ORDONANȚĂ nr. 19 din 23 august 2012pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) efectuează supravegherea navigației și managementul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești;2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Sediul Autorității Navale Române este în municipiul Constanța, incinta Port Constanța, numărul 1, clădirea Autorității Navale Române. (la 18-04-2013, Alineatul (4) al Articolului 8 din Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 103 din 12 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013 ) 3. La articolul 9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Structura organizatorică a Autorității Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Toate navele care fac obiectul prezentei ordonanțe, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staționează în apele naționale navigabile ale României și în porturile românești, sunt obligate să respecte prevederile legislației naționale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.5. La articolul 16^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Orice navă care se construiește în alt stat și urmează, la finalizarea lucrărilor, să arboreze pavilionul român trebuie să fie supravegheată în timpul construcției de către Autoritatea Navală Română sau de către o organizație recunoscută, în funcție de solicitarea proprietarului navei.6. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 17 - Accesul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturile românești și pe căile navigabile interioare este liber și nediscriminatoriu.7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 18 - (1) Supravegherea navigației și managementul traficului în apele naționale navigabile se exercită de Autoritatea Navală Română.8. La articolul 23, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) navele maritime și de navigație interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafață ori în imersie, destinate transportului de mărfuri și/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii, precum și altor activități pe apă;................................................................................................c) construcții plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj, faruri plutitoare și altele asemenea;9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.10. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:a) navelor deținute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;b) navelor proprietate a persoanelor fizice care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European;c) navelor proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reședința în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menționate la lit. b);d) navelor proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori străine.11. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Pentru a obține dreptul de arborare a pavilionului român, în condițiile art. 45, persoanele fizice sau juridice române/străine trebuie să prezinte:a) un document care atestă radierea ori scoaterea din evidență a navelor prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c);b) un document care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deținut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d), în cazul în care nava a fost înmatriculată anterior.12. La articolul 46^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Actele de naționalitate sunt valabile pe toată perioada în care nava are dreptul de arborare a pavilionului român ori până la schimbarea proprietarului și/sau a operatorului navei.13. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Navele care arborează pavilionul român trebuie să țină un jurnal de bord sau alte jurnale conform legii, după caz.14. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 48^1(1) Autoritatea Navală Română poate suspenda dreptul de arborare a pavilionului român dacă nu se respectă condițiile prevăzute la art. 128 alin. (1).(2) Suspendarea se poate dispune pe o perioadă de maximum 3 luni.(3) Dacă în perioada suspendării deficiențele constatate nu sunt remediate, Autoritatea Navală Română poate dispune retragerea dreptului de arborare a pavilionului român.15. La articolul 50 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) din oficiu, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 45 alin. (2);.......................................................................................d) din oficiu, dacă nava a suferit o pierdere totală ca urmare a unui naufragiu, a eșuării, incendiului, scufundării sau altor asemenea împrejurări ori a fost dezmembrată sau abandonată.16. La articolul 50 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) în cazul în care deficiențele constatate conform art. 128 alin. (1) nu sunt remediate;17. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, nava se radiază din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile.18. La articolul 51^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul național al navelor maritime.19. La articolul 51^1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. b) și c) care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul internațional al navelor maritime.(1^2) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d) care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrul prevăzut la alin. (1) sau în cel prevăzut la alin. (2), la solicitarea proprietarului navei, în raport cu naționalitatea acestuia.20. La articolul 51^1, alineatul (3) se abrogă.21. La articolul 51^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Navele de pescuit comercial, precum și navele de pescuit în scop științific care arborează pavilionul român, indiferent de tipul și capacitatea lor, se înmatriculează în Registrul matricol al navelor de pescuit.22. La articolul 51^1, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3^1) se țin de către Autoritatea Navală Română.(5) Autoritatea Navală Română ține evidența centralizată a navelor prevăzute la alin. (1)-(3^1).23. La articolul 51^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În registrele prevăzute la alin. (1)-(3^1), înmatricularea navelor se face distinct pentru navele care sunt în proprietate, în contract de leasing și în contract de bare-boat.24. La articolul 51^3, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^3(1) Navele cu propulsie proprie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) se individualizează printr-un nume propus de proprietar și aprobat de Autoritatea Navală Română.(2) Navele fără propulsie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) și ambarcațiunile de agrement se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română.(3) La solicitarea proprietarului, navele prevăzute la alin. (2) pot purta și un nume, propus de proprietar și aprobat de Autoritatea Navală Română.25. La articolul 51^4, alineatul (1) se abrogă.26. La articolul 51^4 alineatul (2), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) navele cu un deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone care nu efectuează activități în scop comercial;b) ambarcațiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m și/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW;c) ambarcațiunile de agrement, precum și orice alte ambarcațiuni cu o lungime mai mică de 7 m și/sau cu o putere a motorului mai mică de 15 kW;27. La articolul 51^4, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se înscriu de către Autoritatea Navală Română într-un registru de evidență.(4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidență.(5) Forma și conținutul registrului de evidență prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), la solicitarea proprietarului, orice navă poate obține dreptul de arborare a pavilionului român și va fi înmatriculată în condițiile prezentei ordonanțe.28. La articolul 51^5, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pe perioada suspendării dreptului de arborare a pavilionului român, aspectele legate de publicitatea proprietății, a garanțiilor reale și a sarcinilor ce grevează nava vor continua să fie guvernate de legea română.(4) Dreptul de arborare a pavilionului român se suspendă pentru o perioadă ce nu poate depăși durata contractului.29. La articolul 51^7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^7(1) Evidența navelor în construcție se ține de către Autoritatea Navală Română în Registrul de evidență a navelor în construcție.30. La articolul 51^8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Orice lucrare de transformare constructivă majoră, precum și de înlocuire a echipamentelor și/sau instalațiilor unei nave care determină modificări ale proiectului inițial, pentru navele care urmează să arboreze pavilion român, trebuie să fie executată numai în baza unei documentații avizate de Autoritatea Navală Română sau de o organizație recunoscută.31. La articolul 51^8, alineatul (4) se abrogă.32. La articolul 77, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77(1) Comandantul/Conducătorul de navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, atunci când nava se află în staționare ori navighează în apele naționale navigabile ale României, navighează în apele interioare naționale navigabile ale altor state sau în marea liberă și urmează să facă escală într-un port românesc, este obligat să informeze căpitănia portului cea mai apropiată și să întocmească un raport scris despre orice eveniment petrecut pe navă, precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, înec, acte de indisciplină sau revoltă la bord și altele asemenea, pe care îl va depune la căpitănia portului de escală.33. La articolul 78, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) la autoritatea locală competentă în domeniul navigației, dacă evenimentul s-a produs în apele aparținând unui alt stat, fie că nava se afla în marș, fie că se afla în staționare; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română și la misiunea diplomatică a României în acel stat;b) la autoritatea locală competentă în domeniul navigației din primul port de escală a navei, dacă evenimentul s-a produs în marea liberă; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română și la misiunea diplomatică a României în statul în care se află portul de escală.34. La articolul 117, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Modul de recrutare, formare profesională și perfecționare, de acordare, suspendare și retragere a brevetului piloților se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.35. Articolul 118 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 118Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, denumit în continuare remorcaj, este serviciu de siguranță și se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea și tarifele practicate.36. Articolul 122^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122^1În apele naționale navigabile ale României și în porturi, activitățile de scafandrerie se desfășoară numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicție se desfășoară operațiunea.37. La articolul 122^3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După obținerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), operatorul economic va informa în scris și va depune o copie a permisului de lucru la administrația portuară și/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfășoară operațiunea.38. Articolul 122^4 se abrogă.39. După articolul 125^2 se introduce un nou articol, articolul 125^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 125^3Efectuarea lucrărilor de reparații și dezmembrări la nave în afara șantierelor navale se face numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicție se efectuează lucrările, în condițiile legii.40. Articolul 126 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126Activitatea de inspecție și control al navelor, personalului navigant și al activităților care se desfășoară în apele navigabile și în porturi se efectuează de Autoritatea Navală Română și căpităniile de port.41. La articolul 127, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru navele de navigație interioară permisul de acostare/plecare se eliberează numai în cazul în care sosesc/pleacă din/în voiaj internațional.42. La articolul 128 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 128(1) Autoritatea Navală Română are dreptul și obligația să controleze și să monitorizeze navele maritime care arborează pavilionul român și personalul navigant român, privind respectarea legislației naționale și, în principal, dacă:43. La articolul 128, alineatul (2) se abrogă.44. La articolul 128, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care constată nerespectarea uneia sau mai multor condiții prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română poate lua măsura suspendării ori retragerii dreptului de arborare a pavilionului român pentru acea navă ori retragerea documentului de conformitate companiei care operează nava.45. La articolul 129, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Autoritatea Navală Română are obligația de a notifica autorității competente a statului care a acordat acelei nave dreptul de a arbora pavilionul său și/sau, după caz, organizației recunoscute care a emis certificatul de clasă navei respective deficiențele constatate care au condus la reținerea, în condițiile legii, a navei.(4) În cazul în care remedierea deficiențelor constatate nu se poate face în portul în care nava a fost reținută, Autoritatea Navală Română poate autoriza plecarea navei către alt port, numai dacă aceasta poate să navigheze în condiții de siguranță, iar dacă portul respectiv se află pe teritoriul unui alt stat, va notifica în mod corespunzător autoritățile competente din acel stat.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 23 august 2012.Nr. 19.