ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore***)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 26 august 2002  **) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008, prin înlocuirea sintagmei "clasele I-IV" cu sintagma "clasele I-VIII".Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se acordă gratuit pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat produse lactate și de panificație în limita unei valori zilnice de 1.17 lei/elev*). Limita valorică cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(1^1) Începând cu data de 1 septembrie 2008, se acordă gratuit pentru copiii din învățământul preșcolar de stat și privat, cu program normal de 4 ore, produse lactate și de panificație în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/copil*), în condițiile alin. (1) și prezentei la program.---------Alin. (1^1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 32 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei «din învățământul de stat» cu sintagma «din învățământul de stat și privat». Notă
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 iulie 2004, începând cu data de 15 septembrie 2004 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru un elev, respectiv pentru un preșcolar, la 9.000 lei/elev, respectiv preșcolar.
  Art. I din HOTĂRÂREA nr. 882 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2005, începând cu data de 12 septembrie 2005 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru un elev, respectiv pentru un preșcolar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv preșcolar.
  Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.284 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006, începând cu luna septembrie 2006 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru un elev, respectiv pentru un preșcolar, la 1,04 lei/elev, respectiv preșcolar.
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 714 din 2 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008, "Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru un elev, respectiv pentru un preșcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preșcolar".
  (1^2) La cererea motivată a părinților, copiii care suferă de intoleranță la gluten și/sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse lactate și de panificație care nu conțin gluten/lactoză, în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/elev sau preșcolar.---------Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preșcolar, prevăzute la alin. (1) și, respectiv, la alin. (1^1) și (1^2), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2^1) Pentru menținerea sănătății copiilor prevăzuți la alin. (1) și, respectiv, la alin. (1^1) și (1^2), în cadrul programului se vor distribui numai lapte și produse lactate preparate în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.---------Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2^2) Produsele distribuite în condițiile alin. (1^2) vor respecta cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.---------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2^3) Produsele vor fi ambalate individual și livrate cu respectarea legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare și etichetarea alimentelor.----------Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016.(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari se organizează la nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului București și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.---------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.(4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăși limita maximă de 50%. Produsele lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerințele specificate în Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare, precum și cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, și în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016.(5) Conținutul/specificațiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
   +  Articolul 2(1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenți la cursuri.(2) Unitățile școlare răspund, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a produselor lactate și de panificație, precum și de confirmarea documentelor ce stau la baza plății acestora.  +  Articolul 3(1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele locale ale județelor și, respectiv, ale sectoarelor municipiului București.---------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.(3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.  +  Articolul 4(1) Produsele lactate și de panificație, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu asistența inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(1^1) Pentru lapte și produse lactate, frecvența livrărilor, precum și spațiile frigorifice din școli destinate depozitării produselor după livrare în condiții de siguranță alimentară vor fi stabilite de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare pentru fiecare tip de produs în parte, în funcție de termenul de valabilitate/data durabilității minimale, de condițiile de păstrare specificate pe eticheta produselor și de condițiile specifice de transport; atunci când condițiile respective nu pot fi îndeplinite, livrările de lapte și de produse lactate se vor face zilnic.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016.(2) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru întregul pachet sau distinct, pentru produsul lactat sau pentru produsul de panificație, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată în mod obligatoriu prin licitație electronică.---------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013.(3) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite de unitățile de învățământ și aprobate de președinții consiliilor județene și de primarii sectoarelor municipiului București, după caz.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 5(1) Consiliile județene și primarii sectoarelor municipiului București au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare și condițiile igienico-sanitare privind distribuția către elevi a produselor lactate și de panificație.(2) Pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare, laptele și produsele lactate ambalate individual trebuie însoțite de accesorii sigilate, care permit consumul acestor produse în condiții optime de igienă.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 6(1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se constituie la nivelul județelor și al municipiului București o comisie alcătuită din: prefect, președintele consiliului județean, primarii sectoarelor municipiului București, inspectorul general al inspectoratului școlar, directorul general al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, directorul general al direcției de sănătate publică, directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice și directorul executiv al oficiului județean pentru protecția consumatorilor și, respectiv, al municipiului București.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.(2) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al prefectului, care este și coordonatorul acesteia.(3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori sunt președinții consiliilor județene și, respectiv, primarii sectoarelor municipiului București.---------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sârbu
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartoș
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 16 august 2002.Nr. 96.