ORDIN nr. 3.329 din 14 martie 2018privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 3 aprilie 2018    În temeiul art. 160, 164,art. 174 alin. (3), art. 193 alin. (7),art. 216, art. 219 alin. (2) și al art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 23, 37, 40, 53 și 54 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se acordă burse doctorale pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat.(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, fondul pentru alocarea burselor doctorale din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale se constituie în funcție de numărul de studenți doctoranzi, cetățeni români sau cetățeni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, înmatriculați în baza cifrei de școlarizare, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Bursa doctorală se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).(4) Începând cu luna ianuarie 2023, cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse doctorale/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student-doctorand este diferențiat pe ani de studii după cum urmează:a) 1.700 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I și II de studii;b) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul III de studii;c) 1.950 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul IV de studii doar pentru domeniile medicină, medicină dentară, farmacie și medicină veterinară. (la 10-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 6.452 din 22 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2023 )  +  Articolul 2Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea privind repartizarea fondului alocat pentru acordarea burselor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației Naționale, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 14 martie 2018.Nr. 3.329.-----