ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 30 martie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale nr. DRC 259 din 28.03.2018 și al Direcției generale medic șef din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM/954 din 28.03.2018,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 96 alin. (1) lit. a), b) și g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;– Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulile de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3, și se aplică pentru cazurile externate, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.  +  Articolul 2(1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna martie 2020, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 aprilie 2020. (la 03-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 444 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna aprilie 2020, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 5 mai 2020. (la 30-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 514 din 28 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 30 aprilie 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 514 din 28 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 30 aprilie 2020, prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pentru raportarea în luna mai 2020 a activității aferente lunii aprilie 2020.
  (1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna decembrie 2020, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 ianuarie 2021. (la 01-12-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) Notă
  Alin. (2) al Art. II din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1154 din 27 noiembrie 2020, prevede:
  ”(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pentru raportarea în luna decembrie 2020 și luna ianuarie 2021 a activității aferente lunii noiembrie și decembrie 2020.”
  (1^4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna aprilie 2021, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 mai 2021. (la 23-04-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 456 din 9 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2021.”
  (2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectivă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna decembrie 2020, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 ianuarie 2021. (la 01-12-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) Notă
  Alin. (2) al Art. II din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1154 din 27 noiembrie 2020, prevede:
  ”(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pentru raportarea în luna decembrie 2020 și luna ianuarie 2021 a activității aferente lunii noiembrie și decembrie 2020.”
  (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna aprilie 2021, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 6 mai 2021. (la 23-04-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 456 din 9 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2021.”
  (3) Trimestrial, în perioada 14-18 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie. Cazurile/Serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cele neraportate până la sfârșitul anului pot fi raportate în perioada 14-18 ianuarie a anului următor. Raportările se vor realiza conform prevederilor legale în vigoare.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în luna aprilie 2020, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare în perioada 14-21 aprilie 2020. (la 03-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 444 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (4) Lunar, până la data de 7, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, denumită în continuare SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii precedente, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 9 ianuarie 2019, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii decembrie 2018, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 19-12-2018, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.582 din 11 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 19 decembrie 2018 ) (4^2) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 aprilie 2020, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii martie 2020, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 03-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 444 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (4^3) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 8 decembrie 2020, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii noiembrie 2020, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 01-12-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) Notă
  Alin. (2) al Art. II din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1154 din 27 noiembrie 2020, prevede:
  ”(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pentru raportarea în luna decembrie 2020 și luna ianuarie 2021 a activității aferente lunii noiembrie și decembrie 2020.”
  (4^4) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 11 ianuarie 2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii decembrie 2020, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 01-12-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) Notă
  Alin. (2) al Art. II din ORDINUL nr. 1.161 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1154 din 27 noiembrie 2020, prevede:
  ”(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pentru raportarea în luna decembrie 2020 și luna ianuarie 2021 a activității aferente lunii noiembrie și decembrie 2020.”
  (4^5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 10 mai 2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității aferente lunii aprilie 2021, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (la 23-04-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 9 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 23 aprilie 2021 ) Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 456 din 9 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 23 aprilie 2021, prevede:
  ”Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2021.”
  (5) Trimestrial, până la data de 21 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 16 decembrie, respectiv până la data de 21 ianuarie a anului următor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pentru trimestrul I 2020, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică și medicală a activității, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, până la data de 23 aprilie 2020. (la 03-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 444 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) (6) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate datele/informațiile cu detalierea cauzelor de neconfirmare pentru fiecare caz, în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea este prevăzută în anexa nr. 3.(7) Pentru decontarea activității lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfășurătoarele prevăzute în ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special.(8) Pentru decontarea activității trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfășurătoarele prevăzute în ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special.
   +  Articolul 3Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi și care au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în condițiile art. 92 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 se va întocmi și se va raporta doar fișa de spitalizare de zi.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum și SNSPMPDSB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică pentru toate cazurile care au data externării, data închiderii fișei, respectiv pentru toate serviciile furnizate în regim de spitalizare de zi, începând cu luna aprilie 2018.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2017, cu completările ulterioare. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II și III ale ORDINULUI nr. 444 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 3 aprilie 2020:Articolul II(1) Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile și pentru raportarea în luna aprilie 2020 a activității aferente lunii martie 2020.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna aprilie 2020.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  București, 29 martie 2018.Nr. 840.  +  Anexa nr. 1
  REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ȘI MEDICALĂ
  a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă
  Sunt neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale următoarele cazuri:1. A01 Cazuri ale căror date încalcă specificațiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacientMotiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date națională din cauza existenței unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanța cu nomenclatoarele în vigoare). Sub incidența acestei reguli intră și foile care nu respectă criteriul de număr unic de foaie pe spital și an, deoarece numărul unic de foaie pe spital și an face parte din specificațiile setului minim de date la nivel de pacient (Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare).2. A02 Cazuri raportate pe secții în care nu se întocmește foaia de observație clinică generală, denumită în continuare FOCG (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe secțiile ATI, secții paraclinice, structuri de urgență etc.)Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, FOCG se întocmește doar pentru pacienții spitalizați în secții clinice: medicale sau chirurgicale (cu excepția secțiilor ATI).3. A03 Cazuri cu data intervenției chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizareMotiv: Cel puțin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data intervenției chirurgicale principale.4. A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordanță între tipul externării și starea la externareMotiv: Pentru cazurile decedate, informația privind decesul este cuprinsă atât în rubrica „Tip externare“, cât și în rubrica „Stare la externare“. În situația în care cele două informații nu concordă, este vorba despre o eroare în cel puțin una dintre rubrici.5. A05 Cazuri cu vârsta negativăMotiv: Cel puțin una dintre următoarele date este eronată: data nașterii, data internării.6. A06 Cazuri cu durata de spitalizare negativăMotiv: Cel puțin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.7. A07 Cazuri concomitenteMotiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru același pacient, care se suprapun în timp.8. A08 Cazuri neclasificabileMotiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influențează clasificarea lor.9. A14 Cazuri de transplant de organe și țesuturi, prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018.Motiv: Conform legislației în vigoare, transplanturile sunt finanțate de către Ministerul Sănătății, cu excepția grefelor de piele și a serviciilor medicale aferente stării posttransplant. De asemenea nu sunt finanțate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedați.10. A15 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informațiile cu privire la intervenția chirurgicală principalăExcepții: Cazurile fără intervenție chirurgicală principalăMotiv: Conform reglementărilor în vigoare, informațiile privind intervenția chirurgicală principală - data, ora de început și de sfârșit a intervenției chirurgicale principale și codul de parafă al medicului operator - sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.11. A18 Pacienții pentru care nu a fost înregistrat codul numeric personal (CNP)Excepții: Fac excepție de la această regulă cazurile de nounăscuți (cu vârsta între 0 și 28 de zile) și cazurile de cetățeni străini.Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguraților.12. B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de aniMotiv: În cele mai multe situații de acest fel este vorba de o eroare în cel puțin una dintre următoarele rubrici: data nașterii, data internării.13. B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zileMotiv: În cele mai multe situații de acest fel este vorba despre o eroare în cel puțin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.Excepții: Fac excepție cazurile raportate din secții finanțate pe bază de tarif pe zi de spitalizare și durată efectiv realizată.14. B04 Transferuri intraspitalicești și reinternări în aceeași zi sau la interval de o zi în același tip de îngrijiriMotiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.Excepții: Fac excepție cazurile care sunt transferate/ reinternate în același spital, dar între/în secții cu tip de îngrijiri diferit (din secții cu îngrijiri de tip acut în secții cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers). Fac excepție toate cazurile reinternate pentru care la rubrica Situații speciale s-a bifat: Infecție confirmată cu COVID-19/Suspiciune/testare pentru infecție cu COVID-19, neconfirmată și perechile acestor cazuri.Explicații: Specificarea secțiilor unde se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare. Este posibil ca în această perioadă un pacient să fie externat dintr-un spital care acordă îngrijiri acute și, la interval mai mic de o zi, să revină în același spital pentru simptomatologie COVID-19 sau viceversa. (la 03-04-2020, Punctul 14. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 444 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020 ) 15. B05 Cazuri pentru care niciuna dintre intervențiile chirurgicale efectuate nu este în concordanță cu diagnosticul principalMotiv: În cele mai multe situații de acest fel, cel puțin una dintre următoarele informații este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.16. B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabilMotiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.Algoritm: Nu se confirmă cazurile clasificate în DRG 93020 (Diagnostice principale inacceptabile).17. B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutateaMotiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.Algoritm: Nu se confirmă cazurile clasificate în DRG 93030 (Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).18. B08 Cazuri internate și externate în aceeași ziMotiv: În cele mai multe situații de acest fel este vorba despre o eroare de înregistrare a datei de internare și/sau de externare ori despre un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.Excepții: De la această regulă fac excepție cazurile decedate, cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice spitalizării de zi, cazurile pentru care la rubrica Situații speciale s-a bifat: Infecție confirmată cu COVID-19 sau Suspiciune/Testare pentru infecție cu COVID-19, neconfirmată (la 23-03-2020, Punctul 18. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 403 din 13 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 23 martie 2020 ) 19. B09 Cazuri clasificate în DRG A1040 (traheostomie sau ventilație > 95 de ore), datorită procedurii G05005 Suport ventilator continuu mai mult de 96 de ore, pentru care durata totală de spitalizare este mai mică de 96 de ore.Motiv: În cele mai multe situații de acest fel este vorba despre o eroare de înregistrare a datei și orei de internare și/sau de externare sau despre o eroare în alegerea procedurii.20. B10 Cazuri cu diagnostic principal de tipul agent infecțios (B95_ - B97_)Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare, pentru precizare, drept coduri adiționale pentru un alt diagnostic principal.21. B11 Cazuri cu diagnostic principal de tipul sechelă de AVC (I69_)Motiv: Conform standardelor de codificare, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare pentru diagnostice principale ce definesc concret tipul de sechelă a AVC.22. B12 Cazuri clasificate în DRG A2021 și A2022, care au avut o intervenție chirurgicală asociată cu o procedură de anestezie generală împreună cu o procedură de intubație.Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia generală include și procedura de intubație.23. B13 Cazuri cu diagnostic principal de deshidratare și unul dintre diagnosticele secundare de tipul gastroenterită.Motiv: Conform standardelor de codificare, gastroenterita ar trebui codificată întotdeauna ca diagnostic principal, înaintea celui de deshidratare. Rehidratarea, care se efectuează oricum pentru tratamentul acestui tip de afecțiuni, nu permite alocarea codului de deshidratare, acesta din urmă codificându-se numai când există documentare clinică și este menționat în mod expres de medicul curant.24. B14 Cazuri aferente nou-născuților sau copiilor cu vârsta sub un an, pentru care codurile de diagnostic de tipul P07.1_ și P07.2_ alocate nu corespund cu greutatea la internare înregistrată.Motiv: Cel puțin una dintre informațiile privind greutatea la internare sau diagnosticul este înregistrată eronat.25. B15 Cazuri care au un diagnostic (principal sau secundar) de tipul neoplasm secundar, fără a avea codificat și neoplasmul primar.Motiv: Conform standardelor de codificare, în momentul în care se codifică un neoplasm secundar este obligatorie și codificarea celui primar. În cazul în care neoplasmul primar nu a fost identificat, se va utiliza codul C80.26. B16 Cazuri aferente corecțiilor estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 aniMotiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, conform art. 205 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018.27. B17 Cazuri aferente serviciilor de fertilizare in vitroMotiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, conform art. 205 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018.28. B18 Cazuri cu conflict între sexul pacientului și diagnosticele sau procedurile înregistrateMotiv: Aceste cazuri conțin erori la nivelul datelor înregistrate, fie în ceea ce privește sexul pacientului, fie diagnosticele și procedurile codificate.Excepții: De la această regulă fac excepție diagnosticele și procedurile legate de patologia sânului asociate sexului masculin.29. B19 Cazuri pentru care s-a codificat procedura H16101 în absența oricărei altei intervenții chirurgicale.Motiv: Denumirea acestei proceduri „Controlul hemostazei, postintervenție chirurgicală, neclasificată în altă parte“ sugerează faptul că a existat o intervenție chirurgicală anterior. În situația în care intervenția chirurgicală a avut loc în alt episod de spitalizare și niciunul dintre codurile prevăzute la Standardul de codificare „Reintervenția“ nu poate fi aplicat, cazul se poate reconfirma prin intermediul Comisiei de analiză.30. B20 Cazuri cu diagnostic secundar R13 DisfagiaMotiv: Codul R13 face parte din categoria semne/simptome și nu ar trebui utilizat decât atunci când nu se poate stabili un diagnostic mai precis, la cazurile îndrumate spre altă unitate sanitară pentru investigații suplimentare sau care reprezintă probleme importante de îngrijire prin ele însele.Excepții: De la această regulă fac excepție cazurile pentru care există codificat un diagnostic principal sau secundar de tipul I60-I64 (boli cerebrovasculare), deoarece standardele de codificare prevăd condiții speciale în care R13 Disfagia poate fi alocat pentru a marca severitatea unui atac vascular cerebral.31. B21 Cazuri clasificate în DRG E101_, E102_, cu diagnostic principal de tipul G47_, J96_ sau J98_ și procedură principală sau secundară de tip E043_, E010_, E005_, E009_.Motiv: În cele mai multe cazuri este vorba despre selectarea eronată a diagnosticului principal.32. B22 Cazuri clasificate în DRG U3070, pentru pacienți care nu au fost internați/transferați într-o secție de psihiatrie, în respectivul episod de spitalizare.Motiv: În cele mai multe cazuri este vorba despre selectarea eronată a diagnosticului principal.
   +  Anexa nr. 2
  REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ȘI MEDICALĂ
  a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi
  Sunt neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale următoarele cazuri:1. C01 Cazuri/Servicii ale căror date încalcă specificațiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacientExplicații: Această regulă include și cazurile care încalcă criteriul „număr unic de foaie pe spital și an“, numărul unic de foaie pe spital și an face parte din specificațiile setului minim de date la nivel de pacient, conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare.Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date națională din cauza existenței unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanță cu nomenclatoarele în vigoare).2. C02 Cazuri/Servicii raportate din structuri în care nu se întocmește fișa de spitalizare de zi (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe secțiile ATI, secții paraclinice etc.), cu excepția camerelor de gardă și UPU/CPU.Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, foaia de spitalizare de zi se întocmește doar pentru pacienții din structurile autorizate/avizate în acest sens, din secții medicale sau chirurgicale (cu excepția secțiilor ATI), iar pentru pacienții din camerele de gardă, UPU/CPU se întocmește fișă conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.3. C03 Cazuri/Servicii cu data vizitei în afara intervalului pentru care se întocmește fișa de spitalizare de zi.Explicații: Această regulă se aplică și pentru fișele pentru spitalizarea de zi (FSZ) raportate inițial corespunzător, dar pentru care ulterior spitalul a anulat toate vizitele.Motiv: Cel puțin una dintre următoarele date este eronată: data deschiderii fișei, data închiderii fișei, data vizitei.Algoritm: În cazul fișelor de spitalizare de zi care necesită închiderea în vederea raportării, conform legislației în vigoare, în situația în care data vizitei este în afara intervalului dintre data deschiderii și data închiderii fișei (sau informațiile similare acestora, pentru fișele de UPU/CPU/camerele de gardă), se respinge fișa de spitalizare de zi. În cazul vizitelor care pot fi raportate, conform legislației în vigoare, fără a fi necesară închiderea fișei, dacă data vizitei este mai mică decât data deschiderii, se respinge vizita respectivă.4. C04 Cazuri/Servicii cu vârsta pacientului negativăMotiv: Cel puțin una dintre următoarele date este eronată: data nașterii, data deschiderii fișei/data preluării pacientului.5. C05 Cazuri/Servicii pentru care durata unei vizite este mai mare de 12 oreMotiv: Conform reglementărilor în vigoare, spitalizarea de zi necesită supraveghere medicală maximum 12 ore/vizită.Excepții: fișele întocmite în UPU/CPU/camerele de gardă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.6. C06 Cazuri/Servicii cu durata de spitalizare negativăExplicații: această regulă se aplică și pentru vizitele cu durată negativă.Motiv: Cel puțin una dintre următoarele date este eronată: data deschiderii fișei, data închiderii fișei, data preluării pacientului, data predării pacientului.7. C07 Fișe de spitalizare de zi pentru același serviciu/tip de caz, în același spital, care se suprapun în timpMotiv: Într-un spital nu se pot întocmi concomitent pentru un pacient fișe de spitalizare de zi pentru același serviciu/tip de caz. Concomitența pentru spitalizarea de zi conform listelor B.1, B.2, B.3.2, B.4.1 și B.4.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, se aplică la nivel de interval între data deschiderii fișei și data închiderii fișei. Concomitența pentru spitalizarea de zi conform listei B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 se aplică la nivel de vizită.8. C10 Cazuri rezolvate pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informațiile cu privire la tipul afecțiunii/diagnosticului, respectiv la procedura chirurgicală/ procedura asociatăExcepții: Fișele de tip serviciu întocmite pentru serviciile medicale prevăzute în lista B.3, B.4.1 și B.4.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, cazurile rezolvate de tip medical (M) trebuie să aibă un diagnostic din lista B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, iar cazurile rezolvate de tip chirurgical (C) trebuie să aibă o procedură din lista B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.Algoritm: Nu se confirmă cazurile de tip M care nu au specificat tipul afecțiunii medicale din lista B.1, respectiv pentru care nu există niciun diagnostic din lista B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 raportat pentru fișa respectivă. Nu se confirmă cazurile de tip C care nu au specificat tipul cazului rezolvat cu procedură chirurgicală din lista B.2, respectiv pentru care nu există nicio procedură din lista B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, raportată pentru fișa respectivă.9. C11 Servicii pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informațiile cu privire la tipul acestoraExcepții: Fișele de tip caz rezolvat întocmite pentru serviciile medicale prevăzute în listele B.1 și B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, pentru fișele de spitalizare de zi de tip serviciu (S), tipul acestuia trebuie să fie inclus în lista B.3.1, B.3.2, B.4.1 și B.4.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, iar poziții distincte din aceste liste nu pot exista concomitent pe aceeași fișă/vizită.Algoritm: Nu se confirmă foile de spitalizare de zi care conțin două sau mai multe servicii diferite din lista B3.2, B.4.1 și B.4.2 pe aceeași vizită sau pe vizite diferite. Nu se confirmă vizitele cu serviciu B3.2, B.4.1 și B.4.2 raportate pe o foaie de spitalizare de zi cu restul serviciilor de tip B3.1. Nu se confirmă vizitele care au și servicii B3.1 și servicii B3.2, B.4.1 și B.4.2.10. C14 Cazuri rezolvate/Servicii pentru care data deschiderii fișei de spitalizare de zi este aceeași cu data internării corespunzătoare unei foi de observație clinică generală pentru spitalizare continuă pentru același pacient în cadrul aceluiași spitalMotiv: Conform art. 90 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, cheltuielile ocazionate de activitățile desfășurate în camerele de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.Conform art. 5 alin. (4) din anexa nr. 23 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi în structurile organizate în cadrul unei unități sanitare cu paturi sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat (DRG)/tarifului mediu pe caz rezolvat (nonDRG) aferent spitalizării continue, în situațiile în care cazurile sunt internate în aceeași unitate sanitară prin spitalizare continuă și în aceeași zi în care asiguratul a beneficiat de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. Serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/serviciu medical sunt considerate cazuri/servicii acordate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.11. C15 Cazuri rezolvate/Servicii raportate pentru perioada în care există deschisă o foaie de spitalizare continuă pentru același pacient în cadrul aceluiași spitalAlgoritm: Conform legislației în vigoare nu se confirmă fișele de spitalizare de zi care trebuie închise în vederea raportării și pentru care există o perioadă cuprinsă între data deschiderii și data închiderii fișei (sau a informațiilor similare acestora, pentru fișele de UPU/CPU/camerele de gardă), în care pacientul respectiv a avut deschisă și o altă foaie de observație clinică generală de spitalizare continuă în același spital; în mod asemănător nu se confirmă vizitele raportate conform legislației în vigoare (fără ca fișa să fie închisă) și pentru care există o perioadă cuprinsă între data de început și data de sfârșit de vizită, în care pacientul respectiv a avut deschisă și o altă foaie de observație clinică generală de spitalizare continuă în același spital.12. C17 Fișe de tip serviciu raportate din camerele de gardă și din structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea se face din bugetul Ministerului Sănătății/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprieMotiv: În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, serviciile furnizate în camerele de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea se face din bugetul Ministerului Sănătății/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie nu se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.13. C18 Vizite fără serviciu, ale foilor de observație de spitalizare de zi, întocmite pentru servicii din lista B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.Motiv: Informația privind tipul serviciului este necesară pentru rambursarea acestuia.Algoritm: În situația în care niciuna dintre vizite nu are completat serviciul, nu se confirmă întreaga foaie de spitalizare de zi.14. C19 Fișe de tip serviciu raportate din camerele de gardă și din structurile de urgență pentru care nu s-a înregistrat corespunzător tipul serviciuluiMotiv: Informația este necesară în scopul rambursării corecte a serviciilor contractate și efectuate.Algoritm: Nu se confirmă foile raportate din structura „3013 Camera de gardă“ pentru care s-a completat serviciul „Urgență medico-chirurgicală în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face de la MS“. Nu se confirmă foile raportate din structurile „3023 Urgență - CPU“, „3033 Urgență - UPU“, „3043 Urgență - MU“, pentru care sa completat serviciul „Urgență medico-chirurgicală în camerele de gardă“.15. C21 Cazuri/Servicii cu conflict între sexul pacientului și diagnosticele sau procedurile înregistrateMotiv: Aceste cazuri conțin erori la nivelul datelor înregistrate, fie în ceea ce privește sexul pacientului, fie diagnosticele și procedurile codificate.Excepții: De la această regulă fac excepție diagnosticele și procedurile legate de patologia sânului asociate sexului masculin.16. C.22 Cazuri/Servicii cu conflict între vârsta pacientului și tipul cazului/serviciuluiMotiv: Aceste cazuri conțin erori la nivelul datelor înregistrate, în ceea ce privește datele înregistrate.Algoritm: Se aplică pentru pozițiile 34 și 35 din lista B.1 și pentru poziția 5 din lista B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018. Vârsta se calculează în ani, ca diferență între data închiderii fișei și data nașterii pentru pozițiile 34 și 35 din lista B.1, respectiv între data închiderii vizitei și data nașterii pentru poziția 5 din lista B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.17. C.23 Servicii medicale standardizate care nu îndeplinesc toate condițiile obligatorii din lista B.4.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018Algoritm: Pentru fiecare poziție din lista B.4.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 se verifică dacă sunt raportate pe aceeași vizită sau pe vizite diferite toate condițiile din coloana „Servicii obligatorii“ din nomenclatorul specific.18. C.24 Servicii medicale standardizate care nu îndeplinesc toate condițiile obligatorii din lista B.4.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018Algoritm: Pentru fiecare poziție din lista B.4.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 se verifică dacă sunt raportate pe aceeași vizită sau pe vizite diferite toate condițiile din coloana „Servicii obligatorii“ din nomenclatorul specific.
   +  Anexa nr. 3
  METODOLOGIE
  de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
   +  Capitolul IEvaluarea cazurilor neconfirmate din punct de vedere clinic și medical de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) pentru care se solicită reconfirmarea, precum și a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se realizează în cadrul unei comisii de analiză. Comisia de analiză este formată din reprezentanți ai casei de asigurări de sănătate și reprezentanți ai spitalului, cu excepția medicului curant al cazului respectiv. Membrii comisiei de analiză vor fi desemnați în scris de către cele două instituții.Spitalul este obligat să pună în aplicare deciziile comisiei de analiză.  +  Capitolul II  +  Secţiunea 1 Descrierea generală a procesuluiÎnregistrările electronice transmise de spitale către SNSPMPDSB sunt supuse procesului de confirmare în conformitate cu regulile de confirmare clinică și medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la ordin. Înregistrările sunt returnate spitalelor de către casele de asigurări de sănătate, ulterior procesului de validare (fiecare înregistrare va avea bifă „validat/nevalidat“, precum și „confirmat/neconfirmat“).Pentru cazurile neconfirmate se specifică și motivul. Pentru cazurile neconfirmate spitalele vor revedea datele care au determinat respingerea lor și vor putea retransmite cazurile respective către SNSPMPDSB, după ce le corectează și/sau cer aviz de reconfirmare din partea comisiei de analiză.Avizul de reconfirmare se poate obține numai după evaluarea cazurilor respective de către comisia de analiză.În situația în care comisia de analiză constată raportarea eronată, codificarea necorespunzătoare sau neconcordanța dintre foaia de observație clinică generală (FOCG) și înregistrarea electronică, va dispune efectuarea corecturilor necesare și retransmiterea cazurilor către SNSPMPDSB.Retransmiterea cazurilor pentru reconfirmare se face doar cu ocazia regularizărilor trimestriale.Trimestrial, SNSPMPDSB va informa Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate cu privire la cazurile reconfirmate, prin aviz de reconfirmare, precizând pentru fiecare caz următoarele: numărul FOCG, data internării, data externării, secția. Pe baza acestor informări, casele de asigurări de sănătate au obligația de a verifica dacă datele puse la dispoziție de SNSPMPDSB coincid cu informațiile din deciziile de confirmare ale comisiei de analiză. În cazul constatării unor neconcordanțe între cele două documente, casele de asigurări de sănătate vor anunța spitalul pentru ca acesta din urmă să modifice înregistrările respective în conformitate cu deciziile comisiei de analiză.Nerespectarea reglementărilor privind datele clinice la nivel de pacient [neconcordanța dintre datele colectate electronic și datele din FOCG/fișa pentru spitalizarea de zi (FSZ), neconcordanța dintre datele înscrise în FOCG/FSZ și serviciile efectuate în realitate, codificări care nu respectă reglementările în vigoare și orice alte situații de acest fel], constatată în urma controalelor efectuate la spital de către casele de asigurări de sănătate, poate fi contestată de spital și se soluționează prin intermediul comisiei de analiză, convocată la inițiativa spitalului.  +  Secţiunea a 2-a Aspecte tehnice2.1. Clasificarea regulilor de confirmare clinică și medicalăRegulile de confirmare sunt clasificate în două categorii, în funcție de posibilitatea supunerii datelor respective spre evaluare comisiei de analiză:– prima categorie: grupa A și grupa C - reguli pentru care datele respective nu pot fi supuse evaluării;– a doua categorie: grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse evaluării.De exemplu:– un caz cu vârsta negativă nu va fi confirmat, în conformitate cu regula A05, dar datele care au determinat respingerea (data nașterii și data internării) nu pot fi supuse evaluării de către comisia de analiză, ci trebuie verificate și corectate de spital;– un caz neconfirmat pe regula B12 poate fi supus evaluării de către comisia de analiză și, în situația în care se constată că procedura de intubație s-a realizat anterior sau ulterior intervenției chirurgicale (nu este asociată anesteziei generale), pentru alte complicații ale cazului, comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă;– un caz cu vârsta negativă nu va fi confirmat, în conformitate cu regula C04, dar datele care au determinat respingerea (data nașterii și data deschiderii fișei) nu pot fi supuse evaluării de către comisia de analiză, ci ele trebuie verificate și corectate de spital.  +  OBSERVAȚIE:Avizul de reconfirmare se referă la caz, și nu la regulile de confirmare, ceea ce înseamnă că avizul de reconfirmare nu se poate da decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret, dacă un caz este neconfirmat pe mai multe reguli de tip B, iar pe cel puțin una dintre aceste reguli cazul nu primește un aviz favorabil, acesta nu va fi avizat pentru reconfirmare și, implicit, el nu va mai fi retransmis către SNSPMPDSB.2.2. ProceduriSpitalul poate acționa după cum urmează:a) Pentru cazurile neconfirmate la SNSPMPDSBIntervenția spitalului asupra datelor cazurilor neconfirmate trebuie să țină cont de următoarele reguli:– datele care vor fi corectate sunt cele care au încălcat regulile din grupa A sau din grupa C; în situația particulară a serviciilor cuprinse în lista B.3.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, neconfirmarea pe reguli de tip C se referă la vizitele respective, și nu la întreaga fișă de spitalizare de zi;– datele pentru care se poate cere avizul casei de asigurări de sănătate în vederea reconfirmării sunt cele care au încălcat regulile din grupa B. Cererea avizului de reconfirmare presupune ca datele respective să nu fie modificate.Deoarece un caz neconfirmat poate avea date incorecte care trebuie corectate și/sau date corecte pentru care se va cere avizul de reconfirmare, înseamnă că există 3 situații:1. Cazul neconfirmat are exclusiv date incorecte.În această situație se corectează datele respective și se retransmite cazul cu corecturile efectuate la SNSPMPDSB.2. Cazul neconfirmat are exclusiv date corecte.În această situație nu se fac niciun fel de modificări și se cere avizul de reconfirmare.Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMPDSB.Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de reconfirmare“ la SNSPMPDSB.3. Cazul neconfirmat are atât date incorecte, cât și date corecte.În această situație se corectează datele incorecte și se cere avizul de reconfirmare pentru datele corecte (fără a se face niciun fel de modificări pe acestea).Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMPDSB.Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de confirmare“ la SNSPMPDSB.  +  OBSERVAȚII:– Retransmiterea unui caz cu modificări efectuate nu asigură confirmarea lui decât dacă modificările au corectat eroarea. De exemplu, dacă se înlocuiește un cod de diagnostic eronat cu alt cod de diagnostic tot eronat, cazul nu va fi confirmat.– Retransmiterea unui caz cu date corectate nu asigură confirmarea lui decât pe regulile corespunzătoare acelor date. De exemplu, dacă pentru un caz neconfirmat în conformitate cu regulile A03 și A05 se corectează eroarea referitoare la data intervenției chirurgicale principale, dar nu și eroarea referitoare la vârstă (sau invers), cazul va rămâne neconfirmat.– „Cererea de confirmare“ are efect doar pe regulile din grupa B. Dacă respingerea cazului s-a produs și pe alte reguli, retransmiterea ca „Cerere de confirmare“ fără corectarea celorlalte cauze de respingere se va solda tot cu neconfirmarea cazului.b) Pentru cazurile inițial confirmate, la solicitarea casei de asigurări de sănătateÎn situația în care în urma evaluării cazurilor respective de către casa de asigurări de sănătate/comisia de analiză se decide modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMPDSB astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca „Anulat“, iar cazurile care trebuie modificate se vor retransmite ca „Anulat și retransmis“.Spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMPDSB cu ocazia următoarei regularizări trimestriale pentru anul în curs. Pentru cazurile aferente anului precedent, spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMPDSB, la termenele prevăzute în ordin.SNSPMPDSB va genera către Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casa de asigurări de sănătate un raport cu clasificarea grupelor de diagnostic a acestor cazuri.  +  Secţiunea a 3-a Obținerea avizului de reconfirmare prin comisia de analiză a cazurilor neconfirmate la SNSPMPDSBPrimul pas în obținerea avizului de reconfirmare îl constituie sesizarea de către spital a medicului-șef din cadrul caselor de asigurări de sănătate, pe baza modelului prezentat mai jos:Spitalul ................................................................Către medicul-șef al Casei de Asigurări de Sănătate ........................Lista cazurilor neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea prin comisia de analiză, conform Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea.Nr. crt. ...............................................Codul spitalului .................................– Secția .............................................Nr. foii de observație clinică generală (FOCG) ..........Data externării pacientului .........................................Reguli pentru care se solicită confirmarea*) .............. Notă
  *) Se va nota în câte un rând separat fiecare regulă pentru care se solicită reconfirmarea.
  Motivul pentru care se solicită confirmarea ...............Data .................Director general,..................................(semnătura și ștampila)Medicul-șef din cadrul casei de asigurări de sănătate are obligația de a organiza o întâlnire a comisiei de analiză în termen de maximum 10 zile de la primirea înștiințării de la spital. Modalitatea practică de evaluare a cazurilor externate este decisă de comisia de analiză și va consta, după caz, în:– evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate;– evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de pe dosarul medical al pacienților neconfirmați).Informațiile urmărite în evaluare de către comisia de analiză includ:– motivul internării;– diagnosticele principale și secundare, acordându-se atenție relației dintre acestea atât din punct de vedere medical, cât și din punctul de vedere al cronologiei acestora;– secția/secțiile în care a fost îngrijit și din care a fost externat pacientul;– motivul externării;– intervențiile chirurgicale - tipul acestora, eventualele complicații;– alte informații pe care comisia de analiză le consideră utile.Analiza fiecărui caz se încheie cu un raport scris al comisiei de analiză, în care sunt menționate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toți membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în două exemplare, pentru spital și, respectiv, pentru casa de asigurări de sănătate, și va conține în mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru reconfirmare a fiecărui caz.