LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 23 iunie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic și consular al României.(2) Membrii Corpului diplomatic și consular sunt, de regula, diplomați de cariera și au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuțiile și răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2(1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României:a) ministrul afacerilor externe;b) secretarii de stat și subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;c) secretarul general și secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;d) personalul diplomatic și consular care își desfășoară activitatea în administrația centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerț Exterior și de la alte ministere și instituții, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare.(2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic și consular al României, pe durata exercitării funcției.  +  Articolul 3(1) Statutul Corpului diplomatic și consular al României se completează cu prevederile cuprinse în legislația muncii și în Statutul funcționarilor publici, dacă prin prezentul statut nu se stabilește altfel.(2) Pe perioada cât se afla în misiune în străinătate, membrilor Corpului diplomatic și consular li se aplica și prevederile tratatelor la care România este parte, precum și alte reguli care decurg din normele dreptului internațional.  +  Capitolul II Gradele și funcțiile diplomatice sau consulare. Modul de acordare, echivalare și păstrare a acestora  +  Secţiunea 1 Gradele diplomatice sau consulare  +  Articolul 4Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot dobândi următoarele grade:a) gradele diplomatice:– ambasador;– ministru plenipotențiar;– ministru-consilier;– consilier diplomatic;– secretar I;– secretar II;– secretar III;– atașat diplomatic;b) gradele consulare:– consul general;– consul;– viceconsul;– agent consular.  +  Articolul 5Membrii Corpului diplomatic și consular al României ocupă, în administrația centrala a Ministerului Afacerilor Externe și la misiunile diplomatice și oficiile consulare, funcții diplomatice și consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le dețin.  +  Secţiunea a 2-a Modul de acordare, echivalare și păstrare a gradelor diplomatice sau a celor consulare  +  Articolul 6(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic și consular al României și pentru promovarea în grad diplomatic sau consular.(2) Organizarea și funcționarea comisiei prevăzute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selecționarea pentru admiterea la Academia Diplomatică, pentru promovarea în grade diplomatice și consulare și la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.(3) Acordarea gradelor diplomatice și consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu excepția gradului diplomatic de ambasador, în limita numărului maxim de funcții diplomatice și consulare aprobate.  +  Articolul 7Gradul diplomatic de atașat sau gradul consular de agent consular se acorda candidaților care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României.  +  Articolul 8Organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9(1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii condițiilor de stagiu prevăzute la art. 13, a evaluării activității desfășurate și a calificărilor obținute la Academia Diplomatică sau la alte instituții de formare profesională, din țara sau din străinătate.(2) Cu ocazia Zilei Diplomației Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic și consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu îndeplinirea a jumătate din condițiile de stagiu, așa cum sunt prevăzute la art. 13.  +  Articolul 10Gradul diplomatic de ambasador se acorda prin decret, de către Președintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 11Celelalte grade diplomatice sau consulare se acorda prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare.  +  Articolul 12Ministerul Afacerilor Externe este singura instituție care acorda grade diplomatice și consulare, cu excepția gradului de ambasador.  +  Articolul 13Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este:a) pentru gradele diplomatice:– 2 ani, de la atașat diplomatic la secretar III;– 3 ani, de la secretar III la secretar II;– 4 ani, de la secretar II la secretar I;– 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;– 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;– 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotențiar;b) pentru gradele consulare:– 4 ani, de la agent consular la viceconsul;– 4 ani, de la viceconsul la consul;– 4 ani, de la consul la consul general.  +  Articolul 14(1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic și consular al României, precum și absolvenților Academiei Diplomatice li se acorda grade diplomatice sau consulare în funcție de vechimea avută în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalenta cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare.(2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare.  +  Articolul 15(1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea următoarei echivalente a gradelor:a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;b) consul - secretar I;c) viceconsul - secretar III, secretar II;d) agent consular - atașat diplomatic.(2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aproba de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice și consulare, cu acordul persoanei în cauza.  +  Articolul 16Gradul diplomatic sau consular deținut se păstrează cu titlu onorific.  +  Capitolul III Admiterea în Corpul diplomatic și consular al României  +  Secţiunea 1 Condiții  +  Articolul 17(1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;b) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;c) nu face parte din partide politice;d) a urmat studii superioare de lungă durata la o instituție de învățământ superior din țara sau din străinătate, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;e) cunoaște cel puțin o limba străină;f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deservește Ministerul Afacerilor Externe;g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe;h) nu a fost condamnata pentru săvârșirea unei infracțiuni.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și g) persoanele care urmează a fi numite în funcțiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere și instituții centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu funcții echivalente gradelor diplomatice și consulare.  +  Articolul 18Concursurile de admitere în Corpul diplomatic și consular al României se organizează pentru funcțiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 19Pentru numirea în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar, ministrul afacerilor externe propune, de regula, diplomați de cariera care, la încheierea misiunii, nu depășesc vârsta legală de pensionare. În mod excepțional pot fi propuse pentru numire în aceasta funcție personalități ale vieții publice care îndeplinesc condițiile pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic și consular al României.  +  Articolul 20Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar este reprezentantul unic al României în țara în care a fost acreditat și îl reprezintă pe Președintele României pe lângă șeful statului acreditar.  +  Secţiunea a 2-a Depunerea jurământului de credința  +  Articolul 21(1) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic și consular al României depun jurământul de credința în momentul dobândirii calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.(2) Jurământul scris se rostește, se semnează și se depune astfel: ambasadorul, în fața Președintelui României, consulul general, în fața primului-ministru; ceilalți membri ai Corpului diplomatic și consular al României, în fața ministrului afacerilor externe sau a unei persoane desemnate de acesta: secretar de stat sau ambasador.(3) Ambasadorii și consulii generali din serviciul exterior vor depune jurământul de credința cu ocazia primei deplasări în România, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22(1) Jurământul de credința fața de statul român este obligatoriu și are următorul conținut: "Jur să promovez și să apar interesele României și ale cetățenilor români în relațiile internaționale. Jur să-mi îndeplinesc cu responsabilitate, loialitate și demnitate atribuțiile care îmi revin în promovarea politicii externe a României. Jur să respect Constituția și legile tarii, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, angajamentele internaționale asumate de România, cu păstrarea stricta a secretului și confidențialității asupra informațiilor pe care le dețin ca membru al Corpului diplomatic și consular al României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"(2) Referirea la divinitate din formula jurământului se poate schimba potrivit credinței religioase a persoanei care depune jurământul.(3) Jurământul se poate depune și fără formula religioasă de încheiere. În acest caz persoana care depune jurământul va declara pe onoare și conștiința ca va respecta jurământul.(4) Refuzul de a depune jurământul de credința față de statul român determina pierderea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.  +  Capitolul IV Drepturile și obligațiile membrilor Corpului diplomatic și consular al României  +  Secţiunea 1 Drepturile membrilor Corpului diplomatic și consular al României  +  Articolul 23Membrii Corpului diplomatic și consular al României au următoarele drepturi specifice:a) să fie promovați în funcții diplomatice și consulare în administrația centrala a Ministerului Afacerilor Externe ori la misiunile diplomatice și oficiile consulare, în raport cu gradul diplomatic sau consular deținut, vechimea în muncă diplomatică sau consulară și experiența dobândită;b) să beneficieze de formele de perfecționare a pregătirii profesionale și de specializare organizate de Ministerul Afacerilor Externe sau de alte instituții publice române sau străine;c) să beneficieze în străinătate de privilegiile, imunitățile și facilitățile pe care le conferă dreptul internațional și convențiile în materie la care România este parte;d) să desfășoare activitate didactica și științifică, în țara și în străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;e) să adere la și să activeze în cadrul asociațiilor profesionale și al organizațiilor științifice din țara și din străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;f) să beneficieze, în țara și în străinătate, de distincțiile și onorurile specifice funcției diplomatice sau consulare pe care o exercita;g) să fie însoțiți, pe durata misiunii permanente, de soț sau soție și de copiii minori, precum și de copiii până la vârsta de 25 de ani care urmează studii în străinătate;h) să fie înscriși în Anuarul Corpului diplomatic și consular al României.  +  Articolul 24(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la un salariu și la alte drepturi bănești, bazate pe evaluarea corecta a complexității și dificultății funcției diplomatice sau consulare, ținându-se seama de activitatea depusa, importanta acesteia și performanta profesională.(2) Salarizarea și acordarea altor drepturi bănești, inclusiv sporurile de vechime, de confidențialitate, pentru cunoașterea mai multor limbi străine, sporul pentru titlul științific de doctor, premiile, primele și salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic și consular al României care își desfășoară activitatea în administrația centrala și la misiunile diplomatice și oficiile consulare vor fi reglementate prin lege specială.  +  Articolul 25(1) Pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice și oficiile consulare, membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și membrii de familie care îi însoțesc beneficiază de asistență medicală, pe baza de asigurare obligatorie, realizată de Ministerul Afacerilor Externe sau convenită prin acorduri cu statele străine respective sau, acolo unde nu este posibil, de decontarea cheltuielilor medicale.(2) Cuantumul și condițiile asigurării obligatorii, precum și ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26(1) În țara, membrii Corpului diplomatic și consular al României, în activitate ori pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, în condițiile achitării contribuțiilor legale la sistemul de asigurări de sănătate în perioada de activitate.(2) Condițiile de acordare gratuita a asistenței medicale, a medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu se impozitează.  +  Articolul 27(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la concedii de odihnă, de studii, fără plata, medicale, de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concedii suplimentare pentru lucru în țări cu clima greu de suportat, precum și în alte situații, în condițiile legii.(2) Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare pe an, plătit în moneda națională a României.(3) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul, pe lângă o indemnizație de concediu de odihnă, și la o prima egala cu salariul de baza în lei, din luna anterioară plecării în concediu de odihnă*).(4) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la decontarea cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale și ale membrilor de familie care îi însoțesc, la trimiterea și revenirea din misiune permanenta în străinătate, în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 28Membrii Corpului diplomatic și consular al României care pleacă în misiune permanenta în străinătate pot beneficia de o indemnizație de reprezentare, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de litera c) a art. 196, Cap. X din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 30(1) Cheltuielile pentru transportul internațional al membrilor Corpului diplomatic și consular al României care sunt trimiși în misiune de lungă durata în exterior, precum și pentru membrii lor de familie aflați în întreținere permanentă legală în exterior, în condițiile prezentei legi, se suportă de către instituția trimițătoare, în următoarele cazuri:a) la plecarea în misiune în exterior și la revenirea definitiva în țara;b) pentru deplasări în interes de serviciu, în România și în străinătate;c) pentru efectuarea în țara a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepția anului în care își încheie misiunea;d) pentru concediu medical și nașteri în România;e) pentru deplasarea întregii familii în România, în caz de deces al unui copil ori al soției/soțului și numai pentru deplasarea unuia dintre soți în caz de deces al unui părinte, frate sau sora;f) în cazuri de forță majoră.(2) De asemenea, instituția trimițătoare suporta, o singura data pe an, costul transportului internațional dus-întors pentru soția/soțul și pentru copiii aflați în întreținere în țara, pentru a-și vizita soțul/soția, respectiv părinții aflați în misiune în exterior.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile membrilor Corpului diplomatic și consular al României  +  Articolul 31Membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt obligați să își îndeplinească cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine și conștiinciozitate îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii României.  +  Articolul 32Membrii Corpului diplomatic și consular al României au datoria să acționeze cu loialitate, demnitate și răspundere în scopul înfăptuirii politicii externe a României și au următoarele obligații specifice:a) să promoveze și să apere interesele statului și ale cetățenilor români în cadrul relațiilor externe, inclusiv prin acordarea protecției diplomatice și consulare și a sprijinului necesar cetățenilor români, în limitele competentelor lor și cu respectarea prevederilor tratatelor internaționale la care România este parte;b) să respecte secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea în legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștința în exercitarea funcției;c) să aibă în toate împrejurările o conduita profesională și morala ireproșabilă și să dea dovada de demnitate și responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor lor;d) să respecte, fără a aduce atingere privilegiilor și imunităților lor, legile statelor pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea și să nu se lase implicați în activități care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale tarii în care sunt acreditați sau care ar afecta în orice alt mod relațiile României sau ar aduce atingere statutului lor diplomatic și consular;e) să solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distincțiilor străine;f) să informeze imediat conducerea ministerului în legătura cu orice schimbare intervenită în situația lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României;g) să nu abuzeze de privilegiile și imunitățile de care beneficiază în străinătate ca membri ai Corpului diplomatic și consular al României.  +  Articolul 33Membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu excepția ministrului afacerilor externe, a secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat, au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la manifestarea în public a convingerilor lor politice.  +  Articolul 34Membrii Corpului diplomatic și consular al României au obligația să își perfecționeze continuu pregătirea profesională.  +  Capitolul V Trimiterea în misiune permanenta a membrilor Corpului diplomatic și consular al României la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României  +  Articolul 35(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu excepția ambasadorilor și a consulilor generali, sunt trimiși în misiune permanenta în străinătate, prin concurs, în funcție de gradul diplomatic sau consular.(2) Încetat efectele juridice.-----Alineatul (2) al Articolului 35 și-a încetat efectele juridice ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 840 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 7 februarie 2018. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 840 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 7 februarie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2018 - 23 martie 2018, dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României au fost suspendate de drept, încetându-și efectele începând cu data de 24 martie 2018, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Funcțiile diplomatice și consulare care devin vacante în cursul unui an calendaristic sunt anunțate cu cel puțin 3 luni înaintea începerii anului respectiv.(4) Înaintea trimiterii în misiune, membrii Corpului diplomatic și consular al României vor efectua, obligatoriu, un stagiu de pregătire în Ministerul Afacerilor Externe.(5) Durata misiunii în străinătate este, de regula, de 4 ani, iar în țările cu clima dificilă este de 3 ani.
   +  Articolul 36Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de un spor la salariu în valuta, pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice și oficiile consulare, pentru soțul sau soția și copiii minori care îi însoțesc.  +  Articolul 37Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază la misiune de o indemnizație lunară în suma fixa în valuta pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale și universitare în străinătate, până la vârsta de 25 de ani, cu condiția promovării anului de studiu precedent.  +  Articolul 38Membrii Corpului diplomatic și consular al României pe perioada în care își desfășoară activitatea în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare, beneficiază în țara de o indemnizație în lei necesară pentru plata cheltuielilor de întreținere a locuinței, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, pentru plata contribuțiilor prevăzute de lege în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt încadrați în țara, precum și pentru soțul sau soția care se afla în țara, dacă nu realizează venituri.  +  Articolul 39Membrilor Corpului diplomatic și consular al României li se aplica, pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, majorările salariale și indexările aplicate la salariile de încadrare în lei în țara.  +  Articolul 40Membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și membrii familiilor lor, aflați în întreținere în străinătate, beneficiază pe perioada misiunii de asigurare de viața.  +  Articolul 41Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de un spor la salariu, în valuta, pentru activitatea desfășurata în străinătate în zone de risc și de conflicte armate.  +  Articolul 42Soțul sau soția membrului Corpului diplomatic și consular al României, pe perioada deplasării sale în străinătate împreună cu acesta și căruia/căreia i se suspenda raporturile de muncă pe perioada respectiva, beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimițătoare a contribuției la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării.  +  Articolul 43La încheierea misiunii unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, soțul sau soția care l-a însoțit la post poate solicita reintegrarea la autoritatea sau instituția publică, regia autonomă sau societatea națională la care a fost încadrat. Aceasta se acorda de drept.  +  Articolul 44Dacă reintegrarea soțului sau a soției nu va fi posibila în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, membrul Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de o indemnizație de sprijin pentru familie. Condițiile de acordare și cuantumul indemnizației se stabilesc prin lege.  +  Articolul 45Dacă un membru al Corpului diplomatic și consular al României își însoțește soțul sau soția în misiune permanenta în străinătate, în calitate de soț sau soție neîncadrat/neîncadrată în muncă, pe perioada misiunii i se suspenda raporturile de muncă, iar la revenire va fi integrat cu același grad diplomatic sau consular.  +  Articolul 46Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot fi trimiși în misiune în străinătate, de regula, după o perioada de un an de activitate în Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 47Ambasadorii extraordinari și plenipotențiari, precum și consulii generali dispun, de la data rechemării din misiune, de o perioada de 3 luni pentru a reveni în țara.  +  Articolul 48(1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul Afacerilor Externe, detașarea sau încadrarea pe perioada determinata se face pe durata misiunilor permanente, în serviciul exterior, iar în centrala ministerului, pe durata prevăzută de legislația în vigoare.(2) Persoanele detașate vor fi salarizate în conformitate cu sistemul de salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.
   +  Capitolul VI Incompatibilități și interdicții  +  Articolul 49Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României este incompatibilă cu orice alta funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ universitar acreditate.  +  Articolul 50(1) Membrilor Corpului diplomatic și consular al României le este interzis:a) să facă parte din partide politice;b) să desfășoare propagandă prin orice alte mijloace sau alte activități în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcții publice;c) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor, avantaje materiale sau de alta natura care ar putea aduce atingere loialității, responsabilității și prestigiului lor;d) să efectueze, în perioada îndeplinirii misiunii în străinătate, direct, prin membrii de familie sau prin persoane interpuse, activități comerciale;e) să dețină funcții în regiile autonome, societățile comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ;f) să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe, secretarii de stat și subsecretarii de stat.  +  Capitolul VII Încetarea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României  +  Articolul 51(1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României încetează în următoarele cazuri:a) cu acordul părților;b) demisie;c) pierderea capacității de muncă, în condițiile legii;d) incompatibilitate, în sensul dispozițiilor art. 49;e) încetarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) și b) ori nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 32 sau a interdicțiilor prevăzute la art. 50;f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe;g) reducerea numărului de funcții diplomatice ca urmare a reorganizării;h) în cazul arestării preventive ori arestului la domiciliu pe o perioadă mai mare de 60 de zile sau al condamnării definitive pentru o infracțiune de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 1 al art. 64 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.(2) Dacă, ulterior reducerii numărului de funcții diplomatice și consulare, Guvernul hotărăște o majorare a acestora, persoanele afectate de măsura reducerii numărului de funcții au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului diplomatic sau consular deținut anterior.  +  Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de litera c) a art. 196, Cap. X din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 53(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime în activitatea diplomatică sau consulară de cel puțin 15 ani pentru femei și 20 de ani pentru bărbați beneficiază, la pensionare, de o indemnizație egala cu 5 salarii de baza nete, plătite din bugetul unității trimițătoare.(2) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României la încetarea calității de membru ca urmare a reducerii numărului de funcții diplomatice sau consulare în urma reorganizării.(3) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se acorda o singura data în cursul carierei diplomatice.  +  Articolul 54Membrii Corpului diplomatic și consular al României care beneficiază de pensie pot fi încadrați în Ministerul Afacerilor Externe, pe durata nedeterminată sau pe durata determinata, după caz, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcției în care sunt încadrați, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionării.  +  Articolul 55Membrii Corpului diplomatic și consular al României care împlinesc vârsta legală de pensionare își pot continua activitatea cu acordul ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 56În caz de deces al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, membrii de familie care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș primesc, pe o perioada de 3 luni, echivalentul salariului de baza net din ultima luna de activitate a celui decedat, plătit din bugetul unității trimițătoare.  +  Capitolul VIII Răspunderea juridică  +  Articolul 57Membrii Corpului diplomatic și consular al României răspund, conform legii, în legătura cu activitatea lor profesională desfășurata în administrația centrala a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.  +  Articolul 58Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic și consular al României a prevederilor prezentei legi și neîndeplinirea cu buna-credința a îndatoririlor de serviciu atrag răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 59(1) Condițiile angajării răspunderii și sancțiunile aplicabile sunt cele prevăzute de lege și de regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe.(2) Faptele care generează răspunderi și sancțiuni pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului afacerilor externe. Organizarea și funcționarea Consiliului de Onoare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 60Dacă s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic și consular al României pentru o infracțiune de natură să îl facă incompatibil cu statutul său, ministrul afacerilor externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă.-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. 64 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 61Pentru omagierea tradiției diplomatice românești și pentru stimularea activității Corpului diplomatic și consular al României, în fiecare an, în luna septembrie, se sărbătorește Ziua Diplomației Române, la o data stabilită de ministrul afacerilor externe.  +  Articolul 62(1) Pentru contribuții meritorii la afirmarea diplomației românești pe plan internațional se poate acorda Ordinul sau Medalia Meritul Diplomatic.-------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.(2) Ordinele și medaliile prevăzute la alin. (1) se acorda de către Președintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 63Membrii Corpului diplomatic și consular al României detașați la alte autorități sau instituții din România sau în străinătate își păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe perioada detașării.  +  Articolul 64Membrii Corpului diplomatic și consular al României care sunt trimiși de statul român în calitate de funcționari la organizații interguvernamentale își păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe perioada exercitării funcției internaționale. Pe aceasta perioada li se suspenda raporturile de muncă, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaște vechimea în muncă și în activitatea diplomatică.  +  Articolul 65(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participa la cursuri, stagii de practica și specializare sau perfecționare în străinătate, cu aprobarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pe o durata care depășește 90 de zile calendaristice, și cărora, pe timpul absenței din țara, li se suspendă raporturile de muncă își mențin pe aceasta perioada calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaște vechimea în muncă și în activitatea diplomatică.(2) Pe perioada studiilor, aceste persoane beneficiază, în țara, de o indemnizație lunară în moneda națională, necesară pentru plata contribuțiilor prevăzute de lege și pentru plata cheltuielilor de întreținere a locuinței, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care membrii Corpului diplomatic și consular al României sunt încadrați în administrația centrala. Cuantumul indemnizației va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 66(1) Membrilor Corpului diplomatic și consular al României numiți în funcții de demnitate publică li se suspenda raporturile de muncă pe perioada mandatului.(2) La încetarea funcției de demnitate publică și la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaște vechimea în activitatea diplomatică sau consulară.  +  Articolul 67Pe durata numirii membrilor Corpului diplomatic și consular al României în cabinetele demnitarilor din Ministerul Afacerilor Externe, li se suspenda contractele individuale de muncă și li se recunoaște vechimea în activitatea diplomatică, păstrându-și calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României.  +  Articolul 68De drepturile prevăzute la art. 24-30, art. 36-45 și art. 48 beneficiază, după caz, și celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 69Hotărârile Guvernului și ordinele ministrului afacerilor externe emise în aplicarea prezentei legi se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 70Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe va fi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 71La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1990 pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic și Consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, precum și orice dispoziții contrare prezentei legi.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 17 iunie 2003.Nr. 269.-------