REGULAMENT din 19 martie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 bis din 28 martie 2018  Notă Aprobat prin Ordinul nr. 351 din 19 martie 2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 28 martie 2018.

  Anexă la Ordinul 351 MS

  REGULAMENT

  de Organizare şi Funcţionare al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

  CAP. I

  Dispoziţii generale

  Art. 1

  1. (1) Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” din Cluj-Napoca a fost fondat în anul 1929 de către Prof. Dr. Iuliu Moldovan sub denumirea de „Institut pentru Studiul şi Profilaxia Cancerului”. Începând cu data de 10.08.1990, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca funcţionează sub această denumire aprobată prin HG nr. 961 din 10 august1990

  2. (2) Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” din Cluj-Napoca este instituţie sanitară cu paturi, de interes public naţional, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale şi de cercetare, denumit în continuare institut.

  3. (3) Institutul dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi efectuării tratamentului pacienţilor internaţi, inclusiv al bolnavilor ambulatorii, secţii clinice, spaţii pentru prestaţii diagonistice şi de laborator, de investigaţie radiologică, precum şi spaţii care sunt destinate activităţii de cercetare.

  4. (4) Serviciile medicale acordate de institut pot fi preventive şi curative. Institutul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

  5. (5) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din institut sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.

  6. (6) Asistenţa medicală în institut se realizează în cadru autorizat potrivit legii.

  7. (7) Institutul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.

   CAP. II

   Obiectul de activitate al institutului

   Art. 2.

   În raport cu obiectul său de activitate, institutul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:

   1. a) prevenirea şi combaterea bolilor din gama patologiei oncologice;

   2. b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;

   3. c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;

   4. d) recuperarea medicală a bolnavilor;

   5. e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;

   6. f) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico- medicale, potrivit normelor în vigoare;

   7. g) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;

   8. h) desfăşurarea unei activităţi proprii de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;

   9. i) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;

   10. j) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu;

   11. k) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;

   12. l) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

   13. m) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.

  Art. 3.

  În cadrul institutului se desfăşoară şi următoarele activităţi:

  1. a) învăţământ universitar;

  2. b) învăţământ postuniversitar;

  3. c) cercetare ştiinţifică medicală;

  4. d) implementarea proiectelor finanţate prin mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (S.E.E.), mecanismul norvegian şi fonduri externe nerambursabile.

  Art. 4.

  Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în institut este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.

  Art. 5.

  Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. Criteriile pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică medicală se propun de către Academia de Ştiinţe Medicale şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

  Art. 6.

  Colaborarea dintre institut şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

  Art. 7.

  Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între institut şi finanţatorul cercetării.

  Art. 8.

  Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Institutul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.

  Art. 9.

  1. (1) Institutul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

  2. (2) Institutul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.

  3. (3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor.

  4. (4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

  Art. 10.

  1. (1) Institutul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la institut, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, institutul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil.

  2. (2) Institutul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

  3. (3) Cheltuielile efectuate de institut în caz de război, dezastre, conflicte sociale şi alte instituţii de criză se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului.

  Art. 11.

  1. (1) Institutul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

  2. (2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj.

  3. (3) Personalul medical are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj şi va fi sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.

  4. (4) Institutul are obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice.

  Art. 12.

  1. (1) Institutul are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. a) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

   2. b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;

   3. c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

   4. d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

   5. e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

   6. f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;

   7. g) un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;

   8. h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

   9. i) limitarea accesului vizitatorilor în institut în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării pe secţie;

   10. j) Institutul are obligaţia respectării drepturilor pacienţilor, conform legii.

  2. (2) Atribuţiile personalului din cadrul institutului sunt stabilite prin fişele de post.

  CAP. III

  Conducerea institutului

  Art. 13.

  1. (1) Institutul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul institutului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.

  2. (2) Conducerea institutului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  3. (3) Activitatea de conducere a institutului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului: luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale - calitatea şi actul medical.

  Art. 14. - Conducerea institutului este formată din:

  1. 1. Consiliul de administraţie;

  2. 2. manager, care asigură conducerea curentă a institutului;

  3. 3. Comitetul director, format din:

   1. a) manager;

   2. b) director medical;

   3. c) director financiar-contabil;

   4. d) director de îngrijiri.

  Art. 15.

  1. (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul institutului funcţionează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a institutului şi de a face recomandări managerului institutului în urma dezbaterilor. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

   1. a) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi trei membri supleanţi;

   2. b) un reprezentant numit de Consiliul Judeţean Cluj-Napoca şi un membru supleant;

   3. c) un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca şi un membru supleant;

   4. d) un reprezentant a structurii teritoriale al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

   5. e) un reprezentant a structurii teritoriale al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

  2. (2) Managerul şi restul directorilor din cadrul Comitetului Director pot participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot având atribuţii de informare.

  3. (3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în institut, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

  Art. 16.

  Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:

  1. 1. avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

  2. 2. organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

  3. 3. aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

  4. 4. avizarea programului anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;

  5. 5. analizarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi a activităţii managerului şi dispunerea măsurilor pentru îmbunătăţirea activităţii;

  6. 6. propunerea revocării din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Art. 17.

  Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

  Art. 18.

  1. (1) Institutul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 4 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.

  2. (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

  3. (3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.

  Art. 19.

  1. (1) Din Comitetul director fac parte:

   1. a) managerul;

   2. b) directorul medical;

   3. c) director financiar-contabil;

   4. d) director de îngrijiri.

  2. (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului.

  3. (3) În institut, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.

  Art. 20.

  Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. elaborarea planului de dezvoltare al institutului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

  2. 2. elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al institutului;

  3. 3. propunerea către manager, în vederea aprobării:

   1. a) a numărului de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

   2. b) a organizării concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

  4. 4. elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern şi a organigramei institutului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

  5. 5. propunerea spre aprobare către manager a măsurilor organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi a măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi urmărirea implementării acestora;

  6. 6. elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, pe care îl supune aprobării managerului;

  7. 7. urmărirea realizării indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

  8. 8. analizarea propunerii Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

  9. 9. asigurarea monitorizării şi raportării indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

  10. 10. analizarea, la propunerea Consiliului medical, a măsurilor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;

  11. 11. elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

  12. 12. întocmirea, fundamentarea şi prezentarea spre aprobare managerului a planului anual de achiziţii publice, a listei investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Consiliului medical, şi răspunderea privind realizarea acestora;

  13. 13. analizarea, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propunerea către manager a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii institutului;

  14. 14. întocmirea informării lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;

  15. 15. negocierea, prin manager, directorul medical şi directorul financiar- contabil, a contractelor de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj;

  16. 16. întrunirea lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului institutului, şi luarea deciziilor în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

  17. 17. înaintarea propunerilor privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;

  18. 18. negocierea cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propunerea spre aprobare managerului a indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului;

  19. 19. răspunderea în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

  20. 20. analizarea activităţii membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborarea raportului anual de activitate al institutului.

  Art. 21.

  Atribuţiile specifice directorului medical sunt:

  1. 1. coordonarea şi răspunderea privind elaborarea la termen a propunerilor cu privire la planul de dezvoltare al institutului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

  2. 2. monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate la nivelul institutului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborarea, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, a propunerilor de îmbunătăţire a activităţii medicale, a bugetului de venituri şi cheltuieli;

  3. 3. aprobarea protocoalelor de practică medicală la nivelul institutului şi monitorizarea procesului de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului institut;

  4. 4. răspunderea privind coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;

  5. 5. coordonarea implementării programelor de sănătate la nivelul institutului;

  6. 6. întocmirea planului de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/laboratoare/servicii;

  7. 7. avizarea utilizării bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

  8. 8. asigurarea respectării normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

  9. 9. răspunderea privind acreditarea personalului medical al institutului şi acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  10. 10. analizarea şi luarea deciziilor în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

  11. 11. participarea, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

  12. 12. stabilirea coordonatelor principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

  13. 13. supervizarea respectării prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului;

  14. 14. întreprinderea măsurilor necesare şi urmărirea realizărilor indicatorilor de performanţă ai managementului institutului, al căror nivel este stabilit anual;

  15. 15. preluarea, exercitarea şi îndeplinirea tuturor prerogativelor şi sarcinilor funcţiei de manager al institutului în intervalele de timp în care managerul lipseşte din activitate;

  16. 16. îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

  17. 17. ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau a celor trasate de manager;

  18. 18. prezentarea în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie a informărilor trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;

  19. 19. sprijinirea managerului în demersul de creştere a veniturilor proprii ale institutului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice sursă legală;

  20. 20. coordonarea, îndrumarea şi răspunderea privind activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologică, farmaciei şi a altor structuri funcţionale;

  21. 21. participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al institutului.

  Art. 22.

  Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

  1. 1. asigurarea şi răspunderea privind buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

  2. 2. organizarea contabilităţii în cadrul institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

  3. 3. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

  4. 4. propunerea privind defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

  5. 5. asigurarea executării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

  6. 6. participarea la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj;

  7. 7. angajarea institutului prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

  8. 8. analizarea, din punct de vedere financiar, a planului de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

  9. 9. evaluarea, prin bilanţul contabil, a eficienţei indicatorilor specifici;

  10. 10. asigurarea îndeplinirii, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor institutului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi, asigurarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului;

  11. 11. asigurarea întocmirii, circuitului şi prestării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

  12. 12. organizarea evidenţei creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin institutului în baza documentelor justificative primite;

  13. 13. asigurarea prin personalul din subordine a urmăririi debitelor înregistrate pe baza documentelor justificative primite;

  14. 14. asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi luarea măsurilor pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;

  15. 15. răspunderea privind îndeplinirea atribuţiilor ce revin Seviciul financiar- contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

  16. 16. îndeplinirea formelor de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

  17. 17. asigurarea, prin personalul din subordine şi împreună cu Compartimentul achiziţii publice, contractare şi Serviciul administrativ, a întocmirii şi prezentării de studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

  18. 18. organizarea şi luarea măsurilor de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;

  19. 19. organizarea la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale a inventarierii mijloacelor materiale în unitate;

  20. 20. participarea la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern al institutului.

  Art. 23.

  Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt următoarele:

  1. 1. controlează îndeplinirea atribuţiilor de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul medical auxiliar;

  2. 2. organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi;

  3. 3. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate;

  4. 4. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;

  5. 5. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul institutului;

  6. 6. analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;

  7. 7. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;

  8. 8. controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;

  9. 9. controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor;

  10. 10. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical;

  11. 11. participă la activităţile organizaţiilor profesionale ale asistenţilor medicali, la solicitarea acestora;

  12. 12. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;

  13. 13. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;

  14. 14. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;

  15. 15. aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului medical auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;

  16. 16. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);

  17. 17. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul intern, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;

  18. 18. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern a institutului.

  CAP. IV

  Structura institutului

  Art. 24.

  1. (1) Structura organizatorică a institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:

   • - Secţia chirurgie oncologică I din care:

    • - compartiment chirurgie oncologică – ORL

   • - Secţia chirurgie oncologică II din care:

    • - compartiment chirurgie oncologică – urologie

    • - compartiment ginecologie

    • - compartiment chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă

   • - Secţia anestezie - terapie intensivă

   • - Unitate de Transfuzie Sanguină I- str.Republicii nr.34-36

   • - Secţia oncologie medicală din care:

    • - compartiment îngrijiri paliative

   • - Secţia hematologie

   • - Unitate de Transfuzie Sanguină II- Bulevardul 21 decembrie 1989 nr.73

   • - Secţia oncologie pediatrică

   • - Secţia radioterapie I din care:

    • - compartiment terapie cu izotopi

   • - Secţia radioterapie II ( curieterapie)

   • - Secţia radioterapie III ( cobaltoterapie)

   • - Spitalizare de zi

   • - Bloc operator

   • - Sterilizare

   • - Farmacie

    -Laborator analize medicale

    -Laborator radiologie şi imagistică medicală

    -Laborator medicină nucleară

    -Serviciul anatomie patologică

    • - compartiment citologie

    • - compartiment histopatologie

    • - compartiment prosectura

   • - Laborator Radioterapie

   • - Compartiment explorări genetice

   • - Compartiment de prevenire al infecţiilor asociate asistenţei medicale

   • - Compartimentul de evaluare şi statistică medicală

   • - Cabinete oncologie medicală adulţi

   • - Cabinet oncologie medicală copii

   • - Compartiment de diagnostic molecular

   • - Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:

    • - chirurgie generala

    • - O.R.L.

    • - ginecologie oncologică

    • - urologie

    • - psihologie

    • - radioterapie

    • - hematologie

    • - sala de mici intervenţii chirurgicale

    • - endocrinologie

   • - Departament de cercetare

   • - Aparat funcţional

  2. (2) Secţiile cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate.

  3. (3) Secţiile sunt conduse de un medic şef de secţie, ajutat de asistenta-şefă.

  4. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, institutul are în structură servicii şi compartimente funcţionale, astfel: Serviciul resurse umane, normare, organizare şi salarizare; Serviciul financiar–contabilitate; Biroul aprovizionare– transport; Serviciul administrativ; Compartimentul achiziţii publice, contractare; Compartimentul juridic; Compartimentul tehnic; Compartimentul pentru securitatea sănătatea în muncă, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de

   urgenţă; Compartimentul audit; Compartimentul de informatică; Compartimentul relaţii publice; Compartimentul culte.

  5. (5) Secţiile/Laboratoarele/Serviciile participă activ la implementarea/ dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

  Art. 25.

  1. (1) Secţia cu paturi are următoarele atribuţii:

   1. 1. Acordarea asistenţei medicale:

    1. a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale;

    2. b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

    3. c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;

    4. d) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor asociate actului medical, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;

    5. e) asigurarea tratamentului medical complet, individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi a aparaturii medicale;

    6. f) asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

    7. g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor legale în vigoare;

    8. h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

    9. i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale;

    10. j) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;

    11. k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii cu familia;

    12. l) asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţia de pediatrie;

    13. m) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;

    14. n) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.

   2. 2. Îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală:

    1. a) îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului, cabinete;

    2. b) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;

    3. c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico- sanitar propriu şi a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;

    4. d) analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale.

   3. 3. Promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare:

    1. a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;

    2. b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a personalului;

    3. c) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical;

    4. d) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar;

    5. e) colectivul de medici analizează săptămânal şi ori de câte ori este necesar cazurile medicale care ridică probleme deosebite de diagnostic, indicaţie terapeutică sau plan de tratament;

    6. f) elaborarea de lucrări stiinţifice (medici, asistenţi medicali) şi prezentarea lor la congrese şi conferinţe de specialitate;

    7. g) integrarea activităţii organizatorice, medicale şi stiinţifice a secţiei în activitatea institutului;

    8. h) colaborarea cu alte secţii medicale, laboratoare medicale şi departamente de investigaţii medicale, cu scopul de a efectua pentru fiecare pacient un tratament integrat, multidisciplinar;

    9. i) acordarea de consulturi pacienţilor internaţi în alte secţii;

    10. j) elaborarea de lucrări stiinţifice în colaborare cu alte secţii.

  Art. 26.

  Activitatea de cercetare are în principal următoarele atribuţii:

  1. 1. accesarea şi derularea contractelor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică medicală pe direcţiile de cercetare desfăşurate în cadrul institutului;

  2. 2. acordarea de asistenţă clinică şi de laborator în domenii de înaltă specialitate;

  3. 3. efectuarea de studii clinice în domeniile specifice de activitate;

  4. 4. valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul institutului, prin publicaţii de specialitate, organizarea de cursuri, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale;

  5. 5. colaborarea prin stabilirea de parteneriate, cu centre similare naţionale şi internaţionale

  Art. 27.

  1. (1) Secţiile Clinice Chirurgie Oncologică I şi Chirurgie Oncologică II au în principal următoarele atribuţii:

   image

   1. 1. repartizarea bolnavilor în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    image

   2. 2. examinarea imediată de către medicul chirurg atât a bolnavilor internaţi de urgenţă, cât şi a celor cu stare biologică alterată;

    image

   3. 3. stabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;

    image

   4. 4. precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale;

   5. 5. stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv a stadiului bolii;

    image

   6. 6. stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;

   7. 7. efectuarea de intervenţii chirurgicale oncologice complexe;

    image

   8. 8. obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;

   9. 9. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii institutului;

    image

   10. 10. pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic;

    image

   11. 11. asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre-şi postoperatorii;

   12. 12. supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;

    image

   13. 13. precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;

    image

  2. (2) Compartimentul chirurgie oncologică – ORL din cadrul secţiei Chirurgie Oncologică I are în principal următoarele atribuţii:

   1. a) investigarea şi indicarea terapiei pacienţilor oncologici;

   2. b) efectuarea de intervenţii chirurgicale oncologice complexe pacienţilor cu patologie tumorală benignă şi malignă rinosinusală, faringiană, laringiană, esofagiană;chisturi şi tumori ale părţilor moi orale şi maxilofaciale, etc.;

   3. c) supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generală şi locală;

   4. d) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii.

   image

  3. (3) Compartimentul chirurgie oncologică – urologie din cadrul secţiei Chirurgie Oncologică II are în principal următoarele atribuţii:

   1. a) investighează şi indică terapia pacienţilor urologici;

   2. b) evaluează şi asigură terapia pacienţilor cu boli renale/insuficienţă renală;

   3. c) efectuează tratamente substitutive ale funcţiei renale prin hemodializă şi dializă peritoneală;

   4. d) efectuează tratamentul afecţiunilor urologice după cum urmează: chirurgie onco-urologică complexă, chirurgie vasculară urologică majoră; laparoscopie urologică, ESWL, explorări urodinamice,etc.;

   5. e) stabilesc indicaţia operatorie, justificarea acesteia cât şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;

   6. f) obţin consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;

   7. g) efectuează pregătirea preoperatorie generală, locală cât şi asigurarea consultului preanestezic al pacientului;

   8. h) asigură şi verifică îndeplinirea tratamentelor medicale pre şi postoperatorii;

   9. i) supraveghează evoluţia pre şi postoperatorie generală şi locală;

   10. j) stabilesc recomandările de urmat la externare, cât şi controalele postoperatorii.

   image

  4. (4) Compartimentul ginecologie din cadrul secţiei Chirurgie Oncologică II are în principal următoarele atribuţii:

   image

   1. a) realizarea screeningului, diagnosticului, tratamentului complex şi urmărirea afecţiunilor maligne ginecologice, inclusiv a cancerului mamar, precum şi consilierea psihologică a pacientelor cu afecţiuni oncologice.

   2. b) efectuarea de intervenţii chirurgicale oncologice complexe pentru neoplasme genitale, tumori retroperitoneale, etc.;

   3. c) stabilirea indicaţiei operatorie, justificarea acesteia cât şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;

   4. d) obţinerea consimţământul informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;

   5. e) efectuarea pregătirii preoperatorie generale, locale cât şi asigurarea consultului preanestezic al pacientului;

   6. f) asigurarea verificării îndeplinirii tratamentelor medicale pre şi postoperatorii;

   7. g) supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale;

   8. h) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii.

   image

  5. (5) Compartimentul chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă din cadrul secţiei Chirurgie Oncologică II are în principal următoarele atribuţii:

  image

  1. a) efectuarea de intervenţii complexe pentru reconstrucţiile microchirurgicale, realizate cu ajutorul microscopului operator, pentru acoperirea defectelor rezultate în urma exciziei formaţiunilor tumorale de mari dimensiuni;reconstrucţiile de sân dupa îndepărtarea parţială sau totală a sânului (mastectomie pentru cancer de sân);reconstrucţii la nivelul capului şi gâtului după îndepărtarea tumorilor din această regiune, se efectuează frecvent reconstrucţii ale feţei, nasului, urechilor ,buzelor, pleoapelor,etc.

  2. b) supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale;

  3. c) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii.

  Art. 28.

  image

  Secţia clinică Anestezie şi Terapie Intensivă are în principal următoarele atribuţii:

  image

  1. 1. monitorizează şi tratează pacienţii în perioada postoperatorie imediată şi urgenţele transferate din secţii;

  2. 2. asigură anestezia pacienţilor pentru intervenţiile chirurgicale care se desfăşoară în blocurile operatorii;

  3. 3. monitorizează şi tratează pacienţii critici instabili (cu insuficientă respiratorie acută, instabilitate hemodinamică, şoc, etc.);

   image

  4. 4. declară cazurile de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;

  5. 5. monitorizează şi tratează pacienţii cu suferinţe organice multiple şi disfuncţii ale principalelor organe şi sisteme, de la oricare din secţiile spitalului;

   image

  6. 6. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale;

  7. 7. asigură timp de 24 de ore îngrijirea medicală pe toată durata internării;

  8. 8. acordă consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;

   image

  9. 9. asigură medicamentele necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;

  10. 10. asigură condiţiile necesare recuperării medicale precoce;

  Art. 29.

  1. (1) Secţia Clinică Oncologie Medicală are în principal următoarele atribuţii:

   1. 1. evaluarea clinică şi investigarea complexă, multidisciplinară a pacienţilor cu suspiciune de cancer;

   2. 2. evaluarea pacienţilor diagnosticaţi în alte unităţi sanitare, stabilirea gradului de extensie a bolii şi a diagnosticului stadial prin investigaţii efectuate în laboratoarele institutului (examene hematologice, biochimice, bacteriologice, imunologice, markeri tumorali, ecografii, scintigrafii, radiografii, tomografii, examene citologice şi histopatologice în serviciul de anatomie patologică);

   3. 3. stabilirea planului multimodal de tratament în echipă multidisciplinară (chirurg, oncolog medical, radioterapeut), conform protocoalelor internaţionale de tratament;

   4. 4. asigurarea chimioterapiei standard adjuvantă, neoadjuvantă, cu intenţie curativă sau paliativă pentru toate afecţiunile oncologice;

   5. 5. asigurarea spitalizării continue pentru pacienţii cu serii de chimioterapie de mai multe zile şi tratamentul simptomatic al pacienţilor cu status de performanţă deteriorat;

   6. 6. asigurarea chimioterapiei citostatice cu administrare: intravenoasă, subcutan, intrarahidian, intraperitoneal, intrapleural;

   7. 7. utilizarea terapiei paliative în stadiile avansate de boală incurabilă;

   8. 8. monitorizarea clinică, biologică, hematologică şi paraclinică a pacienţilor după întreruperea tratamentelor;

   9. 9. asigurarea tratamentului suportiv, al efectelor secundare, al complicaţiilor tratamentelor citostatice şi radioterapiei;

   10. 10. asigurarea controalelor periodice conform protocoalelor internaţionale;

   11. 11. efectuarea cercetărilor clinice şi interdisciplinare.

    image

  2. (2) Compartimentul de îngrijiri paliative din cadrul secţiei oncologie medicală are următoarele atribuţii:

   image

   1. 1. asigurarea evaluării holistice a pacienţilor cu neoplazii avansate, la care accentul nu se mai pune pe vindecarea bolii, ci pe asigurarea unei calităţi cât mai bune a vieţii;

    image

   2. 2. asigurarea îngrijirilor specifice, adresate atât suferinţei fizice, cât şi componentelor psihoemoţionale, sociale şi spirituale ale pacienţilor;

    image

   3. 3. asigurarea comunicării cu pacientul şi aparţinătorii, înlăturarea conspiraţiei tăcerii;

    image

   4. 4. asigurarea controlului eficient al simptomelor asociate bolii neoplazice în diversele stadii;

   5. 5. asigurarea evaluării şi asistenţei psihologice pentru pacienţi;

    image

   6. 6. asigurarea asistenţei sociale în colaborare cu instituţiile abilitate şi cu organizaţii nonguvernamentale, inclusiv cu voluntari ai unor organizaţii de profil;

   7. 7. asigurarea instruirii pacienţilor şi aparţinătorilor în privinţa diverselor tehnici de îngrijire incluse în nivelul de îngrijiri paliative de bază.

  Art. 30.

  Secţia clinică Hematologie are în principal următoarele atribuţii:

  1. 1. repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

  2. 2. stabilirea diagnosticului, tratarea şi monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni hematologice: anemii congenitale şi dobândite, sindroame hemoragice, leucemii acute şi cronice, limfoame, sindroame mielodisplazice,etc.;

  3. 3. efectuarea tratamentului neoplaziilor hematologice cu doze mari de citostatice;

  4. 4. asigurarea tratamentului medical complet, individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;

   image

  5. 5. obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul propus;

  6. 6. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;

  7. 7. declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;

  8. 8. monitorizarea clinică, biologică, hematologică şi paraclinică a pacienţilor după întreruperea tratamentelor;

  9. 9. asigurarea educaţiei continue a pacienţilor cu patologie oncologică cu ocazia reevaluărilor periodice sau a internărilor pentru complicaţii.

  Art. 31.

  Secţia clinică Oncologie Pediatrică are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. evaluarea clinică şi investigarea complexă, multidisciplinară a pacienţilor- copii cu suspiciune de cancer;

  2. 2. evaluarea pacienţilor- copii diagnosticaţi în alte unităţi sanitare, stabilirea gradului de extensie a bolii şi a diagnosticului stadial prin investigaţii efectuate în laboratoarele institutului (examene hematologice, biochimice, bacteriologice, imunologice, markeri tumorali, ecografii, scintigrafii, radiografii, tomografii, examene citologice şi histopatologice în serviciul de anatomie patologică);

  3. 3. stabilirea planului multimodal de tratament în echipă multidisciplinară (chirurg, oncopediatru/oncolog medical, radioterapeut), conform protocoalelor internaţionale de tratament;

  4. 4. asigurarea chimioterapiei standard adjuvantă, neoadjuvantă, cu intenţie curativă sau paliativă pentru toate afecţiunile oncologice pediatrice;

  5. 5. utilizarea în tratamentele citostatice a protocoalelor internaţionale, acceptate de Societatea Internaţională de Oncologie Pediatrică, actualizate;

  6. 6. asigurarea chimioterapiei citostatice cu administrare: intravenoasă, subcutan, intrarahidian, intraperitoneal, intrapleural;

  7. 7. monitorizarea şi acordarea suportului necesar copiilor şi adolescenţilor care urmează tratament cu radioterapie în institut;

  8. 8. utilizarea terapiei paliative în stadiile avansate de boală incurabilă;

  9. 9. monitorizarea clinică, biologică, hematologică şi paraclinică a pacienţilor după întreruperea tratamentelor;

  10. 10. asigurarea controalelor periodice conform protocoalelor internaţionale;

  11. 11. asigurarea tratamentului suportiv, al efectelor secundare, al complicaţiilor tratamentelor citostatice şi radioterapiei;

  12. 12. efectuarea cercetărilor clinice şi interdisciplinare;

  13. 13. evaluarea şi asistenţa psihologică, terapie prin joacă, asistenţă socială în colaborare cu psihologi, psihoterapeuti, asistenţi sociali şi voluntari specializaţi ai unor asociaţii de profil.

  Art. 32.

  1. (1) Secţiile clinice Radioterapie I, Radioterapie II (curieterapie) şi Radioterapie III (cobaltoterapie) au, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. asigurarea internării pacienţilor oncologici pentru: diagnostic, indicaţie terapeutică, supraveghere, investigaţii, tratament simptomatic în cursul iradierii terapeutice, paliative, tratamentul complicaţiilor post iradiere, control post iradiere;

   2. 2. asigurarea îngrijirii bolnavilor neoplazici supuşi chimioterapiei şi radioterapiei;

   3. 3. efectuarea de iradieri terapeutice cu energii înalte bolnavilor cu afecţiuni neoplazice şi hemopatii maligne;

   4. 4. asigurarea tratamentului medical complet, individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;

   5. 5. supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;

   6. 6. monitorizarea clinică, biologică, hematologică şi paraclinică a pacienţilor după întreruperea tratamentelor;

   7. 7. asigurarea tratamentului suportiv, al efectelor secundare, al complicaţiilor tratamentelor radioterapiei;

   8. 8. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

   9. 9. efectuarea intervenţiilor minime;

   10. 10. efectuarea cercetărilor clinice şi interdisciplinare;

  2. (2) Compartimentul terapie cu izotopi are, în principal, următoarele atribuţii:

   image

   1. 1. utilizarea în terapie a surselor radioactive deschise, având ca atribuţie principală efectuarea tratamentului cu izotopi radioactivi pacienţilor, în regim de spitalizare continuă sau în regim de spitalizare de zi, individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii;

    image

   2. 2. efectuarea tratamentului cu iod radioactiv pacienţilor cu cancer tiroidian, pentru ablaţia ţesutului tiroidian restant după tiroidectomie totală sau subtotală, dar şi pentru tratarea cancerului tiroidian rezidual sau/şi recidivat şi metastazele, în regim de spitalizare continuă;

    image

   3. 3. efectuarea tratamentului cu iod radioactiv pacienţilor cu boli tiroidiene benigne (hipertiroidie şi tireotoxicoză) în regim de spitalizare de zi;

   4. 4. administrarea de iod radioactiv în scop diagnostic;

   5. 5. monitorizarea oncologică postterapeutică clinico-imagistică;

    image

   6. 6. administrarea altor izotopi radioactivi în cadrul protocoalelor terapeutice radionuclidice.

    Art. 33.

    Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:

    1. 1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor;

    2. 2. supravegherea evoluţiei medicale generale;

    3. 3. precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postexternare;

    4. 4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;

    5. 5. supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;

    6. 6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

    7. 7. efectuarea de consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;

    8. 8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.

  Art. 34.

  Blocul operator are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. efectuarea preanesteziei, anesteziei şi intervenţiilor chirurgicale propriu zise;

  2. 2. asigurarea condiţiilor de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;

  3. 3. asigurarea condiţiilor necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

  4. 4. ţinerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cu Secţia Clinică Anestezie şi Terapie Intensivă privind locurile libere;

  5. 5. asigurarea transportului bolnavilor din blocul operator în cadrul Secţiei Clinice Anestezie şi Terapie Intensivă;

  6. 6. urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat al institutului;

  7. 7. asigurarea, manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de analize medicale şi la Serviciul de Anatomie Patologică a produselor biologice recoltate în actul operator.

  8. 8. asigurarea circuitelor necesare pentru realizarea spaţiilor aseptic special destinate realizării intervenţiilor chirurgicale;

  9. 9. asigurarea de circuite separate pentru îndepărtarea materialelor contaminate sau potenţial contaminate biologic;

  10. 10. asigurarea de circuite separate pentru sterilizare şi pregătire în vederea sterilizării a aparaturii, instrumentelor şi materialelor.

  Art. 35.

  Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;

  2. 2. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;

  3. 3. sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;

  4. 4. respectarea procedurilor de control şi marcare a produselor finite;

  5. 5. sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;

  6. 6. înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;

  7. 7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;

  8. 8. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;

  9. 9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;

  10. 10. efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;

  11. 11. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori;

  12. 12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;

  13. 13. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;

  14. 14. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;

  15. 15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor;

  16. 16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;

  17. 17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare

  Art. 36.

  1. (1) În cadrul institutului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Secţia farmacie asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.

  2. (2) Secţia farmacie are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. a) efectuarea recepţiei produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;

   2. b) aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;

   3. c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;

   4. d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a institutului;

   5. e) păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit legislaţiei specifice în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;

   6. f) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;

   7. g) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat eşalonul ierarhic superior;

   8. h) asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale;

   9. i) prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;

   10. j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;

   11. k) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;

   12. l) participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.

  Art. 37.

  Unităţile de transfuzie sanguină I şi II au, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile institutului;

  2. 2. asigurarea recepţiei, evidenţei, stocării şi livrării sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile institutului;

  3. 3. efectuarea testelor pretransfuzionale;

  4. 4. pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;

  5. 5. consilierea privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;

  6. 6. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;

  7. 7. întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;

  8. 8. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;

  9. 9. păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15 - 18°C) cu această destinaţie.

   Art. 38.

   Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, imunologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;

   2. 2. recepţionarea produselor sosite pentru examenul de laborator şi înserierea lor corectă;

   3. 3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;

   4. 4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

   5. 5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;

   6. 6. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.

  Art. 39.

  Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;

  2. 2. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;

  3. 3. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;

  4. 4. înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;

  5. 5. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;

  6. 6. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;

  7. 7. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;

  8. 8. raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pacienţilor internaţi.

  Art. 40.

  Laboratorul de medicină nucleară are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. executarea de explorări funcţionale şi morfologice cu ajutorul radio- izotopilor pentru diferite afecţiuni ale pacienţilor;

  2. 2. efectuarea de scintigrafii şi ecografii;

  3. 3. executarea de explorări cu surse radiative deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic;

  4. 4. asigurarea circuitului izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant;

  5. 5. colaborarea cu medicii din secţii în scopul precizării diagnosticului;

  6. 6. asigurarea organizării şi utilizării corespunzătoare a arhivei;

  7. 7. efectuarea înregistrării tuturor examinărilor efectuate;

  8. 8. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;

  9. 9. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;

  10. 10. întocmirea de propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice.

  Art. 41.

  1. (1) Serviciul de anatomie patologică are în componenţa sa următoarele compartimente: citologie, histopatologie, prosectură.

  2. (2) Serviciul de anatomie patologică are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. a) efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în institut, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii;

   2. b) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;

   3. c) eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomo-patolog;

   4. d) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

   5. e) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;

   6. f) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul institutului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale;

   7. g) comunicarea trimestrială către conducerea institutului a situaţiei cazurilor finalizate;

   8. h) raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate bolnavilor internaţi şi ambulatorii;

   9. i) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatori;

   10. j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;

   11. k) eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare;

   12. l) primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu şi la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice;

   13. m) prepararea coloranţilor şi reactivilor;

   14. n) arhivarea lamelelor şi a blocurilor.

  Art. 42.

  Laboratorul de radioterapie cu energii înalte are următoarele atribuţii principale:

  1. 1. efectuarea tratamentului cu radiaţii (radioterapie externă şi brahiterapie) pentru bolnavii internaţi;

  2. 2. exploatarea echipamentelor de radioterapie în condiţii de eficienţă maximă dar şi de siguranţă, pentru pacienţi şi personal;

  3. 3. elaborarea protocoalelor pentru asigurarea şi controlul calităţii tratamentelor din punct de vedere al dozimetriei fizice a aparatelor şi a dozimetriei clinice individuale;

  4. 4. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii accidentale a bolnavilor şi personalului din laborator;

  5. 5. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi de Ministerul Sănătăţii;

  6. 6. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale şi echipamente specifice laboratorului.

  Art. 43.

  Compartimentul de explorări genetice are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. asigurarea testării genetice specifice a pacienţilor oncologici

  2. 2. evaluarea iniţială a probandului pentru teste genetice ulterioare 3.asigurarea consilierii genetice în cancere ereditare (testare de tip screening, diagnostic molecular ţintit/multigene panel)

  4.efectuarea consilierii genetice pentru evaluarea şi stabilirea terapiei moleculare ţintite (diagnostic molecular tumoral)

  Art. 44.

  Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. organizarea şi participarea la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

  2. 2. propunerea de sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, managerului unităţii;

  3. 3. elaborarea şi supunerea spre aprobare a planului anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitate;

  4. 4. propunerea şi iniţierea activităţii complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

  5. 5. întocmirea hărţii punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;

  6. 6. supravegherea şi controlarea bunei funcţionări a procedurilor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

  7. 7. organizarea, anuală, a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică;

  8. 8. organizarea şi derularea activităţii de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;

  9. 9. organizarea activităţii compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

  10. 10. elaborarea ghidului de izolare al unităţii şi coordonarea aplicării precauţiilor specifice în cazul depistării colonizării/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

  11. 11. organizarea, supravegherea şi controlarea respectării circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi,

   după caz, a studenţilor şi a elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

  12. 12. supravegherea şi controlarea respectării în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

  13. 13. implementarea metodologiilor naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

  14. 14. verificarea completării corecte a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizarea datelor în registrul de monitorizare a infecţiilor;

  15. 15. raportarea la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj a infecţiilor asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calcularea ratei de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;

  16. 16. organizarea şi participarea la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;

  17. 17. supravegherea şi controlarea activităţii de triere, depozitare temporară şi eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

  18. 18. întocmirea şi definitivarea anchetei epidemiologice a focarului, difuzarea informaţiilor necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinderea de măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

  19. 19. raportarea problemelor depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale managerului unităţii.

   Art. 45.

   Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:

   1. 1. întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi a situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;

   2. 2. executarea, în termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de statistică medicală, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;

   3. 3. asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;

   4. 4. introducerea zilnică, verificarea şi transmiterea datelor privitoare la pacienţii din foile de observaţie clinice generale;

   5. 5. transmiterea şi prelucrarea datelor prin internet;

   6. 6. primirea documentaţiei bolnavilor ieşiţi din institut (foi de observaţie clinice generale);

   7. 7. clasificarea foilor de observaţie clinice generale ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;

   8. 8. ţinerea evidenţei datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmirea rapoartelor statistice ale institutului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;

   9. 9. punerea la dispoziţia secţiilor a datelor statistice şi a documentaţiei medicale necesare pentru activitatea curentă şi asigurarea prelucrării datelor statistice;

   10. 10. urmărirea corelării diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţara şi informarea şefilor de secţie şi a conducerii unităţii;

   11. 11. ţinerea la zi a evidenţei informatizate a pacienţilor externaţi şi răspunderea privind corectitudinea datelor introduse în calculator, întocmite şi transmise către Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj, Ministerul Sănătăţii şi alte organe abilitate ale statului;

   12. 12. întocmirea documentaţiei medicale a bolnavilor ieşiţi din institut (foi de observaţie clinice generale, foi de temperatură);

   13. 13. asigurarea controlului zilnic al foilor de mişcare a bolnavului şi compararea cu baza de date;

   14. 14. asigurarea înregistrării mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;

   15. 15. efectuarea controlului periodic al listei bolnavilor ieşiţi şi întocmirea situaţiei numerice a acestora;

   16. 16. asigurarea centralizării concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin e-mail la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj;

   17. 17. urmărirea înregistrării corecte a datelor bolnavilor.

  Art. 46.

  Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. pregătirea şi analizarea planului anual al managementului calităţii serviciilor medicale;

  2. 2. coordonarea activităţii de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii serviciilor medicale, respectiv manualul calităţii şi proceduri;

  3. 3. coordonarea şi implementarea programului de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;

  4. 4. coordonarea şi implementarea procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor medicale;

  5. 5. colaborarea cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii serviciilor medicale;

  6. 6. implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor medicale oferite;

  7. 7. asigurarea implementării strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

  8. 8. asigurarea implementării şi menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii serviciilor medicale cu cerinţele specifice;

  9. 9. coordonarea activităţii de analiză a neconformităţilor constatate şi propunerea către manager a acţiunilor de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

  10. 10. coordonarea analizelor cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii serviciilor medicale;

  11. 11. asigurarea aplicării strategiei sanitare şi a politicii de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

  12. 12. asistarea şi răspunderea tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii serviciilor medicale.

  Art. 47.

  Cabinetele de oncologie medicală adulţi şi copii au, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

  2. 2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;

  3. 3. precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale;

  4. 4. stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii.

  Art. 48.

  Compartimentul de diagnostic molecular are, în principal, următoarele atribuţii:

  image

  1. 1. determinarea diagnosticului molecular pentru variate entitaţi neoplazice în scopul stadializării şi substadializarii procesului patologic conform standardelor actuale de încadrare terapeutică şi monitorizare a evoluţiei, precum şi integrarea într-un circuit translaţional de explorare a biomarkerilor sau/şi ţintelor moleculare cu posibil impact în decelarea si tratarea malignităţilor;

   image

  2. 2. efectuarea extracţiei ADN-ARN, revers transcrierii, realizării mixurilor de reacţie, reacţiilor de polimerizare în lanţ în timp real, secvenţierii, documentării şi analizei rezultatelor.

   Art. 49.

   1. (1) Ambulatoriul integrat are, în principal, următoarele atribuţii:

    1. a) consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, a tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, prescrierea medicamentelor asiguraţilor;

    2. b) acordarea serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie asiguraţilor pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat;

    3. c) informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate;

    4. d) întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile.

   2. (2) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj, ambulatoriul integrat are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu excepţia afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat, a urgenţelor şi a serviciilor prevăzute în normele contractului-cadru.

   3. (3) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj ambulatoriul integrat are următoarele obligaţii:

    1. a) respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate;

    2. b) informarea asiguraţilor despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

    3. c) respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;

    4. d) raportarea datelor necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare;

    5. e) respectarea prevederilor actelor normative privind raportarea bolilor;

    6. f) respectarea programului de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil;

    7. g) respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

    8. h) furnizarea tratamentului adecvat şi prescrierea medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

    9. i) acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico- chirurgicală, fără excepţii;

    10. j) acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

    11. k) acordarea serviciilor medicale şi investigaţiilor paraclinice în regim de urgenţă pentru femeile gravide;

    12. l) solicitarea documentelor care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

    13. m) informarea medicului de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi transmiterea rezultatului investigaţiilor paraclinice;

    14. n) întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;

    15. o) acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;

    16. p) acordarea cu prioritate a consultaţiilor medicale personalului angajat în unităţile sanitare publice.

   4. (4) Sala de mici intervenţii chirurgicale are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. examinarea minuţioasă a pacienţilor oncologici în vederea diagnosticării şi tratării afecţiunilor;

  2. 2. efectuarea de excizii chirurgicale (mici intervenţii chirurgicale pentru leziuni cutanate benigne şi maligne) la pacienţii oncologici;

  3. 3. asigurarea tratamentului chirurgical al plăgilor deschise la pacienţii oncologici;

  4. 4. precizarea recomandărilor de urmat la externare.

  Art. 50.

  Serviciul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. întocmirea ştatului de funcţii şi a organigramei, în conformitate cu structura organizatorică aprobată şi cu normativele de personal, în limita prevederilor bugetare, actualizarea statelor de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;

  2. 2. stabilirea necesarului de personal în conformitate cu normativele în vigoare;

  3. 3. participarea la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului intern;

  4. 4. organizarea, în colaborare cu compartimentele de specialitate, a concursurilor/examenelor privind ocuparea posturilor vacante şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului, în conformitate cu prevederile legale;

  5. 5. întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă şi a deciziilor privind încadrarea, promovarea, sancţionarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;

  6. 6. participarea la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;

  7. 7. gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor;

  8. 8. urmărirea întocmirii şi actualizării de către conducătorii de compartimente a fişelor de post, conform prevederilor legale;

  9. 9. întocmirea deciziilor de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de bază, de acordare a gradaţiilor corespunzătoare tranşelor de vechime, cu respectarea legilor în vigoare;

  10. 10. întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor prin programul REVISAL;

  11. 11. întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului public prin formularul M500;

  12. 12. întocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţial şi pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare;

  13. 13. întocmirea statelor de plată, a centralizatorului statelor de salarii, a evidenţei salariilor şi stabilirea sumei nete de plată cuvenită salariaţilor;

  14. 14. întocmirea lunară a declaraţiilor privind obligaţia de plată către bugetul de stat şi asigurarea transmiterii acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare;

  15. 15. ţinerea evidenţei individuale a drepturilor salariale şi de personal acordate salariaţilor în cursul anului şi eliberarea, la cerere, a adeverinţelor cu veniturile realizate de aceştia;

  16. 16. ţinerea evidenţei lunare a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate şi reţinute; întocmirea declaraţiilor fiscale aferente salariilor şi transmiterea către administraţia financiară, în condiţiile legii;

  17. 17. întocmirea chestionarelor statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;

  18. 18. calcularea indemnizaţiilor pentru concedii de odihnă şi concedii medicale;

  19. 19. întocmirea graficului anual de programare a concediilor de odihnă, ţinerea evidenţei concediilor de orice fel;

  20. 20. eliberarea adeverinţelor la solicitarea angajaţilor şi foştilor angajaţi;

  21. 21. completarea legitimaţiilor de serviciu;

  22. 22. întocmirea documentaţiei privind sancţionarea personalului unităţii;

  23. 23. întocmirea listelor pentru acordarea indemnizaţiei de hrană;

  24. 24. verificarea condicilor de prezenţă şi a foilor de pontaj;

  25. 25. verificarea periodică a valabilităţii autorizaţiilor de liberă practică şi a asigurărilor de malpraxis pentru personalul medical.

  26. 26. elaborarea procedurilor operaţionale specifice activităţii de resurse umane;

  27. 27. punerea la dispoziţia organelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, a datelor privind activitatea serviciului;

  28. 28. asigurarea confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu prevederile legale.

  Art. 51.

  Serviciul financiar-contabilitate are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. asigurarea realizării şi raportării indicatorilor de performanţă economico- financiari;

  2. 2. întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului în vederea avizării de către consiliul de administraţie şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii;

  3. 3. întocmirea listelor de investiţii în baza propunerilor primite de la Compartimentul achiziţii publice, contractare;

  4. 4. asigurarea exercitării controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

  5. 5. răspunderea privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor care alcătuiesc domeniul public al statului în baza documentelor justificative primite;

  6. 6. asigurarea şi răspunderea de bună organizare a activităţii financiar- contabile a unităţii, de întocmirea la timp şi corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cu anexele corespunzătoare);

  7. 7. organizarea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, răspunderea şi asigurarea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

  8. 8. luarea măsurilor privind neangajarea cheltuielilor peste bugetul aprobat;

  9. 9. asigurarea şi contribuirea la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului de câte ori este cazul; în cazuri excepţionale, calamităţi sau când se constată nereguli sau fraude şi cel puţin o dată pe an a întregului patrimoniu;

  10. 10. răspunderea şi asigurarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistrează, iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;

  11. 11. înregistrarea în contabilitate a tuturor drepturilor de creanţă şi a tuturor obligaţiilor de plată către furnizori şi creditori în baza documentelor justificative primite;

  12. 12. asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel şi luarea măsurilor pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor contabile;

  13. 13. organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor care asigură alimentaţia bolnavilor internaţi în institut din punctul de vedere al încadrării bugetare;

  14. 14. punerea la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, a datelor privind activitatea institutului;

  15. 15. raportarea către Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a situaţiilor cerute în legătură cu activitatea desfăşurată în institut;

  16. 16. organizarea verificării documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;

  17. 17. organizarea şi răspunderea gestionării numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă.

  Art. 52.

  Biroul aprovizionare-transport are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, materiale, instrumentar şi aparatură, în cele mai bune condiţii;

  2. 2. întocmeşte comenzile în vederea asigurării aprovizionării institutului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;

  3. 3. ţine evidenţa comenzilor;

  4. 4. eliberează prin magazia institutului către toate structurile funcţionale ale acestuia, pe baza graficelor aprobate şi a bonurilor de consum şi de mişcare, materialele solicitate;

  5. 5. asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice a materialelor sanitare şi de laborator, precum şi a materialelor pentru curăţenie şi întreţinere;

  6. 6. intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;

  7. 7. confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aproviziozionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite ca urmare a emiterii comenzilor;

  8. 8. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii date privind activitatea biroului;

  9. 9. urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în evidenţa A.L.O.P. (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi) ;

  10. 10. organizează şi răspunde de activitatea de transport din cadrul institutului;

  11. 11. asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transportului necesar desfăşurării activităţii institutului.

  12. 12. organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului;

  13. 13. răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor din dotare.

   Art. 53.

   Serviciul administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. organizarea şi asigurarea pazei şi ordinii în institut;

   2. 2. luarea măsurilor necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;

   3. 3. ţinerea evidenţei tehnico-operative a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizarea propunerilor de casare şi întocmirea documentaţiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul institutului;

   4. 4. asigurarea recepţionării, manipulării, depozitării, eliberării în consum a activelor fixe, a obiectelor de inventar, a lucrărilor şi bunurilor materiale, potrivit prevederilor legale;

   5. 5. organizarea activităţii blocului alimentar, stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor privind alimentaţia bolnavilor;

   6. 6. asigurarea respectării primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evidenţei documentelor la secretariatul institutului, conform prevederilor legale;

   7. 7. asigurarea activităţii de service pentru utilaje şi lucrări de telefonie, de calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat, de pază şi prevenţie;

   8. 8. asigurarea verificării curăţeniei exterioare în institut, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;

   9. 9. asigurarea întreţinerii şi exploatării în bune condiţii a automobilelor din dotare;

   10. 10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de alimente, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimante şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, cărţi şi publicaţii;

   11. 11. avizarea notei de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale la construcţii şi instalaţii;

   12. 12. avizarea temei de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini în vederea contractării lucrărilor de proiectare la construcţii şi instalaţii;

   13. 13. participarea la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii cu societăţi specializate în construcţii şi instalaţii, conform reglementărilor legale, şi urmărirea executării lucrărilor de reparaţii sub aspectul cantitativ şi calitativ potrivit clauzelor contractuale;

   14. 14. participarea, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor de construcţii;

   15. 15. asigurarea soluţionării neconformităţilor pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

   16. 16. confirmarea realităţii şi legalităţii plăţilor către societăţile contractante de prestări servicii;

   17. 17. urmărirea întocmirii documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;

   18. 18. urmărirea realizării remedierilor în termenul de garanţie;

   19. 19. participarea la întocmirea cărţilor tehnice ale construcţiilor conform prevederilor legale şi asigurarea păstrării şi completării acestora cu datele referitoare la exploatarea construcţiei.

  Art. 54.

  Compartimentul achiziţii publice, contractare, are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. răspunderea privind primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate, în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;

  2. 2. elaborarea şi executarea programului anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare;

  3. 3. avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii institutului;

  4. 4. primirea ofertelor de la furnizori prin registratură;

  5. 5. elaborarea şi distribuirea documentaţiei de atribuire/de concurs (caiet de sarcini);

  6. 6. supunerea spre aprobare a documentaţiei de atribuire/de concurs;

  7. 7. îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate (prin sistemul electronic), publicare în Monitorul Oficial al României, alte publicaţii;

  8. 8. organizarea, iniţierea, derularea şi finalizarea procedurii de achiziţie;

  9. 9. elaborarea procesului-verbal de deschidere a şedinţei de verificare a ofertelor prezentate;

  10. 10. elaborarea centralizatorului de preţuri;

  11. 11. asigurarea deschiderii raportului procedură;

  12. 12. elaborarea adreselor de informare (descalificaţi, calificaţi, câştigători, necâştigători) pentru fiecare produs achiziţionat şi fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică;

  13. 13. evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare;

  14. 14. finalizarea raportului de procedură;

  15. 15. redactarea şi semnarea contractelor şi urmărirea avizării şi semnării acestora la nivelul conducerii institutului şi transmiterea tuturor informaţiilor necesare Biroul de aprovizionare, transport pentru întocmirea comenzii;

  16. 16. introducerea în sistemul informatic al institutului a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente şi notele justificative;

  17. 17. întreprinderea demersurilor necesare (formulare punct de vedere, copii documente etc.) în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva institutului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

  18. 18. urmărirea modului de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;

  19. 19. întocmirea graficului de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);

  20. 20. constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;

  21. 21. răspunderea privind legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;

  22. 22. coordonarea şi elaborarea, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul institutului, a documentelor (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;

  23. 23. derularea şi finalizarea achiziţiilor directe;

  24. 24. asigurarea relaţiilor de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;

  25. 25. verificarea sesizărilor referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;

  26. 26. întocmirea situaţiilor şi rapoartelor specifice activităţii compartimentului;

  27. 27. întocmirea, actualizarea şi propunerea spre aprobare conducerii institutului a procedurilor de lucru şi/sau operaţionale specifice.

  Art. 55.

  Compartimentul juridic are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic, la cererea conducerii, a celor care pot angaja răspunderea patrimonială a institutului, precum şi a oricăror altor acte care produc efecte juridice;

  2. 2. reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale institutului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului;

  3. 3. asigurarea consultanţei juridice pentru membrii comitetului director sau a şefilor secţiilor/serviciilor/compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al institutului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor institutului;

  4. 4. redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutului;

  5. 5. redactarea proiectelor de contracte;

  6. 6. redactarea actelor juridice, atestarea identităţii părţilor, consimţământului, conţinutului şi datei actelor încheiate, care privesc institutul, la cererea managerului;

  7. 7. verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

  8. 8. participarea alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul institutului;

  9. 9. redactarea documentelor /actelor/ contractelor juridice, la solicitarea membrilor comitetului director sau a şefilor de secţie /laborator/ serviciu/ compartiment;

  10. 10. nepronunţarea asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;

  11. 11. respectarea obligatorie a dispoziţiilor legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care institutul le poate avea;

  12. 12. respectarea obligatorie a secretului şi confidenţialităţii activităţii sale, în condiţiile legii;

  13. 13. îndeplinirea oricărei altei lucrări cu caracter juridic.

  Art. 56.

  Compartimentul tehnic are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. răspunde de realizarea lucrărilor în condiţiile tehnico-economice stabilite prin aprobările şi avizele legale, precum şi de îndeplinirea faţă de constructori a obligaţiilor contractuale care revin compartimentului tehnic;

  2. 2. sesizează conducerea institutului asupra eventualelor abateri din partea proiectantului cât şi a constructorilor faţă de avizele pe baza cărora a fost aprobată investiţia;

  3. 3. stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;

  4. 4. efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;

  5. 5. asigură asistenţă tehnică în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;

  6. 6. organizează planul de întreţinere şi confirmă procesele verbale întocmite cu prestatorii care asigură service-ul, revizuirea periodică a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;

  7. 7. urmăreşte programarea pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;

  8. 8. confirmă în procesele verbale de verificare periodică urmărirea funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;

  9. 9. asigură deservirea permanentă a punctului termic, staţiei de oxigen, staţiei hidrofor şi staţiei de pompare, prin graficul turelor de permanenţă din cadrul compartimentului tehnic;

  10. 10. propune lista de priorităţi în vederea întocmirii temelor de proiectare privind lucrările de investiţii şi reparaţii capitale şi urmăreşte asigurarea documentaţiilor tehnice;

  11. 11. întocmeşte propunerile pentru planul anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;

  12. 12. stabileşte necesarul anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii, pentru clădiri şi pentru instalaţiile din Institut.

   Art. 57.

   Compartimentul pentru securitatea sănătatea în muncă, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

   1. 1. organizarea şi conducerea activităţii de prevenire şi protecţie a muncii;

   2. 2. elaborarea instrucţiunilor specifice fiecărui loc de muncă, împreună cu responsabilii secţiilor;

   3. 3. participarea la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi propunerea măsurilor de prevenire corespunzătoare, care vor face parte din planul anual de protecţie a muncii;

   4. 4. verificarea încadrării noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;

   5. 5. asigurarea instruirii şi formării personalului în probleme de protecţia muncii;

   6. 6. ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

   7. 7. întocmirea şi actualizarea planului de protecţie civilă, a planului de evacuare, a planului de apărare împotriva dezastrelor;

   8. 8. organizarea activităţii pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor operative şi de conducere a Comitetului de sănătate şi securitate în muncă;

   9. 9. coordonarea împreună cu responsabilul PSI din institut a activităţii de prevenire a incendiilor şi instruire a angajaţilor cum să acţioneze în caz de incendiu şi de evacuare a personalului şi a bunurilor materiale;

   10. 10. instruirea pe linie de PSI a noilor angajaţi şi întocmirea fişei individuale PSI;

   11. 11. executarea acţiunilor necesare privind încadrarea şi verificarea la scadenţă a stingătoarelor;

   12. 12. verificarea stării de întreţinere, dotarea şi starea de exploatare a hidranţilor subterani şi a hidranţilor interiori;

   13. 13. reactualizarea listei cu substanţe periculoase şi toxice;

   14. 14. participarea la întocmirea planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii, catastrofe;

   15. 15. executarea activităţilor necesare privind obţinerea autorizaţiilor PSI;

   16. 16. executarea activităţilor necesare privind obţinerea autorizaţiei de mediu a institutului;

   17. 17. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de echipamente de protecţie, lapte antidot şi alte materiale specifice sectorului de activitate.

  Art. 58.

  Compartimentul audit are următoarele atribuţii principale:

  1. 1. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern,de regulă pe o periadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

  2. 2. compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

   1. a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

   2. b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

   3. c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului;

   4. d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului;

   5. e) constituirea veniturilor publice;

   6. f) alocarea creditelor bugetare;

   7. g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

   8. h) sistemul de luare a deciziilor;

   9. i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

   10. j) sistemele informatice;

   11. k) activitatea de achiziţii publice.

  3. 3. informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;

  4. 4. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;

  5. 5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

  6. 6. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entitaţii;

  7. 7. respectă normele, instrucţiunile şi Codul privind conduita etică a auditorului.

  Art. 59.

  Compartimentul de informatică are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. realizarea informatizării institutului;

  2. 2. întreţinerea şi actualizarea bazei de date medicale a institutului;

  3. 3. coordonarea structurilor organizatorice în procesul de culegere a datelor pentru baza de date medicală a institutului;

  4. 4. răspunderea privind instruirea şi transmiterea informaţiilor către structurile organizatorice ale institutului;

  5. 5. coordonarea tehnică a activităţii de validare şi corectare a datelor la termen;

  6. 6. răspunderea privind colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;

  7. 7. informarea conducerii institutului cu privire la toate situaţiile întocmite;

  8. 8. colaborarea cu Compartimentul de evaluare şi statistică medicală, pentru confruntarea bazei de date;

  9. 9. preluarea şi prelucrarea situaţiilor statistice privind investigaţiile radioimagistice ale bolnavilor ieşiţi din institut;

  10. 10. prelucrarea datelor furnizate de farmacie în vederea întocmirii consumurilor de medicamente din institut;

  11. 11. menţinerea în parametrii corespunzători a tehnicii de calcul din dotarea unităţii (computere, servere, reţea);

  12. 12. răspunderea privind implementarea hard şi soft a semnăturii digitale la nivelul institutului;

  13. 13. rezolvarea tuturor solicitărilor venite din partea conducerii, structurilor organizatorice ale institutului privind sistemul informatic şi informaţional;

  14. 14. asigurarea securităţii şi confidenţialităţii bazelor de date ale institutului;

  15. 15. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale specifice.

  Art. 60.

  Compartimentul de relaţii publice asigură desfăşurarea în condiţii de maximă eficienţă şi operativitate a activităţii de relaţii publice, prin stabilirea unei relaţii directe cu cetăţenii, oferind informaţii de interes public asupra activităţii medicale desfăşurate în cadrul unităţii.

  Art. 61.

  Compartimentul culte are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. săvârşeşte serviciile religioase, conform programului aprobat de parohia respectivă cu acordul conducerii institutului;

  2. 2. întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţinătorii lor;

  3. 3. asigură servicii religioase în cazuri de urgenţă şi administrează Sfintele Taine;

  4. 4. săvârşeşte slujbe speciale: înmormântarea decedaţilor abandonaţi sau fără familie, botezul copiilor în pericol de moarte sau la cererea rudelor;

  5. 5. participă şi sprijină soluţionarea în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar promovate de asociaţii şi instituţii, cu sau fără caracter religios, sau de la persoane particulare;

  6. 6. cultivă o atmosferă sprituală echilibrată a bolnavilor şi sprijină la cererea lor pe cei de altă confesiune, pentru a primi asistenţă religioasă din partea cultului de care aparţine;

  7. 7. acordă asistenţă religioasă şi salariaţilor unităţii la solicitarea acestora;

  8. 8. participă la activităţile organizate de Patriarhia Română şi de Centrele patriarhale, pentru personalul bisericesc;

  CAP. V

  Consiliile, comitetele şi comisiile ce funcţionează în cadrul institutului

  Art. 62.

  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul institutului sunt organizate următoarele consilii, comitete şi comisii, astfel:

  1. A. Consiliul medical

   1. 1. Directorul medical este preşedintele consiliului medical.

   2. 2. Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef secţie, directorul de îngrijiri.

   3. 3. Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

    1. a) asigura îmbunatăţirea standardelor clinice şi a modulelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

    2. b) asigura monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performantelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

    3. c) înaintează Comitetului director propunerile privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

    4. d) propune Comitetului director măsuri privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conforn ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

    5. e) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:

     1. i. planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

     2. ii. planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

     3. iii. planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare.

    6. f) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;

    7. g) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;

    8. h) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:

     1. i. evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

     2. ii. monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;

     3. iii. prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale

      Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate şi cu serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, de la nivelul spitalului.

      1. i) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

      2. j) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

      3. k) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;

      4. l) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

      5. m) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

      6. n) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

      7. o) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;

      8. p) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;

      9. q) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;

      10. r) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

      11. s) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

      12. t) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

      13. u) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

      14. v) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

      15. w) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

      16. x) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

      17. y) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

      18. ``) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  2. B. Consiliul etic are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;

   2. 2) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;

   3. 3) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

   4. 4) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

    1. (a) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

    2. (b) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

    3. (c) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

    4. (d) nerespectarea demnităţii umane;

   5. 5) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);

   6. 6) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;

   7. 7) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;

   8. 8) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

   9. 9) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

   10. 10) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

   11. 11) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;

   12. 12) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

   13. 13) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

   14. 14) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;

   15. 15) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

  3. C. Nucleul de calitate are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale;

   2. 2. întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia;

   3. 3. monitorizarea calităţii îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activităţii clinice;

   4. 4. prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe secţii şi global, pe institut;

   5. 5. cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii;

   6. 6. organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului;

   7. 7. pregătirea personalului angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verificarea modului de implementare al sistemului de management al calităţii.

  4. D. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:

   1. a. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;

   2. b. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

   3. c. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

   4. d. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

   5. e. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

   6. f. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate;

   7. g. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

   8. h. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

   9. i. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

   10. j. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute.

  5. E. Comisia de farmacovigilentă şi prescriptia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. verificarea şi avizarea prescrierii de medicamente la nivelul institutului;

   2. 2. detectarea precoce a reacţiilor adverse şi a interacţiunii produselor medicamentoase;

   3. 3. monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute;

   4. 4. identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse;

   5. 5. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc;

   6. 6. analizarea şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte şi reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;

   7. 7. verificarea utilizării raţionale şi în siguranţă a produselor medicamentoase;

   8. 8. evaluarea şi comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;

   9. 9. estimarea necesităţilor cantitative şi calitative ale medicamentelor folosite în desfăşurarea activităţii din institut;

   10. 10. participarea la procedurile de licitaţii pentru medicamente.

  6. F. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. analizarea motivelor medicale care au dus la decesul pacienţilor, cuprinse în foaia de observaţie clinică generală;

   2. 2. evidenţierea gradului de concordanţă între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă;

   3. 3. realizarea situaţiei statistice a deceselor din institut, pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din institut, evidenţiindu-se totodată patologia cea mai frecventă

  7. G. Comisia de transfuzie şi hemovigilentă are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul institutului;

   2. 2. elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practică din institut a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;

   3. 3. evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din institut;

   4. 4. monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile institutului;

   5. 5. organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul institutului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;

   6. 6. elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din institut, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din institut şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

  8. H. Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

   1. 1. monitorizarea condiţiilor de implementare a prevederilor Planului anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitate;

   2. 2. urmărirea asigurării condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;

   3. 3. urmărirea organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale;

   4. 4. urmărirea respectării normativelor cuprinse în Planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor, în colaborare cu medicii şefi de secţii şi medicul coordonator al activităţii specifice;

   5. 5. urmărirea asigurării aplicării procedurilor de izolare specială a bolnavilor la nivel de secţie;

   6. 6. evaluarea şi monitorizarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectării regulilor de tehnică aseptică de către aceştia;

   7. 7. monitorizarea respectării circuitelor funcţionale, în funcţie de specific;

   8. 8. monitorizarea aplicării măsurilor de asepsie şi antisepsie;

   9. 9. urmărirea frecvenţei infecţiilor asociate asistenţei medicale din secţii şi evaluarea factorilor de risc.

  I. Comisia de etică şi de asigurare a calitătii studiilor clinice are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. A. în domeniul de cercetare

   1. 1. urmăreşte respectarea codurilor de etică specifice domeniului;

   2. 2. numeşte comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită din activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare.

  2. B. în domeniul studiilor clinice

   1. 1. evidenţa studiilor clinice cu beneficiu terapeutic desfăşurate în cadrul institutului

   2. 2. analiza respectării regulilor de etică a cercetării ;

   3. 3. analiza respectării drepturilor pacientului şi a confidenţilităţii datelor personale.

  J. Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. 1. analizarea abaterilor de la disciplina etică şi profesională;

  2. 2. analizarea încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor legale, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;

  3. 3. analizarea încălcării normelor de etică şi deontologie medicală;

  4. 4. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;

  5. 5. analizarea gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;

  6. 6. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

  7. 7. efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

  8. 8. propunerea sancţiunii ce urmează a fi decisă de către manager.

  K. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru încadrare/promovare are următoarele atribuţii principale:

  1. 1. selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor;

  2. 2. stabilirea subiectelor pentru proba scrisă;

  3. 3. stabilirea planului probei practice şi asigurarea condiţiilor necesare realizării ei;

  4. 4. stabilirea planului interviului şi realizarea interviului;

  5. 5. notarea fiecărui candidat pentru fiecare probă a concursului/examenului;

  6. 6. transmiterea secretariatului comisiei a rezultatelor concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

  L. Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atribuţii principale:

  1. 1. soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

  2. 2. transmiterea secretariatului comisiei a rezultatelor contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

  CAP. VI

  Finanţarea institutului

  Art. 63.

  1. (1) Institutul este instituţie sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţate integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:

   1. a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea institutului, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

   2. b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/ laboratoarelor/ serviciilor/

    compartimentelor din structura institutului.

  2. (2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei financiare.

  3. (3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări servicii şi alte surse.

  4. (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

  5. (5) De la bugetul de stat se asigură:

   1. a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;

   2. b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;

   3. c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

   4. d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

   5. e) activităţi didactice şi de cercetare;

   6. f) alte cheltuieli curente şi de capital.

  6. (6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din:

   1. a) donaţii şi sponsorizări;

   2. b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

   3. c) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;

   4. d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici;

   5. e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;

   6. f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

   7. g) contracte de cercetare;

   8. h) alte surse, conform legii.

  Art. 64. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului se elaborează de către comitetul director al institutului pe baza propunerilor fundamentale ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

  1. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului se aprobă de către consiliul de administraţie şi se avizează de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului institutului.

  2. (3) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţiile şi compartimentele din structura institutului, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea institutului împreună cu conducerile structurilor în cauză.

  3. (4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.

  Art. 65.

  1. (1) Pentru a contribui la realizarea obiectului general de consolidare a relaţiilor bilaterale dintre Statele Donatoare Europene şi Romania, pregătirea şi implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 şi a Mecanismului Norvegian 2014-2021vor fi realizate în parteneriat pe baza reglementărilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene în toate fazele implementării.

  2. (2) Parteneriatul poate lua forma programelor cu donatorii şi/sau proiectelor cu donatorii. În cadrul tuturor programelor vor fi instituite rezerve pentru dezvoltarea de reţele de colaborare şi schimburi de cunoştinţe şi/sau pentru stabilirea şi dezvoltarea de parteneriate şi întocmirea de cereri pentru proiectele de parteneriat cu donatorii.

   CAP. VII

   Dispoziţii finale

   Art. 66.

   1. (1) Toate categoriile de personal din institut au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

   2. (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.

   3. (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 67.

  Modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.