REGLEMENTARE din 26 aprilie 2018aeronautică civilă română RACR-SPAR "Salturi cu parașuta"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 mai 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 677 din 26 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389 din 7 mai 2018.
   +  Preambul(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, prin legislația europeană, precum și prin prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, și ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte.(2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil și în scopul reglementării domeniului aviației civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toți participanții la activitățile aeronautice civile și conexe, precum și pentru persoanele care desfășoară activități în zonele supuse servituților de aeronautică civilă.(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor pentru supravegherea punerii în aplicare a reglementărilor aeronautice specifice domeniilor în care deține competențe.(4) Prezenta reglementare RACR-SPAR „Salturi cu parașuta“ prevede cerințe referitoare la activitățile de salt cu parașuta pe teritoriul național și a fost elaborată ca o necesitate a menținerii și îmbunătățirii siguranței în aviația civilă ca urmare a dezvoltării activităților în acest domeniu.  +  Capitolul 1 Prevederi generale1.1. ScopScopul acestei reglementări este de a stabili cerințe referitoare la activitățile de salt cu parașuta dintr-o aeronavă aflată în zbor pe teritoriul și în spațiul aerian național.1.2. AplicabilitatePrezenta reglementare se aplică participanților la activitatea de salt cu parașuta, pe teritoriul și în spațiul aerian național, exceptând salturile cu parașuta necesare ca urmare a unei urgențe în zbor. De asemenea se aplică și autorității competente pentru supravegherea activităților de salt cu parașuta.1.3. Definiții și acronime1.3.1. DefinițiiAtunci când sunt folosiți în prezenta reglementare, termenii de mai jos au următorul înțeles:(1) Accident de parașutism - eveniment, altul decât cel asociat cu operarea unei aeronave, în care sunt implicate persoane îmbarcate la bordul unei aeronave cu scopul de a executa activități de salt cu parașuta, care se produce între momentul părăsirii aeronavei și momentul în care acestea ajung la sol și în cursul căruia cel puțin una dintre aceste persoane este rănită grav sau mortal;(2) Autoritatea competentă - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;(3) Cădere liberă - parte a saltului cu parașuta cuprinsă între momentul părăsirii aeronavei și momentul deschiderii parașutei;(4) Dispozitiv de deschidere automată (AAD) - dispozitiv care inițiază automat deschiderea parașutei de rezervă la înălțimea prestabilită în funcție de viteza atinsă de parașutist în cădere liberă, cu parașuta principală deschisă incomplet, sau în urma unei evoluții cu parașuta principală deschisă depășind viteza de coborâre la înălțimea de activare a dispozitivului;(5) Elev salt tandem - persoană îmbarcată în aeronavă cu scopul de a efectua salturi tandem, conform programelor de pregătire practică, în vederea obținerii în cadrul unei OPA a unei licențe/autorizații/calificări superioare, conform legislației aplicabile;(6) Incident de parașutism - eveniment, altul decât accidentul de parașutism, asociat cu utilizarea unei parașute, care afectează sau poate afecta siguranța persoanei care utilizează completul de parașută. Din această categorie se exclud evenimentele/cazurile speciale care se rezolvă prin intermediul procedurilor operaționale ale parașutistului;(7) Încărcarea parașutei - raportul dintre greutatea parașutistului la părăsirea aeronavei (echipat) exprimată în livre (lb) și suprafața voalurii exprimată în picioare pătrate (sqf);(8) Organizație de parașutism - persoană juridică care organizează activități de salt cu parașuta și care răspunde de desfășurarea acestora în siguranță potrivit reglementărilor aplicabile;(9) Pasager salt tandem - persoană, alta decât EST, îmbarcată în aeronavă cu scopul de a efectua un salt tandem împreună cu un parașutist deținător de autorizație specifică de tandem, în termen de valabilitate;(10) Parașutist tandem - parașutist deținător de autorizație specifică de tandem, în termen de valabilitate, îmbarcat în aeronavă cu scopul de a executa salturi însoțit de un PST. Orice IPT poate acționa ca PT dacă pasagerul său are calitatea de PST și nu de EST;(11) Pericol - situație care duce sau poate duce la accidente/incidente;(12) Punct de organizare - loc atribuit de organizator necesar pentru desfășurarea activității de zbor/salt;(13) Salt în formație - salt al unui grup de parașutiști, alcătuit în timpul căderii libere sau al căderii cu parașuta deschisă (lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă, freefly etc.).(14) Salt cu parașuta - lansarea voluntară a unei persoane sau a mai multor persoane dintr-o aeronavă aflată în zbor, utilizând parașuta;(15) Salt tandem - salt cu parașuta în care două persoane, un pasager salt tandem/elev salt tandem și un parașutist deținător de autorizație specifică de tandem/calificare superioară de instructor tandem folosesc simultan aceeași parașută în timpul activității de salt;(16) Salturi cu caracter special - salturi pentru care se obțin derogări, de la autoritatea competentă, de la condițiile reglementate precum înălțimea, condiții meteo, zonă de lansare, echipamente experimentale sau care implică riscuri mai mari față de un salt executat în condiții standard;(17) Salt în formație - salt al unui grup de parașutiști, alcătuit în timpul căderii libere sau al căderii cu parașuta deschisă (lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă, freefly etc.).(18) Skyboard - echipament atașat de picioare și utilizat de parașutiști pentru executarea figurilor acrobatice în cădere liberă;(19) Vizibilitate în zbor - vizibilitatea spre înainte stabilită din cabina de pilotaj a unei aeronave aflate în zbor;(20) Zona de aterizare parașutiști - zonă desemnată pentru aterizarea parașutiștilor, zonă care trebuie să ofere la nivelul solului un spațiu deschis, degajat de obstacole;(21) Zona de lansare parașutiști - zonă de spațiu aerian, stabilită în mod continuu, în care are loc lansarea și saltul cu parașuta.(22) Wingsuit - costum de zbor cu membrană între picioare și între fiecare braț și trunchi, destinat zborului prin aer; datorită suprafeței mărite a costumului, parașutistul are posibilitatea de a avea o rată de cădere mai mică.1.3.2. Acronime(1) AAD - dispozitiv de deschidere automată (Automatic Activation Device)(2) ATC - control trafic aerian (entitate responsabilă cu jurisdicție asupra spațiului aerian) (Air Traffic Control)(3) COAP - Comandamentul operațional aerian principal(4) EST - elev salt tandem(5) GC - conducător pentru activitatea la sol (Ground control)(6) GPS - sistem de poziționare globală (Global Positioning System)(7) IPT - instructor parașutist tandem(8) JM - conducător pentru activitatea de salt (Jump master)(9) NOTAM - informare pentru aviatori (Notice to Airmen)(10) OP - organizație de parașutism(11) OPA - organizație de pregătire parașutiști autorizată conform RACR LPAN-P „Licențierea personalului aeronautic navigant parașutist“(12) PIC - pilot comandant (Pilot in command)(13) PST - pasager salt tandem(14) PT - parașutist tandem(15) ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian(16) ZAP - zonă de aterizare parașutiști(17) ZLP - zonă de lansare parașutiști1.4. Generalități1.4.1. Condiții generale(1) Pe teritoriul României, activitățile de salt cu parașuta sunt organizate și desfășurate de către OP sau de persoane fizice deținătoare de licență de parașutist în termen de valabilitate.(2) OP este persoana juridică responsabilă cu desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de parașutism care poate desfășura:a) activități de parașutism individuale (salturi efectuate de parașutiști deținători de licență în termen de valabilitate);b) activități de salt tandem;c) activități de instruire parașutiști, dacă este deținătoare a unei Autorizații OPA.(3) OP trebuie să nominalizeze prin documente proprii (de exemplu, proces-verbal, manuale ale organizației etc.) un JM și un GC, care sunt responsabili de implementarea cerințelor prezentului regulament.(4) Persoanele fizice menționate la alin. (1) sunt responsabile cu desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de parașutism și pot efectua:a) activități de parașutism individuale, în limitele calificărilor și autorizărilor deținute (salturi efectuate de parașutiști deținători de licență în termen de valabilitate);b) activități de salt tandem, exclusiv în scop necomercial, având autorizația de tandem în termen de valabilitate, fără împărțirea costurilor directe sau fără alte remunerații/acte cu titlu oneros.(5) În cazul în care activitățile de parașutism sunt desfășurate de grupuri de persoane formate din cel puțin doi parașutiști, în afara unei OP, la începutul activității de salt se întocmește un document prin care se desemnează persoanele ce dețin responsabilitățile JM și GC, dintre parașutiștii participanți la salt. Documentul este semnat de toți parașutiștii participanți la activitatea de salt și este păstrat de persoana ce deține responsabilitățile GC.(6) În cazul în care activitatea de parașutism este desfășurată de o singură persoană, aceasta deține responsabilitatea totală a respectării tuturor cerințelor privind desfășurarea în siguranță a activității de salt cu parașuta.(7) Un PST/EST desfășoară activități de parașutism numai însoțit de un parașutist deținător de autorizație specifică de tandem/calificare superioară de instructor tandem în termen de valabilitate. Pentru executarea acestei activități EST trebuie să respecte condițiile impuse prin RACR LPAN-P. PST, în cazul în care nu deține un certificat medical corespunzător, trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere referitor la starea sa de sănătate (formularul din anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare). Informațiile din anexă sunt informații minimale și orice OP poate dezvolta declarația, suplimentar față de informațiile din anexă.(8) O parașută poate fi utilizată pentru salturi în spațiul aerian național, numai dacă este în stare de navigabilitate și este însoțită de documentele doveditoare ale acesteia, emise, convertite sau validate conform prevederilor naționale în vigoare.(9) OP/GC trebuie să pună la dispoziția operatorului aeronavei toate informațiile necesare în vederea întocmirii documentației de zbor.(10) PIC nu permite desfășurarea operațiunii de lansare de parașutiști în situația în care consideră că activitatea de salt duce la un potențial pericol pentru traficul aerian sau pentru persoanele/bunurile aflate la bord/sol.(11) Activitatea de parașutism este interzisă persoanelor care:a) se află sub influența alcoolului, a unor substanțe psihoactive sau sunt inapte din cauza unei răniri, a oboselii, a unei boli sau a altor cazuri asemănătoare sau au dubii privind capacitatea personală de a își îndeplini sarcinile de parașutism atribuite într-o măsură suficientă ca viața și activitatea de parașutism să fie pusă în pericol;b) au efectuat în ultimele 24 de ore, înaintea executării saltului, o scufundare la mare adâncime sau au donat sânge.(12) Parașutistul aflat în oricare din situațiile menționate la alin. (11) are obligația de a informa GC sau JM cu privire la condițiile menționate și nu participă/refuză participarea la activitățile de salt.(13) Un participant la activitățile de parașutism trebuie să raporteze orice incident/accident, conform procedurilor prevăzute în Reglementarea aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC.(14) Vârsta minimă pentru PST este de 14 ani. PST cu vârsta peste 60 de ani sunt admiși la activități de parașutism cu condiția deținerii unei adeverințe medicale care să ateste starea de sănătate sau a unui certificat medical corespunzător, conform legislației aplicabile, în termen de valabilitate. O persoană cu vârsta sub 18 ani care intenționează să execute salturi cu parașuta sau să fie instruite în vederea executării salturilor cu parașuta trebuie să aibă acordul scris cu semnătură legalizată al ambilor părinți sau al tutorelui legal.(15) Parașutiștii participanți la activitățile de salt cu parașuta vor aloca minimum 8 ore de odihnă înaintea începerii activității de salt. Este responsabilitatea parașutiștilor de a respecta timpul de odihnă menționat și de a informa OP în cadrul căreia își desfășoară activitatea cu privire la respectarea acestuia.(16) La începutul zilei de zbor GC întocmește briefingul, conform pct. 3.1.1.4.2. Personalul implicat în desfășurarea activităților de salt(1) Persoana nominalizată pentru îndeplinirea responsabilităților JM trebuie să dețină licență de parașutist minimum categoria B în termen de valabilitate și o experiență de minimum 100 de salturi, iar în cadrul salturilor in formație persoana nominalizată trebuie să dețină licență de parașutist minimum categoria C aflată în termen de valabilitate.(2) Persoana nominalizată pentru îndeplinirea responsabilităților GC este desemnată de către OP.1.5. Atribuții și responsabilități(1) Responsabilitatea privind desfășurarea în siguranță a activităților de salt cu parașuta revine administratorului/ managerului organizației de parașutism. Acesta poate delega propriile atribuții și se asigură că persoanele delegate dețin competențe necesare activităților ce le-au fost delegate.(2) Responsabilitatea asupra saltului și decizia de părăsire a aeronavei, implicit efectuarea saltului este în totalitate a fiecărui parașutist în parte.(3) În cadrul OP se desemnează GC și JM.(4) GC și JM pot delega propriile atribuții și se asigură că persoanele delegate dețin competențe necesare activităților ce le-au fost delegate.(5) GC și JM trebuie să colaboreze pentru buna desfășurare a activității.(6) GC trebuie:a) să asigure monitorizarea activității de parașutism la/de la sol;b) să aloce un punct de organizare a activității de parașutism, acest punct poate fi stabilit pentru o singură activitate sau pentru o serie de activități;c) să se asigure că s-a obținut acordul proprietarului/ administratorului/concesionarului/locatarului terenului pentru folosirea terenului ca ZAP, în scris, prin adresă, e-mail, mesaj text, radio sau telefonic cu înregistrare vocală, caz în care se păstrează în evidențele OP, cu următoarele excepții:(i) activitățile de salt la care ZAP nu poate fi cunoscut înainte de decolarea aeronavei din care se execută saltul (de exemplu: salturi în cadrul unor competiții/campionate specifice, salturi pentru stabilirea de recorduri, salturi de salvare sau ajutor umanitar etc. și salturi de antrenament pentru toate aceste activități);(ii) din motive obiective (defecțiuni ale aeronavei din care se lansează, ale parașutei sau echipamentelor, modificarea intempestivă a situației meteo, erori în pilotarea parașutei sau în aprecierea momentului saltului etc.) parașutistul aterizează în afara ZAP. (la 09-03-2022, Litera c) din Alineatul (6) , Punctul 1.5. , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 09 martie 2022 ) d) să se asigure că este obținută informarea meteo corespunzătoare perioadei de operare;e) să organizeze, să conducă și să monitorizeze, pregătirea nemijlocită (briefingul);f) să se asigure că documentele personalului implicat în activitățile de salt sunt în termen de valabilitate;g) să coordoneze și să supravegheze zona de aterizare parașutiști. În cazul în care pentru același zbor se folosesc mai multe zone de aterizare parașutiști, ale căror locații nu permit coordonarea și supravegherea de către o singură persoană, GC nominalizează persoane din cadrul OP care să coordoneze și să supravegheze fiecare zonă de aterizare parașutiști în numele și sub supravegherea sa; (la 19-04-2023, Litera g) din Alineatul (6) , Punctul 1.5. , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 893 din 6 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 19 aprilie 2023 ) h) să observe de la sol parașutiștii atât în timpul deschiderii parașutei, cât și pe perioada coborârii cu parașuta;i) să se asigure că activitățile de salt cu parașuta sunt desfășurate numai din aeronave echipate corespunzător;j) să pună la dispoziția operatorului aeronavei din care se face saltul datele necesare pentru obținerea aprobărilor de trafic aerian și pentru întocmirea documentelor obligatorii aflate la bordul aeronavei;k) să monitorizeze intensitatea și direcția vântului pentru a stabili o eventuală depășire a limitelor acceptate pentru salt;l) să mențină legătura cu aeronava care lansează parașutiști, prin radio sau cu ajutorul panourilor de semnalizare, dacă este cazul;m) să comunice cu entitățile care desfășoară activități de coordonare a zborului în zona aerodromului (de exemplu, ATC, COAP etc.), dacă este cazul;n) să urmărească respectarea de către parașutiști a regulilor de circulație pe aerodrom sau pe terenul unde au loc salturile cu parașuta;o) să nu permită desfășurarea activităților de salt cu parașuta de către persoane care nu îndeplinesc sau pe care le suspectează că nu îndeplinesc prevederile reglementărilor în vigoare;p) să nu permită desfășurarea activităților de salt fără verificarea documentelor doveditoare cu privire la starea de navigabilitate a parașutelor utilizate în salt;q) să îndepărteze persoanele neautorizate din zona de decolare și aterizare;r) să apeleze, dacă este cazul, la organizațiile care asigură personalul și echipamentele necesar a fi folosite în cazul situațiilor de urgență (de exemplu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Română, Serviciul de Ambulanță etc.);s) să raporteze, conform prevederilor legale, incidentele/accidentele în care sunt implicați participanții la activitățile de parașutism;t) să informeze autoritatea competentă asupra nerespectării de către parașutiști a cerințelor specifice desfășurării activităților de salt.(7) JM trebuie:a) să își însușească pregătirea nemijlocită (briefingul);b) să se asigure că parașutiștii s-au echipat corespunzător, confirmând cu aceștia că au făcut verificările necesar a fi efectuate asupra echipamentului folosit pentru salt, înaintea executării acestuia;c) să supravegheze parașutiștii în aeronavă;d) să stabilească ordinea de salt și să supravegheze modul de părăsire al aeronavei;e) să mențină legătura cu PIC-ul aeronavei;f) să ia în considerare toate informațiile disponibile (inclusiv informațiile meteo) pentru stabilirea deciziei de a abandona sau de a continua activitatea de salt și să participe la evacuarea aeronavei în cazul unei urgențe;g) să nu permită desfășurarea activităților de salt cu parașuta de către persoane care nu îndeplinesc sau pe care le suspectează cu nu îndeplinesc prevederile prezentei reglementări;h) să îndepărteze persoanele neautorizate din zona de îmbarcare;i) să raporteze, conform prevederilor legale, incidentele/accidentele în care sunt implicați parașutiști;j) să informeze autoritatea competentă asupra nerespectării de către parașutiști a cerințelor specifice desfășurării activităților de salt;k) să comunice parașutiștilor participanților la salt, înainte de îmbarcarea în aeronavă, următoarele:(i) ordinea de așezare în aeronavă;(ii) informații referitor la utilizarea căștilor de protecție, dacă este cazul;(iii) informații referitor la mișcarea în interiorul aeronavei;(iv) obligația de a efectua o verificare completă a echipamentului propriu, înainte de poziționare la ușa aeronavei în vederea efectuării saltului cu parașuta;(v) interzicerea începerii lansării fără o indicație clară din partea JM, pe care a primit-o din partea PIC, și prin care se confirmă faptul că aeronava se află în configurația corectă pentru începerea saltului.  +  Capitolul 2 Reguli de operare2.1. Obligațiile GC(1) GC comunică PIC, în vederea transmiterii către ATC a cererii de executare a salturilor cu parașuta, următoarele date relevante necesare pentru completarea documentației de zbor:a) data și ora estimată pentru începerea lansării;b) localizarea ZLP;c) înălțimea de la care are loc lansarea;d) durata estimată pentru activitatea de lansare;e) numele persoanei sau OP care organizează lansarea.(2) La începutul unei activității de salt cu parașuta, GC oferă informațiile necesare în susținerea activității și întocmește briefingul.2.2. Cerințe privind condițiile meteorologice minime pentru desfășurarea activității de salt cu parașuta(1) Activitățile de salt cu parașuta nu sunt permise atunci când viteza vântului, măsurată la nivelul solului în zona prevăzută pentru aterizare, este mai mare de:a) 7 m/s pentru elevi parașutiști sau pentru parașutiști cu experiență mai mică de 50 de salturi;b) 9 m/s pentru parașutiști cu experiență între 51 și 100 de salturi;c) 11 m/s pentru parașutiști cu experiență între 101 și 500 de salturi;d) 14 m/s pentru salturi tandem;e) 5 m/s pentru parașutiști ce execută salturi pe timp de noapte sau pe apă.(2) În cazul salturilor individuale executate de parașutiștii cu experiență mai mare de 500 de salturi, aceștia decid executarea sau nu a unui salt în cazul în care viteza vântului măsurată la nivelul solului este mai mare de 14 m/s.(3) Limitele de vânt stabilite la alin. (1) și (2) nu pot depăși specificațiile tehnice ale parașutei.(4) Întreruperea temporară a activităților de salt cu parașuta se stabilește, în funcție de experiența parașutistului, atunci când viteza vântului depășește limita maximă admisă stabilită sau dacă în decurs de 5 minute au avut loc 2 rafale de vânt peste limita stabilită pentru salt. În cazul întreruperii temporare a activității de parașutism, activitatea de salt este reluată de participanți doar în condiția în care, timp de cel puțin 20 de minute, nu s-a înregistrat nicio rafală de vânt peste limită.(5) În fiecare ZAP trebuie să se utilizeze un indicator pentru măsurarea vitezei vântului la sol (de exemplu, mânecă de vânt, anemometru etc.). În cazul în care mâneca de vânt aflată la nivelul solului nu poate fi văzută de la înălțimea ZLP, iar intensitatea vântului crește peste valorile stabilite pentru salt, GC comunică aceste informații pilotului prin intermediul sistemului de comunicații sau, în cazul întreruperii sistemului de comunicații, comunică JM-ului prin intermediul panourilor, iar, în cazul salturilor de noapte, prin intermediul semnalelor luminoase, conform informațiilor primite de către parașutiști în timpul pregătirii nemijlocite.(6) Informațiile cu privire la viteza și direcția vântului trebuie obținute:a) înainte de a începe activitatea de parașutism;b) ca urmare a unei modificări semnificative a vitezei sau direcției vântului;c) în urma unei pauze mai mari de 20 de minute, cauzate de rafale de vânt care depășesc limitele stabilite.(7) Parașutiștii nu părăsesc aeronava dacă de la punctul de ieșire din aeronavă nu sunt vizibile ZLP și ZAP, exceptând cazul specific al salturilor executate prin nori, caz în care JM se asigură că:a) parașutiștii care execută astfel de salturi dețin o experiență de cel puțin 100 de salturi;b) OP are o procedură în acest sens, procedură ce a fost adusă la cunoștința tuturor parașutiștilor care execută astfel de salturi;c) a inclus în briefingul efectuat la începutul activității, pregătirea specifică tuturor parașutiștilor care desfășoară astfel de salturi.(8) Nu sunt executate activități de salt atunci când vizibilitatea în zbor sau distanța față de nori atinge valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul următor:
  Spațiu CondițiiPerioada În zona de lansareÎn afara zonei de aerodrom
  Șes Deal și munte
  VizibilitateZiua2 km4 km
  Noaptea 5 km10 km
  Distanța verticală sub plafonZiua300 m300 m300 m
  Noaptea 300 m300 m500 m
  Distanța verticală peste plafonZiua300 m300 m500 m
  Noaptea 500 m500 m500 m
   +  Capitolul 3 Executarea salturilor cu parașuta3.1. Pregătirea nemijlocită (briefingul)(1) Briefingul este pregătirea efectuată la sol și furnizează participanților la activitățile de salt cu parașuta informații necesare în activitățile ce urmează a se desfășura în acea zi. Acesta este întocmit de către GC. Parașutiștii licențiați, elevii parașutiști, instructorii participanți la activitatea de salt au obligativitatea luării la cunoștință și respectării briefingului. Briefingul trebuie să conțină informații referitoare la:a) date generale ale activității:(i) zona de desfășurare;(ii) data;(iii) condițiile meteorologice de la începutul activității;(iv) înălțimile de executare;(v) aeronavele din care se efectuează salturi și echipamente auxiliare ale aeronavei activității de salt (de exemplu, echipament oxigen etc.), dacă este cazul;(vi) zona de aterizare ZAP și ZAP-urile alternative;b) date specifice ale activității:(i) stabilirea în scris a atribuțiunilor de salt din ziua respectivă și preluate de către participanți prin semnătură, în cazul în care nu sunt stabilite altfel prin intermediul manualelor/procedurilor proprii ale OP (de exemplu, Ground Control, număr licență, date de contact);(ii) tipul saltului (salturi cu parașutiști licențiați/salturi tandem/salturi în cadrul OPA);(iii) salturi în condiții speciale (de exemplu, salturi prin nori, pe apă, de noapte, tentative și stabilire de recorduri, încercări de echipamente noi/omologate, salturi de la mare înălțime - la peste 6.000 metri etc.);(iv) descrierea procedurilor specifice diferitor tipuri de salturi în condiții deosebite (de exemplu, salturi prin nori, pe apă, de noapte etc.);(v) materiale/echipament de reclamă (de exemplu, banner, drapele, fanioane, eșarfe, fumigene, însemne, sigle etc.);c) regulament aerodrom/activitate lansări parașutiști:(i) informații relevante cu privire la orientarea în spațiu, circulația pe aerodrom și zone interzise;(ii) potențiale pericole aflate în zona de aerodrom;(iii) controlul parașutelor și al echipamentului;(iv) îmbarcarea în aeronavă și zborul pe traiect;(v) activitatea în aeronavă;(vi) pregătirea pentru lansare;(vii) obiecte din aeronavă ce pot cauza răniri;(viii) părăsirea aeronavei;(ix) căderea liberă;(x) deschiderea parașutei;(xi) coborârea cu parașuta deschisă;(xii) pregătirea pentru aterizare; și(xiii) aterizarea;d) situații de urgență ce pot apărea în timpul activității de salt, dar și în timpul zborului cu aeronava.(2) În cazul activităților de salt în tandem cu pasager, PT/IPT are obligația de a efectua, cel puțin oral, briefingul pentru PST/EST, pregătire care trebuie să conțină informații referitor la:a) echipamentele utilizate în activitatea de salt tandem;b) poziția stabilită de cei doi înainte de salt, poziția la ieșire, în timpul zborului și cea la aterizare;c) obiectele din aeronavă ce pot cauza răniri;d) părăsirea aeronavei;e) căderea liberă;f) deschiderea parașutei și șocul la deschidere;g) controlul deschiderii;h) coborârea cu parașuta deschisă;i) pregătirea pentru aterizare;j) proceduri ce trebuie urmate de PST în caz de incapacitate a PT;k) aterizarea;l) situații de urgență ce pot apărea în timpul saltului tandem.(3) Decizia de părăsire a aeronavei și responsabilitatea sunt în totalitate ale parașutistului care efectuează saltul.(4) Modul de desfășurare a briefingului este stabilit de fiecare OP prin manuale/proceduri proprii.(5) În cazul salturilor organizate și desfășurate de persoane fizice deținătoare de licență de parașutist, GC prezintă aspectele privind modul de desfășurare a briefingului într-un document adus la cunoștință și semnat de toți parașutiștii participanți la activitatea de salt.3.2. Analiza activității parașutiștilor(1) Parașutiștii au responsabilitatea de a informa GC referitor la problemele întâmpinate în timpul saltului, iar GC va face o analiză și, în cazul în care este necesar, va informa parașutiștii referitor la acțiunile pe care aceștia trebuie să le întreprindă.(2) La sfârșitul activităților de salt cu parașuta, GC împreună cu JM fac o analiză a acțiunilor executate, în scopul de a identifica problemele întâmpinate de parașutiști/elevi în timpul saltului. Această analiză poate fi discutată chiar și în timpul pregătirii nemijlocite din ziua următoare saltului.3.3. Separarea între parașutiști(1) Separarea minimă între parașutiști este stabilită de PIC și JM, înaintea îmbarcării în aeronavă. Aceasta se stabilește în funcție de numărul de aeronave implicate în lansare, de viteza acestora la atingerea altitudinii stabilite pentru salt, de altitudinea stabilită pentru salt, de experiența parașutiștilor participanți, de tipul parașutelor folosite, de tipul și specificul salturilor executate, de viteza vântului, precum și de ZAP. De asemenea, aceste criterii stau la baza stabilirii regulilor de lansare a grupurilor de parașutiști și a ordinii de părăsire a aeronavei.(2) În funcție de situațiile neprevăzute/incidentele apărute în aeronavă, JM poate modifica ordinea de salt.(3) În cazul salturilor tandem, PT/IPT va stabili împreună cu JM momentul părăsirii aeronavei având în vedere și faptul că nu trebuie să fie executate salturi sub înălțimea minimă de deschidere a parașutei, cu excepția situațiilor de urgență.3.4. Limitări(1) Înălțimea minimă de deschidere a parașutei principale este stabilită în funcție de experiența parașutistului.
  Experiența Înălțime minimă (metri)
  Elevi și deținători de licență Ro, A800
  Deținător de licență B, C, D700
  Salturi tandem1.200
  Parașutiștii ce evoluează în demonstrații aerieneconform legislației aplicabile
  (2) Fiecare participant la activitatea de salt își va stabili o limită privind numărul de salturi pe care le poate executa într-o zi ținând cont de experiența, condiția fizică.(3) La stabilirea numărului maxim de salturi trebuie să se țină cont de următoarele limitări:
  Experiența Maximum de salturi/zi
  Elevi în vederea obținerii licențelor Ro și A 6
  Până la 50 salturi8
  3.5. Salturi executate deasupra zonelor dens populate sau a adunărilor de persoane în aer liberEste interzisă executarea salturilor cu parașuta deasupra zonelor dens populate ale orașelor, așezărilor sau a adunărilor de persoane în aer liber fără o autorizare corespunzătoare obținută conform prevederilor legale.3.6. Salturi executate deasupra aeroporturilorEste interzisă executarea salturilor cu parașuta deasupra aeroporturilor dacă între OP/persoanele fizice deținătoare de licență de parașutism și aeroportul în cauză nu există încheiat un protocol care stabilește responsabilități, atribuții, proceduri de operare.3.7. Salturi în zone restricționate(1) Pot fi executate salturi în zone restricționate, doar în următoarele condiții:a) înaintea executării saltului a fost obținută autorizarea din partea ATC-ului din zona respectivă;b) în vederea executării saltului cu parașuta, în bune condiții, se înființează o zonă restricționată temporară;c) a fost emisă o notificare NOTAM, conform prevederilor reglementărilor aplicabile aflate în vigoare, ce precizează zonele în care au loc salturile.3.8. Salturi executate între apusul și răsăritul soarelui/salturi de noapte(1) Sunt permise salturi cu parașuta între apus și răsărit numai dacă parașutistul care execută saltul este echipat cu mijloace tehnice ce pot genera o lumină vizibilă de la o distanță de cel puțin 2 km. Parașutistul folosește lumina vizibilă după deschiderea parașutei atât pentru controlul voalurii, cât și pentru a marca locația.(2) Salturile de noapte pot fi executate doar în următoarele condiții:a) condițiile meteo existente la momentul executării saltului sunt în limitele menționate în prezenta reglementare;b) parașutiștii participanți trebuie să fie deținători de licență de parașutist aflată în termen de valabilitate, minimum categoria B, și să aibă o experiență de cel puțin 100 de salturi din care 10 salturi executate în ultimele 3 luni;c) toți participanții la activitățile de salt sunt informați cu privire la obstacolele din ZAP și din zonele adiacente ale acestuia;d) obstacolele din ZAP sunt marcate cu balize luminoase;e) ZAP este vizibil marcată;f) toți parașutiștii participanți la salt vor avea asupra lor minimum o lanternă, montată astfel încât să nu incomodeze și să nu afecteze siguranța activității de salt, pentru a putea efectua controlul vizual al parașutei după deschidere sau pentru a putea semnaliza în aer în situația apariției unui incident, precum și pentru a ilumina locul de aterizare, atunci când aterizarea nu are loc în zona iluminată a ZAP;g) pe timpul nopții este permisă plierea parașutelor numai într-un spațiu de pliaj special amenajat și iluminat.3.9. Salturile pe apă(1) Salturile pe apă (intenționate) pot avea loc numai în următoarele condiții:a) parașutiștii participanți trebuie să fie deținători de licență de parașutist aflată în termen de valabilitate, minimum categoria B, și să aibă o experiență de cel puțin 100 de salturi din care 10 salturi executate în ultimele 3 luni;b) parașutiștii sunt echipați cu mijloace de plutire adecvate (de exemplu, veste de salvare) și instruiți cu privire la utilizarea acestor mijloace;c) ZAP este un luciu de apă cu diametrul stabilit în funcție de experiența parașutiștilor participanți la salt și este comunicat în timpul briefingului;d) JM a făcut anterior parte din echipa de organizare a unor salturi similare;e) există un indicator de vânt, pentru stabilirea corectă a direcției vântului;f) există minimum o barcă de salvare, dacă adâncimea apei depășește 1 m.3.10. Salturi cu parașuta de la mare înălțime(1) Salturile cu parașuta de la mare înălțime sunt permise doar în următoarele condiții:a) toți participanții implicați în activități de parașutism cu lansare de la înălțimi de peste 6.000 m trebuie să fi participat la o sesiune de pregătire specifică în ultimele 12 luni;b) toți participanții implicați în activități de parașutism cu lansare de la înălțimi de peste 6.000 m trebuie echipați cu AAD operațional;c) nu sunt permise salturi ori de câte ori înălțimea de salt (altitudinea stabilită în cabina aeronavei) depășește 3.000 metri pentru o perioadă de timp mai mare de 30 de minute și ori de câte ori înălțimea de salt depășește 4.000 metri, cu excepția utilizării în permanență a oxigenului;d) sunt exceptate de la prevederile lit. c) salturile executate atunci când înălțimea de salt depășește 4.000 metri, pentru o perioadă care să nu depășească 6 minute, sau salturile executate de la înălțimi care depășesc 4.500 metri pentru o perioadă care să nu depășească 3 minute;e) PIC-ul aeronavei monitorizează nivelurile de zbor și limitele de timp și le comunică JM;f) în cazul depășirii limitelor nivelului de zbor sau timp, misiunea este abandonată și toți parașutiștii trebuie să aterizeze doar cu aeronava.3.11. Salturi în tandem (1) Salturile în tandem sunt permise doar în următoarele condiții:a) sunt executate de un IPT, în cazul salturilor școală conform cerințelor aplicabile;b) sunt executate de un parașutist deținător de autorizație specifică de tandem (PT), în cazul salturilor executate fără a se intenționa începerea pregătirii în vederea obținerii unei licențe de parașutist;c) completul parașută tandem utilizat conține un AAD operațional;d) pasagerul salt tandem poate fi o persoană sau o încărcătură (manechin, container etc.) care nu depășește greutatea admisă de producătorul echipamentului.
   +  Capitolul 4 Zona de aterizare/zona de lansare parașutiști4.1. Zona de aterizare parașutiști (ZAP) (1) Fiecare ZAP trebuie să fie potrivită tipului de activitate ce urmează a fi executată și trebuie să dispună de:a) marcaje corespunzătoare pentru a indica direcția și locul de aterizare pentru parașutiștii cu o experiență mai mică de 50 de salturi;b) saltea pentru aterizare folosită în cazul salturilor de precizie;c) mânecă de vânt/anemometru;d) separare/delimitare față de zona specială pentru spectatori.(2) În cazul în care la aceeași trecere a aeronavei sunt lansate atât parașute solo, cât și tandem, OP trebuie să asigure zone de aterizare separate și delimitate corespunzător pentru parașutele tandem și parașutele solo. Excepție fac parașutiștii solo care execută salt în grup cu o pereche tandem și care au o experiență de minimum 200 de salturi, caz în care le este permisă aterizarea în zona de aterizare prevăzută pentru parașutele tandem.(3) OP descrie în manualele/procedurile proprii modul de separare și delimitare a ZAP, precum și proceduri specifice evoluției la aterizare, pe care parașutiștii trebuie să le urmeze astfel încât să se asigure că zona de aterizare este liberă și asigură o aterizare în condiții de siguranță. Procedurile sunt aduse la cunoștința tuturor parașutiștilor prin grija OP.(4) Pentru fiecare ZAP:a) operatorul stabilește reguli generale proprii pentru asigurarea unei separări pe verticală între parașutele solo și cele de tandem, astfel încât să poată fi asigurată aterizarea în zone separate și delimitate, iar responsabilitatea respectării regulilor revine fiecărui participant la zbor;b) în vederea creșterii siguranței participanților la zbor, în funcție de condițiile specifice care se pot manifesta pe parcursul desfășurării activității de salt, JM poate adăuga reguli suplimentare față de cele generale stabilite de către OP.(5) Atunci când au loc salturi cu parașuta peste sau într-o zonă construită sau în apropierea unei adunări de persoane, ZAP trebuie:a) să fie o zonă orizontală fără obstacole, cu o rază minimă de 25 de metri, indiferent de direcția vântului, sau să fie o zonă dreptunghiulară orizontală fără obstacole, cu dimensiuni minime de 40 m lungime și 25 m lățime;b) să aibă o zonă de rezervă adecvată aterizării parașutiștilor în cazul unei depășiri, iar în acest caz locația zonei de rezervă trebuie clar identificată în timpul pregătirii nemijlocite;c) să dispună de măsuri adecvate de control al publicului spectator astfel încât să nu i se permită acestuia să ajungă în zona de aterizare parașutiști.(6) Atunci când au loc salturi cu parașuta peste o zonă construită sau în cazul salturilor de parașutiști în apropierea adunărilor de persoane, trebuie ca zona în interiorul căreia aterizează parașutiștii să fie marcată într-o manieră care să permită pilotului comandant al aeronavei care execută lansarea identificarea clară a acestora, de la altitudinea maximă stabilită pentru salt. (la 19-04-2023, Punctul 4.1. din Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 893 din 6 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 19 aprilie 2023 ) 4.2. Zona de lansare parașutiști (ZLP)ZLP are o rază de 2 km în jurul ZAP. În funcție de acordurile încheiate de OP/persoanele fizice deținătoare de licență de parașutism cu autoritățile locale raza poate avea valori diferite fără a pune în pericol siguranța și/sau securitatea participanților la activitatea de parașutism, precum și a persoanelor de la sol.  +  Capitolul 5 Echipamente utilizate în saltul cu parașuta5.1. Generalități(1) Toți parașutiștii care execută salturi cu parașuta trebuie echipați cu complet parașută, cu excepția salturilor tandem, caz în care PST/EST trebuie atașați de un PT/IPT.(2) În cazul salturilor tandem, precum și în cazul salturilor școală de mai sus este obligatorie folosirea AAD.(3) Toți parașutiștii cu licență de tip Ro, A sau B trebuie echipați cu altimetru operațional.(4) Voalura parașutei principale trebuie să corespundă nivelului de experiență a parașutistului care o utilizează, să fie conform cerințelor producătorilor sau să respecte cel puțin cerințele din tabelul de mai jos:
  Nr. de salturiÎncărcarea parașutei principale
  0-100Maximum 1,1
  101-200Maximum 1,3
  201-300Maximum 1,5
  301-500Maximum 1,7
  Peste 500Decizia parașutistului
  5.2. Echipament suplimentar utilizat în saltul cu parașuta(1) Camerele video/foto trebuie folosite numai de parașutiști cu o experiență mai mare de 200 de salturi. Aceste echipamente trebuie montate astfel încât să nu incomodeze și să nu afecteze siguranța activității de salt. Se recomandă existența unui sistem de largare pentru acest echipament.(2) Echipamente auxiliare, cum ar fi: steaguri, fumigene, wingsuit, skyboard etc.:a) se utilizează doar de parașutiști licențiați, cu experiență, respectând recomandările producătorului. În cazul în care producătorul echipamentelor auxiliare nu impune limitări, acestea se utilizează doar de parașutiști licențiați cu experiență mai mare de 100 de salturi;b) se utilizează doar de parașutiști licențiați, cu experiență mai mare de 200 de salturi, dacă sunt echipamente auxiliare care necesită proceduri de urgență suplimentare;c) trebuie montate astfel încât să nu incomodeze și să nu afecteze siguranța activității de salt, iar în cazuri de urgență să poată fi largate. (la 09-03-2022, Alineatul (2) din Punctul 5.2. , Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 09 martie 2022 ) (3) Decizia și responsabilitatea utilizării echipamentelor suplimentare sunt ale parașutistului. Organizația de parașutism poate interzice operarea acestora în cazul în care se apreciază că poate fi afectată siguranța activităților de parașutism desfășurate. (la 09-03-2022, Punctul 5.2. din Capitolul 5 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 09 martie 2022 )
   +  Capitolul 6 Reguli privind siguranța6.1. Reguli de siguranță în aeronavă și în zona de îmbarcare(1) Nicio persoană nu se va apropia de o aeronavă aflată în mișcare.(2) Zonele de îmbarcare sunt stabilite în funcție de tipul de aeronavă utilizată pentru zbor/salt.(3) Parașutistul care îndeplinește la bord funcția de JM este responsabil în fața PIC, pentru activitatea în aeronavă a parașutiștilor, precum și cu poziționarea și informarea corectă a parașutiștilor în aeronavă. PIC-ul poartă răspunderea asupra tuturor persoanelor aflate în aeronavă, până la momentul părăsirii aeronavei de către parașutiști/elevi.(4) Toți parașutiștii trebuie să se informeze cu privire la procedurile de urgență ce trebuie urmate în aeronavă.(5) Toți parașutiștii trebuie să respecte poziționarea în aeronavă, conform indicațiilor primite înaintea îmbarcării de la JM. La stabilirea poziționării în aeronavă se are în vedere masa și centrajul acesteia. Masa și centrajul aeronavei sunt calculate de operatorul acesteia în baza cerințelor aplicabile și a informațiilor primite de la GC cu privire la parașutiștii participanți la salt.(6) Înainte de decolarea aeronavei toți parașutiștii trebuie să își fixeze și să își asigure căștile de protecție aflate pe cap.(7) Mișcarea în interiorul aeronavei se face doar în condiții de necesitate, acordându-se o atenție mărită evitării declanșării accidentale a comenzilor parașutelor.(8) În situații de urgență, în cazul cărora în aeronavă au rămas parașutiștii, aceștia trebuie să aterizeze împreună cu aeronava. În cazul în care parașuta de rezervă este dotată cu AAD aflat în funcțiune, PIC va încerca să mențină viteza de coborâre a aeronavei sub limita de declanșare a AAD-ului.(9) Atunci când aeronava este prevăzută cu centuri de siguranță, acestea trebuie folosite atât la decolare, cât și la aterizare.(10) PT/IPT trebuie să efectueze un control complet al sistemului tandem înainte de deplasarea către ușa aeronavei în vederea efectuării saltului.(11) Nu trebuie începută lansarea fără o indicație clară din partea PIC și a JM.6.2. Parașute cu deschidere automată(1) În cazul în care, în timpul activităților de parașutism, sunt folosite parașute dotate cu AAD, acest sistem trebuie să fie în termen de valabilitate și să dețină lucrările de mentenanță impuse de producător.(2) Aeronavele din care se execută lansări automate trebuie să dețină sisteme de atașare a cablurilor, iar parașutistul deținător de autorizare specială SL are responsabilitatea atașării corecte a cablului de deschidere automată a parașutei, urmând ca atașarea să se facă în funcție de specificul aeronavei din care sunt executate lansările.(3) După lansarea tuturor parașutiștilor participanți la acest tip de salt, parașutistul deținător de autorizare specială SL asigură cablurile în aeronavă, după care poate părăsi aeronava.6.3. Proceduri de urgență în aeronavă(1) În cazul unei situații de urgență apărute în timpul zborului, JM trebuie să urmeze instrucțiunile primite din partea PIC. Persoanele prezente în aeronavă urmează instrucțiunile JM. Cu toate acestea instrucțiunile date de PIC primează.(2) Fiecare OP își dezvoltă proceduri pentru a acoperi posibile situații de urgență apărute în timpul zborului cu aeronava, care pot afecta activitatea parașutiștilor.(3) Persoanele fizice deținătoare de licență de parașutism vor analiza cu ocazia briefingului posibile situații de urgență ce pot apărea în timpul zborului.(4) Aeronava trebuie echipată cu un dispozitiv de tăiere pentru material textil, suspante, chingi, a cărui amplasare este cunoscută doar de instructorii care acționează în cadrul OP, JM și PIC. Dispozitivul este folosit doar în cazul în care un parașutist rămâne agățat de aeronavă prin intermediul parașutei sau a cablului folosit în cazul unei deschideri automate.6.4. Reguli de siguranță în timpul saltului cu parașuta6.4.1. Cădere liberă(1) Responsabilitatea privind evitarea coliziunilor între parașutiști revine tuturor parașutiștilor și în mod special parașutistului aflat la o înălțime mai mare.(2) Responsabilitatea de a respecta timpul de cădere liberă stabilit în funcție de înălțimea lansării, precum și de a respecta înălțimea de deschidere a parașutei ținând cont de spațiul de siguranță revine în totalitate parașutistului.6.4.2. Parașuta deschisă(1) După deschiderea parașutei principale, parașutiștii trebuie să verifice deschiderea completă și corectă a parașutei, iar în cazul în care parașuta nu s-a deschis normal, se vor aplica procedurile de urgență.(2) Parașutiștii trebuie să fie atenți la toți ceilalți parașutiști aflați în aer și, în cazul în care este necesar, vor efectua manevre pentru evitarea coliziunilor.(3) Responsabilitatea privind evitarea coliziunilor revine tuturor parașutiștilor, în special parașutistului aflat la o înălțime mai mare. Nu este permisă forțarea coborârii pentru a dobândi prioritate în fața altui parașutist.(4) Este recomandat ca aterizarea să se facă cu vânt de față, iar voalura parașutei să fie deasupra parașutistului, în configurație de zbor drept.(5) Responsabilitatea privind respectarea ZAP revine parașutistului/elevului parașutist. În cazul în care ZAP nu poate fi respectată (defecțiuni ale aeronavei din care se lansează, ale parașutei sau echipamentelor, modificarea intempestivă a situației meteo, erori în pilotarea parașutei sau în aprecierea momentului saltului etc.), parașutistul/elevul parașutist alege, în funcție de posibilități, o altă zonă unde consideră că poate efectua o aterizare în siguranță. (la 09-03-2022, Subpunctul 6.4.2. din Punctul 6.4. , Capitolul 6 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 09 martie 2022 ) 6.5. Documente personale(1) Ori de câte ori au loc salturi cu parașuta din aeronave aflate în zbor, înainte de îmbarcare, la locul de organizare a activității de parașutism, GC se asigură că parașutiștii licențiați dețin: licența de parașutist și certificatul medical corespunzător emis/recunoscut conform cerințelor naționale, iar elevii dețin certificatul medical corespunzător emis/recunoscut conform cerințelor naționale, sunt înscriși într-un program de pregătire și că PST a dat declarația referitoare la starea de sănătate. GC se asigură de existența acordului ambilor părinți sau a tutorelui legal în cazul persoanelor sub 18 ani, dat în forma prevăzută la cap. 1 pct. 1.4 subpct. 1.4.1 alin. (14).(2) Parașutiștii își mențin evidența salturilor executate întrun carnet de zbor/salt sau într-un document echivalent, iar acest document conține cel puțin informații referitoare la data, locul, numărul saltului, tipul saltului (individual, tandem etc.), tipul aeronavei din care s-a efectuat saltul, timpul de cădere liberă. Evidența salturilor trebuie certificată de o persoană aflată la fața locului (de exemplu, JM, instructor, PIC, reprezentant desemnat de OP, GC, IPT, PT).6.6. Incidente/accidente(1) GC și JM au dreptul să oprească de la zbor/salt orice parașutist care încalcă prevederile cerințelor legale și este obligat să informeze autoritatea competentă cu privire la aceste încălcări.(2) Incidentele și/sau accidentele în care sunt implicați parașutiști se raportează conform prevederilor legale aplicabile.(3) OP/Persoanele fizice deținătoare de licență de parașutism analizează incidentele de parașutism în vederea luării măsurilor necesare pentru a evita repetarea incidentului în cauză, cu excepția cazurilor când este necesară efectuarea investigațiilor de către organismele competente.(4) Documentele și înregistrările privind organizarea și desfășurarea activităților de parașutism în care au avut loc incidente/accidente sunt puse la dispoziția organismelor desemnate pentru investigarea acestora și sunt păstrate cel puțin până la finalizarea anchetelor chiar dacă se depășește termenul legal de arhivare.  +  Capitolul 7 Supravegherea activităților de parașutism(1) În scopul asigurării siguranței activităților de salt cu parașuta, autoritatea competentă își rezervă dreptul de a efectua audituri/inspecții, atât la locul de organizare al activităților, cât și la bordul aeronavelor din care se efectuează saltul, pentru a verifica conformarea cu cerințele prezentei reglementări.(2) OP, prin oricare dintre membrii săi, precum și persoanele fizice deținătoare de licență de parașutist permit accesul personalului desemnat de autoritatea competentă la ZAP, incluzând participarea la activitate, precum și accesul la documentele și înregistrările referitoare la organizarea și desfășurarea activității de parașutism.(3) Documentele și înregistrările referitoare la organizarea și desfășurarea activității de parașutism sunt arhivate/păstrate cel puțin 5 ani de la data finalizării activității și puse la dispoziția personalului desemnat de autoritatea competentă la cerere, și ulterior arhivate.(4) Supravegherea unei activități de salt cu parașuta de către personalul autorității competente trebuie efectuată astfel încât să nu afecteze organizarea/desfășurarea activității de parașutism, cu excepția necesității aplicării unor măsuri de siguranță.  +  Capitolul 8 Exercitarea atribuțiilor de supraveghere8.1. Cadru general(1) Exercitarea atribuțiilor de supraveghere a activității de salt cu parașuta se desfășoară de către autoritatea competentă direct prin personalul propriu sau prin intermediul unor persoane fizice sau juridice autorizate corespunzător de către aceasta să execute această activitate în numele și sub supravegherea autorității competente.(2) Delegarea de competențe, asociată proceselor de supraveghere a activității de salt cu parașuta, către persoane fizice sau juridice autorizate, nu exclude dreptul autorității de a exercita inspecții/audituri, direct, prin personal propriu.(3) Dacă în urma inspecției/auditului se constată că documentele aferente activităților de salt cu parașuta nu sunt disponibile la locul de desfășurare, acestea trebuie înaintate persoanei ce execută inspecția/auditul, în termen de 15 zile lucrătoare.8.2. Condiții de autorizare(1) Persoana juridică care solicită autorizare pentru efectuarea supravegherii activităților de salt cu parașuta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fie constituită și să funcționeze în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile;b) personalul desemnat pentru efectuarea activității de supraveghere să dețină licență de parașutism categoria D;c) să dețină mijloacele necesare în vederea îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor tehnice și administrative legate de activitatea pentru care solicită autorizarea;d) să dețină proceduri pentru desfășurarea activităților ce urmează a fi efectuate, avizate de autoritatea competentă;e) să dezvolte cel puțin o separare definită la nivel funcțional între structura din cadrul persoanei juridice care este autorizată corespunzător pentru a executa activități de supraveghere în numele autorității competente și compartimentele auditate, astfel încât între persoanele care execută activitatea de salt, personalul de conducere al organizației și structura din cadrul persoanei juridice autorizate pentru activități de supraveghere să nu existe niciun fel de conflicte de interese, iar personalul care efectuează supravegherea să nu fie influențat în niciun fel de către persoanele supravegheate sau afectate în vreun fel de rezultatele proceselor de supraveghere;f) să fie înregistrată, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform legislației aplicabile, aflate în vigoare;g) personalul solicitantului trebuie să respecte secretul profesional cu privire la informațiile dobândite în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor în conformitate cu prezentul regulament.(2) Persoana fizică care solicită autorizare pentru efectuarea supravegherii activităților de salt cu parașuta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă licență de parașutism categoria D;b) să aibă la dispoziție mijloacele necesare îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor tehnice și administrative legate de activitatea pentru care se solicită autorizarea;c) să fie înregistrată, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform legislației aplicabile, aflate în vigoare;d) să respecte secretul profesional cu privire la informațiile dobândite în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor în conformitate cu prezentul regulament.(3) Persoana juridică sau persoana fizică, care solicită autorizare pentru efectuarea activităților de supraveghere, este auditată de autoritatea competentă în maximum 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de autorizare și a documentelor aferente.(4) Autorizația pentru efectuarea activităților de supraveghere trebuie să cuprindă:a) denumirea organizației și sediul acesteia, în cazul persoanelor juridice;b) numele titularului și domiciliul acestuia, în cazul persoanelor fizice;c) perioada de autorizare;d) activitatea autorizată.8.3. Obligațiile și responsabilitățile persoanelor autorizate care exercită activitatea de supraveghere, în numele autorității competente(1) Nu poate delega efectuarea activităților de supraveghere pentru care a fost autorizat.(2) Răspunde direct în fața autorității competente de respectarea cerințelor conținute în reglementările aplicabile, de calitatea și obiectivitatea activităților efectuate.(3) Permite accesul autorității competente la inspecțiile efectuate în vederea verificării conformării cu cerințele de autorizare.(4) Transmite, la solicitarea autorității competente, orice date și informații care au legătură cu activitățile efectuate.(5) Colaborează cu autoritatea competentă privind activitatea de supraveghere.(6) Notifică evenimentele raportabile conform RACR–REAC, privind raportarea evenimentelor de aviație civilă.(7) Cunoaște și aplică prevederile reglementărilor specifice domeniului parașutismului.(8) Răspunde solicitărilor autorității competente și colaborează cu aceasta la eventualele inspecții de siguranța zborului.(9) Asigură desfășurarea activităților pentru care a fost autorizată în mod transparent și nediscriminatoriu.8.4. ÎnregistrăriAtât persoana fizică, cât și persoana juridică, autorizată în baza prezentei reglementări, trebuie să păstreze în mod adecvat documentele întocmite ca urmare a inspecțiilor/auditurilor pe care le efectuează și orice alte documente conexe acestor activități 2 ani de la data întocmirii acestora.8.5. Suspendarea/revocarea autorizației8.5.1. Suspendarea autorizării la solicitare(1) Persoana juridică sau fizică poate solicita autorității competente în scris suspendarea autorizației pe o durată de maximum 6 luni. Cererea conține motivele pentru care solicită suspendarea și termenul de suspendare solicitat.(2) Reluarea activității, anterior expirării termenului de suspendare, se efectuează la solicitarea persoanei juridice sau fizice cu prezentarea modului de soluționare a motivelor care au stat la baza cererii de suspendare, dacă este cazul.8.5.2. Suspendarea autorizării de către autoritatea competentă(1) În cazul în care, în urma unui audit, autoritatea competentă constată necesitatea suspendării autorizației, decizia de suspendare este notificată în scris în cel mult trei zile lucrătoare de la data auditului.(2) În perioada de suspendare este interzisă desfășurarea activităților care intră sub incidența suspendării.(3) Autoritatea competentă menține suspendarea autorizării până la înlăturarea cauzelor care au condus la decizia suspendării, dar nu mai mult de 6 luni.(4) Atât persoana juridică, cât și persoana fizică a cărei autorizare a fost suspendată trebuie să facă dovada înlăturării cauzelor care au condus la decizia suspendării și a implementării de acțiuni corective.(5) Dacă, în urma verificărilor efectuate, autoritatea competentă constată că au fost înlăturate cauzele apariției neconformității care a condus la suspendarea autorizării și au fost implementate măsuri corective corespunzătoare, notifică persoana juridică/fizică referitor la încetarea suspendării autorizării.8.5.3. Revocarea autorizării de către autoritatea competentăAutorizația emisă în baza prezentei reglementări poate fi revocată de autoritatea competentă în următoarele cazuri:(1) la solicitarea scrisă a deținătorului autorizației;(2) în cazul în care în termen de 6 luni de la data notificării suspendării persoana juridică nu face dovada înlăturării cauzelor apariției neconformității care a condus la suspendarea autorizării;(3) în urma constatării unor deficiențe majore, constatate în urma unui audit de supraveghere, cu privire la nerespectarea reglementărilor și a procedurilor specifice aplicabile domeniului parașutismului, de natură a prejudicia siguranța zborului;(4) dacă, în termen de 6 luni de la data solicitării suspendării de către persoana fizică sau juridică autorizată în baza acestei reglementări, acesta nu solicită reluarea activității.  +  ANEXĂla RACR-SPAR
  Elemente minime obligatorii din declarația pasagerului salt tandem și informații medicale ale acestuia
  1. Nume, prenume:2. Data nașterii:3. Document de identitate:4. Greutate:5. Înălțime:6. Declarații:6.1. Declar prin prezenta că sunt apt fizic, nu sufăr și nu am suferit de următoarele afecțiuni care pot conduce la situații periculoase pentru mine și pentru alte persoane în timpul saltului cu parașuta:– epilepsie, convulsii, leziuni craniene severe, pierderea cunoștinței sau amețeli, boli ale creierului sau ale sistemului nervos, tensiune arterială ridicată, boli de inimă, boli pulmonare, slăbiciuni sau luxații periodice ale membrelor, boli mentale, dependență de droguri, dependență de alcool.6.2. De asemenea menționez faptul că nu am executat scufundări la mare adâncime și nu am donat sânge în ultimele 24 de ore.6.3. Înțeleg, cunosc și accept faptul că în general activitatea de salt cu parașuta și activitatea de zbor prezintă riscuri ridicate, inclusiv de rănire sau deces, atât față de propria persoană, cât și față de terți.6.4. În timpul pregătirii pentru zbor, decolării, zborului, saltului cu parașuta și aterizării voi respecta întocmai instrucțiunile PIC-ului aeronavei/JM și ale parașutistului tandem cu care voi efectua saltul.6.5. Accept toate riscurile și înțeleg că orice condiție medicală agravată poate crește riscul de rănire sau deces.6.6. Înțeleg că trebuie să iau în considerare sfatul medicului înainte de a sări cu parașuta dacă am îndoieli cu privire la orice condiție medicală.7. Acceptarea termenilor și condițiilor:Am înțeles și garantez că înțeleg pe deplin ce mi s-a prezentat în timpul briefingului și am fost instruit corespunzător.8. Semnătura:9. Data:10. Contrasemnătură din partea OP cu date de identificare personale:Această declarație a fost completată și semnată în fața mea/noastră:
  -----