DECIZIE nr. 1 din 18 ianuarie 2013privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 27 februarie 2013  În temeiul art. 406, 414 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:  +  Articolul 1Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă o parte a conceptului mai larg de dezvoltare profesională continuă în domeniul medical, denumit în continuare DPC, și constă în totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medici în vederea dobândirii, menținerii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și atitudini profesionale, în scopul creșterii nivelului de performanță în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate și a garantării siguranței pacientului.  +  Articolul 2Managementul activităților de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul național de educație medicală continuă, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta decizie, cu directivele și recomandările Uniunii Europene (UE) sau cu înțelegerile și recunoașterile mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști/Consiliul European de Acreditare a Educației Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum și cu alte autorități ori organisme profesionale medicale europene și naționale implicate, prin natura funcționării lor, în activitățile de educație sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.  +  Articolul 3(1) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalența cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.(3) Creditele obținute de medici în urma participării la activitățile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.(5) Prin excepție, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face și anual, în baza cererii de prelungire a activității.  +  Articolul 4(1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilit la data evaluării, sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activității.(2) Participarea la activitățile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.(3) În mod obligatoriu, cel puțin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.  +  Articolul 5(1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligația de a participa la programul de EMC și de a cumula cel puțin numărul de credite EMC stabilit.(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exercițiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea și comunicarea intră în atribuția biroului executiv al colegiului teritorial.  +  Articolul 6(1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional.(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea și verificarea respectării obligațiilor impuse de art. 4 și 5, în următoarele situații:a) la avizarea anuală;b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activității;d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri și examene;e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;f) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră necesar.  +  Articolul 7Acreditarea furnizorilor și creditarea formelor de EMC organizate de aceștia se fac de către Colegiul Medicilor din România la nivel național.  +  Articolul 8(1) Procedurile standard de creditare a formelor de EMC, respectiv de acreditare a furnizorilor de EMC constituie baza de elaborare și aplicare a Programului național de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor din România și sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum și fișa publicației pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie.(3) Modelul-tip de prezentare a unui program de formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie.(4) Modelul-tip de certificat de absolvire și modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta decizie.(5) Modelul-tip de formă de evaluare a evenimentului EMC este prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 9Colegiul Medicilor din România ține evidența formelor de EMC creditate și publică un raport anual al acestora.  +  Articolul 10Colegiul Medicilor din România va evidenția activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin acordarea unor premii anuale de excelență.  +  Articolul 11Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, la propunerea Departamentului profesional-științific, poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaționale sau retragerea calității de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispozițiilor art. 5 lit. j), art. 6 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (2) din anexa nr. 1 sau a art. 8 din anexa nr. 2.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și a normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, precum și a normei și criteriilor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009  +  Articolul 13Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului
  Medicilor din România,
  Vasile Astărăstoae
  București, 18 ianuarie 2013.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1PROCEDURA STANDARDde creditare a formelor de educație medicală continuă  +  Anexa nr. 2PROCEDURA STANDARDde acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă  +  Anexa nr. 3CERERE-TIPde creditare a formelor de educație medicală continuăCompletarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie.În caz contrar, solicitarea nu va beneficia de răspuns.I. Informații generale despre instituția organizatoare1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educațional..............................................................................................................................................2. Coordonatorul de programNumele .............. Prenumele .............. Titlul ...........Adresa ................................................................Telefon ............. Fax ................. E-mail ..............3. Persoana de contact desemnată de organizator (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)Numele .............. Prenumele .............. Titlul ...........Adresa ................................................................Telefon ............. Fax ................. E-mail ..............II. Informații privind evenimentul educațional propus creditării1. Tipul de activitate propusCurs (inclusiv atelier de formare) []Congres []Conferință []Simpozion []Masă rotundă []Atelier de lucru []Altele ................................................................2. Titlul .............................................................3. Perioada de desfășurare ............................................4. Locul de desfășurare ...............................................5. Grupul-țintă (descrierea strictă a specialităților și gradului profesional al medicilor cărora li se adresează evenimentul educațional; oricare alți participanți, în afara grupului-țintă, nu beneficiază de creditare) ............................6. Numărul scontat de participanți ....................................7. Programul științific exact (va fi atașat ca anexă)NOTĂ:Organizatorul se obligă să anunțe Comisia națională de educație medicală continuă cu privire la orice modificări ulterioare survenite în programul educațional și, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea programului, să prezinte un raport informativ asupra acestuia.8. Evaluarea evenimentului educațional.......................................................................9. Tipul materialelor publicate în legătură cu evenimentul educațional (se vor anexa). Materialele publicate nu pot conține referiri asupra sponsorilor decât pe ultima pagină și nu trebuie să conțină reclame privind locațiile turistice........................................................................III. Informații privind finanțarea evenimentului educațional1. Denumirea sponsorilor - va fi menționat cuantumul sponsorizării.......................................................................2. Tipul de activități finanțate.......................................................................3. Alte surse de finanțare - va fi menționat obligatoriu cuantumul acestora.......................................................................Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educațional de mai sus în conformitate cu procedurile, criteriile și normele prevăzute în Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educațional propus pentru creditare.Declar următoarele potențiale conflicte de interese:..............................................................................................................................................Data ................. Semnătura ...............  +  Anexa nr. 4CERERE-TIPde acreditare a furnizorilor de educație medicală continuăCompletarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie.În caz contrar, solicitarea nu va beneficia de răspuns.Informații generale despre instituție1. Denumirea instituției (organizației) ...............................2. Coordonatorul de program de educație medicală continuă (EMC)Numele .............. Prenumele .............. Titlul ...........Adresa ................................................................Telefon ............. Fax ................. E-mail ..............3. Persoana de contact desemnată de instituție (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)Numele .............. Prenumele .............. Titlul ...........Adresa ................................................................Telefon ............. Fax ................. E-mail ..............4. Experiență în organizarea de forme de EMC (de menționat formele de EMC organizate în ultimii 3 ani) ...................................................................................5. Personalul acreditat să desfășoare activități de EMC (de menționat titlul profesional-științific, gradul profesional) .......................................................................................................................................................Infrastructura din dotare1. Săli de curs și capacitatea acestora .............................................................................................................................................................................2. Aparatura de proiecție și tipul acesteia .........................................................................................................................................................................3. Capacitatea de a desfășura aplicații practice ....................................................................................................................................................................4. Posibilități de imprimare și multiplicare .................................................................................................Surse de finanțare - obligatoriu explicit menționate .........................................................................................Data ............... Semnătura .............  +  Anexa nr. 5FIȘA PUBLICAȚIEIpentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicațiilormedicale agreate de Colegiul Medicilor din România        ┌────────────┐                        ┌───────────────────────────┐        │ISSN:       │                        │    CLASIFICARE:           │        │            │                        │(ISI, CNCS, Med-Line)      │        │            │                        │                           │        └────────────┘                        └───────────────────────────┘                         ┌────────────────────────────────────────────────┐ Titlul publicației:     │                                                │                         └────────────────────────────────────────────────┘ Editor științific (societatea, organizația): ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                                                   │ └───────────────────────────────────────────────────┘                       ┌─────────┐ Nr. de apariții/an:   │         │                       └─────────┘                            ┌─────────┐ Debut publicistic (anul):  │         │                            └─────────┘                 ┌───────────────────┐            ┌───────────────────────┐ Tiraj:          │Pe nr.:            │            │Pe an:                 │                 └───────────────────┘            └───────────────────────┘                              ┌──────┐                            ┌───────┐ Nr. de exemplare vândute/an: │      │  Adresabilitate dedicată:  │       │                              └──────┘        (nr. spec.)         └───────┘                             ┌──────────────┐        ┌─────────────────────┐ Preț abonament anual:       │           lei│        │      dolari sau euro│                             └──────────────┘        └─────────────────────┘ Unde și cum se face plata abonamentului: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cont bancar:                                                             │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ Redactor-șef:  │                                                          │                └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐  ┌────────────────────────────────────┐ │Adresă serviciu:                 │  │Telefon:                            │ │                                 │  │Fax:                                │ │                                 │  │Mobil:                              │ │                                 │  │E-mail:                             │ │                                 │  │                                    │ │                                 │  │                                    │ │                                 │  │                                    │ └─────────────────────────────────┘  └────────────────────────────────────┘                         ┌─────────────────────────────────────────────────┐ Secretar de redacție:   │                                                 │                         └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐  ┌────────────────────────────────────┐ │Adresă serviciu:                 │  │Telefon:                            │ │                                 │  │Fax:                                │ │                                 │  │Mobil:                              │ │                                 │  │E-mail:                             │ │                                 │  │                                    │ │                                 │  │                                    │ │                                 │  │                                    │ └─────────────────────────────────┘  └────────────────────────────────────┘                                   ┌───────────────────────────────────────┐ Persoană de legătură cu           │                                       │ Colegiul Medicilor din România:   │                                       │                                   └───────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐  ┌────────────────────────────────────┐ │Adresă serviciu:                 │  │Telefon:                            │ │                                 │  │Fax:                                │ │                                 │  │Mobil:                              │ │                                 │  │E-mail:                             │ │                                 │  │                                    │ │                                 │  │                                    │ │                                 │  │                                    │ └─────────────────────────────────┘  └────────────────────────────────────┘ Evaluarea calității științifice și editoriale: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                                         │ │                                                                         │ │                                                                         │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Consiliul (comitetul) editorial: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                      ┌──────────┐       │ │                                                      │          │       │ │                                                      └──────────┘       │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                                                                         │ │                                                                         │ │                                                                         │ │                                                                         │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tiparul executat la: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                                         │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                               Redactor-șef,                                            ...................  +  Anexa nr. 6MODEL-TIPde prezentare a unui program de formareprofesională continuă creditabil ca educație medicală continuăCompletarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie.În caz contrar, solicitarea nu va beneficia de răspuns.Furnizor de EMC principal ...............................................Coorganizatori sau parteneri ............................................Acreditarea și calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică (cadre didactice și/sau formatori)...........................................................................................................................................................................................................................Titlul programului ......................................................Data sau perioada de desfășurare ........................................Tipul și numărul de participanți estimat (minimum 6, maximum 25 și optim 12-15, după caz).........................................................................Identificarea cerințelor de formare cărora li se adresează .......................................................................................Analiza acestor nevoi și motivația organizării ............................................................................................................................................................................Rezultate așteptate ..............................................................................................................................Obiective educaționale ...........................................................................................................................Programa de pregătire ...................................................Metodologia didactică utilizată (mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice)..................................................................................................................................................Strategia de organizare (pași, intrări, ieșiri, resurse, costuri) ................................................................................Evaluare - a formabililor (de cunoștințe și abilități)– a lectorilor (a formatorilor) - chestionar de opinie– a programului - chestionar de evaluare a evenimentului (anexa nr. 9 la decizie)  +  Anexa nr. 7MODEL-TIPde certificat de absolvire┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Antet Antet furnizor EMC Antet ││furnizor EMC principal (când este unic) furnizor EMC asociat ││ ││ Antet CM teritorial ││ (dacă nu este furnizor principal) ││ ││ ││ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ││ ││ Nume și prenume ││ ││ Dl/Dna dr. ............................................................... ││ ││ forma de EMC ││ ││ a absolvit ............................................................... ││ ││ titlul cursului ││ ││ "........................................................................" ││ ││ locul defășurării ││ ││ desfășurat la ............................................................ ││ ││ în perioada (la data) ........................, promovând evaluarea finală ││ organizată. ││ ││ Numărul ││ ││ Cursul (atelierul de formare) a fost creditat de CMR cu ...... Credite EMC ││ ││ ││ ││ Coordonator program, Coordonator program Coordonator program ││ ││ ștampilă (principal) ștampilă (când este unic) ștampilă (asociat) ││ ││ ││ ││ Seria ... cod manifestare ...... Nr. ..... din ..... data eliberării ...... ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 8MODEL-TIPde certificat de participare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Antet Antet furnizor EMC Antet ││furnizor EMC principal (când este unic) furnizor EMC asociat ││ ││ Antet CM teritorial ││ (dacă nu este furnizor principal) ││ ││ ││ CERTIFICAT DE PARTICIPARE ││ ││ Nume și prenume ││ ││ Dl/Dna dr. ............................................................... ││ ││ forma de EMC ││ ││ a participat la .......................................................... ││ ││ titlul manifestării ││ ││ "........................................................................" ││ ││ locul defășurării ││ ││ desfășurat la ............................................................ ││ ││ în perioada (la data) .......................... ││ ││ Numărul ││ ││ Manifestarea a fost creditată de CMR cu .......... Credite EMC ││ ││ ││ ││ Coordonator program, Coordonator program Coordonator program ││ ││ ștampilă (principal) ștampilă (când este unic) ștampilă (asociat) ││ ││ ││ ││ Seria ... cod manifestare ...... Nr. ..... din ..... data eliberării ...... ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 9MODEL-TIPde formă de evaluare a evenimentelor de educație medicală continuă– Cod furnizor de educație medicală continuă (EMC)– Cod manifestare (eveniment) EMC– Înregistrarea participanților la o manifestare EMC în funcție de calitatea fiecăruia:● simplu participant● lucrare prezentată● lector1. Am învățat ceva în urma acestui eveniment?Da Neutru Nu1 2 3 4 52. Va schimba acest eveniment practica mea?Da Neutru Nu1 2 3 4 53. A fost evenimentul organizat bine?Da Neutru Nu1 2 3 4 54. Calitatea conținutului a fost?Bună Neutru Slabă1 2 3 4 55. Calitatea oratorilor a fost?Bună Neutru Slabă1 2 3 4 56. A fost adecvat locul de desfășurare a evenimentului?Da Neutru Nu1 2 3 4 57. Am simțit că evenimentul a fost părtinitor?Da Neutru Nu1 2 3 4 5Pentru amănunte consultați Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013) (www.cmr.ro - Decizii CN).Colegiile teritoriale vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acuratețea celor de mai sus.-------