LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*)privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015  Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 52/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 277/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 20 octombrie 2013;– Legea nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 254/2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) zilier - persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații;b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional;c) registrul de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ține evidența zilnică a zilierilor;d) activități cu caracter ocazional - activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.(2) Pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) și o);b) unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p)-s);c) Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);d) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.  +  Articolul 3(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește în condițiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.(2) O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.  +  Capitolul II Desfășurarea activităților de către zilieri  +  Articolul 4(1) Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.(3) Zilierul minor poate presta activități necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepție, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani poate presta activități necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea și sănătatea personală.(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (la 13-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț.  +  Articolul 5(1) Beneficiarul are următoarele drepturi:a) să stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia;b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.(2) Beneficiarul are următoarele obligații:a) să înființeze Registrul de evidență a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz;b) să completeze Registrul de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;c) să prezinte Registrul de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale;e) să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, respectiv lunar, în situația în care perioada de desfășurare a activității depășește 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-05-2017, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (3) În domeniul securității și sănătății în muncă, beneficiarul are următoarele obligații:a) să asigure securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor;b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar;d) să pună la dispoziție zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea și sănătatea acestora;e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri;f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicați zilieri;g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activității; modalitatea de înregistrare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 6Cercetarea evenimentului în care au fost implicați zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.  +  Articolul 7(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remunerația brută și se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.(1^1) Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor și cabalinelor, Registrul de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește săptămânal. (la 22-05-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidență a zilierilor și modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.(3) Inspecția Muncii va centraliza la nivel național datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza și verifica respectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 9(1) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.  +  Articolul 10În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.  +  Articolul 11(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier și beneficiar.(3) Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în Registru.  +  Articolul 12(1) Zilierii au următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:a) să își însușească și să respecte măsurile de prevenire și protecție stabilite de beneficiar;b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziție de către beneficiar;c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;e) să comunice imediat beneficiarului orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea zilierilor;f) să pună la dispoziția inspectorilor de muncă informațiile și documentele solicitate cu ocazia controlului.(2) Beneficiarul care folosește minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional are obligația de a respecta toate dispozițiile legale privitoare la protecția minorilor la locul de muncă.  +  Articolul 13(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;d) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - clasa 3821 și clasa 3811;e) recuperarea materialelor - grupa 383;f) comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii - grupa 462;g) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;h) publicitate - grupa 731;i) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;j) activități de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activități de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie - clasa 7219;k) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);l) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;m) creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;n) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140;o) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;p) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; hoteluri și alte facilități de cazare similare - clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia; (la 13-04-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) q) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;r) activități ale bazelor sportive - clasa 9311;s) activități ale cluburilor sportive - clasa 9312;ș) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.t) restaurante - clasa 5610; (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) ț) alte activități de alimentație n.c.a. - 5629; (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) u) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630. (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) (2) Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul II^1 Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră (la 13-04-2018, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^1Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^2Activitatea de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate să desfășoare activități ca zilieri și de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agențiile de intermediere prevăzute la art. 13^3, acreditate potrivit Criteriilor și procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare și notificare, suspendare și retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră și obligațiile agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^3(1) Agențiile de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi:a) societăți înființate pe teritoriul României în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă - cod CAEN 7810;b) societăți înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiții de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv și care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.(2) Societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislației statului de origine nu a fost necesară obținerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiții de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activități de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 ca și societățile din România, cu excepția celor care intenționează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, și care în cazul prestării activității lor în România se supun procedurii de notificare.(3) Nu se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiții de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de proveniență. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^4Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București cu privire la prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^5Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată potrivit prezentei legi pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^6Agențiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Capitolul III Răspunderea contravențională  +  Articolul 14(1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) și art. 8 alin. (1) și (2), cu amendă de 6.000 lei;c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul și beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remunerației să se realizeze cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;d) încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului;e) beneficiarul care folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;f) beneficiarul care folosește zilieri pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispozițiilor art. 4 se sancționează cu amendă de 6.000 lei.g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) h) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 15(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) și f) se realizează de către inspectorii de muncă.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) și h) se realizează de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București. (la 13-04-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16Litigiile dintre beneficiar și zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluționează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfășurării activității zilierului.  +  Articolul 17În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*). Notă
  *) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 831/600/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
   +  Anexa nr. 1Registrul de evidență a zilierilor- model -Beneficiar ...............................CUI .........................................Cod CAEN .............................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Remunerația brută convenită;B - Remunerația netă plătită;C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;D - Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului*);E - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri. Notă
  *) A se vedea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.
  Nr. crt.      Data de desfășurare a activității    Numele și prenumele zilierului     Actul de identitate și CNP     Semnătura zilieruluipentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității Semnătura zilierului la începerea activității după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă  Domeniul de activitate principal sausecundar; locul executării activității Nr. de ore lucrate     A        B        C        D        E       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNI DE COMPLETAREa Registrului de evidență a zilierilor1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfășoare activitatea.4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.5. În coloana nr. 2 - Data de desfășurare a activității - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.6. În coloana nr. 3 - Numele și prenumele zilierului - se vor trece numele și prenumele zilierului.7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate și CNP - se vor trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității.9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă.10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității - se vor trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.12. În coloana nr. 9 - Remunerația brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părți.13. În coloana nr. 10 - Remunerația netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru.15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna și va aplica ștampila.16. În coloana nr. 13 - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri.----