HOTĂRÂRE nr. 19 din 18 aprilie 2018pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 8 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, având în vedere cadrul normativ învechit și neadaptat nevoii de a răspunde amenințărilor și provocărilor la adresa securității naționale,în considerarea necesității întăririi controlului parlamentar asupra activității autorităților și instituțiilor din sfera securității naționale,luând în considerare transformările survenite în sistemul global de securitate, precum și angajamentele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),ținând cont de deciziile Curții Constituționale din România care au declarat neconstituționale o serie de prevederi din legile privind securitatea națională,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:a) analizarea cadrului normativ actual;b) elaborarea propunerilor de modificare, corelare și sistematizare a textelor legislative care reglementează materia;c) elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniile analizate;d) centralizarea, în vederea examinării, a inițiativelor legislative care au incidență în materia securității naționale, aflate în procedură în cele două Camere ale Parlamentului;e) Comisia poate avea rol de inițiator al propunerilor legislative în domeniul securității naționale, organizează dezbaterile asupra acestora și întocmește rapoartele pe care le va înainta celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere și adoptare*).  +  Articolul 2(1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 15 membri, desemnați de grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat, potrivit configurației politice. (2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință din rândul membrilor Comisiei.(3) Componența Comisiei și componența biroului acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.(5) Convocarea ședințelor Comisiei se face cu cel puțin o zi înainte de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.  +  Articolul 3(1) Ședințele Comisiei sunt, de regulă, publice.(2) Condițiile în care reprezentanții mass-mediei au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.  +  Articolul 4(1) Pentru ca ședințele Comisiei să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.  +  Articolul 5Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 5 zile de la constituirea Comisiei.  +  Articolul 6Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni de la data înființării, cu posibilitatea prelungirii termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui Comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 18 aprilie 2018.Nr. 19.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului
  privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale
  I. Componența 1. Domnul senator Manda Iulian-Claudiu, Grupul parlamentar al PSD2. Domnul senator Țuțuianu Adrian, Grupul parlamentar al PSD3. Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel, Grupul parlamentar al PSD4. Domnul senator Salan Viorel, Grupul parlamentar al PSD5. Domnul deputat Vlase Petru Gabriel, Grupul parlamentar al PSD6. Doamna deputat Florea Oana-Consuela, Grupul parlamentar al PSD7. Domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, Grupul parlamentar al PSD8. Domnul senator Chirteș Ioan-Cristian, Grupul parlamentar al PNL9. Domnul deputat Prișcă Răzvan Sorin, Grupul parlamentar al PNL10. Domnul deputat Raețchi Ovidiu Alexandru, Grupul parlamentar al PNL11. Domnul deputat, Prisnel Adrian-Claudiu, Grupul parlamentar al USR12. Domnul deputat Csoma Botond, Grupul parlamentar al UDMR13. Domnul deputat Cucșa Marian-Gheorghe, Grupul parlamentar ALDE14. Domnul deputat Sămărtinean Cornel-Mircea, Grupul parlamentar al PMP15. Domnul deputat Ibram Iusein, Grupul parlamentar al minorităților naționaleII. Componența biroului ComisieiPreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSDVicepreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNLSecretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE
  ----