HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 12 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4),art. 154 și art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2^1(1) La programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019 nu se organizează admitere pentru anul I de studii. (2) Instituțiile de învățământ superior vor asigura școlarizarea studenților deja înmatriculați la programele intrate în lichidare.(3) Instituțiile de învățământ superior nu vor înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii, la programele intrate în lichidare. (la 12-09-2018, Actul a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 691 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 12 septembrie 2018 )  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 185.  +  Anexa nr. 1
  Domeniile și programele de studii universitare de master,
  locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare,
  precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019,
  în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNumăr maxim de studenți ce pot fi școlarizați 
  01234567 
  1Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridiceBucureștiromânăIF120450 
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineeringBucureștienglezăIF120 
  Chimie alimentarăBucureștiromânăIF120 
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelorBucureștiromânăIF120 
  Ingineria proceselor chimiceBucureștiromânăIF120 
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale BucureștiromânăIF120 
  Micro - și nanomaterialeBucureștiromânăIF120 
    Procesarea și designul avansat al materialelor/Advanced materials processing and designBucureștienglezăIF120  
  Produse farmaceutice și cosmeticeBucureștiromânăIF120 
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselorBucureștiromânăIF120 
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomaterialeBucureștiromânăIF120 
  Știința și ingineria polimerilorBucureștiromânăIF120 
  Controlul calității și securitatea produselor alimentareBucureștiromânăIF120 
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/Smart polymers and biopolymersBucureștienglezăIF120 
  2Inginerie electricăAnaliza și modelarea sistemelor electromagneticeBucureștiromânăIF120300 
  Electronică de putere și acționări electrice inteligenteBucureștiromânăIF120 
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnicăBucureștiromânăIF120 
  Inginerie electrică și informatică aplicatăBucureștiromânăIF120 
  Sisteme electrice avansateBucureștiromânăIF120 
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurareBucureștiromânăIF120 
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/Integrated electrical systems engineering in vehiclesBucureștienglezăIF120 
  3Inginerie energeticăEficiență energeticăBucureștiromânăIF120350 
  Hidraulică tehnică și hidroenergeticăBucureștiromânăIF120 
  Informatică aplicată în energeticăBucureștiromânăIF120 
  Ingineria sistemelor electroenergeticeBucureștiromânăIF120 
  Inginerie energetică/Energy engineeringBucureștienglezăIF120 
  Inginerie nuclearăBucureștiromânăIF120 
  Sisteme termoenergeticeBucureștiromânăIF120 
  Surse regenerabile de energieBucureștiromânăIF120 
  Servicii energeticeBucureștiromânăIF120 
  Energetica orașelor inteligenteBucureștiromânăIF120 
  Hidro-informatică și ingineria apeiBucureștiromânăIF120 
  4Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleAdvanced microelectronics/Microelectronică avansatăBucureștienglezăIF1201100 
  Advanced wireless communications/ Comunicații fără fir avansateBucureștienglezăIF120 
  Calcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systemsBucureștienglezăIF120 
  Circuite și sisteme integrate de comunicațiiBucureștiromânăIF120 
  Comunicații mobileBucureștiromânăIF120 
  Comunicații multimediaBucureștiromânăIF120 
  Electronică și informatică aplicatăBucureștiromânăIF120 
  Electronică și informatică medicalăBucureștiromânăIF120 
  Imagistică avansată medicalăBucureștiromânăIF120 
    Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicațiiBucureștiromânăIF120  
  Ingineria informației și a sistemelor de calculBucureștiromânăIF120 
  Managementul serviciilor și rețelelorBucureștiromânăIF120 
  Microelectronică și nanoelectronicăBucureștiromânăIF120 
  MicrosistemeBucureștiromânăIF120 
  Nano-bio-inginerie și managementul mediuluiBucureștiromânăIF120 
  OptoelectronicăBucureștiromânăIF120 
  Rețele integrate de telecomunicațiiBucureștiromânăIF120 
  Sisteme inteligente pentru transporturiBucureștiromânăIF120 
  Sisteme telematice pentru transporturiBucureștiromânăIF120 
  Tehnici avansate pentru imagistica digitalăBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii integrate avansate în electronica autoBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informațieiBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii multimedia pentru aplicații medicaleBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilorBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii software avansate pentru comunicațiiBucureștiromânăIF120 
  TelecomunicațiiBucureștiromânăIF120 
  5Inginerie aerospațialăAvionică și navigație aerospațialăBucureștiromânăIF120250 
  Ingineria transportului aerian/Air transport engineeringBucureștienglezăIF120 
  Inginerie și management aerospațialBucureștiromânăIF120 
  Management aeronauticBucureștiromânăIF120 
  Propulsie aerospațială și protecția mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Sisteme holistice spațialeBucureștiromânăIF120 
  Structuri aeronautice și spațialeBucureștiromânăIF120 
  6Ingineria autovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelorBucureștiromânăIF120150 
  Sistem integrat om-autovehicul-mediuBucureștiromânăIF120 
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelorBucureștiromânăIF120 
  7Ingineria transporturilorLogistica transporturilorBucureștiromânăIF120150 
  Management în transporturiBucureștiromânăIF120 
  Transport și trafic urbanBucureștiromânăIF120 
  Transporturi sustenabile/Green, Smart and Integrated Transport and LogisticBucureștienglezăIF120 
  8BiotehnologiiBiocombustibili, biorafinării și tehnologii conexeBucureștiromânăIF120100 
  BiotehnologiiBucureștiromânăIF120 
  9Ingineria produselor alimentareIngineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentareBucureștiromânăIF12050 
  Tehnologii avansate în industria alimentarăBucureștiromânăIF120 
  10Calculatoare și tehnologia informațieiAdministrarea bazelor de dateBucureștiromânăIF120750 
  Arhitecturi avansate de calculatoareBucureștiromânăIF120 
  Artificial Intelligence/Inteligență artificialăBucureștienglezăIF120 
  Biomedical Informatics/Informatică biomedicalăBucureștienglezăIF120 
  e-GuvernareBucureștiromânăIF120 
  Grafică, multimedia și realitate virtualăBucureștiromânăIF120 
  Imagistică, bioinformatică și sisteme complexeBucureștiromânăIF120 
  Ingineria sistemelor internetBucureștiromânăIF120 
  Management în tehnologia informațieiBucureștiromânăIF120 
  Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs/Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborativeBucureștifrancezăIF120 
  Parallel and distributed computer systems/ Sisteme de calcul paralele și distribuiteBucureștienglezăIF120 
  Securitatea rețelelor informatice complexeBucureștiromânăIF120 
  Servicii software avansateBucureștiromânăIF120 
  Sisteme inteligente și vederea artificialăBucureștiromânăIF120 
  Software Engineering/Ingineria sistemelor de programeBucureștienglezăIF120 
  Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurityBucureștienglezăIF120 
  Sisteme de programe financiare/Financial ComputingBucureștienglezăIF120 
  11Ingineria sistemelorArhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderiBucureștiromânăIF120500 
  Automatică și informatică industrialăBucureștiromânăIF120 
  Control avansat și sisteme în timp realBucureștiromânăIF120 
  Managementul și protecția informațieiBucureștiromânăIF120 
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimediaBucureștiromânăIF120 
  Service engineering and management/ Ingineria și managementul serviciilorBucureștienglezăIF120 
  Sisteme informatice în medicinăBucureștiromânăIF120 
  Sisteme informatice integrate avansateBucureștiromânăIF120 
  Sisteme inteligente de conducereBucureștiromânăIF120 
  Tehnici avansate în domeniul sistemelor și semnalelorBucureștiromânăIF120 
  Sisteme complexe/Complex systemsBucureștienglezăIF120 
  Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systemsBucureștienglezăIF120 
  12Inginerie mecanicăCercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehniceBucureștiromânăIF120800 
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecaniceBucureștiromânăIF120 
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor BucureștiromânăIF120 
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiuneBucureștiromânăIF120 
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulareBucureștiromânăIF120 
  Ingineria calității și mediului în industriile de procesBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termiceBucureștiromânăIF120 
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecaniceBucureștiromânăIF120 
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobileBucureștiromânăIF120 
  Reabilitarea structurilor, materialelor și mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Siguranța și integritatea structurilorBucureștiromânăIF120 
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansateBucureștiromânăIF120 
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industrialeBucureștiromânăIF120 
  Vehicule feroviare de mare vitezăBucureștiromânăIF120 
  Concepție integrată în ingineria mecanicăBucureștiromânăIF120 
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatroniceBucureștiromânăIF120 
  13Inginerie industrialăConcepție și management în producticăBucureștiromânăIF120750 
  Conception intégrée des systèmes technologiques/Concepția integrată a sistemelor tehnologiceBucureștifrancezăIF120 
  Design industrial și produse inovativeBucureștiromânăIF120 
  Echipamente pentru terapii de recuperareBucureștiromânăIF120 
  Evaluarea calității materialelor și produselorBucureștiromânăIF120 
  Grafică inginerească și designBucureștiromânăIF120 
  Ingénierie des systèmes industriels/Ingineria sistemelor industrialeBucureștifrancezăIF120 
  Ingineria calitățiiBucureștiromânăIF120 
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționaleBucureștiromânăIF120 
  Ingineria proiectării și fabricării produselorBucureștiromânăIF120 
  Ingineria securității și sănătății în muncăBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și controlBucureștiromânăIF120 
  Inginerie avansată asistată de calculatorBucureștiromânăIF120 
  Logistică industrialăBucureștiromânăIF120 
  Managementul întreprinderilor industriale virtualeBucureștiromânăIF120 
  Mașini și sisteme de producțieBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii și sisteme poligraficeBucureștiromânăIF120 
  Inginerie industrială/Industrial EngineeringBucureștienglezăIF120 
  Design de produs și inginerie inovativăBucureștiromânăIF120 
  14Științe inginerești aplicateBiomateriale metaliceBucureștiromânăIF120500 
  Fotonică și materiale avansateBucureștiromânăIF120 
  Ingénierie des systèmes intégrés avancés/Ingineria sistemelor integrate avansateBucureștifrancezăIF120 
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilorBucureștiromânăIF120 
  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NPBucureștiromânăIF120 
  Inginerie medicalăBucureștiromânăIF120 
  Logică matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120 
  Modele de decizie, risc și prognozăBucureștiromânăIF120 
  Optometrie avansatăBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii opticeBucureștiromânăIF120 
  Teoria codării și stocării informațieiBucureștiromânăIF120 
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiareBucureștiromânăIF120 
  Biomateriale inteligente și aplicații/Smart biomaterials and applicationsBucureștienglezăIF120 
  15Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)BucureștiromânăIF120100 
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)BucureștiromânăIF120 
  16Ingineria materialelorObținerea, procesarea și caracterizarea nanomaterialelor metaliceBucureștiromânăIF120300 
  Sinteza și procesarea materialelor metalice specialeBucureștiromânăIF120 
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansateBucureștiromânăIF120 
  Știința și managementul testării materialelorBucureștiromânăIF120 
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibileBucureștiromânăIF120 
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metaliceBucureștiromânăIF120 
  17Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluareBucureștiromânăIF120400 
  Ingineria mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Ingineria mediului în energeticăBucureștiromânăIF120 
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviarBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și managementul sistemelor biotehniceBucureștiromânăIF120 
  Inginerie și management în protecția mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Managementul mediului și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120 
  Protecția mediului în industria materialelor metaliceBucureștiromânăIF120 
  18Inginerie și managementAntreprenoriat industrialBucureștiromânăIF120800 
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilorBucureștiromânăIF120 
  Business Administration and Engineering/ Administrarea și ingineria afacerilorBucureștienglezăIF120 
  Calitate în inginerie și managementul afacerilorBucureștiromânăIF120 
  Calitatea produselor și serviciilor industrialeBucureștiromânăIF120 
  Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatroniceBucureștigermanăIF120 
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der IndustrieBucureștigermanăIF120 
  Geschäfts- und Industrieverwaltung/ Administrarea și ingineria afacerilor în industrieBucureștigermanăIF120 
  Ingineria managerială a sistemelor tehniceBucureștiromânăIF120 
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industrialeBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și managementul producerii materialelor metaliceBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și managementul proiectelor complexeBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceriBucureștiromânăIF120 
  Inginerie economică în activități industrialeBucureștiromânăIF120 
  Inginerie economică și managementul afacerilorBucureștiromânăIF120 
  Innovation and integrative technology/ Tehnologii integrate operativeBucureștienglezăIF120 
  Managementul sistemelor energeticeBucureștiromânăIF120 
  Marketing industrialBucureștiromânăIF120 
  Managementul facilitățilorBucureștiromânăIF120 
  Management of the Digital Entreprises/ Managementul întreprinderilor digitaleBucureștienglezăIF120 
  Antreprenoriat și ingineria afacerilor/Business Engineering and EntrepreneurshipBucureștienglezăIF120 
  19Științe ale comunicăriiComunicare managerialăBucureștiromânăIF120100 
  Technologies de la traduction automatique/ Tehnologia traducerii automateBucureștifrancezăIF120 
  20Relații internaționale și studii europeneStudii culturale europeneBucureștiromânăIF12050 
  21EconomiePolitici economice europeneBucureștiromânăIF12050 
  22Științe ale educațieiConsilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnicBucureștiromânăIF120200 
  Managementul organizațiilor educaționaleBucureștiromânăIF120 
  Științe chimice în educație continuăBucureștiromânăIF120 
  Științele vieții și ecologieBucureștiromânăIF120 
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 
  1Inginerie civilă și instalațiiDezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120800 
  Dezvoltarea urbană și regionalăBucureștiromânăIF120 
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiriBucureștiromânăIF120 
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/Efficacité énergétique des installations techniques du bâtimentBucureștifrancezăIF120 
  Energie, confort și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120 
  Infrastructuri durabile de transportBucureștiromânăIF120 
  Ingineria clădirilorBucureștiromânăIF120 
  Ingineria infrastructurii transporturilorBucureștiromânăIF120 
  Inginerie geotehnicăBucureștiromânăIF120 
  Inginerie hidraulicăBucureștiromânăIF120 
  Inginerie hidraulică și protecția mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Inginerie structuralăBucureștiromânăIF120 
  Inginerie structurală/Ingénierie des structuresBucureștifrancezăIF120 
  Inginerie structurală/Structural engineeringBucureștienglezăIF120 
  Interacțiuni în mediul construit/Interactions in the built environmentBucureștienglezăIF120 
  Poduri și tuneluriBucureștiromânăIF120 
  Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismiceBucureștiromânăIF120 
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcțiiBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urbanBucureștiromânăIF120 
  Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiriBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și știința mediului acvatic/Aquatic environment engineering and scienceBucureștienglezăIF120 
  2Inginerie geodezicăGeomaticăBucureștiromânăIF120150 
  Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120 
  Prelucrarea și analiza datelor geospațialeBucureștiromânăIF120 
  Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliarăBucureștiromânăIF120 
  3Inginerie mecanicăEchipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelorBucureștiromânăIF120150 
  Managementul și gestionarea situațiilor de urgențăBucureștiromânăIF120 
  Sisteme mecanice avansateBucureștiromânăIF120 
  4Inginerie și managementManagementul proiectelor în construcțiiBucureștiromânăIF12050 
  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții BucureștiromânăIF90 
  5Științe ale educațieiManagement educaționalBucureștiromânăIF120100 
  Management și consiliere educaționalăBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)BucureștiromânăIF120 
  6FilologieTraducere și interpretare specializatăBucureștiromânăIF12050 
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI 
  1UrbanismAmenajarea teritoriului și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120300 
  Management urban pentru orașe competitiveBucureștiromânăIF120 
  Mobilitate urbanăBucureștiromânăIF120 
  Peisaj și teritoriuBucureștiromânăIF120 
  Proiectare urbanăBucureștiromânăIF120 
  Urbanism și politici publiceBucureștiromânăIF120 
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 
  1AgronomieAgricultură durabilăBucureștiromânăIF120300 
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânțăBucureștiromânăIF120 
  Consultanță agricolăBucureștiromânăIF120 
  Exploatarea sistemelor tehnice pentru agriculturăBucureștiromânăIF120 
  Managementul și expertiza fondului funciarBucureștiromânăIF120 
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitarăBucureștiromânăIF120 
  2HorticulturăManagementul conservării biodiversitățiiBucureștiromânăIF120200 
  Modelarea și conservarea peisajului vegetal urbanBucureștiromânăIF120 
  Științe horticole ecologiceBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticoleBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicolBucureștiromânăIF120 
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusinessBucureștiromânăIF120400 
  AgribusinessBucureștiromânăIFR120 
  Management în agroturism și alimentație publicăBucureștiromânăIF120 
  Management în agroturism și alimentație publicăBucureștiromânăIFR120 
  Management și audit internBucureștiromânăIF120 
  Management și dezvoltare ruralăBucureștiromânăIF120 
  Management și dezvoltare ruralăBucureștiromânăIFR120 
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentarBucureștiromânăIF120 
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/Farm Management and Agribusiness DevelopmentBucureștienglezăIF120 
  Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality IndustryBucureștienglezăIF120 
  4BiotehnologiiAplicații moderne ale biotehnologiilor în agriculturăBucureștiromânăIF120150 
  Biotehnologie și siguranță alimentarăBucureștiromânăIF120 
  Biotehnologii în industria farmaceuticăBucureștiromânăIF120 
  Biotehnologii în protecția mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Biotehnologie și antreprenoriat/Biotechnology and entrepreneurshipBucureștienglezăIF120 
  5Ingineria produselor alimentareBiosecuritatea produselor alimentareBucureștiromânăIF120200 
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și KosherBucureștiromânăIF120 
  Expertiza produselor agroalimentareBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii speciale în industria alimentarăBucureștiromânăIF90 
  Tehnologii speciale în industria alimentarăBucureștiromânăIF120 
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/Food safety and biosecurityBucureștienglezăIF120 
  6ZootehnieAntreprenoriat în producțiile animaliereBucureștiromânăIF12055 
  Proiectarea și dezvoltarea fermelor zootehniceBucureștiromânăIF90 
  7Ingineria mediuluiGeomatică pentru ingineria mediuluiBucureștiromânăIF120175 
  Ingineria și protecția mediului în spațiul ruralBucureștiromânăIF120 
  Ingineria și protecția mediului în spațiul ruralBucureștiromânăIFR120 
  8Inginerie și managementManagementul investițiilor în ecosistemeBucureștiromânăIF12050 
  9Științe ale educațieiManagementul formării continue în învățământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală)BucureștiromânăIF12050 
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
  1MatematicăAlgebră, geometrie și criptografieBucureștiromânăIF120350 
  Algebră, geometrie și criptografie/Algebra, Geometry and CryptographyBucureștienglezăIF120 
  Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)BucureștiromânăIF120 
  Analiză matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120 
  Probabilități și statistică în finanțe și științeBucureștiromânăIF120 
  2InformaticăAlgoritmi și bioinformaticăBucureștiromânăIF120400 
  Baze de date și tehnologii WEBBucureștiromânăIF120 
  Baze de date și tehnologii WEBBucureștiromânăIFR120 
  Inginerie softwareBucureștiromânăIF120 
  Inteligență artificialăBucureștiromânăIF120 
  Programare declarativăBucureștiromânăIF120 
  Sisteme distribuiteBucureștiromânăIF120 
  Securitate și logică aplicatăBucureștiromânăIF120 
  3FizicăFizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicațiiBucureștiromânăIF120500 
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applicationsBucureștienglezăIF120 
  Fizica materialelor avansate și nanostructuriBucureștiromânăIF120 
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructuresBucureștienglezăIF120 
  Fizică medicalăBucureștiromânăIF120 
  Fizica mediului și a polimerilor ecologiciBucureștiromânăIF120 
    Fizică teoretică și computaționalăBucureștiromânăIF120  
  Fizică teoretică și computațională/Theoretical and Computational PhysicsBucureștienglezăIF120 
  Optică, laseri și aplicațiiBucureștiromânăIF120 
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)BucureștiromânăIF120 
  4ChimieAbordarea integrată a științelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)BucureștiromânăIF120300 
  BiomoleculeBucureștiromânăIF120 
  Chimia materialelor avansateBucureștienglezăIF120 
  Chimia materialelor avansateBucureștiromânăIF120 
  Chimia medicamentelor și produselor cosmeticeBucureștiromânăIF120 
  Chimie didacticăBucureștiromânăIF120 
  5GeografieClimatologie și resurse de apăBucureștiromânăIF120350 
  Dezvoltare teritorială inteligentăBucureștiromânăIF120 
  Geodemografie și vulnerabilități socio-teritorialeBucureștiromânăIF120 
  Geografie aplicată și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120 
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastruBucureștiromânăIF120 
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitateBucureștiromânăIF120 
  Managementul dezastrelorBucureștiromânăIF120 
  Managementul resurselor și activităților turisticeBucureștiromânăIF120 
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și ruraleBucureștiromânăIF120 
  Sisteme informaționale geograficeBucureștiromânăIF120 
  6Știința mediuluiEvaluarea integrată a stării mediuluiBucureștiromânăIF120250 
  Managementul integrat al capitalului naturalBucureștiromânăIF120 
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilăBucureștiromânăIF120 
  Poluarea chimică a mediuluiBucureștiromânăIF120 
  Riscurile mediului aerian în sănătate/Air-environment risks and health responseBucureștienglezăIF120 
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologiceBucureștienglezăIF120 
  7Inginerie geologicăEvaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor mineraleBucureștiromânăIF120250 
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)BucureștiromânăIF120 
  GeofizicăBucureștiromânăIF120 
  Geofizică aplicată/Applied geophysicsBucureștienglezăIF120 
  Inginerie geologică și geotehnică ambientalăBucureștiromânăIF120 
  8BiologieAntropologie evoluționistăBucureștiromânăIF120550 
  Biochimie aplicată și biologie molecularăBucureștienglezăIF120 
  Biochimie și biologie molecularăBucureștiromânăIF120 
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/Applied bioinformatics for life scienceBucureștienglezăIF120 
  Biologie medicalăBucureștiromânăIF120 
  Biologie sistemicăBucureștiromânăIF120 
  Biotehnologie microbiană și geneticăBucureștiromânăIF120 
  Fiziologie celulară și biofizica membranelorBucureștiromânăIF120 
  Genetică aplicată și biotehnologieBucureștiromânăIF120 
    Managementul calității în laboratoarele medicaleBucureștiromânăIF120  
  Microbiologie aplicată și imunologieBucureștiromânăIF120 
  NeurobiologieBucureștiromânăIF120 
  Taxonomie și biodiversitateBucureștiromânăIF120 
  9DreptAchiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privatBucureștiromânăIF60600 
  Arbitrajul internaționalBucureștienglezăIF60 
  Carieră judiciarăBucureștiromânăIF60 
  Drept fiscalBucureștiromânăIF60 
  Drept internațional publicBucureștiromânăIF60 
  Drept privatBucureștiromânăIF60 
  Dreptul afacerilorBucureștiromânăIF60 
  Dreptul muncii, relații de muncă și industrialeBucureștiromânăIF60 
  Dreptul Uniunii EuropeneBucureștiromânăIF60 
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriuluiBucureștiromânăIF60 
  Master profesional de drept european și internațional al afacerilorBucureștifrancezăIF60 
  Științe penaleBucureștiromânăIF60 
  10Științe administrativeAdministrarea relațiilor publice și asistență managerialăBucureștiromânăIF120400 
  Administrarea resurselor instituțiilor culturaleBucureștiromânăIF120 
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umaneBucureștiromânăIF120 
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativBucureștiromânăIF120 
  Administrație și politici publice în Uniunea EuropeanăBucureștiromânăIF120 
  Managementul crizelorBucureștiromânăIF120 
  Managementul informației și al documentelorBucureștiromânăIF120 
  Managementul restaurării și valorificării patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120 
  11Științe ale comunicăriiCampanii de comunicare în publicitate și relații publiceBucureștiromânăIF120850 
  Comunicare corporativăBucureștiromânăIF120 
  Comunicare corporativăBucureștiromânăIFR120 
  Comunicare și resurse umaneBucureștiromânăIF120 
  Consultanță și expertiză în publicitateBucureștiromânăIF120 
  Gestionarea informației în societatea contemporanăBucureștiromânăIF120 
  Jurnalism politicBucureștiromânăIF120 
  Jurnalism tematicBucureștiromânăIF120 
  Jurnalism tematicBucureștiromânăIFR120 
  Managementul instituțiilor mass-mediaBucureștiromânăIF120 
  Mass-media, dezvoltare, societate/Médias, développement, sociétéBucureștifrancezăIF120 
  Media, comunicare publică și globalizareBucureștienglezăIF120 
  Modele de comunicare și relații publiceBucureștiromânăIF120 
  Producție multimedia și audiovideoBucureștiromânăIF120 
  Teorii și metode de cercetare în științele comunicăriiBucureștiromânăIF120 
  12Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitară și regionalăBucureștiromânăIF120900 
  Cercetare în sociologie/Research in sociologyBucureștienglezăIF120 
  Cercetare sociologică avansatăBucureștiromânăIF120 
  Comunicare interculturalăBucureștienglezăIF120 
  Comunicare, mass-media și societateBucureștifrancezăIF120 
  Devianță socială și criminalitateBucureștiromânăIF120 
  Management interculturalBucureștienglezăIF120 
  Managementul resurselor umaneBucureștiromânăIF120 
  Politici publice și management în administrația publicăBucureștiromânăIF120 
  Sociologia consumului și marketingBucureștiromânăIF120 
  Sociologie și managementul îmbătrânirii (interdisciplinar cu Asistență socială)BucureștiromânăIF120 
  Sondaje de opinie, marketing și publicitateBucureștiromânăIF120 
  Studii de securitateBucureștiromânăIF120 
  Studii de securitateBucureștiromânăIFR120 
  13Asistență socialăConsiliere în asistența socialăBucureștiromânăIF120375 
  Grupuri de risc și servicii sociale de suportBucureștiromânăIF120 
  Managementul serviciilor sociale și de sănătateBucureștiromânăIF120 
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguriBucureștiromânăIF120 
  ProbațiuneBucureștiromânăIF120 
  14Relații internaționale și studii europeneRelații internaționaleBucureștiromânăIF120150 
  Studii europeneBucureștiromânăIF120 
  Tehnici diplomaticeBucureștiromânăIF120 
  Afaceri publice internaționale/International Public AffairsBucureștienglezăIF120 
  15Științe politicePolitică comparatăBucureștienglezăIF120225 
  Politică europeană și româneascăBucureștiromânăIF120 
  Politica în Europa. State, frontiere și societățiBucureștifrancezăIF120 
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromânăIF120 
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromână/ francezăIF120 
  16Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)BucureștienglezăIF120300 
  Administrarea afacerilor mici și mijlociiBucureștiromânăIF120 
  Administrarea afacerilor/Executive master in business administrationBucureștienglezăIF120 
  Consultanță în afaceriBucureștiromânăIF120 
  Consultanță în afaceri/Business consultingBucureștienglezăIF120 
  Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)BucureștienglezăIF120 
  17MarketingMarketing strategic și managementul vânzărilorBucureștiromânăIF12050 
  18PsihologieEvaluare și intervenție psihologică în domeniul educaționalBucureștiromânăIF120550 
  Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familieiBucureștiromânăIF120 
  Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilorBucureștiromânăIF120 
    Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personalăBucureștiromânăIF120  
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilorBucureștiromânăIF120 
  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentalăBucureștiromânăIF120 
  Psihologie aplicată în domeniul securității naționaleBucureștiromânăIF120 
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeuticăBucureștiromânăIF120 
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umaneBucureștiromânăIF120 
  Psihotraumatologie și asistare psihologicăBucureștiromânăIF120 
  Sănătate ocupațională și performanță în organizațiiBucureștiromânăIF120 
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umaneBucureștiromânăIF120 
  19Științe ale educațieiConsiliere școlarăBucureștiromânăIFR120800 
  Consiliere școlară și dezvoltarea cariereiBucureștiromânăIF120 
  Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltareBucureștiromânăIF120 
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)BucureștiromânăIF120 
  Formarea formatorilorBucureștiromânăIF120 
  Învățare, inovare și coaching în educațieBucureștiromânăIF120 
  Management educaționalBucureștiromânăIFR120 
  Management educaționalBuzăuromânăIF120 
  Management educaționalFocșaniromânăIF120 
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționaleBucureștiromânăIF120 
  Mentoratul în educațieBucureștiromânăIF120 
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)BucureștiromânăIF120 
  Psihopedagogia școlii incluziveBucureștiromânăIF120 
  Strategii inovative de învățare. Masterat didacticBucureștiromânăIF120 
  Tehnologia informației și a comunicațiilor în educațieBucureștiromânăIFR120 
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)BucureștiromânăIF120 
  Terapia logopedică în procesele de comunicareBucureștiromânăIF120 
  20FilologieCultură și civilizație ebraicăBucureștiromânăIF1201000 
  Cultura și limbajul organizațiilor europeneBucureștiromânăIF120 
  Didactici ale disciplinelor filologiceBucureștiromânăIF120 
  Etnologie, antropologie culturală și folclorBucureștiromânăIF120 
  Formarea interpreților de conferințăBucureștiromânăIF120 
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicațiiBucureștienglezăIF120 
    Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalitățiBucureștiromânăIF120  
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvisticeBucureștiromânăIF120 
  Studii americaneBucureștienglezăIF120 
  Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii româneBucureștiromânăIF120 
  Studii culturale balcaniceBucureștiromânăIF120 
  Studii culturale britaniceBucureștienglezăIF120 
  Studii est-asiaticeBucureștiromânăIF120 
  Studii franceze și francofoneBucureștifrancezăIF120 
  Studii literareBucureștiromânăIF120 
  Studii literare româneștiBucureștiromânăIF120 
  Teoria literaturii și literatură comparatăBucureștiromânăIF120 
  Teoria și practica edităriiBucureștiromânăIF120 
  Traducere specializată și studii terminologiceBucureștiromânăIF120 
  Traducerea textului literar contemporanBucureștienglezăIF120 
  Traductologie latino-romanicăBucureștiromânăIF120 
  Studii hispanice/Máster de estudios hispánicosBucureștispaniolăIF120 
  21FilosofieEtică aplicată în societate, afaceri și organizațiiBucureștiromânăIF120450 
  Filosofie analiticăBucureștienglezăIF120 
  Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economicsBucureștienglezăIF120 
  Globalizare și diplomație culturalăBucureștienglezăIF120 
  Istoria și circulația ideilor filosoficeBucureștiromânăIF120 
  Istoria și filosofia științeiBucureștiromânăIF120 
  Program masteral în științe cognitive - Open mindBucureștienglezăIF120 
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120 
  Studii europene și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120 
  22IstorieExperimente ale modernitățiiBucureștiromânăIF120450 
  Interfețe culturale în preistorie și antichitateBucureștiromânăIF120 
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)BucureștiromânăIF120 
  Istoria comunismului în RomâniaBucureștiromânăIF120 
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI)BucureștiromânăIF120 
  Istoria și practica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120 
  Istorie digitală și informatizarea patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120 
  Istorie și civilizațieBucureștiromânăIF120 
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXIBucureștiromânăIF120 
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanăBucureștiromânăIF120 
    Politică și societate în secolul al XX-leaBucureștiromânăIF120  
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120 
  23TeologieArtă sacră în contemporaneitateBucureștiromânăIF120550 
  Asistența socială a bisericiiBucureștiromânăIF120 
  Comunicare biblică și eclezialăBucureștiromânăIF120 
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodoxBucureștiromânăIF120 
  Doctrină și cultură creștinăBucureștiromânăIF120 
  Exegeză și ermineutică biblicăBucureștiromânăIF120 
  Istorie și tradiție creștinăBucureștiromânăIF120 
  Pastorație și viață liturgicăBucureștiromânăIF120 
  Patrimoniu creștin europeanBucureștiromânăIF120 
  Studii religioase și educație creștinăBucureștiromânăIF120 
  Teologia și misiunea socială a bisericiiBucureștiromânăIF120 
  Teologie baptistăBucureștiromânăIF120 
  Turism și patrimoniu religiosBucureștiromânăIF120 
  24Studii culturaleCultură și politică în context european și internaționalBucureștiromânăIF120250 
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120 
  Studii culturale slave; Rusia și țările slave din Europa Centrală și de EstBucureștiromânăIF120 
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120 
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120 
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI 
  1MedicinăBiofizică medicală și biotehnologie celularăBucureștiromânăIF120200 
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publiceBucureștiromânăIF120 
  Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliuBucureștiromânăIF60 
  Nutriție și siguranță alimentarăBucureștiromânăIF90 
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
  1DreptDrept antreprenorialBucureștiromânăIF12075 
  2Științe administrativeAdministrație publică europeanăBucureștienglezăIF120225 
  Administrație publică și integrare europeanăBucureștiromânăIF120 
  Administrație și management publicBucureștiromânăIF120 
  Managementul instituțiilor publiceBucureștiromânăIF120 
  Managementul resurselor umane în sectorul publicBucureștiromânăIF120 
  3Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorBucureștienglezăIF1201065 
  Administrarea afacerilorBucureștiromânăIF120 
  Administrarea afacerilor comercialeBucureștiromânăIF120 
  Administrarea afacerilor în turismBucureștiromânăIF120 
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorBucureștienglezăIF120 
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorBucureștifrancezăIF120 
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorBucureștigermanăIF120 
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energieiBucureștienglezăIF120 
  BusinessBucureștiromânăIF120 
  Cercetare în afaceriBucureștienglezăIF120 
  Geopolitică și afaceriBucureștiromânăIF120 
  Management și marketing în turismBucureștiromânăIF120 
  Managementul calitățiiBucureștiromânăIF120 
  Managementul calității, expertize și protecția consumatoruluiBucureștiromânăIF120 
  MBA Româno-CanadianBucureștienglezăIF120 
  MBA Româno-Francez INDEBucureștienglezăIF120 
  MBA Româno-Francez INDEBucureștienglezăIFR120 
  MBA Româno-German „Management antreprenorial“BucureștigermanăIF120 
  Excelență în business și servicii/Excellence in business and servicesBucureștienglezăIF120 
  4Cibernetică și statisticăAnaliza afacerilor și controlul performanței întreprinderiiBucureștiromânăIF120175 
  Cibernetică și economie cantitativăBucureștiromânăIF120 
  StatisticăBucureștiromânăIF120 
  5Informatică economicăBaze de date-suport pentru afaceriBucureștiromânăIF120400 
  E-BusinessBucureștiromânăIF120 
  Informatică economicăBucureștiromânăIF120 
  Managementul informatizat al proiectelorBucureștiromânăIF120 
  Securitatea informaticăBucureștienglezăIF120 
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economiceBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii informatice ale societății cunoașteriiBucureștiromânăIF120 
  6ContabilitateAnaliză financiară și evaluareBucureștiromânăIF1201030 
  Audit financiar și consiliereBucureștiromânăIF120 
  Business ServicesBucureștiromânăIF120 
  Cercetare în contabilitate și informatică de gestiune BucureștiromânăIF120 
  Concepte și practici de audit la nivel național și internaționalBucureștiromânăIF120 
  Contabilitate internaționalăBucureștiromânăIF120 
  Contabilitate și audit în instituții bancare și financiareBucureștiromânăIF120 
    Contabilitate, audit și informatică de gestiuneBucureștienglezăIF120  
  Contabilitate, audit și informatică de gestiuneBucureștiromânăIF120 
  Contabilitate, control și expertizăBucureștiromânăIF120 
  Contabilitatea afacerilorBucureștienglezăIF120 
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economiceBucureștiromânăIF120 
  Criminologie economico-financiarăBucureștiromânăIF120 
  Economia proprietăților imobiliareBucureștiromânăIF120 
  Managementul informației contabileBucureștiromânăIF120 
  Sisteme informaționale în contabilitate și auditBucureștiromânăIF120 
  Tehnici contabile și financiare de gestiune a afacerilorBucureștiromânăIF120 
  7EconomieAnalize și strategii economiceBucureștiromânăIF120460 
  Comunicare în afaceriBucureștiromânăIF120 
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentareBucureștiromânăIF120 
  Economia și conducerea organizațiilor educaționaleBucureștiromânăIF120 
  Economie ecologicăBucureștiromânăIF120 
  Economie europeanăBucureștiromânăIF120 
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regionalăBucureștiromânăIF120 
  8FinanțeBănci și asigurăriBucureștiromânăIF120675 
  Bănci și politici monetareBucureștiromânăIF120 
  Cercetări avansate în finanțeBucureștiromânăIF120 
  Finanțe aplicate/Master of Applied FinanceBucureștienglezăIF120 
  Finanțe corporativeBucureștiromânăIF120 
  Finanțe și bănci - DOFINBucureștiromânăIF120 
  Finanțe și opțiuni publiceBucureștiromânăIF120 
  FiscalitateBucureștiromânăIF120 
  Management financiar și investițiiBucureștiromânăIF120 
  Managementul riscului și asigurăriBucureștiromânăIF120 
  Managementul sistemelor bancareBucureștiromânăIF120 
  MBA în management financiar ASE-UNICBucureștienglezăIF120 
  Tehnici actuarialeBucureștiromânăIF120 
  9ManagementConsultanță în management și dezvoltarea afacerilorBucureștiromânăIF120765 
  Dezvoltarea economică a întreprinderiiBucureștiromânăIF120 
  ManagementBucureștiromânăIF120 
  Management și marketing internaționalBucureștiromânăIF120 
  Managementul afacerilorBucureștiromânăIF120 
  Managementul afacerilorPiatra-NeamțromânăIF120 
  Managementul afacerilor mici și mijlociiBucureștiromânăIF120 
  Managementul afacerilor prin proiecteBucureștiromânăIF120 
  Managementul proiectelorBucureștiromânăIF120 
  Managementul resurselor umaneBucureștiromânăIF120 
  Managementul serviciilor de sănătateBucureștiromânăIF120 
  Managementul și evaluarea investițiilorBucureștiromânăIF120 
  Managementul afacerilor/Business ManagementBucureștienglezăIF120 
  10MarketingCercetare fundamentală de marketingBucureștiromânăIF120810 
  Cercetări de marketingBucureștiromânăIF120 
  Managementul marketinguluiBucureștiromânăIF120 
  Managementul relațiilor cu cliențiiBucureștiromânăIF120 
  Managementul relațiilor cu clienții - EUCOREMBucureștiengleză/ franceză/ românăIF120 
  Marketing internaționalBucureștiromânăIF120 
  Marketing onlineBucureștiromânăIF120 
  Marketing și comunicare în afaceriBucureștiromânăIF120 
  Marketing și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120 
  Marketing și management în servicii publiceBucureștiromânăIF120 
  Marketing strategicBucureștiromânăIF120 
  Relații publice în marketingBucureștiromânăIF120 
  Managementul relațiilor cu clienții/Customer Relationship ManagementBucureștienglezăIF120 
  11Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleBucureștiromânăIF120995 
  Comerț exteriorBucureștiromânăIF120 
  Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global BucureștiromânăIF120 
  Comunicare de afaceri în limba englezăBucureștienglezăIF120 
  Comunicare de afaceri în limba franceză în context multiculturalBucureștifrancezăIF120 
  Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economicăBucureștienglezăIF120 
  Diplomație în economia internaționalăBucureștiromânăIF120 
  Economie internațională și afaceri europeneBucureștiromânăIF120 
  Economie și afaceri internaționaleBucureștiromânăIF120 
  Logistică internaționalăBucureștiromânăIF120 
  Managementul afacerilor internaționaleBucureștienglezăIF120 
  Managementul afacerilor internaționaleBucureștiromânăIF120 
  Managementul fondurilor structurale ale Uniunii EuropeneBucureștiromânăIF120 
  Managementul proiectelor internaționaleBucureștienglezăIF120 
  Managementul riscului financiar internaționalBucureștiromânăIF120 
  Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții comercialeBucureștiromânăIF120 
  Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții financiareBucureștiromânăIF120 
  Politici de dezvoltare internaționalăBucureștiromânăIF120 
  Traductologie și interpretariat în domeniul economicBucureștiromânăIF120 
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 
  1MuzicăEducație muzicală contemporană și culturi muzicale religioaseBucureștiromânăIF120250 
  Jazz și culturi muzicale popBucureștiromânăIF120 
  Sinteză muzicologicăBucureștiromânăIF120 
  Stil și limbaj compoziționalBucureștiromânăIF120 
  Stilistică dirijoralăBucureștiromânăIF120 
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocalăBucureștiromânăIF120 
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 
  1Arte vizualeArtă muralăBucureștiromânăIF120330 
  Arte graficeBucureștiromânăIF120 
  Arte textile ambientaleBucureștiromânăIF120 
  Ceramică - sticlă - metalBucureștiromânăIF120 
  Design de interior și pentru spațiul publicBucureștiromânăIF120 
  Design de obiect și comunicații vizualeBucureștiromânăIF120 
  Educație prin arte vizualeBucureștiromânăIF120 
  Fotografie și imagine dinamicăBucureștiromânăIF120 
  Istorie și metodologie în cercetarea imaginiiBucureștiromânăIF120 
  Metodologii de conservare și restaurare a patrimoniului artisticBucureștiromânăIF120 
  Spațiul scenograficBucureștiromânăIF120 
  Strategii de creație în picturăBucureștiromânăIF120 
  Strategii de modă și costumBucureștiromânăIF120 
  Tehnici și strategii de creație în sculpturăBucureștiromânăIF120 
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI 
  1Teatru și artele spectacoluluiArt-terapie prin teatru și artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120200 
  Arta actoruluiBucureștiromânăIF120 
  Artă coregraficăBucureștiromânăIF120 
  Arta regizorului de teatruBucureștiromânăIF120 
  Arta scenografuluiBucureștiromânăIF120 
  Coregrafie și performanță în dansBucureștiromânăIF120 
  Pedagogie teatralăBucureștiromânăIF120 
  Scriere dramaticăBucureștiromânăIF120 
  Teatrologie-Management și marketing culturalBucureștiromânăIF120 
  Teatru de animațieBucureștiromânăIF120 
  Tehnologii digitale în spectacolul contemporanBucureștiromânăIF120 
  Design lumină și sunet în artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120 
  2Cinematografie și mediaArta imaginii de filmBucureștiromânăIF120150 
  Arta montajului de filmBucureștiromânăIF120 
  Arta montajului și a sunetului de filmBucureștiromânăIF120 
  Arta regiei de filmBucureștiromânăIF120 
  Arta sunetului de filmBucureștiromânăIF120 
  Arta designului de jocuri/Art of game designBucureștienglezăIF120 
  Film de animațieBucureștiromânăIF120 
  FilmologieBucureștiromânăIF120 
  Producție de filmBucureștiromânăIF120 
  ScenaristicăBucureștiromânăIF120 
  Film documentar/Documentary filmBucureștienglezăIF120 
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/Interactive technologies for performing and media artsBucureștienglezăIF120 
  Design pentru noile media/New media designBucureștienglezăIF120 
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 
  1Știința sportului și educației fiziceActivități fizice adaptateBucureștiromânăIF120400 
  Educație fizică și activități motrice de timp liberBucureștiromânăIF120 
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportiveBucureștiromânăIF120 
  Nutriție și remodelare corporalăBucureștiromânăIF120 
  Performanță în sportBucureștiromânăIF120 
  Recuperare-reeducare motrică și somato-funcționalăBucureștiromânăIF120 
  Știința și tehnologiile educării motricității umaneBucureștiromânăIF120 
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 
  1DreptDrept și guvernare europeanăBucureștiromânăIF12075 
  Dreptul colectivităților localeBucureștiromânăIF120 
  2Științe administrativeIntegritate publică și politici anticorupțieBucureștiromânăIF120450 
  Managementul afacerilor publiceBucureștiromânăIF120 
  Managementul sectorului publicBucureștienglezăIF120 
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIF120 
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIFR120 
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIF120 
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIFR120 
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIF120 
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIFR120 
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIF120 
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIFR120 
  3Științe ale comunicăriiBrand management și comunicare corporatistăBucureștiromânăIF1201275 
  Comunicare audiovideoBucureștiromânăIF120 
  Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentaleBucureștienglezăIF120 
  Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentaleBucureștifrancezăIF120 
    Comunicare managerială și resurse umaneBucureștiromânăIF120  
  Comunicare managerială și resurse umaneBucureștiromânăIFR120 
  Comunicare politică. Marketing politic și electoralBucureștiromânăIF120 
  Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU affairs BucureștienglezăIF120 
  Comunicare și comportament organizaționalBucureștiromânăIF120 
  Comunicare și guvernanță europeanăBucureștienglezăIF120 
  Comunicare și publicitateBucureștienglezăIF120 
  Comunicare și relații publiceBucureștiromânăIF120 
  Comunicare și relații publiceBucureștiromânăIFR120 
  Management educațional și comunicare instituționalăBucureștiromânăIF120 
  Management educațional și comunicare instituționalăBucureștiromânăIFR120 
  Management și comunicare în afaceriBucureștiromânăIF120 
  Management și comunicare în afaceriBucureștiromânăIFR120 
  Management, dezvoltarea afacerilor și comunicare/Management, business development and communicationBucureștienglezăIF120 
  Managementul proiectelorBucureștienglezăIF120 
  Managementul proiectelorBucureștiromânăIF120 
  Managementul proiectelorBucureștiromânăIFR120 
  Marketing, publicitate și relații publiceBucureștienglezăIF120 
  PublicitateBucureștiromânăIF120 
  Social media și marketing onlineBucureștiromânăIF120 
  4Sociologie AntropologieBucureștiromânăIF120150 
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socialăBucureștiromânăIF120 
  Studii fundamentale în sociologieBucureștiromânăIF120 
  Studii vizuale și societateBucureștiromânăIF120 
  Studii RomeBucureștiromânăIF120 
  5Relații internaționale și studii europeneMasterat în studii latino-americane/Latin american studies masterBucureștienglezăIF120150 
  Masterat în studii latino - americane/Master universitario de estudios latinos americanosBucureștispaniolăIF120 
  6Științe politiceAnaliza și soluționarea conflictelorBucureștiromânăIF1201180 
  Dezvoltare regională și cooperare internaționalăBucureștiromână/ francezăIF120 
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitarBucureștienglezăIF120 
  Diplomație și negocieri internaționaleBucureștiromânăIF120 
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europeneBucureștiromânăIF120 
  Guvernare și societateBucureștiromânăIF120 
  Management și guvernareBucureștiromânăIF120 
  Modelul european: economia socială europeanăBucureștiromânăIF120 
    Politică și economie europeanăBucureștiromânăIF120  
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIFR120 
  Politici de dezvoltare locală și regionalăBucureștiromânăIF120 
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIF120 
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120 
  Politici publice și societate civilăBucureștiromânăIF120 
  Politici, gen și minoritățiBucureștiromânăIF120 
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120 
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120 
  Securitate și diplomație/Security and diplomacyBucureștienglezăIF120 
  Științe politiceBucureștiromânăIF120 
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120 
  Studii de muncăBucureștienglezăIF120 
  Teorie și analiză politicăBucureștiromânăIF120 
  Masterat în politică și societate europeanăBucureștienglezăIF120 
  Studii de mediu și dezvoltare durabilăBucureștienglezăIF120 
  7ManagementAntreprenoriat și management strategicBucureștiromânăIF120150 
  Management și branding corporativBucureștiromânăIF120 
  Management și inovare digitală/Management and digital innovationBucureștienglezăIF120 
  Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investments managementBucureștienglezăIF120 
  13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA 
  1InformaticăProgramare avansată și baze de dateAlba IuliaromânăIF12050 
  2Inginerie geodezicăSisteme informaționale cadastrale și management imobiliarAlba IuliaromânăIF12050 
  3Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice inteligente avansateAlba IuliaromânăIF12030 
  4Ingineria mediuluiEvaluarea, monitorizarea și auditul mediuluiAlba IuliaromânăIF12050 
  5DreptInstituții de drept privatAlba IuliaromânăIF60150 
  Științe penale și criminalisticăAlba IuliaromânăIF60 
  6Științe administrativeAsistență managerială în sectoarele public și privatAlba IuliaromânăIF12050 
  7SociologieDezvoltarea și managementul resurselor umaneAlba IuliaromânăIF12050 
  8Asistență socialăProiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătateAlba IuliaromânăIF12075 
  9Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor/Business AdministrationAlba IuliaenglezăIF120100 
  Administrarea afacerilor în comerț, turism și serviciiAlba IuliaromânăIF120 
  Administrarea dezvoltării regionale durabileAlba IuliaromânăIF120 
  10ContabilitateAuditul și controlul agenților economiciAlba IuliaromânăIF120150 
  Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor managerialeAlba IuliaromânăIF120 
  11FinanțeBănci, asigurări și piețe financiareAlba IuliaromânăIF12050 
  Fiscalitate și management financiarAlba IuliaromânăIF120 
  12MarketingMarketing și promovarea vânzărilorAlba IuliaromânăIF12050 
  13Științe ale educațieiManagement educaționalAlba IuliaromânăIF120100 
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciAlba IuliaromânăIF120 
  14FilologieLimbă, literatură și cultură engleză în context europeanAlba IuliaromânăIF120350 
  Literatură și cultură românească în context europeanAlba IuliaromânăIF120 
  15IstorieCercetarea arheologică interdisciplinarăAlba IuliaromânăIF120300 
  Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoricAlba IuliaromânăIF120 
  Identități regionale în Europa central-răsăriteanăAlba IuliaromânăIF120 
  Studii muzeale și turism culturalAlba IuliaromânăIF120 
  16TeologieMediere interculturală și interreligioasăAlba IuliaromânăIF120150 
  Teologie comparatăAlba IuliaromânăIF120 
  14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 
  1MatematicăModelare matematică în cercetare și didacticăAradenglezăIF12050 
  2InformaticăInformatică aplicată în științe, tehnologie și economieAradromânăIF12050 
  Studii avansate de informatică aplicatăAradenglezăIF120 
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în agribusinessAradromânăIF12050 
  4Ingineria produselor alimentareManagementul calității produselor alimentareAradromânăIF120110 
  5Ingineria sistemelorAutomatizări și sisteme inteligenteAradromânăIF12050 
  6Inginerie industrialăProductica sistemelor industrialeAradromânăIF120110 
  7Ingineria mediuluiEvaluarea și controlul calității mediuluiAradromânăIF12050 
  8Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor tehnice complexeAradromânăIF12060 
  9Științe administrativeAdministrație publică în context europeanAradromânăIF12050 
  10Științe ale comunicăriiImagine mediatică și comunicare publicăAradromânăIF12050 
  11Asistență socialăServicii de asistență socialăAradromânăIF12050 
  12Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț și turismAradromânăIF12050 
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorAradromânăIF120 
  13ContabilitateAnaliză economică, evaluare de active și afaceriAradromână/englezăIF120150 
  Expertiză contabilă și auditAradromânăIF120 
  14FinanțeFinanțe corporativeAradromânăIF120100 
  15ManagementManagement și finanțare în administrația publicăAradromânăIF120100 
  Strategii și politici de managementAradromânăIF120 
  16PsihologieConsiliere și evaluare psihologicăAradromânăIF12050 
  17Științe ale educațieiPedagogie interactivăAradromânăIF120150 
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didacticăAradromânăIF120 
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciAradromânăIF120 
  18FilologieLimbă și literatură. Tendințe actualeAradromânăIF120100 
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze/Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELTAradenglezăIF120 
  Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxonAradenglezăIF120 
  19TeologieDoctrină și cultură creștinăAradromânăIF120150 
  Pastorație și viață liturgicăAradromânăIF120 
  Teologie publicăAradromânăIF120 
  20Arte vizualeDesign și dezvoltare de produsAradromânăIF12050 
  21Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și extracurriculareAradromânăIF12050 
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 
  1MatematicăMatematică didacticăBacăuromânăIF120100 
  Modele matematice și sisteme informatice