J01FA06
  41 Clarithromycinum J01FA09
  42 Azithromycinum J01FA10
  43 Gentamicinum J01GB03
  44 Amikacinum J01GB06
  45 Netilmicinum J01GB07
  46 Ofloxacinum J01MA01
  47 Ciprofloxacinum J01MA02
  48 Pefloxacinum J01MA03
  49 Norfloxacinum J01MA06
  50 Levofloxacinum J01MA12
  51 Moxifloxacinum J01MA14
  52 Vancomycinum J01XA01
  53 Teicoplaninum J01XA02
  54 Colistinum J01XB01
  55 Metronidazolum J01XD01
  56 Linezolidum J01XX08
  57 Ketoconazolum J02AB02
  58 Fluconazolum J02AC01
  59 Itraconazolum J02AC02
  60 Voriconazolum ** J02AC03
  61 Posaconazolum** J02AC04
  62 Caspofunginum** J02AX04
  63 Rifabutinum J04AB04
  64 Isoniazidum J04AC01
  65 Pyrazinamidum J04AK01
  66 Ethambutolum J04AK02
  67 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
  68 Aciclovirum J05AB01
  69 Ribavirinum J05AB04
  70 Ganciclovirum J05AB06
  71 Valacyclovirum J05AB11
  72 Valganciclovirum** J05AB14
  73 Brivudinum J05AB15
  74 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  75 Palivizumabum** J06BB16
  76 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
  77 Netilmicinum S01AA23
  78 Lomefloxacinum S01AX17
  79 Norfloxacinum S03AAN2
  80 Dexamethasonum S01BA01
  81 Amphotericinum B liposomal^4  
  82 Atovaquona^4  
  83 Flucytosinum^4  
  84 Mefloquine^4 P01BC02
  85 Mupirocinum^4  
  86 Paromomycinum^4  
  87 Pentamidinum^4  
  88 Primaquinum^4 P01BA03
  89 Pyrimerthaminum^4  
  90 Pyrimethaminum+sulfadiazinum^4  
  91 Trimethoprim^4  
  92 Anidulafungin J02AX06
  93 Etravirinum J05AG04
  94 Raltegravirum J05AX08
  95 Maravirocum J05AX09
  96Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  P1:Programul național de boli transmisibile
  B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
  1 Pyridoxinum A11HA02
  2 Prednisonum H02AB07
  3 Clarithromycinum J01FA09
  4 Streptomycinum J01GA01
  5 Kanamycinum J01GB04
  6 Amikacinum (TBC multirezistent) J01GB06
  7 Ofloxacinum J01MA01
  8 Ciprofloxacinum J01MA02
  9 Moxifloxacinum J01MA14
  10 Acidum paraaminosalicilic ( TBC multirezistent )^4 J04AA01
  11 Cycloserinum J04AB01
  12 Rifampicinum J04AB02
  13 Rifabutinum J04AB04
  14 Capreomicinum ( TBC multirezistent)^4 J04AB30
  15 Isoniazidum J04AC01
  16 Protionamidum J04AD01
  17 Pyrazinamidum J04AK01
  18 Ethambutolum J04AK02
  19 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
  20.Bedaquilinum J04AK05
  21.Delamanidum J04AK06
  22.Combinații (Amoxillinum + Acidum clavulanicum)J01CR02
  23.Combinații (Imipenemum + Cilastatinum)J01DH51
  24.LevofloxacinumJ01MA12
  25.LinezolidumJ01XX08
  26.RifamycinJ04AB03
  27.EtionamidumJ04AD03
  28.Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum)J04AM05
  29.Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum + Ethambutolum)J04AM06
  30.ClofaziminumJ04BA01
  (la 23-03-2018, Poziția 22^7, subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost introdusă de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Subpunctul B, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 22-30 de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 31-05-2018, Tabelul de la subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost modificat de Litera a), Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) C. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibileprioritare - Prevenirea și tratamentul gripei
  Nr. DCI COD ATC  
  1 Zanamivirum J05AH01   
  2 Oseltamivirum J05AH02   
  P3: Programul național de oncologie
  1 Cyproteronum G03HA01
  2 Cyclophosphamidum L01AA01
  3 Chlorambucilum L01AA02
  4 Melphalanum L01AA03
  5 Ifosfamidum L01AA06
  6 Busulfanum L01AB01
  7 Lomustinum^4 L01AD02
  8 Temozolomidum L01AX03
  9 Dacarbazinum L01AX04
  10 Methotrexatum (sol. inj/perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr.film) L01BA01
  11 Pemetrexedum**^1 L01BA04
  12 Mercaptopurinum L01BB02
  13 Tioguaninum L01BB03
  14 Cladribinum L01BB04
  15 Fludarabinum (forma orală**) L01BB05
  16 Cytarabinum L01BC01
  17 Fluorouracilum L01BC02
  18 Gemcitabinum L01BC05
  19 Capecitabinum L01BC06
  20 Combinații (tegafur+uracil) L01BC53
  21 Vinblastinum^4 L01CA01
  22 Vincristinum L01CA02
  23 Vinorelbinum L01CA04
  24 Etoposidum L01CB01
  25 Paclitaxelum L01CD01
  26 Docetaxelum L01CD02
  27 Dactinomicinum 4) L01DA01
  28 Doxorubicinum L01DB01
  29 Epirubicinum L01DB03
  30 Idarubicinum L01DB06
  31 Mitoxantronum** L01DB07
  32 Bleomycinum sulfas L01DC01
  33 Mitomicinum^4 L01DC03
  34 Cisplatinum L01XA01
  35 Carboplatinum L01XA02
  36 Oxaliplatinum L01XA03
  37 Procarbazinum^4 L01XB01
  38 Rituximabum**^1 L01XC02
  39 Trastuzumabum**^1 L01XC03
  40 Abrogată  
  41 Cetuximabum**^1 L01XC06
  42 Bevacizumabum**^1 L01XC07
  43 Imatinibum**^1 L01XE01
  44 Erlotinibum **^1 L01XE03
  45 Sunitinibum **^1 L01XE04
  46 Sorafenibum**^1 L01XE05
  47 Dasatinibum**^1 L01XE06
  48 Asparaginazum L01XX02
  49 Hydroxycarbamidum L01XX05
  50 Estramustinum L01XX11
  51 Tretinoinum^4 L01XX14
  52 Topotecamum L01XX17
  53 Irinotecanum L01XX19
  54 Bortezomibum**^1 L01XX32
  55 Megestrolum L02AB01
  56 Leuprorelinum** L02AE02
  57 Goserelinum** L02AE03
  58 Triptorelinum** L02AE04
  59 Tamoxifenum L02BA01
  60 Fulvestrantum** L02BA03
  61 Flutamidum L02BB01
  62 Bicalutamidum L02BB03
  63 Aminoglutethimidum L02BG01
  64 Anastrozolum L02BG03
  65 Letrozolum L02BG04
  66 Exemestanum L02BG06
  67 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
  68 Pegfilgrastimum** L03AA13
  69 Interferonum alfa 2a ** L03AB04
  70 Interferonum alfa 2b ** L03AB05
  71 Acidum clodronicum** M05BA02
  72 Acidum pamidronicum** M05BA03
  73 Acidum ibandronicum** (concentrații de 2 mg, 6 mg și 50 mg) M05BA06
  74 Acidum zoledronicum** (concentrația de 4 mg) M05BA08
  75 Mesnum V03AF01
  76 Calcii folinas V03AF03
  77 Amifostinum** V03AF05
  78 Temsirolimus L01XE09
  79 Mitotanum L01XX23
  80 Clofarabinum**^1 L01BB06
  81 Nelarabinum**^1 L01BB07
  82 Decitabinum**^1 L01BC08
  83 Trabectedinum**^1 L01CX01
  84 Ofatumumab**^1 L01XC10
  85 Dasatinibum**^1 L01XE06
  86 Nilotinibum**^1 L01XE08
  87 Ruxolitinibum**^1 L01XE18
  88.Brentuximab Vedotin**^1 L01XC12
  89.Pazopanibum**^1 omega L01XE11
  90.Crizotinibum**^1 omega L01XE16
  91.Dabrafenibum**^1 omega L01XE23
  92.Abirateronum**^1 omega L02BX03
  93.Azacitidinum**^1 L01BC07
  94.Lapatinibum**^1 omega L01XE07
  95.Everolimus(Afinitor)**^1 L01XE10
  96.Pazopanib**^1 L01XE11
  97.Afatinibum**^1 omega L01XE13
  98.Bosutinibum**^1 L01XE14
  99.Axitinibum**^1 omega L01XE17
  100.Ibrutinibum**^1 L01XE27
  101.Afliberceptum**^1 L01XX44
  102.Panitumumabum**^1 L01XC08
  103.Olaparibum**^1 L01XX46
  104.Talidomidum**^1 L04AX02
  105.Obinutuzumab**^1 L01XC15
  106.Gefitinibum**^1 Omega L01XE02
  107.Enzalutamidum**^1Omega L02BB04
  108.Ponatinibum**^1 L01XE24
  109.Trametinibum**1Ω L01XE25
  110.Vemurafenibum**1Ω L01XE15
  111.Nivolumabum**1Ω L01XC17
  112.Osimertinib**1 L01XE35
  113.Trastuzumabum emtasinum**1 L01XC14
  114.Carfilzomibum**^1ΩL01XX45
  115.Blinatumomabum**^1L01XC19
  116.Daratumumabum**^1L01XC24
  117.Panobinostatum**^1ΩL01XX42
  118.Bendamustinum**^1L01AA09
  119.Ipilimumabum**^1ΩL01XC11
  120.Pembrolizumabum**^1ΩL01XC18
  121.Ramucirumabum**^1ΩL01XC21
  122.Olaratumab**^1L01XC27
  123.Palbociclibum**^1L01XE33
  124.Venetoclax**^1L01XX52
  125.Pertuzumabum**^1L01XC13
  126.Bevacizumabum**^1ΩL01XC07
  P4: Programul național de boli neurologice
  Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
  1 Interferonum beta 1a**^1 L03AB07
  2 Interferonum beta 1b**^1 L03AB08
  3 Glatiramer acetat**^1 L03AX13
  4 Natalizumabum**^1 L04AA23
  5 Azathioprinum L04AX01
  6 Teriflunomidum**^1 L04AA31
  P5: Programul național de diabet zaharat
  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
  1 Insulinum umane A10AB01
  2 Insulinum lispro** A10AB04
  3 Insulinum aspart** A10AB05
  4 Insulinum glulizina** A10AB06
  5 Insuline umane A10AC01
  6 Insulinum lispro** A10AC04
  7 Insuline umane A10AD01
  8 Insulinum lispro** A10AD04
  9 Insulinum aspart** A10AD05
  10 Insulinum glargine** A10AE04
  11 Insulinum detemir** A10AE05
  12 Metforminum A10BA02
  13 Buforminum A10BA03
  14 Glibenclamidum A10BB01
  15 Tolbutamidum A10BB03
  16 Glipizidum A10BB07
  17 Gliquidonum A10BB08
  18 Gliclazidum A10BB09
  19 Glimepiridum A10BB12
  20 Combinații (glibenclamidum+metforminum) A10BD02
  21 Abrogată  
  22 Abrogată  
  23 Combinații (pioglitazonum + metforminum)** A10BD05
  24 Acarbosum A10BF01
  25 Abrogată A10BG02
  26 Pioglitazonum** A10BG03
  27 Sitagliptinum** A10BH01
  28 Repaglinidum A10BX02
  29 Exenatidum** A10BX04
  30 Benfotiaminum A11DA03
  31 Combinații** A11DBN1
  32 Glucagonum H04AA01
  33 Combinații (Sitagliptinum+Metforminum)** A10BD07
  34 Saxagliptinum** A10BH03
  35 Combinații (Saxagliptinum+Metforminum)** A10BD10
  36 Dapagliflozinum** A10BX09
  37 Vildagliptinum** (cpr. 50 mg) A10BH02
  38 Lixisenatidum** A10BX10
  39 Combinații (Vildagliptinum + Metforminum)** A10BD08
  40.Combinații (Saxagliptin + Dapagliflozinum)**) A10BD21
  41.Combinații (insulinum glargine + lixisenatidum)**A10AE54
  42.Dulaglutidum**A10BJ05
  43.Empagliflozinum**A10BK03
  P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsissever
  P6.1: Hemofilie și talasemie
  1 Moroctocog alfa** B02BD02
  2 Octocog alfa** B02BD02
  3 Complex de antiinhibitori ai coagulării** B02BD03
  4 Factor IX de coagulare** B02BD04
  5 Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand** B02BD06
  6 Eptacog alfa activatum** B02BD08
  7 Deferoxaminum**^3 V03AC01
  8 Deferasiroxum**^1 V03AC03
  9 Factor VIII de coagulare B02BD02
  P6.2: Epidermoliza buloasă
  1 Acitretinum D05BB02
  2 Tetracyclinum D06AA04
  3 Acidum fusidicum D06AX014 Sulfadiazinum D06BA01
  5 Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum) D07CA01
  6 Combinații D07CC01
  7 Tetracyclinum J01AA07
  8 Acidum fusidicum J01XC01
  9 Phenytoinum N03AB02
  P6.3: Hipertensiunea pulmonară
  1 Bosentanum** C02KX01
  2 Sildenafilum** G04BE03
  3 Ambrisentanum** C02KX02
  4.Macitentanum** C02KX04
  5.Riociguat** C02KX05
  P6.4: Mucoviscidoză
  1 Clarithromycinum J01FA09
  2 Tobramycinum** J01GB01
  3 Dornaza alfa** R05CB13
  4 Pancreatinum** A09AA02
  P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune
  P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune
  1 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  2Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroză laterală amiotrofică
  2 Riluzolum** N07XX02
  P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină
  1 Tafamidis** N07XX08
  P6.6: Osteogeneză imperfectă
  1 Acidum pamidronicum M05BA03
  P6.7: Sindrom Prader Willi
  1 Somatropinum** H01AC01
  P6.8: Boala Fabry
  1 Agalsidasum beta** A16AB04
  P6.9: Boala Pompe
  1 Aglucosidasum alfa** A16AB07
  P6.10: Tirozinemie
  1 Nitisinonum A16AX04
  P6.11: Sepsis sever
  1 Abrogată  
  P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter)
  1 IDURSULFASUM** A16AB09
  P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler)
  1 LARONIDAZUM** A16AB05
  P6.14: Afibrinogenemie congenitală
  1 FIBRINOGEN UMAN** B02BB01
  P6.15: Sindrom de imunodeficiență primară
  1 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ ** J06BA02
  2Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  P.6.16: Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive
  1 Bosentanum** C02KX01
  P6.17: Purpura tromocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați
  1 Romiplostimum**^1 B02BX04
  2 Eltrombopag**^1 Omega B02BX05
  P6.18: Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
  1 Sapropterinum**^1 A16AX07
  P6. 19: Scleroză tuberoasă
  1 Everolimus (Votubia)**^1 L01XE10
  P6. 20: Fibroza pulmonară idiopatică
  1 Pirfenidonum**^1 L04AX05
  2 Nintedanibum**^1 L01XE31
  P6. 21 Distrofia musculară Duchenne
  1 Ataluren**^1 M09AX03
  P6. 22 Angioedem ereditar
  1 Icatibantum**^1 B06AC02
  P6.23 Neuropatia optică ereditară Leber
  1.Idebenonum **1 N06BX13
  P6.24. Amiotrofia spinală musculară
  1.Nusinersenum**1M09AX07
  P7: Programul național de boli endocrine
  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne
  1 Dihydrotachysterolum A11CC02
  2 Alfacalcidolum A11CC03
  3 Calcitriolum A11CC04
  4 Estradiolum G03CA03
  5 Tibolonum G03CX01
  6 Estradiolumvalerat + dienogest G03FA15
  7 Raloxifenum G03XC01
  8 Tireotropinum alfa H01AB01
  9 Methylprednisolonum H02AB04
  10 Levothyroxinum H03AA01
  11 Levothyroxinum + Kalii Iodidum H03AAN1
  12 Carbimazolum H03BB01
  13 Thiamazolum H03BB02
  14 Kalii Iodidum H03CA01
  15 Abrogată  
  16 Abrogată  
  17 Acidum alendronicum** M05BA04
  18 Abrogată  
  19 Acidum risedronicum** M05BA07
  20 Acidum zoledronicum** (concentrația de 5 mg) M05BA08
  21 Combinații (acidum alendronicum+colecalciferolum)** M05BB03
  22 Abrogată  
  23 Abrogată  
  24 Natriiiodidum (131I) V10XA01
  P 9 : Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
  P9.1: Transplant medular
  1 Ondansetronum** A04AA01
  2 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  3 Reviparinum B01AB08
  4 Acidum tranexamicum^4 B02AA02
  5 Eptacog alfa activatum** B02BD08
  6 Abrogat Abrogat
  7 Abrogat Abrogat
  8 Ticarcillinum + acidum clavulanicum J01CR03
  9 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  10 Meropenemum J01DH02
  11 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
  12 Vancomycinum J01XA01
  13 Teicoplaninum J01XA02
  14 Acidum fusidicum J01XC01
  15 Linezolidum J01XX08
  16 Fluconazolum J02AC01
  17 Voriconazolum** J02AC03
  18 Posaconazolum** J02AC04
  19 Caspofunginum** J02AX04
  20 Aciclovirum J05AB01
  21 Valacyclovirum J05AB11
  22 Valganciclovirum** J05AB14
  23 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  24 Cyclophosphamidum L01AA01
  25 Melphalanum L01AA03
  26 Ifosfamidum L01AA06
  27 Busulfanum L01AB01
  28 Methotrexatum L01BA01
  29 Fludarabinum L01BB05
  30 Etoposidum L01CB01
  31 Idarubicinum L01DB06
  32 Mitoxantronum** L01DB07
  33 Cisplatinum L01XA01
  34 Carboplatinum L01XA02
  35 Rituximabum ** L01XC02
  36 Abrogată  
  37 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
  38 Ciclosporinum L04AD01
  39 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  40 Tacrolimusum** L04AD02
  41 Mycophenolatum** L04AA06
  42 Abrogată  
  43 Sirolimus** L04AA10
  44 Etanerceptum** L04AB01
  45 Tramadolum N02AX02
  46 Dornaza alfa** R05CB13
  47 Desferasiroxum** V03AC03
  48 Mesnum V03AF01
  49 Plerixafor** L03AX16
  50Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  P9.2: Transplant de cord
  1 Reviparinum B01AB08
  2 Polygelinum B05AA06
  3 Epinephrinum C01CA24
  4 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  5 Cefoperazonum J01DD12
  6 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
  7 Linezolidum J01XX08
  8 Fluconazolum J02AC01
  9 Voriconazolum** J02AC03
  10 Valganciclovirum** J05AB14
  11 Ciclosporinum L04AD01
  12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  13 Tacrolimusum** L04AD02
  14 Mycophenolatum** L04AA06
  P9.3: Transplant hepatic
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  2 Enoxaparinum B01AB05
  3 Reviparinum B01AB08
  4 Iloprostum** B01AC11
  5 Alteplasum** B01AD02
  6 Acidum tranexamicum^4 B02AA02
  7 Eptacog alfa activatum** B02BD08
  8 Combinații (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
  9 Desmopressinum H01BA02
  10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  11 Linezolidum J01XX08
  12 Voriconazolum** J02AC03
  13 Caspofunginum** J02AX04
  14 Valganciclovirum** J05AB14
  15 Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
  16 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
  17 Ciclosporinum L04AD01
  18 Tacrolimusum** L04AD02
  19 Mycophenolatum** L04AA06
  20 Sirolimus** L04AA10
  21 Proteina plasmatică umană** J06BB04
  P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  2 Alfacalcidolum A11CC03
  3 Dalteparinum B01AB04
  4 Enoxaparinum B01AB05
  5 Reviparinum B01AB08
  6 Abrogat Abrogat
  7 Abrogat Abrogat
  8 Polygelinum B05AA06
  9 Octreotidum** H01CB02
  10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  11 Teicoplaninum J01XA02
  12 Linezolidum J01XX08
  13 Ketoconazolum J02AB02
  14 Fluconazolum J02AC01
  15 Itraconazolum J02AC02
  16 Voriconazolum** J02AC03
  17 Caspofunginum** J02AX04
  18 Aciclovirum J05AB01
  19 Valacyclovirum J05AB11
  20 Valgancilovirum** J05AB14
  21 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  22 Cyclophosphamidum L01AA01
  23 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
  24 Ciclosporinum L04AD01
  25 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  26 Tacrolimusum** L04AD02
  27 Mycophenolatum** L04AA06
  28 Abrogată L04AA08
  29 Basiliximabum** L04AA09
  30 Sirolimus** L04AA10
  31 Azathioprinum L04AX01
  32 Acidum alendronicum M05BA04
  33 Pethidinum N02AB02
  34Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  P9.5: Transplant de celule pancreatice
  1 Reviparinum B01AB08
  2 Polygelinum B05AA06
  3 Linezolidum J01XX08
  4 Voriconazolum** J02AC03
  5 Valganciclovirum** J05AB14
  P9.6: Transplant pulmonar
  1 Enoxaparinum B01AB05
  2 Reviparinum B01AB08
  3 Acidum tranexamicum^4 B02AA02
  4 Epinephrinum C01CA24
  5 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  6 Linezolidum J01XX08
  7 Fluconazolum J02AC01
  8 Voriconazolum** J02AC03
  9 Aciclovirum J05AB01
  10 Valganciclovirum** J05AB14
  11 Ciclosporinum L04AD01
  12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  13 Mycophenolatum** L04AA06
  14 Basiliximabum** L04AA09
  15 Azathioprinum L04AX01
  16 Tramadolum N02AX02
  P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  2 Abrogat Abrogat
  3 Abrogat Abrogat
  4 Abrogat Abrogat
  5 Methylprednisolonum H02AB04
  6 Prednisonum H02AB07
  7 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
  8 Fluconazolum J02AC01
  9 Voriconazolum** J02AC03
  10 Posaconazolum** J02AC04
  11 Aciclovirum J05AB01
  12 Valganciclovirum** J05AB14
  13 Lamivudinum J05AF05
  14 Ciclosporinum L04AD01
  15 Tacrolimusum** (forme orale) L04AD02
  16.Mycophenolatum** (forme orale) L04AA06
  17 Sirolimus** L04AA10
  18 Azathioprinum L04AX01
  P9.8.: Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic
  1. Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
  P10: Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
  1 Alfacalcidolum A11CC03
  2 Calcitriolum ** A11CC04
  3 Paricalcitolum** H05BX02
  4 Heparinum ** B01AB01
  5 Enoxaparinum ** B01AB05
  6 Nadroparinum ** B01AB06
  7 Reviparinum ** B01AB08
  8 Tinzaparinum ** B01AB10
  9 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza B03AC02
  10 Epoetinum alfa** B03XA01
  11 Epoetinum beta** B03XA01
  12 Darbepoetinum alfa** B03XA02
  13 Combinații B05DB
  14 Cinacalcetum** H05BX01
  15 Sevelamer** V03AE02
  16 Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** B03XA03
  17 Epoetinum zeta** B03XA01
  P11: Programul național de sănătate mintala
  1 Naltrexonum N07BB04
  2 Methadonum N07BC02
  3 Combinații (buprenorphinum + naloxone) N07BC51
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi. (la 03-10-2017, Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 ) (la 23-03-2018, Poziția 114, punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 115-117 de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 31-05-2018, Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
   +  Secţiunea C3           DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază               copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani            dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează             venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul                     ambulatoriu în regim de compensare 100%                             din prețul de referință
  Nr. DCI COD ATC
  1 Abrogată  
  2 Metronidazolum A01AB17
  3 Drotaverinum A03AD02
  4 Atropinum A03BA01
  5 Butylscopolammonii bromidum A03BB01
  6 Combinații A03DA02
  7 Combinații A05BAN3
  8 Combinații A06AD65
  9 Nifuroxazidum A07AX03
  10 Retinolum A11CA01
  11 Dihydrotachysterolum A11CC02
  12 Calcitriolum A11CC04
  13 Colecalciferolum A11CC05
  14 Combinații A11CC20
  15 Thiaminum A11DA01
  16 Benfotiaminum A11DA03
  17 Combinații A11DBN1
  18 Combinații A11DBN2
  19 Acidum ascorbicum A11GA01
  20 Pyridoxinum A11HA02
  21 Tocoferolum A11HA03
  22 Riboflavinum A11HA04
  23 Calcii gluconas A12AA03
  24 Metandienonum A14AA03
  25 Levocarnitinum A16AA01
  26 Diverse A16AXN1
  27 Etamsylatum B02BX01
  28 Carbazochromi salicylas B02BX02
  29 Ferrosi fumaras B03AA02
  30 Ferrosi gluconas B03AA03
  31 Ferrocholinatum B03ABN1
  32 Combinații B03AD02
  33 Combinații B03AD03
  34 Combinații B03AD04
  35 Combinații B03AE01
  36 Combinații B03AE10
  37 Cyanocobalaminum B03BA01
  38 Combinații B03BA51
  39 Alprostadilum (concentrație 500mcg)** C01EA01
  40 Combinații C02LA51
  41 Codergocrinum C04AE01
  42 Combinații C05AA01
  43 Combinații C05AA08
  44 Combinații C05AD01
  45 Calcii dobesilas C05BX01
  46 Troxerutinum (combinații) C05CA54
  47 Celiprololum C07AB08
  48 Combinații C07NAN1
  49 Nimodipinum C08CA06
  50 Acidum nicotinicum C10AD02
  51 Isoconazolum D01AC05
  52 Ketoconazolum D01AC08
  53 Combinații D01AC52
  54 Abrogată  
  55 Dithranolum D05AC01
  56 Combinații D05AXN1
  57 Alclometazonum D07AB10
  58 Fluocinoloni acetonidum D07AC04
  59 Fluocortolonum D07AC05
  60 Combinații D07CB01
  61 Combinații D07CC02
  62 Combinații D07XB02
  63 Combinații D07XC01
  64 Combinații D07XC04
  65 Combinații D07XDN1
  66 Tretinoinum D10AD01
  67 Abrogată  
  68 Erythromycinum D10AF02
  69 Combinații D10AF52
  70 Pimecrolimus D11AH02
  71 Metronidazolum G01AF01
  72 Ciclopiroxum G01AX12
  73 Combinații G01AXN1
  74 Combinații G01BDN1
  75 Medroxyprogesteronum G03AC06
  76 Nomegestrolum G03DB04
  77 Gonadotrophinum chorionicum G03GA01
  78 Menotropinum G03GA02
  79 Combinații G04BCN1
  80 Combinații H03AA03
  81 Combinații (cefoperazonum + sulbactam) J01DD62
  82 Cefazolinum J01DB04
  83 Cefpiromum J01DE02
  84 Sulfafurazolum J01EB05
  85 Roxithromycinum J01FA06
  86 Gentamicinum J01GB03
  87 Netilmicinum J01GB07
  88 Colistinum J01XB01
  89 Acidum fusidicum J01XC01
  90 Voriconazolum (forma orală)** J02AC03
  91 Combinații M01AB55
  92 Ibuprofenum M01AE01
  93 Naproxenum M01AE02
  94 Acidum mefenamicum M01AG01
  95 Parecoxibum M01AH04
  96 Acidum niflumicum M01AX02
  97 Phenylbutazonum M01AA01
  98 Piroxicamum M02AA07
  99 Ibuprofenum M02AA13
  100 Acidum niflumicum M02AA17
  101 Indometacinum M02AA23
  102 Combinații M02ACN3
  103 Chlorzoxazonum M03BB03
  104 Tolperisonum M03BX04
  105 Acidum hialuronicum M09AX01
  106 Combinații N02AA59
  107 Combinații N02BA71
  108 Metamizolum natrium N02BB02
  109 Clorazepas dikalii N05BA05
  110 Tofisopamum N05BA23
  111 Midazolamum N05CD08
  112 Cinolazepamum N05CD13
  113 Methylfenidatum ** N06BA04
  114 Abrogată  
  115 Pyritinolum N06BX02
  116 Abrogată  
  117 Cinnarizinum N07CA02
  118 Tenonitrozolum P01AX08
  119 Pyrantelum P02CC01
  120 Sulfur P03AAN1
  121 Permethrinum P03AC04
  122 Benzylum benzoicum P03AX01
  123 Tixocortolum R01AD07
  124 Combinații (Betamethasonum+Tetryzolinum) R01ADN1
  125 Combinații R01BA52
  126 Fusafunginum R02AB03
  127 Ephedrini hydrochloridum R03CA02
  128 Terbutalinum R03CC03
  129 Abrogată  
  130 Acetylcysteinum R05CB01
  131 Carbocisteinum R05CB03
  132 Abrogată  
  133 Promethazinum R06AD02
  134 Mequitazinum R06AD07
  135 Meclozinum R06AE05
  136 Cyproheptadinum R06AX02
  137 Loratadinum (sirop/suspensie orală) R06AX13
  138 Chloramphenicolum S01AA01
  139 Acidum fusidicum S01AA13
  140 Kanamycinum S01AA24
  141 Combinații S01AA30
  142 Fluorometholonum S01BA07
  143 Desonidum S01BA11
  144 Indometacinum S01BC01
  145 Piroxicamum S01BC06
  146 Pilocarpinum S01EB01
  147 Emedastinum S01GX06
  148 Ketotifenum S01GX08
  149 Acidum hialuronicum S01KA01
  150 Nandrolonum S01XA11
  151 Abrogată  
  152 Combinații S02CA05
  153.Mecaserminum **1 H01AC03
  154.TacrolimusumD11AH01
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Secțiunea C3 din Anexă a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste. (la 28-04-2017, Secțiunea C3, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 4, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 ) (la 23-03-2018, Poziția 154, secțiunea C3, sublista C a fost introdusă de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  SUBLISTA DDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ DCI │ COD ATC │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.│ Ranitidinum │ A02BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.│ Famotidinum │ A02BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.│ Nizatidinum │ A02BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.│ Sucralfatum │ A02BX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5.│ Mebeverinum │ A03AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6.│ Trimebutinum │ A03AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7.│ Domperidonum │ A03FA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8.│ Acid omega-3-esteri etilici 90** │ C10AX06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9.│ Trimetazidinum │ C01EB15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10.│ Nicergolinum │ C04AE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11.│ Vincaminum │ C04AX07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12.│ Diosminum (combinații)** │ C05CA53 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13.│ Aciclovirum │ D06BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14.│ Calcitoninum (somon) │ H05BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15.│ Piroxicamum │ M01AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16.│ Nimesulidum │ M01AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17.│ Acidum ibandronicum* (concentrațiile 3 mg și 150 mg) │ M05BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18.│ Strontium Ranelatum │ M05BX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19.│ Clonazepamum │ N03AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20.│ Piracetamum │ N06BX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21.│ Erdosteinum** │ R05CB15 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.----------Poz. 17 de la sublista D a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.
  -------