LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)privind Statutul funcționarilor publici*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004 și ulterior a mai fost modificată prin:– Legea nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;– Legea nr. 344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005;– Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobată prin Legea nr. 228/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005;– Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;– Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006;– Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 4 decembrie 2006. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală, prin autoritățile administrative autonome ori prin autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, precum și al autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală.  +  Articolul 2(1) Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome.(2) Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică. Persoana care a fost eliberată din funcția publică și se află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea de funcționar public.(3) Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice;d) consilierea, controlul și auditul public intern;e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;f) colectarea creanțelor bugetare;g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice.(4) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.(5) În sensul prezentei legi, totalitatea funcționarilor publici din cadrul autorităților administrative autonome și din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală constituie corpul funcționarilor publici.  +  Articolul 3Principiile care stau la baza exercitării funcției publice sunt:a) legalitate, imparțialitate și obiectivitate;b) transparență;c) eficiență și eficacitate;d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;e) orientare către cetățean;f) stabilitate în exercitarea funcției publice;g) subordonare ierarhică.  +  Articolul 4(1) Raporturile de serviciu se nasc și se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condițiile legii.(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), funcțiile publice de execuție temporar vacante pe o perioadă de cel puțin o lună pot fi ocupate pe perioadă determinată, astfel:a) prin redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice respective;b) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condițiile legii, în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească cerințele specifice pentru a fi redistribuiți în conformitate cu dispozițiile prevăzute la lit. a). Persoana numită în aceste condiții dobândește calitatea de funcționar public numai pe această perioadă și nu beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcționarilor publici.  +  Articolul 5(1) Pot beneficia de statute speciale funcționarii publici care își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;b) structurile de specialitate ale Administrației Prezidențiale;c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;d) serviciile diplomatice și consulare;e) autoritatea vamală;f) poliția și alte structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative;g) alte servicii publice stabilite prin lege.(2) Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:a) drepturi, îndatoriri și incompatibilități specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta lege;b) funcții publice specifice.(3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice și consulare, precum și polițiștilor și altor structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, dispozițiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum și cu privire la carieră.  +  Articolul 6Prevederile prezentei legi nu se aplică:a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităților și instituțiilor publice, care desfășoară activități de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, pază, precum și altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și li se aplică legislația muncii;b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;c) corpului magistraților;d) cadrelor didactice;e) persoanelor numite sau alese în funcții de demnitate publică.  +  Capitolul II Clasificarea funcțiilor publice.Categorii de funcționari publici  +  Articolul 7(1) Funcțiile publice se clasifică după cum urmează:a) funcții publice generale și funcții publice specifice;b) funcții publice din clasa I, funcții publice din clasa a II-a, funcții publice din clasa a III-a;c) funcții publice de stat, funcții publice teritoriale și funcții publice locale.(2) Funcțiile publice generale reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter general și comun tuturor autorităților și instituțiilor publice, în vederea realizării competențelor lor generale.(3) Funcțiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific unor autorități și instituții publice, stabilite în vederea realizării competențelor lor specifice, sau care necesită competențe și responsabilități specifice.(4) Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, în condițiile legii, se face prin statutele speciale prevăzute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autorităților și instituțiilor publice, de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 8(1) Funcțiile publice de stat sunt funcțiile publice stabilite și avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților administrative autonome.(2) Funcțiile publice teritoriale sunt funcțiile publice stabilite și avizate, potrivit legii, în cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale.(3) Funcțiile publice locale sunt funcțiile publice stabilite și avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora.  +  Articolul 9Funcțiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcției publice, după cum urmează:a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;b) clasa a II-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;c) clasa a III-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.  +  Articolul 10(1) După nivelul atribuțiilor titularului funcției publice, funcțiile publice se împart în trei categorii după cum urmează:a) funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici;b) funcții publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de conducere;c) funcții publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de execuție.(2) Funcționarii publici numiți în funcțiile publice din clasele a II-a și a III-a pot ocupa numai funcții publice de execuție.  +  Articolul 11(1) Funcționarii publici sunt debutanți sau definitivi.(2) Pot fi numite funcționari publici debutanți persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcții publice de grad profesional debutant.(3) Pot fi numiți funcționari publici definitivi:a) funcționarii publici debutanți care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege și au obținut rezultat corespunzător la evaluare;b) persoanele care intră în corpul funcționarilor publici prin concurs și care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice de minimum 12 luni, 8 luni și, respectiv, 6 luni, în funcție de nivelul studiilor absolvite.  +  Articolul 12Categoria înalților funcționari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcții publice:a) secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului;----------Lit. a) a art. 12 a fost repusă în vigoare prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.b) secretar general din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;c) prefect;d) secretar general adjunct din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;e) subprefect;f) inspector guvernamental.  +  Articolul 13(1) Categoria funcționarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcții publice:a) director general și director general adjunct din aparatul autorităților administrative autonome, al ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora;b) director și director adjunct din aparatul autorităților administrative autonome, al ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora;c) secretar al unității administrativ-teritoriale*);d) director executiv și director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, în cadrul instituției prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010. Pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010.Lit. d) a alin. (1) al art. 13 a revenit la forma oficială.e) șef serviciu, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia;f) șef birou, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia.(2) În cadrul autorităților administrative autonome pot fi stabilite și funcțiile publice prevăzute la alin. (1) lit. e) și f), precum și alte funcții publice prevăzute în reglementările specifice.(3) Funcțiile publice prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot stabili și în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.  +  Articolul 14(1) Sunt funcționari publici de execuție din clasa I persoanele numite în următoarele funcții publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora.(2) Sunt funcționari publici de execuție din clasa a II-a persoanele numite în funcția publică generală de referent de specialitate, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia.(3) Sunt funcționari publici de execuție din clasa a III-a persoanele numite în funcția publică generală de referent, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia.  +  Articolul 15Funcțiile publice de execuție sunt structurate pe grade profesionale, după cum urmează:a) superior, ca nivel maxim;b) principal;c) asistent;d) debutant.  +  Capitolul III Categoria înalților funcționari publici  +  Articolul 16(1) Înalții funcționari publici realizează managementul de nivel superior în administrația publică centrală și în autoritățile administrative autonome.(2) Pentru a ocupa o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) cele prevăzute la art. 54;b) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;c) cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;d) a absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar*);e) a promovat concursul național pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici.(3) Pentru ocuparea funcțiilor publice prevăzute la art. 12 lit. a), b) și d) se pot stabili condiții specifice sau proceduri specifice, în condițiile legii.  +  Articolul 17Programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici se organizează în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Intrarea în categoria înalților funcționari publici se face prin concurs național. Recrutarea se face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, numiți prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani și jumătate și sunt numiți prin rotație.(2) Persoanele care au promovat concursul național prevăzut la alin. (1) pot fi numite în funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.(3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 19(1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum și sancționarea disciplinară a înalților funcționari publici se fac, în condițiile legii, de către:a) Guvern, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), c) și e);b) primul-ministru, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) și f).----------Alin. (1) al art. 19 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.(2) Numirea într-o funcție publică prevăzută la art. 12 lit. a), b) și d) se face dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și (3).----------Alin. (2) al art. 19 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.(3) La eliberarea din funcția publică, înalții funcționari publici au dreptul la compensații materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a funcționarilor publici.  +  Articolul 20(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici se face anual, în condițiile legii.(2) Evaluarea generală a înalților funcționari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare exercitării funcției publice.(3) Înalții funcționari publici au obligația de a urma anual cursuri de perfecționare profesională, în condițiile legii.(4) Evaluarea anuală prevăzută la alin. (1) și evaluarea generală prevăzută la alin. (2) se fac de către o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.  +  Capitolul IV Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici  +  Secţiunea 1 Agenția Națională a Funcționarilor Publici  +  Articolul 21(1) Pentru crearea și dezvoltarea unui corp de funcționari publici profesionist, stabil și imparțial se înființează, în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative. În exercitarea atribuțiilor care îi revin, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite ordine cu caracter normativ și individual.(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici este finanțată de la bugetul de stat.  +  Articolul 22(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții:a) elaborează politicile și strategiile privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici;b) elaborează și avizează proiecte de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici;c) monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice;d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităților și instituțiilor publice, privind funcțiile publice, precum și instrucțiuni privind aplicarea unitară a legislației în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici;e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici;f) stabilește criteriile pentru evaluarea activității funcționarilor publici;g) centralizează propunerile de instruire a funcționarilor publici, stabilite ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;h) colaborează cu Institutul Național de Administrație*) la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administrația publică și de perfecționare a funcționarilor publici; Notă
  *) A se vedea lit. b) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.
  i) întocmește și administrează baza de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici;j) realizează recrutarea și promovarea pentru funcțiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea și promovarea pentru celelalte funcții publice, în condițiile prezentei legi;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.j^1) organizează concursuri sau examene pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante, în condițiile prevăzute la art. 58;----------Lit. j^1) a alin. (1) al art. 22 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.j^2) dispune suspendarea organizării și desfășurării concursurilor, în condițiile legii;----------Lit. j^2) a alin. (1) al art. 22 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.k) realizează redistribuirea funcționarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;----------Lit. k) a alin. (1) al art. 22 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, lit. k) a alin. (1) al art. 22 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  l) acordă asistență de specialitate și coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;m) participă la negocierile dintre organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici și Ministerul Internelor și Reformei Administrative;n) colaborează cu organisme și cu organizații internaționale din domeniul său de activitate;o) elaborează anual, cu consultarea autorităților și instituțiilor publice, Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului*);p) întocmește raportul anual cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului;q) constată contravenții și aplică sancțiuni, în condițiile legii.
  (2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are legitimare procesuală activă și poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă cu privire la:a) actele prin care autoritățile sau instituțiile publice încalcă legislația referitoare la funcția publică și funcționarii publici, constatate ca urmare a activității proprii de control;b) refuzul autorităților și instituțiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici.(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.(5) Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici poate sesiza și prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autoritățile sau instituțiile publice locale.
   +  Articolul 22^1Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului sau, după caz, a examenului, în următoarele cazuri:a) în situația în care este sesizată și se constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare și de promovare în funcții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice;b) autoritatea sau instituția publică nu a transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici planul de ocupare a funcțiilor publice, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) și (5);c) autoritatea sau instituția publică care organizează concursul sau examenul nu a obținut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, potrivit prevederilor art. 107.----------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 23(1) Planul de ocupare a funcțiilor publice stabilește:a) numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici;b) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;c) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;d) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate;e) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării;f) numărul maxim de funcții publice pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale;g) numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.(2) Planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, astfel:a) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală;b) de către primar sau, după caz, de către președintele consiliului județean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.(3) Planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acesteia sau finanțată prin bugetul său.(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean.(5) Pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală, proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situația în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici constată neregularități în structura acestuia, autoritățile sau instituțiile publice au obligația de a modifica proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice, pe baza observațiilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 24Gestiunea curentă a resurselor umane și a funcțiilor publice este organizată și realizată, în cadrul fiecărei autorități și instituții publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
   +  Secţiunea a 2-a Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici  +  Articolul 25(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici administrează evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritățile și instituțiile publice.(2) Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici se ține în cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, potrivit formatului stabilit de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestora.(3) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum și pentru urmărirea carierei funcționarului public, autoritățile și instituțiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcționar public.(4) Formatul standard al evidenței funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și conținutul dosarului profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 26(1) Autoritățile și instituțiile publice răspund de întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și asigură păstrarea acestora în condiții de siguranță.(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituția publică păstrează o copie a dosarului profesional și înmânează originalul funcționarului public, pe bază de semnătură.(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici.(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și la dosarul profesional al funcționarului public au obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.(5) La solicitarea funcționarului public, autoritatea sau instituția publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate și în funcția publică.
   +  Capitolul V Drepturi și îndatoriri  +  Secţiunea 1 Drepturile funcționarilor publici  +  Articolul 27(1) Dreptul la opinie al funcționarilor publici este garantat.(2) Este interzisă orice discriminare între funcționarii publici pe criterii politice, de apartenență sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.  +  Articolul 28Funcționarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut și care îl vizează în mod direct.  +  Articolul 29(1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcționarilor publici.(2) Funcționarii publici pot, în mod liber, să înființeze organizații sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora.(3) În situația în care înalții funcționari publici sau funcționarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleși în organele de conducere a organizațiilor sindicale, aceștia au obligația ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizațiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcții. În cazul în care funcționarul public optează pentru desfășurarea activității în funcția de conducere în organizațiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcția de conducere din organizația sindicală.----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 octombrie 2008.(3^1) Funcționarii publici, alții decât cei prevăzuți la alin. (3), pot deține simultan funcția publică și funcția în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu obligația respectării regimului incompatibilităților și al conflictelor de interese care le este aplicabil.----------Alin. (3^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 octombrie 2008.(4) Funcționarii publici se pot asocia în organizații profesionale sau în alte organizații având ca scop protejarea intereselor profesionale.  +  Articolul 30(1) Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii.(2) Funcționarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe durata grevei.  +  Articolul 31(1) Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici au dreptul la un salariu compus din:a) salariul de bază;b) sporul pentru vechime în muncă;c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 31 a fost abrogată de pct. 14 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.d) abrogată.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 31 a fost abrogată de pct. 14 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.(2) Funcționarii publici beneficiază de prime și alte drepturi salariale, în condițiile legii.(3) Salarizarea funcționarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici.  +  Articolul 32Funcționarii publici care, potrivit legii, sunt obligați să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit.  +  Articolul 33(1) Durata normală a timpului de lucru pentru funcționarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.(2) Pentru orele lucrate din dispoziția conducătorului autorității sau instituției publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcționarii publici de execuție au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăși 360 într-un an.*) Notă
  *) Până la data de 31 decembrie 2005, prevederile referitoare la acordarea orelor suplimentare au fost suspendate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005.
   +  Articolul 34(1) Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o funcție de demnitate publică, în condițiile legii.(2) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.(2^1) Prin excepție de la alin. (2), funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică din cadrul autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală în care își desfășoară activitatea, precum și din cadrul autorităților sau instituțiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta.----------Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu art. XV.(3) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 35(1) Funcționarii publici au dreptul, în condițiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alte concedii.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de lit. d) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 36În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate și a celor pentru creșterea și îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa funcționarului public în cauză.  +  Articolul 37Autoritățile și instituțiile publice au obligația să asigure funcționarilor publici condiții normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.  +  Articolul 38Funcționarii publici beneficiază de asistență medicală, proteze și medicamente, în condițiile legii.  +  Articolul 39Funcționarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.  +  Articolul 40(1) În caz de deces al funcționarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat.(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina autorității sau a instituției publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.  +  Articolul 41(1) Funcționarii publici beneficiază în exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii.(2) Autoritatea sau instituția publică este obligată să asigure protecția funcționarului public împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcției publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituția publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.(3) Măsurile speciale de protecție pentru funcționarii publici cu atribuții de control și inspecție, executare silită a creanțelor bugetare, precum și pentru alte categorii de funcționari publici care desfășoară activități cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau de către autorități și instituții publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 42Autoritatea sau instituția publică este obligată să îl despăgubească pe funcționarul public în situația în care acesta a suferit, din culpa autorității sau instituției publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
   +  Secţiunea a 2-a Îndatoririle funcționarilor publici  +  Articolul 43(1) Funcționarii publici au obligația să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.(2) Funcționarii publici de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.(3) Funcționarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege.  +  Articolul 44(1) Funcționarilor publici le este interzis să ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice.(2) Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice.(3) Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.  +  Articolul 45(1) Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.(2) Funcționarul public este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici.(3) Funcționarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, funcționarul public este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcționarul public are îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de situații.  +  Articolul 46Funcționarii publici au obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.  +  Articolul 47(1) Funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.(2) La numirea într-o funcție publică, precum și la încetarea raportului de serviciu, funcționarii publici sunt obligați să prezinte, în condițiile legii, conducătorului autorității sau instituției publice declarația de avere. Declarația de avere se actualizează anual, potrivit legii.  +  Articolul 48(1) Funcționarii publici au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate.(2) Funcționarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competența lor sau să discute direct cu petenții, cu excepția celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuții, precum și să intervină pentru soluționarea acestor cereri.  +  Articolul 49Funcționarii publici au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii.  +  Secţiunea a 3-a Perfecționarea profesională a funcționarilor publici  +  Articolul 50Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională.  +  Articolul 51(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici organizată la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.(2) Pe perioada în care funcționarii publici urmează forme de perfecționare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situația în care acestea sunt:a) organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice;b) urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice.(3) Funcționarii publici care urmează forme de perfecționare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în țară sau în străinătate, finanțate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra în administrația publică între 2 și 5 ani de la terminarea programelor, proporțional cu numărul zilelor de perfecționare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.(4) Funcționarii publici care au urmat forme de perfecționare profesională, în condițiile alin. (3), ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispozițiilor art. 97 lit. b), d) și e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) și g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt obligați să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, precum și, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecționării, calculate în condițiile legii proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care funcționarul public nu mai deține funcția publică din motive neimputabile acestuia.(6) În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecționare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituției sau autorității publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, precum și drepturile salariale primite în perioada perfecționării, calculate în condițiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituția publică.  +  Articolul 52Nu constituie forme de perfecționare profesională și nu pot fi finanțate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.  +  Articolul 53Autoritățile și instituțiile publice au obligația să comunice anual Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile legii, planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precum și fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.
   +  Capitolul VI Cariera funcționarilor publici  +  Secţiunea 1 Recrutarea funcționarilor publici  +  Articolul 54Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are cetățenia română și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;----------Lit. h) a art. 54 a fost modificată de art. 72, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.  +  Articolul 55Ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice temporar vacante se poate face numai în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 56Ocuparea funcțiilor publice se face prin:a) promovare;b) transfer;c) redistribuire;----------Lit. c) a art. 56 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, lit. c) a art. 56 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  d) recrutare;e) alte modalități prevăzute expres de prezenta lege.
   +  Articolul 57(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs, în limita funcțiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcțiilor publice.(2) Condițiile de participare și procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.(3) Concursul are la bază principiile competiției deschise, transparenței, meritelor profesionale și competenței, precum și cel al egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale.(4) Anunțul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și într-un cotidian de largă circulație, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării concursului. În mod excepțional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în condițiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție temporar vacante.(5) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție se stabilesc astfel:a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent din clasa a III-a;b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal;c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.(6) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere se stabilesc astfel:a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei*), precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;b) 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).----------Lit. b) a alin. (6) al art. 57 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice**).  +  Articolul 58(1) Concursul de recrutare pentru funcțiile publice vacante din autoritățile și instituțiile publice centrale este organizat, în condițiile legii, astfel:a) de către comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) pentru înalții funcționari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;b) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere generale și specifice;c) de către autorități și instituții publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție generale și specifice.(2) Concursul de recrutare pentru funcțiile publice vacante din autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală este organizat, în condițiile legii, astfel:a) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru funcțiile publice de conducere din următoarele domenii: protecția copilului, evidența informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism și arhitectură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru funcțiile publice de execuție din domeniul auditului public intern;b) de către autorități și instituții publice, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a).(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală au obligația de a informa Agenția Națională a Funcționarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor. În situația în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizării și desfășurării concursului.(4) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate delega autorităților sau instituțiilor publice, în condițiile legii, competența de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere generale și specifice.-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010. Pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010.Art. 58 a revenit la forma oficială.(4) Înștiințarea va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:a) identificarea funcțiilor publice vacante prin denumire, categorie, clasă și, după caz, grad profesional, precum și compartimentul din care fac parte;b) condițiile de studii de specialitate și, după caz, alte condiții specifice prevăzute în fișa postului pentru fiecare funcție publică vacantă;c) data propusă pentru organizarea concursului.(5) În termen de 10 zile, Agenția Națională a Funcționarilor Publici verifică în baza de date privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici dacă există funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru a fi redistribuiți.----------Alin. (5) al art. 58 a revenit la forma introdusă prin LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (5) al art. 58 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (6) În condițiile în care nu există funcționari publici care să poată fi redistribuiți, Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică autorităților și instituțiilor publice desemnarea unui responsabil de procedură, funcționar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de procedură verifică îndeplinirea condițiilor legale de organizare și desfășurare a concursurilor și îndeplinește și celelalte activități corespunzătoare calității de membru în comisia de concurs.----------Alin. (6) al art. 58 a revenit la forma introdusă prin LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (6) al art. 58 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (7) Responsabilul de procedură sesizează cu celeritate Agenția Națională a Funcționarilor Publici în situația nerespectării de către autoritățile și instituțiile publice a procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizării formulate de responsabilul de procedură, Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului.(8) Responsabilul de procedură poate fi desemnat din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau din cadrul instituției prefectului, pe baza propunerilor prefecților.----------Alin. (4)-(8) ale art. 58 au fost introduse de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.
   +  Articolul 59Concursul pentru admiterea la programele organizate în condițiile legii pentru obținerea statutului de manager public se organizează și se gestionează de instituțiile abilitate potrivit legii să organizeze astfel de programe, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
   +  Secţiunea a 2-a Perioada de stagiu  +  Articolul 60(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice, formarea practică a funcționarilor publici debutanți, precum și cunoașterea de către aceștia a specificului administrației publice și a exigențelor acesteia.(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcționarii publici de execuție din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a și 6 luni pentru cei din clasa a III-a.  +  Articolul 61(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcționarul public debutant va fi:a) numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art. 14, în gradul profesional asistent;b) eliberat din funcția publică, în cazul în care a obținut la evaluarea activității calificativul "necorespunzător".(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcții publice.  +  Secţiunea a 3-a Numirea funcționarilor publici  +  Articolul 62(1) Numirea în funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se face în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1).(2) Numirea în funcțiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.----------Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(3) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală care au organizat concursul.----------Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(4) Actul administrativ de numire are formă scrisă și trebuie să conțină temeiul legal al numirii, numele funcționarului public, denumirea funcției publice, data de la care urmează să exercite funcția publică, drepturile salariale, precum și locul de desfășurare a activității.(5) Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcționarului public.(6) La intrarea în corpul funcționarilor publici, funcționarul public depune jurământul de credință în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în funcția publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.(7) Depunerea jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică. Obligația de organizare a depunerii jurământului aparține persoanei care are competența legală de numire.  +  Secţiunea a 4-a Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale  +  Articolul 63În carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii. Promovarea în clasă și promovarea în grade profesionale nu sunt condiționate de existența unui post vacant.----------Art. 63 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 64(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcții publice superioare.(2) Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fișa postului funcționarului public care a promovat în funcția publică se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate.----------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 65(1) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituția publică, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.----------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogată de pct. 2 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.----------Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(3) Funcționarii publici care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pot participa la concursul organizat, în condițiile legii, în vederea promovării rapide în funcția publică*).(4) Prevederile art. 58 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (4) al art. 65 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 66Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;b) să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;c) să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;d) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6);e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 67Abrogat.----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 68(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcționarii publici de execuție au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadrați, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituția publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității.----------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(2) Promovarea în condițiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării examenului.(3) Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcție publică de auditor sau de consilier juridic.----------Alin. (3) al art. 68 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 69(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual.(2) În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".(3) Calificativele obținute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 69 a fost abrogată de pct. 4 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.b) promovarea într-o funcție publică superioară;c) eliberarea din funcția publică.(4) În cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se stabilesc cerințele de formare profesională a funcționarilor publici.(5) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, după consultarea organizațiilor sindicale ale funcționarilor publici, reprezentative la nivel național*). Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 818 din 7 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, constatându-se că aceste prevederi sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 10 aprilie 2018, dispozițiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 25 mai 2018, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor declarate neconstituționale.
   +  Secţiunea a 5-a Sistemul de promovare rapidă în funcția publică  +  Articolul 70(1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcția publică:a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condițiile legii, pentru obținerea statutului de manager public;b) funcționarii publici care au promovat concursul prevăzut la art. 65 alin. (3)*).(2) Pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au cel puțin 1 an vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;b) au obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimul an;c) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi;d) au urmat cel puțin o formă de perfecționare profesională în ultimul an*).(3) Concursul pentru promovarea rapidă prevăzut la art. 65 alin. (3) se organizează anual, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în limita numărului de funcții publice rezervate promovării rapide*).  +  Articolul 71(1) Perioada în care o persoană a urmat programe organizate, în condițiile legii, pentru obținerea statutului de manager public este asimilată perioadei de stagiu.(2) În cazul nepromovării programelor prevăzute la alin. (1), perioada de stagiu nu constituie vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice și nici vechime în funcția publică.
   +  Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare  +  Articolul 72(1) Autoritățile și instituțiile publice pot încheia anual, în condițiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici sau cu reprezentanții funcționarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la:a) constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă;b) sănătatea și securitatea în muncă;c) programul zilnic de lucru;d) perfecționarea profesională;e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanții funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică, desemnați în condițiile legii.(3) Autoritatea sau instituția publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanților funcționarilor publici informațiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condițiile legii.  +  Articolul 73(1) În cadrul autorităților și instituțiilor publice se constituie comisii paritare.(2) În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanți desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice și de sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, reprezentanții lor vor fi desemnați prin votul majorității funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică.(3) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, precum și componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 74(1) Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situații:a) la stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității autorităților și instituțiilor publice pentru care sunt constituite;b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorității sau instituției publice;d) alte situații prevăzute de lege.(2) În exercitarea atribuțiilor, comisiile paritare emit avize consultative.(3) Comisiile paritare urmăresc permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentanții funcționarilor publici cu autoritățile sau instituțiile publice.(4) Comisia paritară întocmește rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate în condițiile legii, pe care le comunică conducerii autorității sau instituției publice, precum și conducerii sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici.  +  Capitolul VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici  +  Articolul 75Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 76(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței judecătorești, în condițiile legii, împotriva autorității sau instituției publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.(2) În cazul în care acțiunea se admite și se constată vinovăția funcționarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituția publică.(3) Răspunderea juridică a funcționarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale și procedurile administrative aplicabile autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.  +  Articolul 77(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora.(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;c) absențe nemotivate de la serviciu;d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici;k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici.(3) Sancțiunile disciplinare sunt:a) mustrare scrisă;b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an.----------Lit. d) a alin. (3) al art. 77 a fost modificată de pct. 5 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.e) destituirea din funcția publică.(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prezentei legi.(5) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare.(6) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal.----------Alin. (6) al art. 77 a fost modificat de pct. 1 al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.(7) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorității ori instituției publice.  +  Articolul 78(1) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică.(2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) se aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică, la propunerea comisiei de disciplină.(3) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.  +  Articolul 79(1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare și propunerea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarilor publici din autoritățile sau instituțiile publice se constituie comisii de disciplină.(2) Din comisia de disciplină face parte și un reprezentant al organizației sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorității funcționarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat.(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulți membri și, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităților sau instituțiilor publice să cerceteze faptele sesizate și să prezinte rezultatele activității de cercetare.(4) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici este compusă din 5 înalți funcționari publici, numiți prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.(5) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 80Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare.  +  Articolul 81(1) Pentru evidențierea situației disciplinare a funcționarului public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului public și care nu au fost radiate în condițiile legii.(3) Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:a) desemnarea unui funcționar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcționarilor publici;b) desemnarea unui funcționar public în calitate de președinte și membru în comisia de disciplină;c) desemnarea unui funcționar public ca membru în comisia paritară;d) ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau categoriei funcționarilor publici de conducere;e) în orice alte situații prevăzute de lege.(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:a) funcționarului public interesat;b) conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;c) președintelui comisiei de disciplină;d) altor persoane prevăzute de lege.  +  Articolul 82(1) Sancțiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a);b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d);c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancțiunea prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. e).(2) Radierea sancțiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se constată prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice.  +  Articolul 83(1) Răspunderea contravențională a funcționarilor publici se angajează în cazul în care aceștia au săvârșit o contravenție în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu.(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii funcționarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul autoritatea sau instituția publică în care este numit funcționarul public sancționat.  +  Articolul 84Răspunderea civilă a funcționarului public se angajează:a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului autorității sau instituției publice în care funcționează;b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituția publică, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.  +  Articolul 85(1) Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice în situațiile prevăzute la art. 84 lit. a) și b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice a unui ordin sau a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută la lit. c) a aceluiași articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.(2) Împotriva ordinului sau dispoziției de imputare funcționarul public în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ.(2^1) Ordinul sau dispoziția de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori respingerii acțiunii la instanța de contencios administrativ constituie titlu executoriu.----------Alin. (2^1) al art. 85 a fost introdus de art. 34 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.(3) Dreptul conducătorului autorității sau instituției publice de a emite ordinul sau dispoziția de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.  +  Articolul 86(1) Răspunderea funcționarului public pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuțiile funcției publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.(2) În cazul în care funcționarul public este trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competența legală de numire în funcția publică va dispune suspendarea funcționarului public din funcția publică pe care o deține.(3) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală ori achitarea sau renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, suspendarea din funcția publică încetează, iar funcționarul public respectiv își va relua activitatea în funcția publică deținută anterior și îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.----------Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.(4) În situația în care nu sunt întrunite condițiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcționarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă.(5) De la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale, în situația în care funcționarul public poate influența cercetarea, persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice.----------Alin. (5) al art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Capitolul IX Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu  +  Secţiunea 1 Modificarea raportului de serviciu  +  Articolul 87(1) Mobilitatea în cadrul corpului funcționarilor publici se realizează prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:a) pentru eficientizarea activității autorităților și instituțiilor publice;b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 87 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.c) în interesul funcționarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcția publică.(2) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici de execuție și funcționarilor publici de conducere are loc prin:a) delegare;b) detașare;c) transfer;d) mutarea în cadrul autorității sau instituției publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice, în condițiile prezentei legi;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 87 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 87 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 88(1) Delegarea se dispune în interesul autorității sau instituției publice în care este încadrat funcționarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.(2) Funcționarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situații:a) graviditate;b) își crește singur copilul minor;c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.(3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al funcționarului public.(4) Pe timpul delegării funcționarul public își păstrează funcția publică și salariul, iar autoritatea sau instituția publică care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării și al indemnizației de delegare.  +  Articolul 89(1) Detașarea se dispune în interesul autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcționar public poate fi detașat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.(2) Detașarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a funcționarului public corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției publice, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public. Detașarea se poate dispune și pe o funcție publică de conducere, cu aplicarea dispozițiilor art. 92 alin. (2), dacă funcționarul public îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor și dacă nu există în cadrul autorității sau instituției publice funcționari publici care să exercite cu caracter temporar funcția publică. Funcționarul public poate fi detașat pe o funcție publică inferioară, numai cu acordul său scris.(2^1) În mod excepțional, detașarea se poate dispune și pe o funcție publică din categoria înalților funcționari publici, cu aplicarea prevederilor art. 92 alin. (1^1), dacă funcționarul public îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice în condițiile prezentei legi. În acest caz, detașarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire a funcționarilor publici care ocupă funcții publice din categoria înalților funcționari publici, la propunerea conducătorului autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public detașat.----------Alin. (2^1) al art. 89 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(2^2) Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(2^1) și cu respectarea prevederilor art. 110.----------Alin. (2^2) al art. 89 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(2^3) Funcționarii publici pot fi detașați și pe funcții publice cu statut special, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 110.----------Alin. (2^3) al art. 89 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(3) Funcționarul public poate refuza detașarea dacă se află în una dintre următoarele situații:a) graviditate;b) își crește singur copilul minor;c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detașarea;d) detașarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiții corespunzătoare de cazare;e) este singurul întreținător de familie;f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detașării.(4) Pe perioada detașării funcționarul public își păstrează funcția publică și salariul. Dacă salariul corespunzător funcției publice pe care este detașat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detașării în altă localitate autoritatea sau instituția publică beneficiară este obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus și întors, cel puțin o dată pe lună, al cazării și al indemnizației de detașare.  +  Articolul 90(1) Transferul poate avea loc după cum urmează:a) în interesul serviciului;b) la cererea funcționarului public.(2) Transferul se poate face într-o funcție publică pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului.(3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcționarului public transferat. În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcționarul public transferat are dreptul la o indemnizație egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport și la un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau instituția publică la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și grad profesional cu funcția publică deținută de funcționarul public sau într-o funcție publică de nivel inferior.(5) Transferul la cerere se face într-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și grad profesional sau într-o funcție publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcționarului public de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorități sau instituții publice din administrația publică centrală, între autorități administrative autonome ori, după caz, între autorități sau instituții publice din administrația publică locală.(6) În cazul funcționarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcții publice de conducere de același nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiții de ocupare și experiență profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcției de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) și (5). Autoritățile sau instituțiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiției de similaritate a condițiilor de ocupare și a experienței profesionale.----------Alin. (6) al art. 90 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(7) Autoritățile sau instituțiile publice au obligația de a asigura publicitatea funcțiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. În situația în care doi sau mai mulți funcționari publici solicită ocuparea unei funcții publice vacante prin transfer la cerere, selecția se face pe bază de interviu.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul înalților funcționari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competența legală de numire în funcția publică, la solicitarea motivată a înaltului funcționar public și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în a cărei structură se găsește funcția publică vacantă pe care urmează a fi transferat, cu îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru funcția publică de conducere sau de execuție respectivă și cu respectarea prevederilor alin. (7).----------Alin. (8) al art. 90 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(9) Dispozițiile alin. (1)-(7) se aplică și personalului contractual din cadrul autorităților sau instituțiilor publice. (la 11-06-2017, Articolul 90 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost completat de Punctul VIII, Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )  +  Articolul 91(1) Mutarea în cadrul autorității sau instituției publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice poate fi definitivă ori temporară.(2) Mutarea definitivă poate avea loc în următoarele situații:a) când se dispune de către conducătorul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie, clasă și, după caz, de același grad profesional, sau pe o funcție publică vacantă de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului. În cazuri temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de conducătorul autorității sau instituției publice, cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute de funcționarul public. În oricare dintre situații este necesar acordul scris al funcționarului public;b) la solicitarea justificată a funcționarului public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie, clasă și, după caz, la același grad profesional, sau pe o funcție publică vacantă de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului;c) în alte situații prevăzute de dispozițiile legale.(3) În cazul înalților funcționari publici, mutarea definitivă se poate dispune de persoana care are competența legală de numire în funcția publică, la solicitarea motivată a înaltului funcționar public și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care se găsește funcția publică de conducere ori de execuție vacantă pe care urmează a fi mutat definitiv, cu îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru funcția publică respectivă.(4) Mutarea temporară pe o altă funcție publică se dispune motivat, în interesul autorității sau instituției publice, de către conducătorul autorității ori instituției publice, pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie, clasă și, după caz, de același grad profesional, pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului sau, după caz, cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute de funcționarul public, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic.(5) În mod excepțional, mutarea temporară sau definitivă poate fi solicitată de funcționarul public în cazul în care starea sănătății, dovedită pe baza unui examen de specialitate, nu îi mai permite desfășurarea activității în acel compartiment. Mutarea temporară sau definitivă se face în condițiile prezentei legi, dacă funcționarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească atribuțiile care îi revin.(6) Dacă mutarea se dispune în altă localitate, funcționarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 90 alin. (3).(7) Funcționarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorității sau instituției publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 89 alin. (3). Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinară.----------Art. 91 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 92(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcției publice și care nu are o sancțiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condițiile prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(1^1) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.----------Alin. (1^1) al art. 92 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(2) Dacă funcția publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența numirii în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.----------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(3) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dacă autoritatea sau instituția publică a organizat concurs de recrutare sau promovare și funcția publică nu a fost ocupată, în condițiile legii.(4) Dacă funcția publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică, până la data încetării suspendării din funcția publică, a detașării titularului funcției publice, până la radierea de drept a sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, după caz, în situația în care funcționarul public de conducere exercită cu caracter temporar o altă funcție publică de conducere vacantă sau temporar vacantă ori din categoria înalților funcționari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în condițiile legii.----------Alin. (4) al art. 92 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(5) Dacă salariul corespunzător funcției publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, funcționarul public are dreptul la acest salariu.  +  Articolul 93(1) Înalții funcționari publici sunt supuși mobilității în funcție și prezintă disponibilitate la numirile în funcțiile publice prevăzute la art. 12, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3).(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevăzute la alin. (1) atrage eliberarea din funcția publică. În această situație, înaltul funcționar public intră în corpul de rezervă al funcționarilor publici, beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o funcție publică de conducere sau de execuție vacantă, în condițiile prezentei legi.----------Alin. (2) al art. 93 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum și locuințe de serviciu, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea raportului de serviciu  +  Articolul 94(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:a) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepțiile prevăzute la art. 34;*)----------Lit. a) a alin. (1) al art. 94 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, lit. a) a alin. (1) al art. 94 ar trebui să revină la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea și Opinia ANFP reprodusă mai jos.a^1) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepțiile prevăzute la art. 34;----------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 94 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu art. XV.a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar;----------Lit. a^2) a alin. (1) al art. 94 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu art. XV.b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;*)----------Lit. b) a alin. (1) al art. 94 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, lit. b) a alin. (1) al art. 94 ar trebui să revină la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea și Opinia ANFP reprodusă mai jos.c) este desemnat de către autoritatea sau instituția publică să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;d) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condițiile legii;e) efectuează stagiul militar*), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat; Notă
  *) A se vedea Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, lege care a abrogat Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.
  f) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 94 a fost modificată de pct. 3 al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii;*)----------Lit. h) a alin. (1) al art. 94 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, lit. h) a alin. (1) al art. 94 ar trebui să revină la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea și Opinia ANFP reprodusă mai jos.i) carantină, în condițiile legii;j) concediu de maternitate, în condițiile legii;k) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;l) forța majoră;m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h);n) pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină*); Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 166 din 27 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 23 mai 2018 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, constatându-se că aceste prevederi sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 23 mai 2018, dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 7 iulie 2018, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor declarate neconstituționale.
  o) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
  (2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării de drept, funcționarul public este obligat să informeze în scris persoana care are competența legală de numire în funcția publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competența legală de numire în funcția publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) și l).(3) Persoana care are competența legală de numire în funcția publică are obligația să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condițiile necesare reluării activității de către funcționarul public.
   +  Articolul 95(1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public în următoarele situații:a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;b^1) concediu de acomodare;----------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 95 a fost introdusă de art. XIII din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016.c) desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, în alte situații decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c);d) pentru participare la campania electorală;e) pentru participarea la grevă, în condițiile legii.(2) Raportul de serviciu se poate suspendă la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.*^1), ^2)----------Alin. (2) al art. 95 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, alin. (2) al art. 95 ar trebui să revină la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. A se vedea și Opinia ANFP reprodusă mai jos.(2^1) Abrogat.*^1), ^2)----------Alin. (2^1) al art. 95 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, alin. (2^1) al art. 95 a fost eliminat ca urmare a abrogării pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 de către art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanșarea grevei.(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), precum și în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competența numirii în funcția publică.(5) Dispozițiile art. 94 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și pentru cazurile prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 96(1) Reluarea activității se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică.(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de serviciu, precum și cel prin care se dispune reluarea activității de către funcționarul public se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autoritățile și instituțiile publice au obligația să rezerve postul aferent funcției publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în condițiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul funcționarului public în cauză.(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcția publică.
   +  Secţiunea a 3-a Încetarea raportului de serviciu  +  Articolul 97Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică și are loc în următoarele condiții:a) de drept;b) prin acordul părților, consemnat în scris;c) prin eliberare din funcția publică;d) prin destituire din funcția publică;e) prin demisie.  +  Articolul 98(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 98 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.a) la data decesului funcționarului public;b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții funcționarului public;c) dacă funcționarul public nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) și f);d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 98 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.e) ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcția publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;f) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 98 a fost modificată de pct. 4 al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.g) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranță, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 98 a fost modificată de pct. 4 al art. 40, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică.i) Eliminată;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 98 a fost eliminată ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 de către art. unic din LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.  +  Articolul 99(1) Persoana care are competența legală de numire în funcția publică va dispune eliberarea din funcția publică prin act administrativ, care se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:a) autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcționarul public nu este de acord să o urmeze;b) autoritatea sau instituția publică își reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, prin reducerea postului ocupat de funcționarul public;c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția publică ocupată de către funcționarul public a unui funcționar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea;d) pentru incompetența profesională, în cazul obținerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanțelor profesionale individuale;e) funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. g);f) starea sănătății fizice sau/și psihice a funcționarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare funcției publice deținute;g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcționar public de acceptare a numirii în condițiile art. 93.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e)-g) reprezintă motive neimputabile funcționarilor publici.(3) În cazul eliberării din funcția publică, autoritatea sau instituția publică este obligată să acorde funcționarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.(4) În perioada de preaviz, persoana care are competența legală de numire în funcția publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), și e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorității sau instituției publice există funcții publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligația de a le pune la dispoziție funcționarilor publici.----------Alin. (5) al art. 99 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (5) al art. 99 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e), dacă nu există funcții publice vacante corespunzătoare în cadrul autorității sau instituției publice, autoritatea ori instituția publică are obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcțiilor publice vacante. În cazul în care există o funcție publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcționarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.----------Alin. (6) al art. 99 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (6) al art. 58 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante la nivel inferior.
   +  Articolul 100(1) În caz de reorganizare a autorității sau instituției publice, funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice sau, după caz, în noile compartimente în următoarele cazuri:a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%;b) sunt reduse atribuțiile unui compartiment;c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporție de peste 50% a atribuțiilor aferente funcției publice;d) este schimbată structura compartimentului.(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:a) categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcționarului public;b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcția publică;c) pregătirea profesională;d) să fi desfășurat activități similare.(3) În cazul în care există mai mulți funcționari publici, se organizează examen de către autoritatea sau instituția publică.(4) Reducerea unui post este justificată dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică în proporție de peste 50% sau dacă sunt modificate condițiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.(5) În cazul reorganizării activității prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituția publică nu poate înființa posturi similare celor desființate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.  +  Articolul 101(1) Destituirea din funcția publică se dispune, în condițiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, ca sancțiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcționarului public, în următoarele cazuri:a) pentru săvârșirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecințe grave;b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcția publică.  +  Articolul 102Funcționarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Demisia nu trebuie motivată și produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.  +  Articolul 103(1) La modificarea, la suspendarea și la încetarea raportului de serviciu funcționarul public are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu.(2) La încetarea raportului de serviciu funcționarul public își păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepția cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.(3) Funcționarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în condițiile prevăzute la:a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu excepția cazului în care funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. a);b) art. 98 alin. (1) lit. e) și h);c) art. 99 alin. (1).  +  Articolul 104(1) Redistribuirea funcționarilor publici se face de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, astfel:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 104 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, partea introductivă a alin. (1) al art. 104 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice din aceeași localitate sau dintr-o localitate aflată la o distanță de până la 50 km de localitatea de domiciliu;b) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice din alt județ sau aflate la o distanță mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea funcționarului public.(2) Redistribuirea funcționarilor publici se face într-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și același grad profesional cu funcția publică deținută de funcționarul public.----------Alin. (2) al art. 104 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (2) al art. 104 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Redistribuirea se poate face și într-o funcție publică inferioară vacantă, cu acordul scris al funcționarului public.(4) Redistribuirea într-o funcție publică de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, după caz, a alin. (3) numai dacă funcționarul public a îndeplinit atribuții similare cu atribuțiile funcției publice de pe care se efectuează redistribuirea.(5) Agenția Națională a Funcționarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcții publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel puțin o lună, a funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice respective. În cazul în care există mai mulți funcționari publici care îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice respective, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează, în colaborare cu autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia se află funcția publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea funcționarului public care urmează să fie redistribuit.(6) Redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.----------Alin. (6) al art. 104 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (6) al art. 104 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (7) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a numi funcționarii publici redistribuiți cu caracter permanent sau temporar.----------Alin. (7) al art. 104 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (7) al art. 104 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (8) În cazul în care conducătorii autorităților și instituțiilor publice refuză încadrarea funcționarilor publici în condițiile alin. (7), funcționarul public se poate adresa instanței de contencios administrativ competente.----------Alin. (8) al art. 104 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, alin. (8) al art. 104 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 105(1) Corpul de rezervă este format din funcționarii publici care au fost eliberați din funcția publică în condițiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) și g) și este gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.(2) Funcționarii publici părăsesc corpul de rezervă și pierd calitatea de funcționar public în următoarele situații:a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;b) în cazul în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici îl redistribuie într-o funcție publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite și pregătirii profesionale, iar funcționarul public o refuză;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 105 a revenit la forma oficială, datorită încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013, în urma declarării neconstituționale a acestui act normativ prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016. Prin urmare, lit. b) a alin. (2) al art. 105 revine la forma avută anterior modificării aduse prin această ordonanță de urgență. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 iunie 2015-1 august 2015, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (inclusiv toate modificările determinate de acest act normativ asupra Legii nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare) au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 2 august 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni;d) la cererea funcționarului public.
   +  Articolul 106(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcționarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanței de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum și plata de către autoritatea sau instituția publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate, și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcționarul public.(2) La solicitarea funcționarului public, instanța care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcția publică deținută.
   +  Capitolul X Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 107(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice în oricare dintre următoarele situații:a) stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice pentru fiecare autoritate și instituție publică, în parte, de către conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităților prevăzute la art. 2 alin. (3);b) modificarea calității posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5);c) reorganizarea activității autorității sau instituției publice.(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în oricare dintre următoarele situații:a) intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și în grad profesional a funcționarilor publici;b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.(3) Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este prealabil și obligatoriu în toate situațiile prevăzute la alin. (1).(4) În situația în care, după obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc măsuri din categoria celor prevăzute la alin. (1) se aprobă cu modificări sau completări, ordonatorii principali de credite din administrația publică locală au obligația de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici aceste acte administrative, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării lor prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, prin hotărâre a consiliului județean.(5) În situația prevăzută la alin. (4), autoritățile administrației publice locale pot pune în aplicare dispozițiile hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, numai după obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În acest caz, avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii actelor administrative prevăzute la alin. (4).(6) Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. 107 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 107^1(1) Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale structurii organizatorice, reorganizări sau desființări de structuri și funcții publice, autoritățile și instituțiile publice inițiatoare din administrația publică centrală și locală sunt obligate să prevadă un termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta lege.(2) După aprobarea actelor normative, în condițiile legii, pentru structura de funcții publice care rezultă în condițiile alin. (1), autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală solicită avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile prevăzute la art. 107.----------Art. 107^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 108În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20% unii funcționari publici din serviciile care au contacte direct cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective.  +  Articolul 109Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența secției de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită expres prin lege competența altor instanțe.----------Art. 109 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013.  +  Articolul 110Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligația de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 111(1) Autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligația de a stabili funcții publice în condițiile art. 107*).----------Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, alin. (1) al art. 111 ar trebui să revină la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.*) A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusă opinia Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din data de 2 septembrie 2011.(2) Funcțiile publice vacante, funcțiile publice de conducere, precum și funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupă în condițiile prezentei legi.(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite și avizate ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcții publice în condițiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării funcțiilor publice în care au fost numite.(5) Abrogat.*)-----------Alin. (5) al art. 111 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, alin. (5) al art. 111 a fost eliminat ca urmare a abrogării pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 de către art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.(6) Abrogat.*)----------Alin. (6) al art. 111 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.Prin urmare, alin. (6) al art. 111 a fost eliminat ca urmare a abrogării pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 de către art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul 112(1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, de șef al oficiului prefectural, precum și a funcțiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare «Anexa M», aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate.----------Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de art. 19, Cap. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 112 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 112 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009. Notă
  Prin DECIZIA Curții Constituționale nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014, a fost admisă obiecția de neconstituționalitate formulată și s-a constatat că dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituționale față de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constituție.
  De asemenea, conform pct. VIII. din Decizia susmenționată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenței sale, constatarea neconstituționalității unei legi de aprobare a unei ordonanțe a Guvernului include și ordonanța la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 sau Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2010). Așadar, neconstituționalitatea Legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor vizează și ordonanța de urgență, care urmează a-și înceta efectele juridice în condițiile art. 147 alin. (1) din Constituție.
  Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, pornind de la cele expuse mai sus, în intervalul 25 februarie 2014 - 11 aprilie 2014, dispozițiile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 12 aprilie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Prin încetarea efectelor juridice ale acestor dispoziții de modificare, art. 112 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013.
  Art. 112 se aplică la momentul actual în forma modificată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014, întrucât forma anterioară modificată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 nu mai este valabilă, prin respingerea acestei ordonanțe de urgență de către LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014.
  Practic la momentul actual, forma art. 112 se reduce doar la alin. (1), celelalte alineate fiind abrogate.
   +  Articolul 113Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 114Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și autorităților administrative autonome.  +  Articolul 115Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:a) un membru numit pe o perioadă de un an și jumătate;b) un membru numit pe o perioadă de 3 ani;c) un membru numit pe o perioadă de 4 ani și jumătate;d) un membru numit pe o perioadă de 6 ani;e) un membru numit pe o perioadă de 7 ani și jumătate;f) un membru numit pe o perioadă de 9 ani;g) un membru numit pe o perioadă de 10 ani și jumătate.  +  Articolul 116Cauzele având ca obiect litigii de muncă în care una dintre părți are calitatea de funcționar public, aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentului statut, vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.  +  Articolul 117Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice funcției publice.  +  Articolul 118La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziții contrare se abrogă.
   +  AnexăLISTAcuprinzând funcțiile publiceI. Funcții publice generaleA. Funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici1. secretar general al Guvernului;----------Pct. 1 de la lit. A, Cap. I din anexă a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.2. secretar general adjunct al Guvernului;----------Pct. 2 de la lit. A, Cap. I din anexă a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.3. secretar general din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;4. secretar general adjunct din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;5. prefect;6. subprefect;7. inspector guvernamental.B. Funcții publice de conducere1. director general din cadrul autorităților administrative autonome, al ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;2. director general adjunct din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;3. secretar al județului și al municipiului București;4. director din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora;----------Pct. 4 de la lit. B, Cap. I din anexă a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.Pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010.Pct. 4 de la lit. B, Cap. I din anexă a revenit la forma oficială.*) A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusă opinia Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din data de 2 septembrie 2011.5. director adjunct din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora;----------Pct. 5 de la lit. B, Cap. I din anexă a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009. Pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.Pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010.Pct. 5 de la lit. B, Cap. I din anexă a revenit la forma oficială.*) A se vedea Nota de la art. 95 în care este reprodusă opinia Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din data de 2 septembrie 2011.6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului și comunei;7. șef serviciu;8. șef birou.C. Funcții publice de execuție1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;2. referent de specialitate;3. referent. Notă 1. Funcțiile publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.2. Funcțiile publice prevăzute la lit. B pct. 1 și 2 se pot stabili și în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.3. Funcțiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 și 8, precum și funcțiile publice de execuție prevăzute la lit. C pot fi funcții publice de stat, teritoriale sau locale.II. Funcții publice specificeA. Funcții publice de conducere1. arhitect-șef.B. Funcții publice de execuție1. inspector de concurență;2. inspector vamal;3. inspector de muncă;4. controlor delegat;5. expert în tehnologia informațiilor și a telecomunicațiilor;6. comisar.C. Alte funcții publice specifice1. manager public. Notă
  Funcțiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autoritățile și instituțiile publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
  Notă
  Reproducem mai jos art. IV-XIV din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr. 188/1999 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 251/2006*):Articolul IV(1) Prin excepție de la dispozițiile prezentei legi, în cursul anului 2006, pot participa la concursul organizat pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.**)(2) Până la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege***), concursul organizat pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici este gestionat de comisia de recrutare a înalților funcționari publici numită prin Decizia Primului-Ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.(3) Prin excepție de la dispozițiile prezentei legi, pot ocupa o funcție publică din categoria înalților funcționari publici persoanele care au promovat examenul de atestare, precum și persoanele care au intrat în categoria înalților funcționari publici în condițiile alin. (1).(4) Funcționarii publici care ocupă o funcție publică din categoria înalților funcționari publici în condițiile alin. (3) și funcționarii publici care ocupă o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege****), au obligația de a îndeplini această condiție în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.(5) Condiția prevăzută la art. 51^1 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), nu este obligatorie, pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(6) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (5) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 51^1 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative își pot păstra funcția publică, cu obligația ca până la data de 31 decembrie 2010 să îndeplinească condiția de a avea studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.(3) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (1) și condiția de vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:a) persoane care au studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;b) persoane care au studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate;c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplomă.(4) În situația prevăzută la alin. (3), ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.----------Art. V a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.
  Notă
  Art. VI. - Condiția prevăzută la art. 51^1 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), se consideră îndeplinită pentru funcționarii publici care au absolvit, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, programe de formare și perfecționare în administrația publică, organizate de Institutul Național de Administrație, centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, precum și de alte instituții specializate, din țară sau din străinătate, cu durata de minimum un an, sau care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează una dintre formele de învățământ menționate, cu condiția absolvirii acestor studii în termenul prevăzut.
  Art. VII. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:a) normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;b) normele privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină;c) normele privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective;d) normele privind mobilitatea înalților funcționari publici.
  (2) În termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:a) norme privind formarea profesională a funcționarilor publici;b) regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formarea specializată prevăzute de prezenta lege.
  (3) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.
  Art. VIII. - Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor, procedura de numire a funcționarilor publici și procedura disciplinară, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se finalizează conform dispozițiilor în vigoare la data inițierii acestor proceduri.
  Art. IX. - Calificativele «excepțional» și «foarte bun» obținute de funcționarii publici la evaluarea performanțelor profesionale individuale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu calificativul «foarte bine», iar calificativul «bun» se echivalează cu calificativul «bine».
  Art. X. - Prevederile art. 49^3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege******), nu se aplică pentru cheltuielile deja angajate la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Art. XI. - Condițiile de vechime prevăzute la art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*******), nu se aplică în cazul funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege la data numirii în funcția publică.
  Art. XII. - (1) În anul 2006, promovarea într-o funcție publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen.
  (2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcție publică de execuție din gradul profesional principal, funcționarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcțiile publice de execuție din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;b) să fi obținut, la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puțin calificativul «foarte bun»;c) să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului.
  (3) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcție publică de execuție din gradul profesional superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcțiile publice de execuție din gradul profesional principal sau 4 ani în funcțiile publice de execuție din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;b) să fi obținut, la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puțin calificativul «foarte bun»;c) să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului.
  Art. XIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 29, 56, 57, 58^1 și ale art. 60^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege********), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007*).
  Notă
  Art. XIV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozițiile art. XV alin. (2) și (3), art. XVI alin. (4)-(6), precum și ale art. XX din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă."----------*) A se vedea și prevederile art. XV alin. (1), art. XVI alin. (1)-(3), art. XVII-XIX, art. XXI și art. XXII ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cuprinse în Nota finală din prima formă republicată a Legii nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.
  **) Art. 15 alin. (2) lit. a)-c) a devenit, în urma renumerotării, art. 16 alin. (2) lit. a)-c).
  ***) Art. 17 alin. (3) a devenit, în urma renumerotării, art. 18 alin. (3).
  ****) Art. 15 alin. (2) lit. d) a devenit, în urma renumerotării, art. 16 alin. (2) lit. d).
  *****) Art. 51^1 alin. (7) a devenit, în urma renumerotării, art. 57 alin. (7).
  ******) Art. 49^3 a devenit, în urma renumerotării, art. 52.
  *******) Art. 57 a devenit, în urma renumerotării, art. 65.
  ********) Art. 29 a devenit, în urma renumerotării, art. 31; art. 56 a devenit, în urma renumerotării, art. 64; art. 57 a devenit, în urma renumerotării, art. 65; art. 58^1 a devenit, în urma renumerotării, art. 67, iar art. 60^1 alin. (1) lit. b) a devenit, în urma renumerotării, art. 70 alin. (1) lit. b).
  -------