HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 și 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.(2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competență care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, și participă la promovarea intereselor economice ale României.(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcții:a) strategică, prin care urmărește elaborarea și aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și de politici publice pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;c) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate și a celor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel național și local a activității de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, coordonarea în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv organizarea și exercitarea președinției Consiliului UE din primul semestru 2019;f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 2În realizarea funcțiilor sale, M.A.E. are următoarele atribuții principale:1. apără și promovează pe plan extern interesele naționale ale României;2. inițiază și sprijină activități internaționale menite să ducă la dezvoltarea de relații pașnice și de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale și pe normele în vigoare ale dreptului internațional; promovează în plan internațional valorile democrației, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, colaborarea pașnică și solidaritatea umană;3. contribuie la promovarea intereselor naționale ale României în organizații și alte structuri internaționale;4. poate încheia contracte de comodat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu reprezentanțele din România ale organizațiilor internaționale, având ca obiect imobile proprietate privată a statului, deținute de M.A.E. în condițiile legii, necesare pentru desfășurarea activităților acestora, conform obligațiilor asumate de România; 5. inițiază sau participă la negocierea și la încheierea tuturor documentelor internaționale care conțin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat către state terțe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenței oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;6. urmărește, analizează și semnalează aspecte privind evoluția relațiilor internaționale și coordonează activitățile de cooperare bilaterală și multilaterală;7. apără în străinătate drepturile și interesele statului român, ale cetățenilor și ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română și dreptul internațional aplicabil, precum și cu practica internațională;8. coordonează implementarea sancțiunilor internaționale adoptate prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, decizii și regulamente sau alte instrumente la nivelul Uniunii Europene, prin acte fără caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizații internaționale ori de către alte state, precum și prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state și asigură informarea organizațiilor internaționale relevante cu privire la procesul de implementare;9. inițiază și/sau participă la negocierea tratatelor și a altor documente de cooperare internațională, inclusiv a tratatelor încheiate la nivelul Uniunii Europene și a celor privind amendarea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele și Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;10. prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea ori acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denunțarea lor, renunțarea la acestea sau retragerea, elaborează și efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifică aprobarea sau acceptarea tratatelor internaționale și denunțarea lor, renunțarea la acestea ori retragerea, eliberează, în condițiile legii, documente certificând deplinele puteri, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;11. urmărește, direct sau în colaborare cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, precum și cu autorități ale administrației publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor și ale altor documente internaționale la care România este parte și prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai și cu bună-credință a obligațiilor asumate, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;12. păstrează originalele tratatelor bilaterale la nivel statal și guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care România este parte și originalele tratatelor al căror depozitar este România și îndeplinește obligațiile ce decurg din această calitate, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;13. îndeplinește celelalte atribuții care îi revin conform Legii nr. 590/2003 și Legii nr. 276/2011;14. elaborează sau, după caz, cooperează cu ministerele și cu celelalte autorități publice ale administrației publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relațiile externe ale României;15. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relațiilor economice internaționale și contribuie la stabilirea și încheierea de parteneriate strategice în domenii-cheie, în concordanță cu prioritățile și interesele naționale ale României;16. coordonează, planifică și operaționalizează politica națională în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, conform legii;17. coordonează, conform strategiei naționale privind capacitățile civile, activitățile de planificare, pregătire de personal și participare la misiuni internaționale civile și, în acest context, cooperează cu alte instituții guvernamentale și decide cu privire la trimiterea, menținerea și retragerea experților români proveniți din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și a celor din sectorul neguvernamental, în misiuni internaționale civile, în funcție de prioritățile de politică externă ale României și de specificul fiecărei misiuni; (la 30-05-2018, Punctul 17. din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 ) 17^1. asigură finanțarea acțiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare și reacție rapidă, în condițiile legii; (la 30-05-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 ) 18. asigură asistență permanentă și coordonare în domeniul relațiilor internaționale pentru toate ministerele, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care își desfășoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;19. formulează norme și asigură sprijin instituțiilor centrale de stat în materie de protocol și curtoazie internațională. În acest scop, atribuțiile ce revin Protocolului Național, conform legii române și uzanțelor internaționale, sunt îndeplinite de Direcția protocol din cadrul M.A.E.;20. coordonează, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, sistemul național de control al exporturilor, importurilor și al altor operațiuni cu produse militare, sistemul național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare; supraveghează și coordonează activitățile privind aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, precum și a oricăror tratate internaționale relevante în domeniu;21. editează publicații de specialitate;22. contractează, în condițiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanță pentru realizarea unor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;23. păstrează sigiliul de stat al României;24. supune spre aprobare scrisorile de acreditare și de rechemare, cererile de agrement și de exequatur;25. asigură legătura cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare din România, în conformitate cu dreptul internațional și cu practica internațională;26. organizează, îndrumă și controlează activitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României;27. gestionează corespondența cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate și cu autoritățile statelor de reședință; corespondența pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza și direct de către autoritățile naționale competente din administrația publică, cu informarea concomitentă a M.A.E.;28. avizează, din punctul de vedere al oportunității, deplasările în străinătate, în interes de serviciu, ale demnitarilor și asimilaților acestora din administrația publică, precum și mandatele acestora și este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmări într-o manieră sistematică și coerentă obiectivele de politică externă ale României;29. contribuie la elaborarea politicii statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara granițelor, precum și la întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni/rezidenți sunt, prin demersuri specifice, cum ar fi:a) avizează strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiectele de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;b) negociază tratatele și alte documente internaționale care au incidență în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, și asigură copreședinția română a comisiilor mixte privind minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;c) cooperează cu autoritățile centrale și alte entități relevante însărcinate cu problematica minorității naționale din țările de cetățenie, precum și cu organizații internaționale, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale românești, pe principiul reciprocității și conform normelor internaționale în materie;d) monitorizează modul în care autoritățile statelor de cetățenie și/sau reședință își respectă obligațiile asumate în conformitate cu dreptul internațional și în baza principiului reciprocității, unde este cazul, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române;e) asigură elaborarea și promovarea în plan internațional a poziției României în ceea ce privește protejarea și promovarea de către statele de cetățenie a drepturilor persoanelor aparținând minorității române și stabilește linii de acțiune în acest scop;f) susține și contribuie la identificarea proiectelor vizând protejarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorității române și conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni.30. asigură, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, coordonarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene și coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor Uniunii Europene;31. coordonează, în plan național, participarea României la acțiunea externă a Uniunii Europene și aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicațiile instituționale care derivă din acestea;32. participă la realizarea și implementarea politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene și coordonează, în plan național, participarea României la politica de securitate și apărare comună, precum și la misiunile civile și militare derulate sub egida Uniunii Europene;33. asigură reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe;34. asigură, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, reprezentarea României la Consiliul Afaceri Generale, cu excepția Consiliului Afaceri Generale - coeziune;35. asigură, prin direcțiile de specialitate, reprezentarea României în domeniul de competență al MAE, la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene;36. asigură diseminarea, în plan național, a informațiilor Uniunii Europene clasificate, primite de la instituțiile europene prin sisteme informatice sau în format hârtie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene și naționale;37. avizează, în mod obligatoriu, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și examinează, sub aspectul compatibilității cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;38. urmărește, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, evoluția politicilor Uniunii Europene și propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea în vederea asigurării compatibilității acțiunilor autorităților române cu obligațiile rezultate din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;39. urmărește, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, respectarea obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;40. urmărește evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și Tribunalului Uniunii Europene și prezintă rapoarte și informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanță pentru România;41. organizează și coordonează, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, registrul mandatelor naționale elaborate și transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;42. coordonează și supraveghează, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, fundamentarea de către autoritățile și instituțiile publice a pozițiilor naționale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în cadrul solicitărilor de informații ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop;43. coordonează, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, procesul de notificare electronică a legislației naționale care transpune dreptul Uniunii Europene;44. reprezintă, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, coordonatorul național și, prin structurile aflate în coordonarea acestuia, punctul tehnic de contact în problematica Strategiei „Europa 2020“;45. coordonează, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, și este punctul de contact al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; prezidează Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei și asigură secretariatul Forumului național pentru implementarea acesteia;46. reprezintă, prin structura aflată în coordonarea ministrului delegat pentru afaceri europene, punctul național de contact pentru problematica pieței interne și pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;47. gestionează Centrul Național SOLVIT, prin ministrul delegat pentru afaceri europene;48. este coordonator național al Sistemului de informare al pieței interne (I.M.I.) și coordonator al ariei legislative servicii, prin ministrul delegat pentru afaceri europene;49. reprezintă punctul național de contact cu Uniunea Europeană, care gestionează informații prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații conectate la instituțiile europene și asigură diseminarea acestora în plan național. În vederea asigurării condițiilor tehnice și de securitate necesare protecției informațiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituțiile naționale competente, potrivit atribuțiilor acestora;50. răspunde de aplicarea dispozițiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale, cu modificările ulterioare;51. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase și contencioase ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, denumită, în continuare A.E.L.S.;52. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, conform legii;53. realizează demersurile și ia măsurile necesare pentru pregătirea și participarea României la expoziții mondiale și internaționale;54. orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 3(1) M.A.E. contribuie la promovarea imaginii României în lume.(1^1) M.A.E. asigură, pentru procesul de pregătire și exercitare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene, implementarea programelor de perfecționare în domeniile generale, specifice gestionării afacerilor europene și a negocierilor multilaterale, de protocol și de diplomație publică. În acest sens, M.A.E. organizează pe plan intern și internațional și finanțează, în condițiile legii, vizite de studiu și acțiuni de formare profesională, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele domenii: sistemul juridic și instituțional al Uniunii Europene, comunicare și negocieri multilaterale în context multicultural, proceduri legislative și sistemul decizional la nivelul UE, politici UE, perfecționarea comunicării în limbile de lucru de la nivelul UE, comunicare publică, protocol și diplomație publică, istorie și cultură modernă. (la 01-08-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (2) M.A.E. organizează pe plan intern și internațional și finanțează acțiuni de comunicare publică, de diplomație publică și de diplomație culturală, activități de cercetare științifică și dezbateri pe teme de politică externă și relații internaționale, activități arhivistice specifice, de protecție a informațiilor și securitate cibernetică, în conformitate cu prioritățile M.A.E. și cu obiectivele de politică externă ale României, cum ar fi, dar fără a se limita la: (la 01-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (3) Acțiunile și activitățile prevăzute la alin. (1^1) și (2) se finanțează din fondurile aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale. (la 01-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (4) În vederea realizării acțiunilor și activităților prevăzute la alin. (2) pot fi finanțate următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli de protocol, potrivit legislației în vigoare în materie;b) achiziții publice de produse, servicii sau lucrări necesare realizării acțiunilor și activităților prevăzute la alin. (2), efectuate în condițiile legii;c) încheierea, în condițiile legii, de contracte civile cu participanții la acțiunile de comunicare, diplomație publică și culturală, la dezbaterile și activitățile de cercetare științifică, precum și la activitățile arhivistice, de protecție a informațiilor și securitate cibernetică prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern și/sau internațional, masă și onorariu ori diurnă, după caz; (la 01-08-2017, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) d) taxe de participare, afiliere sau alte contribuții aferente acțiunilor și activităților prevăzute la alin. (2);e) editarea și tipărirea de lucrări de specialitate și volume de documente diplomatice.  +  Articolul 4(1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acțiunile pe care le inițiază celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale în probleme care țin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relațiile internaționale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente sau desfășurarea acestor acțiuni, și este informat asupra rezultatelor respectivelor acțiuni.(2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011, proiectele de tratate și alte înțelegeri internaționale pe care le încheie ministerele și autoritățile administrației publice centrale, precum și proiectele de documente de cooperare internațională pe care le încheie autoritățile administrației publice locale cu autorități similare din alte state.(3) M.A.E., prin ministrul delegat pentru afaceri europene, avizează acțiunile și pozițiile promovate în cadrul activităților Uniunii Europene de către celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, pe domeniile lor de competență. Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale au obligația de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanților români la activitățile Uniunii Europene.  +  Articolul 5(1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. și îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(2) Ministrul afacerilor externe poate delega atribuțiile prevăzute la alin. (1) secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și/sau altor persoane cu funcții de conducere din M.A.E., în raport cu obiectul delegării, în condițiile legii.(3) Ministrul afacerilor externe îndeplinește, în domeniul de activitate al M.A.E., atribuțiile generale prevăzute de lege.(4) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a M.A.E. în fața Guvernului, precum și, în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.(5) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.(6) Ministrul afacerilor externe poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și/sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se vor preciza limitele și condițiile delegării.(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine și instrucțiuni în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) În cadrul M.A.E. funcționează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuții în organizarea și coordonarea la nivel național a domeniului afacerilor europene.(2) Ministrul delegat pentru afaceri europene organizează și coordonează procesul de pregătire a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.(3) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea procesului de elaborare a mandatelor României în domeniul afacerilor europene, pe care le avizează în mod obligatoriu. (4) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea și implementarea atribuțiilor Guvernului României în aplicarea prevederilor Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene.(5) Ministrul delegat pentru afaceri europene conduce, sub îndrumarea prim-ministrului, Comitetul de coordonare a sistemului național de gestionare a afacerilor europene și raportează prim-ministrului rezultatele activității acestuia.(6) Ministrul delegat pentru afaceri europene sprijină, în baza competențelor cu care a fost învestit, consolidarea relațiilor bilaterale și fundamentarea acțiunilor diplomatice în contextul participării României în domeniul relațiilor externe ale Uniunii Europene.(7) Cu excepția cheltuielilor generale de funcționare, ministrul delegat pentru afaceri europene poate îndeplini calitatea și atribuțiile de ordonator principal de credite al M.A.E. în domeniul afacerilor europene, în baza și în limitele stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.(8) Ministrul delegat inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul afacerilor europene, alături de ministrul afacerilor externe.(9) Ministrul delegat pentru afaceri europene își îndeplinește atribuțiile ce îi revin în domeniul afacerilor europene folosind structurile proprii ale M.A.E., precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea M.A.E.(10) Ministrul delegat pentru afaceri europene poate delega secretarilor de stat menționați la art. 7 alin. (2) și personalului din structurile sale din subordine atribuții în organizarea, coordonarea și reprezentarea la nivel național a domeniului afacerilor europene și în procesul de pregătire a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019, inclusiv atribuțiile și calitatea de ordonator principal de credite în legătură cu acest proces.(11) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcții și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează statute profesionale speciale. (la 01-08-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 )  +  Articolul 7(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.(2) Ministrul delegat pentru afaceri europene este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat și de un subsecretar de stat.(3) Atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, respectiv al ministrului delegat pentru afaceri europene.  +  Articolul 8(1) În cadrul M.A.E. funcționează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, și o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental.(2) Atribuțiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 9(1) În cadrul M.A.E. funcționează, în coordonarea directă a ministrului delegat pentru afaceri europene, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, precum și o structură specializată în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene.(4) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene aflată în subordinea sa atribuțiile privind reprezentarea României în fața Curții de Justiție, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.(5) În activitatea de reprezentare, agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituțional specializat.(6) În cadrul activității de reprezentare, agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a pozițiilor naționale și întocmește actele necesare.(7) În scopul exercitării atribuțiilor agentului guvernamental, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să trimită, la cererea și în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele și informațiile solicitate.  +  Articolul 10(1) În M.A.E. își desfășoară activitatea un secretar general și un secretar general adjunct, numiți potrivit legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct exercită atribuțiile stabilite de lege și pot îndeplini și alte însărcinări încredințate de ministru.  +  Articolul 11(1) În cadrul M.A.E. funcționează, în subordinea directă a ministrului, Corpul de control și evaluare diplomatică al afacerilor externe, condus de un inspector general și de un inspector general adjunct.(2) Corpul de control și evaluare diplomatică al afacerilor externe are următoarele atribuții:a) desfășoară o activitate permanentă de prevenire, verificare și evaluare a modului în care sunt respectate și aplicate prevederile legale și normele de deontologie și etică diplomatică în funcționarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în exterior, precum și a structurilor specifice, departamente, direcții și servicii independente din centrala M.A.E. și unitățile subordonate, ținând seama de atribuțiile și sarcinile pe care acestea le au, potrivit legii;b) îndeplinește rol operațional de exercitare a autorității de stat a ministrului afacerilor externe în materie reactivă și de investigare în cadrul cercetării disciplinare prealabile a faptelor comise de toate categoriile de personal încadrate în M.A.E. și unitățile subordonate, având competența de a verifica și modul de respectare a normelor de etică și deontologie diplomatică, cu excepția situației în care legea prevede expres o altă procedură;c) îndeplinește rol strategic privind implementarea Strategiei naționale anticorupție și exercită orice alte atribuții în domeniul controlului și evaluării performanțelor diplomatice stabilite de ministrul afacerilor externe, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza direcții, servicii și birouri, în condițiile prevăzute de lege. (2) Ministrul afacerilor externe și ministrul delegat pentru afaceri europene pot numi reprezentanți cu însărcinări speciale, cu rang de director general sau director, precum și alți reprezentanți speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi. Înființarea și condițiile exercitării mandatului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului. (la 01-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 7 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (3) Ministrul afacerilor externe poate înființa și organiza prin ordin structuri specifice, grupuri de lucru pentru realizarea unor activități sau operațiuni în domeniile de competență ale M.A.E.(3^1) Pentru realizarea obiectivelor Ministerului Afacerilor Externe sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul afacerilor externe și ministrul delegat pentru afaceri europene, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, pot numi, prin ordin, consilieri onorifici și pot constitui, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști. (la 29-12-2017, Articolul 12 a fost completat de Punctul 1 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 944 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 ) (4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al M.A.E., în condițiile legii. (5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.426, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat și cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 938 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat și cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat. (la 30-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 ) (5^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5) se suplimentează, pentru perioada 1 august 2017 - 31 decembrie 2019, cu 60 de posturi în Centrala M.A.E. (la 01-08-2017, Articolul 12 a fost completat de Punctul 8 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 01 august 2017 ) (5^2) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5), așa cum a fost suplimentat prin alin. (5^1), se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, cu 30 de posturi în centrala M.A.E. (la 29-12-2017, Articolul 12 a fost completat de Punctul 2 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 944 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 ) (6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488. (la 30-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 ) (7) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5), respectiv numărul maxim de posturi din serviciul exterior prevăzut la alin. (6) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 149 de posturi în serviciul exterior. (la 29-12-2017, Articolul 12 a fost completat de Punctul 3 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 944 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 )  +  Articolul 13(1) În coordonarea ministrului afacerilor externe funcționează, ca organ consultativ, Colegiul M.A.E., precum și alte organe consultative, constituite în condițiile legii.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului M.A.E. se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.(3) Colegiul M.A.E. se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea și sub președinția ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.  +  Articolul 14(1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic și consular, cu personal pe funcții de execuție specifice M.A.E. și cu alte categorii de personal contractual, precum și cu funcționari publici. (la 30-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 ) (2) Înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înființarea și desființarea institutelor culturale românești din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii și Identității Naționale și a Institutului Cultural Român, în condițiile legii.(3) Numirea atașaților apărării și a personalului care este încadrat în birourile atașaților apărării se face de către ministrul apărării naționale, cu respectarea procedurilor de acreditare specifice M.A.E.(4) Numirea personalului cu atribuții de promovare economică se face de către ministrul economiei, cu avizul M.A.E.(5) Numirea atașaților de afaceri interne și a personalului care este încadrat în birourile atașaților de afaceri interne se face de către ministrul afacerilor interne, cu avizul M.A.E.(6) Numirea specialiștilor în probleme financiar-bancare se face de către ministrul finanțelor publice, cu avizul M.A.E.(7) Numirea atașaților pe probleme de muncă și sociale se face de către ministrul muncii și justiției sociale, cu avizul M.A.E.(8) Numirea atașaților agricoli se face de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, cu avizul M.A.E.(9) Numirea atașaților de turism se face de către ministrul turismului, cu avizul M.A.E. (la 30-05-2018, Articolul 14 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 )  +  Articolul 15(1) Institutele culturale românești din străinătate funcționează în subordonare administrativă față de M.A.E.(2) În bugetul M.A.E. sunt cuprinse fondurile necesare funcționării administrative a institutelor culturale românești din străinătate.(3) M.A.E. asigură condițiile necesare pentru derularea programelor și proiectelor institutelor culturale românești din străinătate, cu încadrarea în fondurile prevăzute la alin. (2).(4) M.A.E. asigură transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activității pe linie administrativă a acestor institute.  +  Articolul 16(1) Șeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.(2) Personalul trimis în misiune în străinătate acționează sub îndrumarea șefului misiunii diplomatice.(3) Personalul cu atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale, atașații apărării și personalul încadrat în birourile atașaților apărării, atașații de afaceri interne și personalul încadrat în birourile atașaților de afaceri interne, atașații pe probleme de muncă și sociale, specialiștii în probleme financiar-bancare, atașații agricoli, precum și reprezentanții altor instituții sunt supuși autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimițătoare.(4) Personalul prevăzut la alin. (3) este învestit cu atribuții de consiliere a șefului misiunii diplomatice pe linia relațiilor bilaterale dintre România și statul de acreditare, potrivit domeniilor de competență ale instituțiilor trimițătoare.  +  Articolul 17Personalul M.A.E. poate fi trimis în cadrul organizațiilor internaționale, în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.(2) Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de Reprezentantul Permanent, ambasador extraordinar și plenipotențiar, sau, pe timpul absenței acestuia, de locțiitorul său de drept.(3) Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secțiuni politice și de specialitate, în funcție de politicile Uniunii Europene și organizarea în cadrul Consiliului Uniunii Europene, precum și din secțiuni logistice. Structura Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 19(1) Pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3), ministerele și celelalte instituții publice desemnează, în limita posturilor alocate, specialiști care să își desfășoare activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene.(2) Modul de alocare a posturilor în schema Reprezentanței permanente în aplicarea alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Propunerile ministerelor și ale altor instituții publice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sunt validate de către M.A.E., conform procedurilor specifice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.(4) Pe durata misiunii lor, specialiștii desemnați să își desfășoare activitatea potrivit alin. (1) și (2) sunt detașați la M.A.E., în condițiile legii, și se subordonează șefului Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.(5) Specialiștilor desemnați de ministere și de alte instituții centrale pentru a-și desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană li se acordă, pe perioada misiunii în exterior, grade diplomatice, în condițiile legii.(6) M.A.E., potrivit celor prevăzute la lit. B din anexa nr. 2, va desemna personal diplomatic și personal de specialitate și administrativ pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3).(7) Instituțiile din care sunt detașați specialiștii pot stabili în sarcina acestora atribuții specifice activității instituțiilor în cauză, în vederea participării la activitățile Uniunii Europene, cu informarea prealabilă a Reprezentantului Permanent și a M.A.E.  +  Articolul 20Prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilesc situațiile și modurile de utilizare a spațiilor disponibile la misiunile diplomatice ale României.  +  Articolul 21În subordinea M.A.E. funcționează Institutul Diplomatic Român, instituție publică cu personalitate juridică. Activitatea Institutului Diplomatic Român este finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 22În subordinea M.A.E. funcționează Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, instituție publică cu personalitate juridică. Activitatea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare este finanțată din subvenții acordate de la bugetul de stat și din venituri proprii.  +  Articolul 23(1) În coordonarea M.A.E. își desfășoară activitatea Comisia Fulbright, organizație binațională, nonprofit, care administrează schimburile educaționale și științifice dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii.(2) MAE virează Comisiei Fulbright sumele aprobate în buget în scopul desfășurării activităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24În coordonarea M.A.E. funcționează Institutul European din România, instituție publică cu personalitate juridică.  +  Articolul 25(1) Prin bugetul M.A.E. se finanțează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcționarea instituțiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 3.(2) Din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat se finanțează instituțiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 3.(3) M.A.E. sprijină activitatea instituțiilor cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 3.  +  Articolul 26Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Afacerilor Externe
  (la 30-05-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  STRUCTURA POSTURILOR
  din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
  A. – Ministerul Afacerilor Interne - 4 posturi– Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - 8 posturi, din care:Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 2 posturi– Ministerul Apărării Naționale - 2 posturi– Ministerul Culturii și Identității Naționale - 1 post– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 7 posturi– Ministerul Fondurilor Europene - 4 posturi– Ministerul Economiei - 3 posturi– Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - 1 post– Ministerul Energiei - 2 posturi– Ministerul Educației Naționale - 1 post – Ministerul Cercetării și Inovării - 1 post– Ministerul Finanțelor Publice - 5 posturi– Ministerul Justiției - 4 posturi*)– Ministerul Mediului - 3 posturi– Ministerul Muncii și Justiției Sociale - 4 posturi– Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - 1 post– Ministerul Sănătății - 1 post– Ministerul Transporturilor - 3 posturi– Consiliul Concurenței - 2 posturi– Banca Națională a României - 1 postTotal: 58 de posturiB. Ministerul Afacerilor Externe, din care:– personal diplomatic - 31 de posturi diplomatice– personal administrativ - 27 de posturi de specialitate și administrativeTotal: 58 de posturiTotal general: 116 posturi*) Din care un post de înalt reprezentant. (la 30-05-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 2^1
  STRUCTURA POSTURILOR SUPLIMENTATE
  în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
  în perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019
  A. Ministerul Afacerilor Externe - 69 de posturi, din care:a) personal diplomatic - 28 de posturi b) personal de logistică - 24 de posturic) personal administrativ - 2 de posturid) personal de specialitate - 15 posturiB. Ministerul Afacerilor Interne - 6 posturiMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - 6 posturi, din care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 1 post Ministerul Apărării Naționale - 2 posturiMinisterul Apelor și Pădurilor - 1 postMinisterul Cercetării și Inovării - 2 posturiMinisterul Comunicațiilor și Societății Informaționale - 2 posturiMinisterul Culturii și Identității Naționale - 1 postMinisterul Economiei - 4 posturiMinisterul Educației Naționale - 1 postMinisterul Energiei - 4 posturiMinisterul Finanțelor Publice - 14 posturiMinisterul Justiției - 3 posturi Ministerul Mediului - 3 posturiMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - 3 posturiMinisterul Muncii și Justiției Sociale - 1 postMinisterul Sănătății - 1 postMinisterul Tineretului și Sportului - 1 postMinisterul Transporturilor - 5 posturiMinisterul Turismului - 1 postBanca Națională a României - 1 postAutoritatea de Supraveghere Financiară - 1 postTotal: 63 de posturiTotal general: 132 de posturi (la 29-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 5 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 944 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  INSTITUȚIILE
  a căror finanțare este asigurată și prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe
  I. Instituții finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:– Comisia Fulbright.II. Instituții finanțate din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:1. Institutul Diplomatic Român (36 de posturi);2. Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (30 de posturi); 3. Institutul European din România (56 de posturi).III. Instituții cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale sprijinite de către Ministerul Afacerilor Externe:1. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale;2. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene;3. Casa Americii Latine.