ORDIN nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1**)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005    În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) și alin. (3) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.  +  Articolul 2Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice stabilite de reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.  +  Articolul 2^1Prevederile prezentului ordin nu se aplică mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, autovehiculelor cu șenile, tramvaielor și vehiculelor cu tracțiune animală.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.  +  Articolul 3(1) Certificarea încadrării vehiculelor în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, pe baza inspecției tehnice periodice.(2) Inspecția tehnică periodică include în cazul autovehiculelor și inspecția tehnică pentru poluare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".  +  Articolul 4(1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanțele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizați și monitorizați de R.A.R.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.002 din 12 august 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 15 august 2008.(2) Activitatea de inspecție tehnică periodică se poate realiza prin operatori economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceștia, în condițiile legii.(3) În activitatea de inspecție tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizați sau de către instituțiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecință a drepturilor și obligațiilor ce decurg din aceasta.(4) Persoanele autorizate care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecția tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecție tehnică periodică.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.002 din 12 august 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 15 august 2008.(5) Aparatura utilizată în stațiile de inspecție tehnică periodică trebuie să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind activitatea de metrologie, precum și cerințele specifice activității de inspecție tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.(6) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecția tehnică periodică cuprinde:a) supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice;b) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice în stațiile de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;c) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în stațiile reprezentanțelor R.A.R.;d) controlul tehnic în trafic.(7) Inspecțiile tehnice periodice la anumite categorii de vehicule se efectuează numai de către R.A.R. în stațiile reprezentanțelor sale, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.(8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (6):a) persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., și prin personalul implicat în activitatea de inspecții tehnice periodice trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.;b) vehiculul va fi reținut în stația de inspecție tehnică periodică maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operațiuni, la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii R.A.R. în cadrul stației de inspecție tehnică periodică respective.----------Lit. b) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".(9) În urma reverificării prevăzute la alin. (6) lit. c) personalul abilitat R.A.R. poate anula inspecția tehnică periodică în condițiile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.  +  Articolul 5(1) Autorizarea și monitorizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.(2) Autorizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică se realizează de R.A.R. cu personal certificat pentru evaluarea conformității.(3) Pregătirea tehnică specifică și atestarea personalului care efectuează inspecții tehnice periodice și controlul tehnic în trafic al vehiculelor se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.002 din 12 august 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 15 august 2008.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 7Autorizațiile tehnice ale persoanelor autorizate, precum și certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, eliberate de R.A.R. înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, își păstrează valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul 8R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin transpune Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora, modificată ultima dată prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora, cu excepția art. 3 alin. (2).----------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
    Gheorghe Dobre
    București, 8 decembrie 2005.Nr. 2.133.  +  AnexăREGLEMENTĂRIprivind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normeletehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conformdestinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1*