ORDIN nr. 5.720 din 10 septembrie 2012privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 25 octombrie 2012  În baza prevederilor art. 10 alin. (1) și ale art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Acordului interguvernamental franco-român de la București, din data de 28 septembrie 2006,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Elevii din secțiile bilingve francofone care fac parte din proiectul "De la învățământul bilingv către filierele francofone" și care au un orar specific de cursuri în limba franceză și de discipline nonlingvistice predate în limba franceză au dreptul de a obține mențiunea specială "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.  +  Articolul 2(1) Pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, elevii din secțiile bilingve francofone trebuie să susțină și să promoveze următoarele probe specifice:a) proba anticipată;b) proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză;c) proba scrisă la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză.(2) Elevii din secțiile bilingve francofone susțin proba anticipată la sfârșitul clasei a XI-a, iar proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză și proba scrisă la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză, la sfârșitul clasei a XII-a.  +  Articolul 3(1) Probele specifice susținute de elevii din secțiile bilingve francofone, în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, se organizează și se desfășoară conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Precizările privind evaluarea elevilor la proba anticipată a examenului de bacalaureat susținut de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Temele din programele de bacalaureat pentru disciplinele la care elevii susțin probele specifice în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Elevii care nu susțin sau nu promovează proba anticipată la sfârșitul clasei a XI-a nu pot participa la probele specifice ale bacalaureatului, care se susțin la sfârșitul clasei a XII-a, și nu beneficiază de mențiunea specială "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2012-2013.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.217/2010 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
  București, 10 septembrie 2012.Nr. 5.720.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde organizare și desfășurare a probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingvefrancofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diplomade bacalaureat  +  Anexa nr. 2PRECIZĂRIprivind evaluarea elevilor la proba anticipată aexamenului de bacalaureat susținut deelevii secțiilor bilingve francofone în vedereaobținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă"pe diploma de bacalaureatEtape în organizarea probei anticipate a examenului de bacalaureat bilingv francofon:A. Transmiterea de documente anterior examenuluiCu 5 zile înainte de data stabilită pentru susținerea examenului, elevii vor transmite comisiei de evaluare următoarele documente:a) produsul final - rezultat al proiectului de cercetare desfășurat în cadrul modulului de învățământ pluridisciplinar bilingv;b) "carnetul de bord" care prezintă munca și parcursul urmat de elev în timpul anului școlar în cadrul modulului;c) o notă de sinteză, de maximum două pagini.Nota de sinteză a elevului este personală. Aceasta va fi structurată după cum urmează:– introducerea, în care sunt prezentate tema abordată și problematica;– etapele de analiză;– metoda de investigare;– dificultățile întâlnite;– prezentarea produsului final;– concluzia;– bibliografia/sitografia completă.B. Examenul: susținerea oralăProba de examen va dura 15 minute și va fi structurată în două părți: o prezentare orală realizată de elev, respectiv susținerea orală a produsului final/proiectului, printr-un dialog între elev și membrii comisiei de evaluare.Elevul va fi examinat individual de către comisie. Colegii de echipă vor fi prezenți în sala de examen, așezați în spatele sălii în care se desfășoară examenul.Evaluarea elevilor la proba anticipată a bacalaureatului bilingv francofon se realizează respectând grila de evaluare.Pe parcursul primei părți a examenului (7-8 minute), elevul este prezent în fața comisiei și, susținut de un suport de comunicare (la alegerea sa), sub forma unui monolog, își va demonstra capacitatea de a prezenta în limba franceză:– tema tratată pe parcursul anului școlar în cadrul modulului de învățământ pluridisciplinar bilingv;– problematica asupra căreia a efectuat cercetarea;– demersul ales pentru tratarea acestei problematici;– rolul său în cadrul subgrupei și munca efectivă pe care a efectuat-o;– produsul final;– competențele dezvoltate pe parcursul celor 9 luni de participare la modulul de învățământ pluridisciplinar bilingv, atât din punct de vedere metodologic, tehnic, disciplinar, cât și din punct de vedere lingvistic. De asemenea, el poate evoca dificultățile cu care s-a confruntat. Aceste elemente vor fi prezentate pe scurt înainte de a concluziona și de a răspunde problematicii tematicii de cercetare.În cea de-a doua parte a probei anticipate, elevul va participa la un dialog cu membrii comisiei de evaluare. Fiecare din cei 3 membri ai comisiei va adresa două întrebări. 4 întrebări vor fi din sfera disciplinelor nonlingvistice implicate în proiect și două întrebări generale sau lingvistice (metodologie, produs final, limba franceză etc.)Elevul este evaluat de către comisia care urmărește criteriile prezentate în grila de evaluare. Cei 3 membri ai comisiei completează, pentru fiecare elev, câte o grilă de evaluare și acordă un punctaj, având în vedere punctajul recomandat în grila de evaluare.Numărul total de puncte care poate fi acordat este 100. Fiecare membru al comisiei va transforma totalul punctelor acordate în notă, prin împărțire la 10. Media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a celor 3 note acordate de membrii comisiei reprezintă nota finală a elevului la proba anticipată a bacalaureatului bilingv francofon.Nota de sinteză realizată de elev și prezentată în fața comisiei de evaluare va fi semnată de către toți cei 3 membri ai comisiei. Nota de sinteză și cele 3 grile de evaluare pentru fiecare elev (o grilă pentru fiecare membru al comisiei) vor fi păstrate în unitatea de învățământ.Compartimentul de resort din cadrul Institutului Francez al Ambasadei Franței în România va putea solicita accesul la cele 4 documente în orice moment pe parcursul a 12 luni după terminarea examenului.Carnetul de bord va fi înapoiat elevului la sfârșitul examenului.Profesorul de limba franceză prezent în comisia de evaluare poate sprijini elevul care necesită susținere în formularea unui răspuns în limba franceză, dar, în niciun caz, nu va corecta candidatul în timpul examenului.Un reprezentant al Institutului Francez al Ambasadei Franței în România poate asista și se poate asigura de buna derulare a probei anticipate a bacalaureatului bilingv francofon.Grille d'evaluation de l'epreuve anticipeeNom et prenom de l'eleve:Nom et prenom de l'examinateur:Nom de l'etablissement/Ville:I. Pendant l'annee scolaire: demarche personnelle et investissement du candidat au cours de l'elaboration des travaux du module interdisciplinaire (20 points)
    Competence/Item a evaluer Points
  L'eleve et le groupe          I-1 Capacite a travailler en equipe /2
  I-2 Capacite a prendre des initiatives /2
  I-3 Capacite a travailler en autonomie /2
  I-4 Capacite a ecouter les autres membres de l'equipe   /2
  I-5 Capacite a argumenter pour faire valoir son point de vue au sein du groupe   /2
  Le travail de l'eleve au cours de l'annee scolaire              I-6 Capacite a definir la problematique du theme ou du sous-theme   /2
  I-7 Capacite a mettre en place une strategie de recherche documentaire pour traiter le sujet   /2
  I-8 Capacite a planifier et a organiser le travail (echeancier)   /2
  I-9 Capacite a recueillir et selectionner des informations/ressources pertinentes (cdi, bibliotheques publiques, terrain, Internet...)    /2
  I-10 Capacite a extraire (analyse et selection), traiter et synthetiser l'information   /2
  SOUS-TOTAL 1 /20
  II. En fin d'annee scolaire: productions liees au projet (30 points)
             Competence/Item a evaluer                Points
  Le carnet de bord    II-1 L'eleve a tenu son carnet de bord toute       l'annee                                                  /2
  II-2 Le carnet de bord reflete le travail de       recherche documentaire de l'eleve                        /4
  La note de       synthese                 Le produit final               II-3 La note de synthese de l'eleve, personnelle,  est construite et bien structuree (introduction    comportant le theme et la problematique; les etapesde l'analyse; la methode d'investigation; la       presentation du produit final; la conclusion;      la bibliographie)                                           /10
  II-4 L'eleve a perete attention a la qualite de la langue (syntaxe, orthographe, richesse lexicale...)      /2
  II-5 Le produit final est en adequation avec le    sujet traite                                             /2
  II-6 Le produit final est original et creatif           /2
  II-7 Le contenu du produit final est riche              /2
  II-8 La forme du produit final est soignee              /2
  II-9 Le produit final respecte le droit d'auteur etla propriete intellectuelle                              /2
  II-10 Le produit final est un produit de groupe         /2
                                       SOUS-TOTAL 2      /30
  III. Epreuve orale: presentation, soutenance (20 points)
             Competence/Item a evaluer                Points
  Prise de parole    III-1 Capacite a se positionner                         /1
  III-2 Capacite a se presenter                           /1
  Monologue suivi                         III-3 Capacite a s'exprimer sans lecture de la     note de synthese (spontaneite)                           /3
  III-4 Capacite a regarder les membres du jury           /1
  III-5 Capacite a se faire comprendre (articulation,intonation, volume, debit)                               /2
  III-6 Capacite a utiliser un support de presenta-  tion (diaporama, tableau, projection, TBI...) pour soutenir et illustrer son propos                          /1
  III-7 Maîtrise du contenu du sujet (solidite des   connaissances, precisions des references)                /5
  III-8 Qualite de l'argumentation                        /4
  III-9 Sens critique et recul par rapport aux       sources                                                  /1
  III-10 Motivation, ardeur a defendre ses           convictions                                              /1
                                       SOUS-TOTAL 3      /20
  IV. Epreuve orale: entretien avec le jury/Questions (20 points)
  Questions Points
  Entretien IV-1 Discipline 1 /4
  IV-2 Discipline 1 /4
  IV-3 Discipline 2 /4
  IV-4 Discipline 2 /4
  IV-5 Generale ou francais /2
  IV-6 Generale ou francais /2
  SOUS-TOTAL 4 /20
  V. Resultat final
  Total SOUS-TOTAL 1 + SOUS-TOTAL 2 + SOUS-TOTAL 3 + SOUS-TOTAL 4 + 10 (points d'office) /100
  Signature de l'examinateur:
   +  Anexa nr. 3TEMELEdin programele de bacalaureat pentrudisciplinele la care elevii susțin probele specifice, în vedereaobținerii mențiunii speciale "secțiebilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureatDISCIPLINA MATEMATICĂClasa a XI-aTema 1: Statistică descriptivă și analiza datelor
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Utilizarea proprietăților caracte- ristice ale unei serii statistice -   medie, dispersie, abatere medie       pătratică/mediana, quartile,          amplitudine interquartilă              2. Studierea unei serii statistice,   compararea a două serii statistice     3. Transpunerea în limbaj matematic   prin mijloace statistice a unor       probleme practice                     1. Culegerea, clasificarea și         prelucrarea datelor statistice         2. Interpretarea datelor statistice   prin parametrii de poziție: medii,    dispersia, abateri de la medie         3. Mediana, prima quartilă, a treia   quartilă, amplitudinea                 4. Diagrame - reprezentarea grafică   a datelor statistice                 
  Tema 2: Geometrie plană
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Utilizarea condiției de coliniari  tate pentru obținerea ecuației        carteziene a dreptei                   2. Determinarea ecuației carteziene a dreptei cunoscând un vector director  și un punct                            3. Determinarea unui vector director  al dreptei definite printro ecuație   carteziană                             4. Alegerea unei descompuneri         potrivite rezolvării unei probleme    1. Condiția de coliniaritate a 2      vectori                                2. Vectorul director al unei drepte    3. Ecuația carteziană a unei drepte înplan determinată de un punct și de un vector director                        4. Descompunerea unui vector după 2   vectori necoliniari                      
  Tema 3: Șiruri
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Modelarea matematică a unei        situații simple cu ajutorul șirurilor  2. Aplicarea unui algoritm de calcul  pentru un termen de rang dat           3. Exploatarea unei reprezentări      grafice a termenilor unui șir          4. Scrierea termenului general al uneiprogresii aritmetice sau geometrice   definite prin primul termen și rație   5. Determinarea sumei primilor n      termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice sau geometrice              6. Cunoașterea monotoniei progresiiloraritmetice și geometrice              1. Modalități de definire a unui șir  numeric: explicit; recurența           2. Monotonia unui șir numeric          3. Progresii aritmetice: determinarea termenului general; suma primilor n   termeni                                4. Progresii geometrice cu rație      pozitivă: determinarea termenului     general; suma primilor n termeni             
  Tema 4: Procente
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Calculul unei variații exprimate   în procente                            2. Exprimarea unei variații în        procentaj                              3. Determinarea variației globale     cunoscând două variații succesive      4. Determinarea variației reciproce   cunoscând variația inițială           1. Procente, dobânda, TVA              2. Legătura între variație și         procentaj                              3. Variații succesive și reciproce         
  Clasa a XII-aTema 1: Progresii aritmetico-geometrice
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Transformarea unei situații        concrete date într-o problemă         matematică folosind progresiile       aritmetico-geometrice                 1. Progresii aritmetice și geometrice - recapitulare                        2. Progresii aritmetico-geometrice -  aplicații din viața socioeconomică   
  Tema 2: Probabilități condiționate
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Calculul probabilității unui       eveniment cunoscând probabilitățile   condiționate relative la o parte a    universului probabilistic                 1. Evenimente aleatoare egal probabileoperații cu evenimente, probabilitateaunui eveniment compus din evenimente  egal probabile                        2. Probabilități condiționate de un   eveniment nenul. Notația P(A)(B).     Dependența și independența evenimen-  telor. Schema lui Bernoulli          
  Tema 3: Numere complexe
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  1. Efectuarea calculelor algebrice cu numere complexe scrise în formă       algebrică/trigonometrică               2. Rezolvarea ecuației de gradul al   doilea cu coeficienți reali în        mulțimea numerelor complexe            3. Reprezentarea unui număr complex   printr-un punct/vector                 4. Determinarea afixului unui punct/  vector                                 5. Trecerea de la forma algebrică la  cea trigonometrică și invers                1. Forma algebrică a unui număr       complex. Modulul și conjugatul         2. Operații cu numere complexe scrise în formă algebrică (sumă, produs,     raport)                                3. Ecuația de gradul al doilea cu     coeficienți reali                      4. Reprezentarea geometrică a unui    număr complex. Afixul unui punct/     vector. Interpretarea geometrică a    modulului și a conjugatului            5. Forma trigonometrică a unui număr  complex. Modul și argument -          interpretare geometrică                6. Operații cu numere complexe scrise în formă trigonometrică (sumă, produs,raport)                              
  DISCIPLINA FIZICĂClasa a XI-aTema 1: Vederea și formarea imaginii
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  ● Exploatarea condițiilor de vizibi-  litate a unui obiect                  ● Abordarea interdisciplinară a       studiului ochiului uman               ● Formularea unei ipoteze asupra      conceptului de vedere pornind de la   studiul unui document                 ● Identificarea și descrierea mode-   lului optic al ochiului prin          comparație cu ochiul real             ● Identificarea unei lentile          convergente/divergente                 ● Determinarea grafică a poziției,    măririi liniare transversale și       sensului imaginii unui obiect dat de  o lentilă convergentă                 ● Utilizarea relațiilor punctelor     conjugate și a măririi liniare        transversale pentru o lentilă subțire convergentă în rezolvarea de probleme simple                                ● Determinarea parametrilor modelului lentilă subțire utilizând dovezi      experimentale                              1. Ochiul uman: descriere și modelare ca sistem optic:                      ● prezentarea anatomiei ochiului;     ● identificarea fenomenelor fizice    implicate în formarea imaginii;       ● ochiul - sistem optic                2. Lentile subțiri:                   ● definiția lentilelor subțiri;       ● stabilirea elementelor caracteris-  tice: centrul optic principal, ax     optic principal, focare, distanța     focală, convergența unei lentile      subțiri;                              ● reprezentarea convențională a unei  lentile subțiri;                      ● clasificare: lentile convergente și divergente subțiri;                   ● identificarea sistemelor optice carecompun modelul fizic al ochiului      plecând de la formarea imaginii în    ochiul uman: cristalinul - lentilă    convergentă și retina - ecran          3. Construcția imaginii unui obiect   liniar dată de lentile convergente    subțiri                               4. Relația punctelor conjugate pentru lentile subțiri                       5. Mărire liniară transversal        
  Tema 2: Evoluția în timp a unui sistem mecanic
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  ● Înțelegerea noțiunii de referențial și a necesității introducerii lui     ● Identificarea acelui referențial în care descrierea matematică a mișcării studiate este mai simplă              ● Definirea tipurilor de mișcare      (rectilinie uniformă, rectilinie      uniform variată, circulară uniformă)  ● Identificarea unei mișcări utilizândforma traiectoriei și legea de mișcare● Cunoașterea și utilizarea relației  forță - tip de mișcare (calitativ)    ● Cunoașterea enunțurilor principiilormecanicii clasice                     ● Utilizarea legilor mecanicii clasiceîn analiza mișcării punctului materialîn câmp gravitațional uniform          ● Exploatarea principiilor mecanicii  clasice în rezolvarea de probleme de  mișcare în câmp gravitațional uniform ● Înțelegerea mișcărilor punctului    material în câmp gravitațional în     diferite jocuri sportive (fișă        document)                             1. Descrierea mișcării unui punct     material:                             ● definirea noțiunilor de: referențialtraiectorie, relativitatea mișcării   mecanice, vectorii de poziție, viteză și accelerație;                       ● referențial galileean;              ● lege de mișcare: definire, expresie generală, exemple calitative           2. Principiile mecanicii clasice:     ● principiul inerției/noțiunea de     masă inerțială;                       ● principiul fundamental al dinamicii/forță și cantitatea de mișcare;       ● principiul acțiunii și reacțiunii;  ● forțe și mișcări                     3. Mișcarea punctului material în câmpgravitațional terestru uniform:       ● cădere liberă, aruncare pe verticalăaruncare sub un unghi oarecare;       ● aplicații în practică - jocuri      sportive                               
  Clasa a XII-aTema 1: Câmpuri fizice (câmp vectorial) și forțe
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  ● Descrierea unui câmp asociat        proprietăților fizice care se         manifestă într-un punct din spațiu    ● Cunoașterea caracteristicilor       câmpului fizic: intensitate într-un   punct al câmpului, linie de câmp      vectorial, câmp uniform, câmpul       gravitațional uniform și câmpul       electrostatic dintr-un condensator    plan                                  ● Identificarea câmpului gravitaționaluniform                               ● Înțelegerea modului în care a apărutnoțiunea de câmp prin observații      experimentale (fișă document)         ● Utilizarea noțiunilor studiate în   rezolvarea de probleme simple         ● Explicarea fenomenelor naturale     legate de noțiunile studiate           1. Câmpul gravitațional uniform:      ● legea atracției universale: enunț,  expresie matematică;                  ● intensitatea câmpului gravitațional:definiție, expresie matematică,       unitate de măsură, reprezentare - câmpvectorial;                            ● câmp gravitațional uniform: relația dintre forța gravitațională și forța  de greutate                            2. Câmp electrostatic:                ● legea lui Coulomb: enunț, expresie  matematică, reprezentare;             ● intensitatea câmpului electric:     definiție, expresie matematică,       unitate de măsură, reprezentare -     câmp vectorial;                       ● câmp electric uniform - condensator plan                                 
  Tema 2: Lucrul mecanic și energia mecanică
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  ● Cunoașterea expresiei matematice a  lucrului mecanic                      ● Identificarea forțelor conservative ● Calcularea lucrului mecanic efectuatde diferite forțe: greutatea, forța defrecare la alunecare                  ● Explicarea semnificației fizice a   relației dintre lucrul mecanic și     variația energiei cinetice            ● Calcularea energiei cinetice și a   energiei potențiale gravitaționale    ● Extragerea și utilizarea informa-   țiilor legate de un sistem fizic      pentru rezolvarea unor probleme de    mișcare ale punctului material        ● Cunoașterea condițiilor în care     energia mecanică a unui sistem fizic  se conservă                           ● Exploatarea principiului conservăriienergiei mecanice în explicarea       evoluției temporale a mișcării unui   punct material în câmp gravitațional  uniform                               1. Lucrul mecanic al unei forțe       ● Definiție, expresie matematică,     unitate de măsură, interpretare       geometrică                             2. Lucrul mecanic al unei forțe       conservative:                         ● forța conservativă: definiție,      exemple;                              ● studiu de caz: lucrul mecanic al    forței de greutate                     3. Energia mecanică a punctului mate- rial în câmp gravitațional uniform:   ● energie cinetică;                   ● teorema de variație a energiei      cinetice;                             ● energie potențială gravitațională;  ● legea conservării energiei mecanice     
  DISCIPLINA CHIMIEClasa a XI-aTema 1: Legătura dintre structură și proprietăți în cazul alcanilor și alcoolilor
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  Definirea alcanilor, alcoolilor       Definiție alcani, alcooli            
    Deducerea și reprezentarea          formulelor structurale                  Rezolvare de probleme cantitative   și calitative                           Justificarea explicațiilor și       soluțiilor la probleme                Formule procentuale, brute, moleculareși structurale pentru alcani și       alcooli                                  
    Recunoașterea catenelor și a        tipurilor de atomi de carbon          Catene și tipuri de atomi de carbon    
    Denumirea alcanilor, radicalilor    alchil și a alcoolilor                 Radicali alifatici                    Nomenclatură și clasificare alcani și alcooli                              
    Recunoașterea tipului de izomerie   pentru alcani și alcooli              Izomerie alcani, alcooli               
    Argumentarea proprietăților fizice  ale alcanilor și alcoolilor în funcțiede structură și interacții            intermoleculare                         Realizarea unei activități experi-  mentale pentru separarea dintr-un     amestec a unui alcool prin distilare  Proprietăți fizice:                   - puncte de fierbere (alcani,alcooli);- distilarea alcanilor;               - puncte de topire (alcani);          - interacțiuni intermoleculare la     dizolvarea în apă a alcoolilor         
    Exploatarea informațiilor pentru a  identifica utilizările alcanilor și   alcoolilor                              Rezolvarea problemelor cantitative  și calitative                           Justificarea explicațiilor și       soluțiilor la probleme                Utilizări:                            - utilizarea alcanilor și alcoolilor  drept combustibili;                   - testul de alcoolemie                   
  Tema 2: Compuși organici oxigenați: aldehide, cetone, acizi carboxilici
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  Definirea aldehidelor, cetonelor și   acizilor carboxilici                  Definiție aldehide, cetone, acizi     carboxilici                          
    Recunoașterea grupelor funcționale  carbonil și carboxil                    Deducerea și reprezentarea formu-   lelor structurale                       Recunoașterea tipului de izomerie   pentru aldehide și cetone             Formule moleculare și structurale     pentru aldehide, cetone, acizi        carboxilici                              
    Denumirea aldehidelor, cetonelor și acizilor carboxilici                  Nomenclatură, clasificare aldehide,   cetone, acizi carboxilici            
    Interpretarea proprietăților fizice ale aldehidelor, cetonelor și acizilorcarboxilici, în funcție de structură  și interacții intermoleculare           Proprietăți fizice:                   - solubilitatea acizilor în apă,      procesul de ionizare (acid acetic,    acid benzoic);                        - pH-ul acizilor                      Caracterul acid                      
    Realizarea unei activități experi-  mentale pentru obținerea aldehidelor, cetonelor și acizilor carboxilici       Extracția unui acid organic natural   (experiment)                          Obținerea aldehidelor, cetonelor și a acizilor carboxilici prin oxidarea    alcoolilor                           
    Rezolvarea problemelor cantitative  și calitative                           Justificarea explicațiilor și       soluțiilor la probleme                Randamentul reacției de oxidare          
    Realizarea unei activități experi-  mentale pentru identificarea          aldehidelor și cetonelor              Identificarea aldehidelor și a        cetonelor                              
    Exploatarea informațiilor pentru a  identifica utilizările aldehidelor,   cetonelor și acizilor carboxilici     Utilizările aldehidelor, cetonelor și a acizilor carboxilici                 
  Clasa a XII-aTema 1: Dizolvarea compușilor ionici și moleculari
          Competențe specifice                       Conținuturi             
  Definirea noțiunilor: soluție, solvat,solvent, dizolvare și solubilitate    Identificarea componentelor unei      soluții                               Stabilirea influenței diferiților     factori asupra procesului de dizolvareși a solubilității                    Soluții:                              - definiție;                          - componente;                         - dizolvarea; factori care influen-   țează dizolvarea;                     - solubilitatea; factori care influen-țează solubilitatea                  
    Recunoașterea solvenților polari și nepolari                               Solvenți:                             - structura moleculelor de solvenți;  - clasificare                        
    Stabilirea corelației solvat-solvent  Modelarea proceselor de dizolvare   pentru diferite tipuri de solvanți în diferiți solvenți                     Dizolvare:                            - compuși ionici în solvenți polari;  - compuși polari în solvenți polari;  -compuși nepolari în solvenți nepolari
    Definirea concentrației molare.       Scrierea și aplicarea expresiei     matematice a concentrației molare în  diferite calcule.                       Realizarea unei activități experi-  mentale pentru obținerea soluțiilor cuconcentrație molară dată              Concentrația molară:                  - definiție;                          - expresie matematică;                - aplicații numerice;                 - prepararea de soluții de concentra- ție molară dată (activitate           experimentală)                       
    Determinarea prin calcul a concen-  trației molare pentru diferite specii ionice                                Concentrația molară a unei specii     ionice în soluție apoasă:             - aplicații numerice                 
    Exploatarea informațiilor pentru a  identifica utilizările procesului de  dizolvare                              Utilizări ale procesului de dizolvare în apă:                               - substanțe tensioactive;             - capacitatea de spălare             
  Tema 2: Reacții cu transfer de electroni
          Competențe specifice                       Conținuturi             
    Definirea noțiunilor: oxidare,      reducere, număr de oxidare, agent     oxidant, agent reducător                Stabilirea numerelor de oxidare în  compușii chimici                        Stabilirea coeficienților în ecua-  țiile reacțiilor redox                Reacții de oxido-reducere:            - numere de oxidare;                  - oxidare, reducere;                  - agent oxidant, agent reducător;     - cuplul oxido-reducător;             - stabilirea coeficienților în        reacțiile redox                      
    Efectuarea unei activități experi-  mentale pentru realizarea unei pile     Recunoașterea tipurilor de pile       Modelarea ecuațiilor chimice ale    proceselor care au loc în timpul func-ționării unei celule de electroliză     Exploatarea informațiilor pentru a  identifica utilizarea practică a unei pile                                   Pile și acumulatori:                  - descriere și funcționare;           - caracteristici;                     - clasificare;                        - realizarea pilei Volta;             - realizarea unor pile folosind       semicelulele Cu/Cu^2+, Fe/Fe^2+,      Zn/Zn^2+, Ag/Ag^+;                    - pila de combustie;                  - acumulatorul cu plumb              
    Efectuarea unei activități experi-  mentale pentru realizarea procesului  de electroliză                          Modelarea cu ajutorul ecuațiilor    chimice a funcționării unei celule de electroliză                             Exploatarea informațiilor pentru a  identifica utilizarea practică a      electrolizei                           Electroliza:                          - definiție;                          - montajul experimental;              - procese chimice la electrozi;       - legile electrolizei; expresia       matematică;                           - realizarea electrolizei soluției de NaCl, soluției de H(2)SO(4), soluției de Na(2)SO(4), soluției de SnCl(2)    - utilizări: zincarea                
  DISCIPLINA BIOLOGIEClasa a XI-aTema 1: Sănătatea reproducerii
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  Organizarea de date despre lumea vie  selectate din diverse surse de        documentare                           1.1. Genomul uman - complementul       cromozomial                             
  Recunoașterea structurii și funcțiilormaterialului genetic                  1.2. Cariotipul uman normal și         patologic                             
  Identificarea diferențelor cromozo-   miale dintre cele două sexe           Utilizarea observației, a experimen-  tului și a investigației pentru       evidențierea structurii materialului  genetic                               1.3. Analiza de cariotip                    
  Recunoașterea diferențelor anatomice  și fiziologice dintre cele două sexe  1.4. Anatomia și fiziologia sistemului reproducător masculin                 
  Identificarea componentelor sistemuluireproducător și a caracteristicilor   acestora                              1.5. Anatomia și fiziologia sistemului reproducător feminin                    
  Explicarea etapelor de diferențiere   a celulelor sexuale masculine și      feminine                              1.6. Activitatea gonadelor               
  Identificarea caracterelor sexuale    secundare masculine și feminine       Cunoașterea consecințelor debutului   vieții sexuale                        Identificarea factorilor care influen-țează dezvoltarea fizică și psihică   a individului                         1.7. Pubertatea la fete și la băieți         
  Tema 2: Sexualitate și procreere
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  Explicarea modului de acțiune al      hormonilor ce asigură nașterea        Aplicarea unor reguli de menținere    a sănătății omului                    Identificarea semnelor unei sarcini   și a comportamentelor sexuale         responsabile                          2.1. Sarcina și nașterea                     
  Explicarea modului de acțiune a       pilulelor contraceptive               Evaluarea aspectelor legale privind   sexualitatea                          Rezolvarea eficientă a unor situații- problemă din domeniul sănătății       Identificarea metodelor de a stabili  și de a îndeplini proiecte de viitor, adoptând conduite adecvate            2.2. Planificare familială (concepția  și contracepția)                              
  Explicarea modului de prevenire a BTS Identificarea comportamentelor sexualeresponsabile și serviciile unde se potadresa în cazul BTS                   2.3. Boli ale sistemului reproducător     
  Identificarea cauzelor medicale ale   infertilității unui cuplu             Înțelegerea modalităților de realizarepractică a metodelor de procreere     medicală                              2.4. Metode de procreere medicală      asistată                                  
  Recunoașterea implicațiilor sexuali-  tății asupra integrității personali-  tății umane                           Analiza consecințelor, a deciziilor   referitoare la viața sexuală în plan  individual, familial                  2.5. Responsabilitatea vieții sexuale       
  Prevenirea conflictelor interper-     sonale, a dezadaptării sociale ca     urmare a situațiilor de criză         Dezvoltarea toleranței față de        persoanele aflate în dificultate      2.6. Identitatea sexuală                   
  Clasa a XII-aTema 1: Genetică și evoluție
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  Identificarea structurilor biologice  microscopice în vederea caracterizăriilor                                   1.1. Celula eucariotă-nucleu           (structură, rol)                        
  Utilizarea corectă a terminologiei    specifice biologiei în diverse        situații de comunicare                Interpretarea și ordonarea observa-   țiilor microscopice asupra celulelor  aflate în diverse stadii de diviziune Reprezentarea schematizată a etapelor meiozei                               1.2. Diviziunea celulară: meioza       (faze, importanță)                           
  Reprezentarea structurii și funcțiilormaterialului genetic pe baza modelelor1.3. Acizii nucleici (structură,       tipuri, rol)                          
  Prelucrarea rezultatelor obținute din investigații și formularea            concluziilor                          Realizarea de conexiuni intra- și     interdisciplinare în analiza          materialului genetic                  1.4. Cromozomii (structură, tipuri,    rol, cariograma)                           
  Efectuarea unei analize statistice    simple într-o situație de             crossing-over (analizând rezultatul   meiozei)                              Ilustrarea schematizată a mecanismuluide crossing-over și consecințele sale 1.5. Teoria cromozomală - crossing-over     
  Tema 2: Relația dintre organismele vegetale și mediul de viață
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  Recunoașterea organelor și sistemelor de organe vegetale în scopul          comparării lor                        2.1. Organizarea generală a unei planteangiosperme                             
  Identificarea structurii microscopice a organelor vegetative în vederea     explicării relației dintre structură  și funcție                            Utilizarea investigației pentru       evidențierea structurii și funcțiilor organelor                             Aplicarea unor algoritmi de identi-   ficare și de rezolvare de probleme    2.2. Organe vegetative: rădăcina,      tulpina, frunza - observații macro- și microscopice                            2.3. Organe de reproducere: floarea,   fructul, sămânța - observații macro- șimicroscopice                             
  Extragerea și exploatarea informa-    țiilor ce permit evidențierea relațieidintre o plantă și un animal          polenizator                           2.4. Reproducerea sexuată la           angiosperme (polenizarea, fecundația)    
  Aplicarea unor algoritmi de identi-   ficare și de rezolvare de probleme    Aplicarea în viața cotidiană a        cunoștințelor despre influența        factorilor de mediu asupra            organismelor vegetale                 2.5. Echilibrul ecologic și mecanismelelui                                        
  Realizarea de conexiuni intra-/inter- și transdisciplinare                  2.6. Dezechilibre ecologice             
  DISCIPLINA ISTORIEClasa a XI-aEuropenii în istoria lumiiTema 1: Europenizarea lumii
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. situarea și caracterizarea unei  date într-un context cronologic;      1.2. numirea și localizarea unui loc  într-un spațiu geografic               2. Schimbarea scării cartografice și  stabilirea de conexiuni:              2.1. plasarea unui eveniment în timpulapropiat sau în timpul îndepărtat;    2.2. stabilirea de conexiuni între    fapte sau evenimente de natură        diferită, din perioade ori din spații diferite                               3. Exploatarea și confruntarea        informațiilor:                        3.1. identificarea documentelor       (natură, autor, dată, condițiile      de producere)                          4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. descrierea și nararea unei       situații istorice                      5. Utilizarea TIC: calculatoare,      programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru realizareahărților, a crochiurilor și a         montajelor documentare                 6. Dezvoltarea exprimării personale șia simțului critic:                    6.1. dezvoltarea unui discurs oral sauscris și confruntarea lui cu alte     puncte de vedere                      1. Europenii în procesul de populare   a lumii:                               1.1. rolul europenilor în procesul de  populare a globului;                   1.2. populațiile Europei și marile     etape ale creșterii populației         mondiale. Evoluția populării lumii,    din Antichitate până în secolul        al XIX-lea;                            1.3. emigrarea europenilor spre alte   continente pe parcursul secolului      al XIX-lea                              2. Extinderea lumii (secolele al       XV-lea - al XVI-lea)                    Studiu de caz                          ─────────────                          2.1. De la Constantinopol la Istanbul: un spațiu de contact între diferite    culturi și religii (creștină,          musulmană, iudaică) și la alegere:     2.2. Un navigator european și          călătoriile sale                       2.3. Un mare port european             2.4. O așezare precolumbiană           confruntată cu cucerirea și colonizareaeuropeană                                       
  Tema 2: Revoluții, libertăți, națiuni în zorii epocii contemporane
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. numirea și periodizarea          continuităților și discontinuităților cronologice;                          1.2. situarea și caracterizarea unei  date într-un context cronologic        2. Stabilirea de conexiuni:           2.1. situarea unui eveniment în timpulapropiat sau în timpul îndepărtat;    2.2. confruntarea unor situații       istorice                               3. Exploatarea și confruntarea        informațiilor:                        3.1. identificarea de documente       (natură, autor, dată, condițiile de   producere);                           3.2. extragerea, ierarhizarea și      confruntarea informațiilor în funcție de document sau de ansamblul          documentar;                           3.3. analizarea critică a unor surse  istorice de diferite tipuri (text,    imagine, hartă etc.)                   4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. descrierea și nararea unei       situații istorice;                    4.2. redactarea unui text sau prezen- tarea unei expuneri construite și     argumentate utilizând vocabularul     istoric specific                      5. Utilizarea TIC: calculatoare,      programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru           realizarea hărților                    6. Dezvoltarea exprimării personale șia simțului critic:                    6.1. dezvoltarea unui discurs oral sauscris, confruntarea lui cu alte punctede vedere                             1. Revoluția franceză: afirmarea unui  nou univers politic                    Evoluția politică a Franței între      1789-1804                              1.1. Evoluția ideilor de libertate     înainte de Revoluția Franceză          1.2. Declanșarea Revoluției Franceze   și experiențele politice care au       marcat-o până la începutul Imperiului  2. Libertăți și națiuni în Franța și   în Europa în prima jumătate a secoluluial XIX-lea                             2.1. Mișcări liberale și naționale     din Europa                             2.2. 1848: Revoluții politice și       revoluții sociale în Franța și în      Europa                                                             
  Clasa a XII-aAspecte pentru înțelegerea secolului al XX-leaTema 1: Secolul totalitarismelor
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. numirea și periodizarea          continuităților și discontinuităților cronologice;                          1.2. plasarea și caracterizarea unei  date într-un context cronologic.       2.1. situarea evenimentului în timpul apropiat sau în timpul îndepărtat;    2.2. stabilirea de conexiuni între    fapte sau evenimente de natură        diferită, din perioade ori din        localizări spațiale diferite           3. Exploatarea și confruntarea        informațiilor:                        3.1. identificarea de documente       (natură, autor, dată, condițiile      de producere);                        3.2. analizarea critică a unor        surse istorice (text, imagine,        hartă etc.)                            4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. redactarea unui text sau         prezentarea unei expuneri utilizând   vocabularul istoric specific           5. Dezvoltarea exprimării personale   și a simțului critic:                 5.1. dezvoltarea unui discurs oral    sau scris, confruntarea lui cu alte   puncte de vedere                      1. Geneza și afirmarea regimurilor     totalitare interbelice (sovietic,      fascist, nazist): geneza, asemănări    și deosebiri                            2. Sfârșitul totalitarismului:         2.1. Denazificarea Germaniei și        procesul de la Nurenberg               2.2. Ieșirea progresivă a URSS din     totalitarism: Hrusciov, destalinizarea și limitele sale, Gorbaciov - de la    glasnost la dispariția URSS                                  
  Tema 2: Colonizare și decolonizare
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. numirea și localizarea unui loc  într-un spațiu geografic               2. Schimbarea scării hărții și        stabilirea de conexiuni:              2.1. situarea unui eveniment în timpulapropiat sau în timpul îndepărtat;    2.2. confruntarea unor situații       istorice                              3. Exploatarea și confruntarea        informațiilor:                        3.1. identificarea de documente       (natură, autor, dată, condițiile de   producere);                          3.2. analizarea critică a unor        documente de diferite tipuri          (text, imagine, hartă etc.)           4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. descrierea și nararea unei       situații istorice                     5. Utilizarea TIC: calculatoare,      programe sau tablouri numerice        pentru redactarea textelor, pentru    realizarea hărților, a crochiurilor   și a montajelor documentare           1. Imperiul francez la momentul        expoziției coloniale din 1931           2. Războiul din Algeria                 3. Expoziția colonială din 1931 și     apogeul colonialismului                 4. Decolonizarea - o consecință        a luptei pentru independență                            
  Tema 3: Francezii și Republica
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. numirea și periodizarea          continuităților și discontinuităților cronologice;                          1.2. situarea și caracterizarea unei  date într-un context cronologic        2.1. situarea unui eveniment în timpulapropiat sau în timpul îndepărtat;    2.2. stabilirea de conexiuni între    fapte sau evenimente de natură        diferită;                             2.3. confruntarea unor situații       istorice                               3. Exploatarea și confruntarea        informațiilor:                        3.1. identificarea de documente       (natură, autor, dată, condițiile      de producere);                        3.2. extragerea, ierarhizarea și      confruntarea informațiilor dintr-un   document, set de documente sau surse  istorice;                             3.3. analizarea critică a unor surse  istorice                               4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. descrierea și nararea unei       situații istorice;                    4.2. redactarea unui text sau         prezentarea unei expuneri utilizând   vocabularul istoric specific           5. Utilizarea TIC: calculatoare,      programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru realizareahărților, a crochiurilor și a         montajelor documentare                 6. Dezvoltarea exprimării personale   și a simțului critic:                 6.1. dezvoltarea unui discurs oral sauscris, confruntarea lui cu alte punctede vedere                             1. 1958-1962, o nouă Republică          2. Republica între laic și religios,   începând din anul 1880.                 3. Echilibrul puterilor în cadrul      instituțiilor celei de a V-a Republici instaurate de generalul de Gaulle                                            
  DISCIPLINA GEOGRAFIEClasa a XI-aSocietate și dezvoltare durabilăTema 1: Provocările dezvoltării durabile
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. identificarea și localizarea     marilor repere geografice terestre;   1.2. identificarea și localizarea unuiloc într-un spațiu geografic           2. Trecerea de la o scară la alta și  stabilirea de legături între acestea: 2.1. reperarea unui loc sau a unui    spațiu;                               2.2. explicarea relațiilor dintre     fapte sau evenimente de naturi,       perioade și localizări spațiale       diferite                               3. Exploatarea și compararea          informațiilor:                        3.1. identificarea documentelor (tip, autor, dată, sursă);                  3.2. înțelegerea sensului general     al unui document sau ansamblu de      documente și stabilirea de legături cusituația geografică studiată;         3.3. extragerea, ierarhizarea și      compararea informațiilor dintr-un     document sau un ansamblu de documente în funcție de natura acestora;        3.4. analiza critică a diferitelor    tipuri de documente (texte, imagini,  hărți, grafice etc.)                   4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. descrierea unei situații         geografice;                           4.2. realizarea de hărți, crochiuri   și scheme cartografice, diagrame și   scheme;                               4.3. redactarea unui text argumentat/ expunere orală argumentată utilizând  limbajul geografic specific;          4.4. citirea unui document (text,     hartă etc.) și exprimarea orală sau   în scris a ideilor-cheie, a componen- telor esențiale; trecerea de la hartă la crochiu, de la observare la        descriere;                            4.5. redactarea unui răspuns          argumentat                             5. Utilizarea TIC: calculatoare,      programe, tabele numerice pentru      redactarea de texte, construirea de   hărți, crochiuri și montaje de        documente                              6. Dezvoltarea capacității de         exprimare personală și a simțului     critic:                               6.1. utilizarea critică a motoarelor  de cercetare, a resurselor în linie   (internet, intranetul instituției,    bloguri);                             6.2. elaborarea unui discurs oral sau scris construit și argumentat,        confruntarea acestuia cu alte puncte  de vedere;                            6.3. participarea activă la curs,     intervenind la cererea profesorului   sau solicitând lămuriri ori explicațiidacă este necesar                      7. Pregătirea și organizarea activi-  tății în mod autonom:                 7.1. luarea de notițe, redactarea de  fișe de recapitulare (planuri, noțiuniși idei-cheie, evenimente importante, repere spațiale, documente de         patrimoniu);                          7.2. finalizarea unei cercetări       individuale sau în interiorul unui    grup; participarea la realizarea unui produs colectiv;                      7.3. utilizarea manualului ca         instrument de lectură complementară   cursului, pentru pregătirea acestuia  sau pentru aprofundarea aspectelor    mai puțin abordate la clasă           1. Asigurarea hranei (studiu de caz)   1.1. Creșterea demografică, creșterea  producției                             Problematica: Impactul și amploarea    problemei alimentare în lume           1.2. Asigurarea securității alimentare Problematica: Asigurarea securității   alimentare a populației                1.3. Dezvoltarea tipurilor de          agricultură durabilă                   Problematica: Tipuri de agricultură    durabilă de perspectivă                 2. Apa, resursă esențială (studiu      de caz)                                2.1. Răspândirea inegală a resurselor  de apă pe glob; accesul inegal la      resursele de apă                       Problematica: Apa - o problemă a lumii contemporane                           2.2. Gestionarea resurselor de apă     și transformarea spațiilor             Problematica: Principalele utilizări   ale apei pe glob.                      Transformări ale spațiului care        presupun gestionarea apei              2.3. Gestionarea unei resurse vitale   și deseori amenințată                  Problematica: Gestionarea durabilă     a resurselor de apă                                                                              
  Tema 2: Amenajări în scopul dezvoltării durabile
            Competențe specifice                     Conținuturi              
  1. Identificare și localizare:        1.1. identificarea și localizarea     marilor repere geografice terestre;   1.2. identificarea și localizarea unuiloc într-un spațiu geografic           2. Trecerea de la o scară la alta și  stabilirea de legături între acestea: 2.1. reperarea unui loc sau a unui    spațiu;                               2.2. explicarea relațiilor dintre     fapte sau evenimente de naturi,       perioade și localizări spațiale       diferite                               3. Exploatarea și compararea          informațiilor:                        3.1. identificarea documentelor       (tip, autor, dată, sursă):            3.2. înțelegerea sensului general al  unui document sau ansamblu de         documente și stabilirea de legături   cu situația geografică studiată;      3.3. extragerea, ierarhizarea și      compararea informațiilor dintr-un     document sau un ansamblu de documente în funcție de natura acestora;        3.4. analiza critică a diferitelor    tipuri de documente (texte, imagini,  hărți, grafice etc.)                   4. Organizarea și sintetizarea        informațiilor:                        4.1. descrierea unei situații         geografice;                           4.2. realizarea de hărți, crochiuri   și scheme cartografice, diagrame      și scheme;                            4.3. redactarea unui text argumentat/ expunere orală argumentată utilizând  limbajul geografic specific;          4.4. citirea unui document (text,     hartă etc.) și exprimarea orală sau   în scris a ideilor-cheie, a componen- telor esențiale; trecerea de la hartă la crochiu, de la observare la        descriere;                            4.5. redactarea unui răspuns          argumentat                             5. Utilizarea TIC: calculatoare,      programe, tabele numerice pentru      redactarea de texte, construirea de   hărți, crochiuri și montaje de        documente                              6. Dezvoltarea capacității de         exprimare personală și a simțului     critic:                               6.1. utilizarea critică a motoarelor  de cercetare, a resurselor în linie   (internet, intranetul instituției,    bloguri);                             6.2. elaborarea unui discurs oral sau scris construit și argumentat,        confruntarea acestuia cu alte puncte  de vedere;                            6.3. participarea activă la curs,     intervenind la cererea profesorului   sau solicitând lămuriri sau explicațiidacă este necesar                      7. Pregătirea și organizarea          activității în mod autonom:           7.1. luarea de notițe, redactarea de  fișe de recapitulare (planuri, noțiuniși idei-cheie, evenimente importante, repere spațiale, documente de         patrimoniu);                          7.2. finalizarea unei cercetări       individuale sau în interiorul unui    grup; participarea la realizarea      unui produs colectiv;                 7.3. utilizarea manualului ca         instrument de lectură complementară   cursului, pentru pregătirea acestuia  sau pentru aprofundarea aspectelor    mai puțin abordate la clasă           1. Amenajarea orașului (studiu de caz) 1.1. Creșterea urbană, etalare urbană  (extindere urbană), inegalități        sociospațiale                          Problematica: Gestionarea creșterii    urbane și reducerea inegalităților     urbane                                 1.2. Transporturile și modalitățile    de deplasare a populației              Problematica: Modalitățile de deplasaredurabilă a populației                  1.3. Amenajarea de orașe "durabile"    Problematica: Amenajarea "orașului     durabil" din Nord, pentru a face față  provocărilor dezvoltării durabile      în Sud                                  2. Regiunile litorale, spații foarte   atractive (studiu de caz)              2.1. Concentrarea populației și a      activităților                          Problematica: Litoralul - o regiune    atractivă                              2.2. Concurența pentru spațiu          Problematica: Tipurile de amenajări    specifice zonelor litorale             2.3. Amenajarea durabilă a regiunilor  litorale                               Problematica: Amenajarea durabilă      a regiunilor litorale                                                                            
  Clasa a XII-aFranța și Uniunea Europeană:dinamici de dezvoltare și mondializareTema 1: Uniunea Europeană: dinamici de dezvoltare teritorială
          Competențe specifice                         Conținuturi            
  1. Identificare și localizare:         1.1. identificarea și localizarea      marilor repere geografice terestre;    1.2. identificarea și localizarea unui loc într-un spațiu geografic            2. Trecerea de la o scară la alta și   stabilirea de legături între acestea:  2.1. reperarea unui loc sau a unui     spațiu;                                2.2. explicarea relațiilor dintre faptesau evenimente denaturi, perioade și   localizări spațiale diferite;            3. Exploatarea și compararea           informațiilor:                         3.1. identificarea documentelor (tip,  autor, dată, sursă);                   3.2. înțelegerea sensului general al   unui document sau ansamblu de documenteși stabilirea de legături cu situația  geografică studiată;                   3.3. extragerea, ierarhizarea și compa-rarea informațiilor dintr-un document  sau un ansamblu de documente în funcțiede natura acestora;                    3.4. analiza critică a diferitelor     tipuri de documente (texte, imagini,   hărți, grafice etc.)                    4. Organizarea și sintetizarea         informațiilor:                         4.1. descrierea unei situații          geografice;                            4.2. realizarea de harți, crochiuri și scheme cartografice, diagrame și       scheme;                                4.3. redactarea unui text argumentat/  expunere orală argumentată utilizând   limbajul geografic specific;           4.4. citirea unui document (text, hartăetc.) și exprimarea orală sau în scris a ideilor-cheie, a componentelor       esențiale; trecerea de la hartă la     crochiu, de la observare la descriere; 4.5. redactarea unui răspuns argumentat 5. Utilizarea TIC: calculatoare,       programe, tabele numerice pentru       redactarea de texte, construirea de    hărți, crochiuri și montaje de         documente                               6. Dezvoltarea capacității de exprimarepersonală și a simțului critic:        6.1. utilizarea critică a motoarelor decercetare, a resurselor în linie       (internet, intranetul instituției,     bloguri);                              6.2. elaborarea unui discurs oral sau  scris construit și argumentat,         confruntarea acestuia cu alte puncte   de vedere;                             6.3. participarea la curs, intervenind la cererea profesorului sau solicitând lămuriri sau explicații dacă este      necesar                                 7. Pregătirea și organizarea           activității în mod autonom:            7.1. luarea de notițe, redactarea de   fișe de recapitulare (planuri, noțiuni și idei-cheie, evenimente importante,  repere spațiale, documente de          patrimoniu);                           7.2. finalizarea unei cercetări indi-  viduale sau în interiorul unui grup;   participarea la realizarea unui produs colectiv;                              7.3. utilizarea manualului ca instru-  ment de lectură complementară cursului,pentru pregătirea acestuia sau pentru  aprofundarea aspectelor mai puțin      abordate la clasă                      1. De la spațiul european la          teritoriile Uniunii Europene           1.1. O Europă, mai multe Europe: un   continent între unitate și diversitate Problematica: Europa. Identitatea     europeană                              1.2. Uniunea Europeană: frontiere și  limite; o uniune de state cu geometrievariabilă                              Problematica: Dinamica de extindere a Uniunii Europene                       1.3. Disparități și inegalități       sociospațiale: acțiunea Uniunii       Europene asupra teritoriilor           Problematica: Disparitățile și        inegalitățile sociospațiale din       Uniunea Europeană                                                                                   
  Tema 2: Franța și Europa în lume
          Competențe specifice                         Conținuturi            
  1. Identificare și localizare:         1.1. identificarea și localizarea      marilor repere geografice terestre;    1.2. identificarea și localizarea unui loc într-un spațiu geografic            2. Trecerea de la o scară la alta și   stabilirea de legături între acestea:  2.1. reperarea unui locsau a unui      spațiu;                                2.2. explicarea relațiilor dintre      fapte sau evenimente de naturi,        perioade și localizări spațiale        diferite                                3. Exploatarea și compararea           informațiilor:                         3.1. identificarea documentelor (tip,  autor, dată, sursă);                   3.2. înțelegerea sensului general al   unui document sau ansamblu de documenteși stabilirea de legături cu situația  geografică studiată;                   3.3. extragerea, ierarhizarea și       compararea informațiilor dintr-un      document sau un ansamblu de documente  în funcție de natura acestora;         3.4. analiza critică a diferitelor     tipuri de documente (texte, imagini,   hărți, grafice etc.)                    4. Organizarea și sintetizarea         informațiilor:                         4.1. descrierea unei situații          geografice;                            4.2. realizarea de hărți, crochiuri și scheme cartografice, diagrame și       scheme cu săgeți;                      4.3. redactarea unui text argumentat/  expunere orală argumentată utilizând   limbajul geografic specific;           4.4. citirea unui document (text, hartăetc.) și exprimarea orală sau în scris a ideilor-cheie, a componentelor       esențiale; trecerea de la hartă la     crochiu, de la observare la descriere; 4.5. redactarea unui răspuns argumentat 5. Utilizarea TIC: calculatoare,       programe, tabele numerice pentru       redactarea de texte, construirea de    hărți, crochiuri și montaje de         documente                               6. Dezvoltarea capacității de exprimarepersonală și a simțului critic:        6.1. utilizarea critică a motoarelor decercetare, a resurselor în linie       (internet, intranetul instituției,     bloguri);                              6.2. elaborarea unui discurs oral sau  scris construit și argumentat,         confruntarea acestuia cu alte puncte   de vedere;                             6.3. participarea la curs, intervenind la cererea profesorului sau solicitând lămuriri sau explicații dacă este      necesar                                 7. Pregătirea și organizarea           activității în mod autonom:            7.1. luarea de notițe, redactarea de   fișe de recapitulare (planuri, noțiuni și idei-cheie, evenimente importante,  repere spațiale, documente de          patrimoniu);                           7.2. finalizarea unei cercetări        individuale sau în interiorul unui     grup; participarea la realizarea unui  produs colectiv;                       7.3. utilizarea manualului ca          instrument de lectură complementară    cursului, pentru pregătirea acestuia   sau pentru aprofundarea aspectelor mai puțin abordate la clasă                1. Uniunea Europeană și mondializarea (studiu de caz)                        1.1. Uniunea Europeană, actor și pol  major în mondializare                  Problematica: Uniunea Europeană -     unul dintre centrele de propagare a   mondializării                          1.2. O fațadă maritimă mondială:      Litoralul Mării Nordului (Northern    Range)                                 Problematica: Northern Range - o      fațadă maritimă mondială               2. Franța și mondializarea (studiu    de caz)                                2.1. Prezența franceză în lume         Problematica: Prezența Franței în     lume                                   2.2. Franța, pol turistic mondial      Problematica: Franța - una dintre     primele destinații turistice din      lume                                   2.3. Paris, oraș mondial               Problematica: Parisul - oraș mondial                                                     
  DISCIPLINA ECONOMIEClasa a XI-a
          Competențe specifice                         Conținuturi            
  1.1. Identificarea caracteristicilor   definitorii ale fenomenelor de creștereeconomică, fluctuații și criză          2.1. Interpretarea creșterii economice din perspectiva factorilor care o      determină și a fluctuațiilor economice ca formă naturală a creșterii           4.1. Proiectarea unui comportament     economic rațional ca expresie a        adaptării active la dinamica economică  1.2. Caracterizarea dezvoltării ca     formă a schimbării sociale              2.2. Corelarea creșterii economice cu  dezvoltarea și cu schimbarea socială    2.3. Analizarea fenomenelor socioecono-mice specifice dezvoltării și          schimbării sociale pe baza corelării   și interpretării unor indicatori       economici și sociali                    4.2. Proiectarea unui comportament     rațional ca expresie a compatibilizăriiopțiunilor axiologice personale cu     cele sociale                            1.3. Recunoașterea diferitelor forme deinegalitate economică și socială        2.4. Analizarea mecanismului de        reproducere a inegalităților și a      consecințelor acestuia                  4.3. Evaluarea unor comportamente      antisociale (corupția, infracționa-    litatea etc.) ca surse ale             inegalității economice și sociale       1.5. Identificarea caracteristicilor   definitorii ale tendințelor de         polarizare și de egalizare socială      2.5. Corelarea tendințelor de polari-  zare și de egalizare cu efectele       acestora asupra persoanei și asupra    comunității                             2.6. Analizarea rolului economic și    social al clasei mijlocii               5.1. Interpretarea rezultatelor        evaluării unor fenomene economice și   sociale din perspectivă micro- și      macroeconomică, respectiv              individuală și socială                  1.6. Caracterizarea mobilității socialeși profesionale în condițiile          societății bazate pe cunoștințe         2.6. Explicarea tendinței de accentuarea mobilității socioprofesionale         4.4. Argumentarea necesității de a     învăța de-a lungul întregii vieți din  perspectiva tendinței de accentuare a  mobilității profesionale și a          dinamicii sociale                       4.5. Adecvarea comportamentului        economic propriu la cerințele dinamiciisocioeconomice și mediului concurențial 4.6. Proiectarea unui comportament     optim în raport cu dinamica relației   educație -mobilitate profesională -    poziție socială                        Creștere, dezvoltare,  schimbare      socială                                 ● Creștere, fluctuații și criză        - sursele creșterii economice în     societatea cunoașterii: capitalul,    investițiile, progresul tehnic,       munca, productivitatea, informația,   mobilitatea;                          - indicatori ai creșterii economice; - forme ale creșterii economice;     - fluctuațiile, ciclicitatea: cauze, forme de manifestare, consecințe;     - criza: cauze, forme de manifestare,consecințe, politici anticriză;       - forme ale dezechilibrului economic   ● Dezvoltare și schimbare socială      - legătura dintre creștere,          dezvoltare și schimbare socială;      - condiții ale dezvoltării;          - transformări sociale asociate      dezvoltării;                          - rolul valorilor în dezvoltare      Stratificare socială și inegalități     ● Diversitatea inegalităților        economice și sociale                    - surse ale inegalităților economice și sociale;                           - forme ale inegalităților economice și sociale;                           - reproducerea inegalităților;       - consecințe ale inegalităților        ● Polarizare versus egalizare          - stratificarea socială;             - condiții, factori, consecințe ale  polarizării, respectiv ale egalizării sociale;                              - clasa mijlocie                       ● Mobilitatea socială și profesională  - cauze, condiții, factori ai        mobilității sociale;                  - forme ale mobilității;             - educație și mobilitate             profesională;                         - mobilitate profesională și poziție socială                                                         
  Clasa a XII-a
          Competențe specifice                         Conținuturi            
  1.7. Identificarea notelor definitorii ale unității și integrării sociale      2.7. Analizarea procesului socializăriiși a rolului unor agenți ai sociali-   zării în societatea contemporană        3.1. Utilizarea unor instrumente de    cercetare sociologică în rezolvarea de sarcini de lucru prin cooperare cu     ceilalți                                1.8. Caracterizarea diferitelor forme  ale sărăciei în societatea contempo-   rană, din perspectiva modului specific de manifestare a cauzelor și a         consecințelor acesteia                  2.8. Corelarea diferitelor forme ale   conflictului social cu fenomenele de   sărăcie și excludere socială            4.7. Argumentarea necesității          protecției sociale și a solidarității  colective pentru menținerea coeziunii  sociale                                 5.2. Interpretarea unor indicatori     economici și sociali din perspectiva   relației conflict-coeziune socială      1.9. Caracterizarea proceselor de      mondializare, localizare, individua-   lizare în societatea contemporană       2.9. Analizarea rolului pe care noile  media îl îndeplinesc în manifestarea   proceselor de integrare economică,     mondializare, localizare,              individualizare                         3.2. Cooperarea cu ceilalți în delimi- tarea unor perspective diferite asupra raporturilor libertate - interdepen-   dență, individualizare - deschidere     4.8. Proiectarea unui comportament     rațional în contextul noilor forme de  deschidere specifice societății        contemporane                            1.9. Recunoașterea caracteristicilor   generale ale dezvoltării durabile       2.9. Corelarea notelor definitorii ale dezvoltării durabile cu indicatorii    dezvoltării umane                       2.10. Compararea raționalității        economice cu raționalitatea socială     4.9. Analizarea unor comportamente     prin raportare la valori dezirabile     5.3. Afirmarea unui comportament       prosocial, definit prin asumarea       responsabilității față de calitatea    mediului                               Unitate, integrare socială și         conflict                                ● Fundamentele unității sociale:       - grupuri și rețele sociale;         - instanțe ale socializării și       integrarea socială;                   - identitate, diversitate și         aculturație;                          - forme ale integrării sociale         ● Sărăcie, excludere și conflict     social:                                 - definire, cauze, forme, consecințe ale sărăciei;                         - cauze, forme, consecințe ale       excluderii;                           - forme ale conflictului social        ● Coeziunea socială:                   - individualism și coeziune socială; - protecție socială și solidaritate  colectivă                              Provocări ale deschiderii internațio- nale: integrare economică,            mondializare și dezvoltare durabilă     ● Mondializare, localizare,          individualizare:                        - definire, cauze, forme, consecințe ale mondializării;                    - forme și strategii ale integrării  economice;                            - noile media, mondializare și       localizare;                           - libertate, individualizare, deschi-dere, interdependențe active            ● Dezvoltare durabilă: dezvoltare    economică, justiție socială, protecțiamediului                                - dezvoltarea durabilă: criterii,    condiții, provocări;                  - dezvoltarea umană: definire,       indicatori, condiții de realizare;    - ce înseamnă o societate dreaptă?   - externalități și bunuri colective; - responsabilitate individuală și    colectivă pentru calitatea mediului                
  -------