HOTĂRÂRE nr. 128 din 21 martie 2018pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 27 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului execută operațiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum și realizării activităților și proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018.  +  Articolul 3(1) Suma de 115.763 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit dispozițiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018, respectiv în anexa la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.(3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relații Interetnice lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, sau trimestrial, până la data de 10 a primei luni din trimestru.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), primele solicitări cuprinse în formularul A1 din anul 2018 se transmit Departamentului pentru Relații Interetnice în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Netransmiterea formularului A1 în termenele prevăzute la alin. (3) și (4) echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare solicitate Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora.  +  Articolul 4(1) Gradul anterior de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare, potrivit prevederilor art. 56 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.(2) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeași destinație, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parțială a activității organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt următoarele:a) cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale și comunitare, pentru lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securității și pazei acestora, precum și pentru cheltuieli conexe de expertiză și audit;b) cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii;c) cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului;d) cheltuieli pentru editarea, tipărirea și distribuția de carte, publicații, precum și de manuale școlare;e) cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media;f) cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor, conform statutului, și la alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate;g) cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/ perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional, organizate în țară și în străinătate;h) cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor și comunității;i) cheltuieli privind asigurarea proprietății intelectuale;j) cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale;k) asistență juridică, taxe notariale, expertiză juridică și extrajudiciară, audit.(2) Prin cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale și comunitare, pentru lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securității și pazei acestora, precum și pentru cheltuieli conexe de expertiză și audit se înțelege: cheltuieli necesare bunei funcționări, cum ar fi chiria, taxa de concesionare, impozit și alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poștă, telecomunicații și internet, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile, carburanți, lubrifianți, piese de schimb și consumabile pentru mijloacele de transport proprii sau închiriate, servicii specializate cu caracter financiar-contabil, servicii specializate în domeniul resurselor umane și în cel al achizițiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aferente; servicii de pază, protecție și P.S.I. prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu; servicii de expertiză și audit, în legătură cu imobilele organizațiilor (sedii, sucursale/filiale, centre culturale și comunitare). (3) Prin cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii se înțelege: cheltuieli directe și indirecte cu salariile; salarii și drepturi bănești asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligațiile aferente acestora; contracte civile; transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate; servicii specializate de medicina muncii.(4) Prin cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului se înțelege: taxe de participare la cursuri și programe de perfecționare și formare profesională; achiziții de servicii de perfecționare și formare profesională. (5) Prin cheltuieli pentru editarea, tipărirea și distribuția de carte, publicații precum și de manuale școlare se înțelege: editare, redactare și tehnoredactare, tipărire, traducere, difuzare, cu excepția manualelor școlare asigurate pentru învățământul obligatoriu; abonamente publicații; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile, alte bunuri și servicii necesare, piese de schimb pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar proprii, utilizate, închirieri de mijloace și echipamente necesare, comandarea și/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice; chiria, taxa de concesionare, impozite și alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor în care se desfășoară activitatea de editare, tipărire și distribuția de carte, publicații, precum și de manuale școlare. (6) Prin cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media se înțelege: editare, redactare, traducere, tipărire, realizare, distribuție și difuzare, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile, recuzită, achiziție și/sau închiriere de spații de emisie, cheltuieli aferente utilizării de frecvențe radio, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), închiriere și amenajare spațiu necesar, transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară în scopul realizării și difuzării de materiale multimedia și emisiuni radio și/sau tv, onorarii; chirie, taxa de concesionare, impozite și alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor în care se desfășoară activitatea de realizare, publicare și difuzare a materialelor multimedia și de presă scrisă, realizare și difuzare de emisiuni radio-tv. (7) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor, conform statutului, și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate, se înțelege: închiriere și amenajare spațiu necesar, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de comunicare publică pe orice suport, transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate, tratații, taxe de participare pentru persoane participante și/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizației; cotizații/contribuții ale organizației în calitatea sa de membru în organizații neguvernamentale, internaționale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului și al minorităților naționale.(8) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/ perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional, organizate în țară și în străinătate, se înțelege: închirieri spații și echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, spații de emisie radio și/sau tv, recuzită și amenajarea spațiului necesar, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de comunicare publică pe orice tip de suport, achiziții de bunuri și servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale și accesorii pentru ansamblurile artistice.(9) Prin cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor și comunității se înțelege: investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor și comunității, în scopul păstrării și promovării identității etnice, lingvistice, culturale și religioase.(10) Prin cheltuieli privind asigurarea proprietății intelectuale se înțelege: cheltuieli privind înregistrarea națională sau internațională a mărcilor; cheltuieli privind înregistrarea mărcii comunitare; cheltuieli privind înregistrarea națională sau internațională a desenelor sau a modelelor; cheltuieli privind înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare; cheltuieli privind înregistrarea drepturilor de autor; cheltuieli privind folosirea unor opere, de exemplu: remunerația datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, contravaloarea închirierii operelor de artă etc.; cheltuieli ocazionate cu realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli aferente contractelor de licență; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.(11) Prin cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale se înțelege: cofinanțarea programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale; participarea prin activități susținute financiar în cadrul programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale, cofinanțate.(12) Prin asistență juridică, taxe notariale, expertiză juridică și extrajudiciară, audit se înțelege: servicii de asistență juridică, expertiză judiciară și extrajudiciară, taxe notariale, audit, privind activitatea organizațiilor, cu excepția serviciilor de expertiză și audit, în legătură cu imobilele organizațiilor.  +  Articolul 6(1) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează Departamentului pentru Relații Interetnice lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Formularele A1, A2, A3 vor fi semnate de președintele asociației sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului și vor fi certificate de responsabilul financiar-contabil.  +  Articolul 8Angajarea cheltuielilor și efectuarea plăților din sumele cuprinse în anexă se realizează numai în moneda națională (leu).  +  Articolul 9Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale conduc evidența financiar-contabilă conform planului de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu completările ulterioare, și evidențiază distinct sumele primite de la bugetul de stat și cheltuielile efectuate din aceste sume.  +  Articolul 10(1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. (2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au obligația de a respecta principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2017 și reportate în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Departamentul pentru Relații Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele necesare organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale transmise de acestea și solicită lunar sau trimestrial Secretariatului General al Guvernului creditele bugetare care urmează a fi deschise, conform formularelor A1. (2) Sumele solicitate de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexă și în repartizarea pe trimestre aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 12(1) Departamentul pentru Relații Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce privește respectarea destinațiilor legale de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizații conform art. 6. (2) Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinațiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizații în termenele prevăzute la art. 6.  +  Articolul 13Suma de 4.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de inițiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. (2) Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează Ghidul de finanțare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, și a proiectelor de combatere a intoleranței, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.  +  Articolul 15Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite și certificate de Departamentul pentru Relații Interetnice în ceea ce privește legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora.  +  Articolul 16Departamentul pentru Relații Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 14 și 15 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relații Interetnice.  +  Articolul 17(1) Suma de 4.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 se utilizează de Departamentul pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, și proiecte de combatere a intoleranței prevăzute la art. 14 și 15 care vizează:a) promovarea diversității etnice, a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și a dialogului intercultural;b) cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritățile naționale, precum și între majoritate și minorități naționale;c) perfecționarea cadrului legislativ și instituțional privind minoritățile naționale;d) promovarea de politici și proiecte de combatere a intoleranței;e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituțiile publice și autoritățile locale;f) întărirea capacității instituționale de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice, inclusiv în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații din țară și din străinătate, precum și cu organisme internaționale;g) contribuția Departamentului pentru Relații Interetnice la implementarea proiectului transnațional Dunărea „Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursă umană - RARE“, cod proiect: DTP1 – 1 – 320 – 4.1;h) participarea la diferite programe și colaborări europene și internaționale.(2) Activitățile și proiectele se pot realiza prin:a) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe, plenare, ateliere, workshopuri desfășurate în țară și în străinătate;b) organizarea și participarea la evenimente culturale, interculturale și sportive desfășurate în țară și în străinătate care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni, expoziții, lansări de carte, târguri etc.);c) organizarea și participarea la activități educaționale desfășurate în țară și în străinătate (tabere, școli de vară, călătorii, vizite de documentare și de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);d) organizarea și participarea la acțiuni în cooperare cu organisme internaționale, organizații neguvernamentale și instituții publice din țară și din străinătate;e) organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare și de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, în domenii utile promovării diversității etnice și culturale, dezvoltării relațiilor interetnice, precum și în domeniul managementului instituțional și organizațional, în scopul întăririi capacității instituționale de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice;f) realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare și de informare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manuale școlare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);g) comandarea și/sau realizarea de filme documentare;h) comandarea și/sau achiziționarea de rechizite, materiale consumabile și materiale promoționale, materiale de informare;i) vizite ale unor invitați străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internațional și de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;j) achiziționarea de spoturi (publicitare), închirierea și achiziționarea de spații de emisie și de comunicare în mass-media și internet;k) reconfigurarea structurii și actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relații Interetnice;l) achiziționarea de servicii de internet, multimedia și audiovideo, servicii de design și programare, branding, identitate vizuală;m) comandarea realizării de sondaje de opinie, studii și cercetări în domeniul relațiilor interetnice;n) achiziționarea unor servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, precum și consultanță în relații cu publicul;o) realizarea de campanii de informare publică și imagine;p) abonamente la publicații în domeniu;q) realizarea de programe și emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune și difuzarea acestora pe frecvențe radio, tv și internet;r) alte activități necesare și oportune pentru păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale.(3) Pentru activitățile și proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței se pot acoperi următoarele cheltuieli:a) cazare, transport (auto, feroviar, naval și aerian) și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale salariaților Departamentului pentru Relații Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;b) cazare, transport, diurnă și alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;c) comunicații telefonice și internet;d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, tratații (apă, ceai și/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval și aerian) pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;g) tratații, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegațiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, taxe de vizitare, taxe poștale, bilete la spectacole, taxe de viză, polițe de asigurare pentru deplasări în străinătate și asigurări medicale;i) premiul pentru literatura în limba maternă și premiul pentru literatura în limbile minorităților naționale, precum și premii în obiecte; j) onorarii și transport (auto, feroviar, naval și aerian) pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, precum și pentru artiști și meșteșugari în cadrul spectacolelor, expozițiilor, târgurilor;k) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoționale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii și cercetări, realizarea de campanii de informare publică și imagine; achiziția de servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, de consultanță în relații cu publicul, achiziții de servicii de design și programare, branding, identitate vizuală; l) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, a altor evenimente culturale, de arhivare și managementul datelor, servicii de catering, servicii de pregătire, formare și perfecționare profesională, închirierea, amenajarea și decorarea/dotarea spațiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile și imobile, inclusiv aparatură de sonorizare și lumini, de traducere, echipamente informatice și audiovideo.  +  Articolul 18Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, revine Departamentului pentru Relații Interetnice.  +  Articolul 19Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanțări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.  +  Articolul 20(1) La solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice și cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru derularea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 23 noiembrie 2018, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 7 decembrie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Departamentul pentru Relații Interetnice,
  Lacziko Enikő Katalin,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 128.  +  ANEXĂ
  Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a
  la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018,
  aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018*)
  Nr. crt.OrganizațiaSume aprobate - mii lei -
  1Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT.2.600,81
  2Asociația Liga Albanezilor din România 2.194,53
  3Asociația Macedonenilor din România2.938,18
  4Asociația Partida Romilor „Pro-Europa“17.043,29
  5Comunitatea Rușilor Lipoveni din România6.688,89
  6Federația Comunităților Evreiești din România4.006,72
  7Forumul Democrat al Germanilor din România9.558,17
  8Uniunea Democrată Maghiară din România26.157,48
  9Uniunea Armenilor din România5.215,95
  10Uniunea Bulgară din Banat - România 4.315,76
  11Uniunea Croaților din România3.074,45
  12Uniunea Culturală a Rutenilor din România1.855,85
  13Uniunea Democrată Turcă din România4.711,56
  14Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România4.259,31
  15Uniunea Elenă din România4.665,56
  16Uniunea Polonezilor din România 3.159,12
  17Uniunea Sârbilor din România4.775,17
  18Uniunea Ucrainenilor din România8.542,20
   TOTAL115.763,00
  Notă
  *) Repartizare aprobată în ședința plenară a Consiliului Minorităților Naționale din data de 17 ianuarie 2018.
   +  Formular A1Organizația ……………
  Suma solicitată de la bugetul de stat
  pentru luna …...... sau trimestrul ...... 2018 (lei)
  1Suma totală solicitată de la bugetul de stat 
  Cheltuieli necesare estimate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018Suma solicitată
    - lei -
  1Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale și comunitare, pentru lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securității și pazei acestora, precum și cheltuieli conexe de expertiză și audit 
  2Cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii 
  3Cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului 
  4Cheltuieli pentru editarea, tipărirea și distribuția de carte, publicații, precum și de manuale școlare 
  5Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media 
  6Cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate 
  7Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional, organizate în țară și în străinătate 
  8Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor și comunității 
  9Cheltuieli privind asigurarea proprietății intelectuale 
  10Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale 
  11Asistență juridică, taxe notariale, expertiză juridică și extrajudiciară, audit 
  Președinte Nume, prenume …………………… Semnătură, ștampilă …………………… Responsabil financiar-contabilNume, prenume …………………… Semnătură, ……………………
   +  Formular A2 Organizația ……………………
  Cheltuieli efectuate în luna ………….. 2018 pe destinații
  conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul
  Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018,
  aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
  Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018Suma cheltuită
    - lei -
  1Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale și comunitare, pentru lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securității și pazei acestora, precum și pentru cheltuieli conexe de expertiză și audit. (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5), din care:  
   1.1 funcționarea sediilor, sucursalelor/filialelor, ale centrelor culturale și comunitare 
  1.2 servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și în cel al achizițiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc 
  1.3 lucrări de întreținere și reparații 
  1.4 cheltuieli pentru asigurarea securității și pazei 
  1.5 cheltuieli conexe de expertiză și audit 
  2Cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii (2.1 + 2.2) din care: 
   2.1. cheltuieli de personal 
  2.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii 
  3Cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului 
  4Cheltuieli pentru editarea, tipărirea și distribuția de carte, publicații, precum și de manuale școlare (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4), din care:  
   4.1 carte 
  4.2 publicații 
  4.3 manuale școlare 
  4.4 cheltuieli necesare realizării activității de editare, tipărire și distribuție de carte, publicații, precum și de manuale școlare 
  5Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4), din care: 
   5.1 cheltuieli necesare activității de realizare, publicare și difuzare a materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media 
  5.2 cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia 
  5.3 cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor de presă scrisă 
  5.4 cheltuieli pentru realizarea și difuzarea unor emisiuni radio-tv 
  6Cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate (6.1 + 6.2 + 6.3), din care: 
   6.1 întruniri ale membrilor în țară conform statutului 
  6.2 alte asemenea manifestări în țară și în străinătate 
  6.3 cotizații/contribuții ale organizației în calitate de membru în organizații neguvernamentale internaționale, nepolitice din domeniul drepturilor omului și minorităților naționale 
  7Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional, organizate în țară și în străinătate (7.1 + 7.2 + 7.3), din care: 
   7.1 acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane în țară și străinătate 
  7.2 tabere, schimburi de experiență, programe de pregătire, de formare și perfecționare, vizite de documentare și de studiu în țară și străinătate 
  7.3 acțiuni în domeniul managementului operațional 
  8Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor și comunității (8.1 + 8.2), din care: 
   8.1 bunuri mobile 
  8.2 bunuri imobile 
  9Cheltuieli privind asigurarea proprietății intelectuale 
  10Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale (10.1 + 10.2), din care: 
   10.1 Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale 
  10.2 Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale 
  11Asistență juridică, taxe notariale, expertiză juridică și extrajudiciară, audit (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4), din care: 11.1 asistență juridică 11.2 taxe notariale 11.3 expertiză juridică și extrajudiciară 11.4 audit 
  12Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat în luna ……………. 2018 
   Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse 
  Președinte Nume, prenume …………… Semnătură, ștampilă …………………… Responsabil financiar-contabilNume, prenume …………… Semnătură, ……………………
   +  Formular A3
  Raport privind cheltuielile efectuate în trimestrul …….2108, pe destinații,
  conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018,
  aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
  - Model -
  Organizația  
  Reprezentant legal (nume, prenume și funcție) Perioada de raportare  
  Suma solicitată de la bugetul de stat pentru perioada de raportare  
  Suma propusă pentru cheltuieli din alte surse  
  Suma aprobată prin deschidere în trimestrul ..........  
  Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat în trimestrul_________ 2018 Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valoare defalcată (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  a b c d e
  1.Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/ filialelor acestora, ale centrelor culturale și comunitare, pentru lucrări de întreținere și reparațiiale imobilelor aferente, pentru asigurarea securității și pazei acestora, precum și cheltuieli conexe de expertiză și audit (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.), din care: 1.1. Funcționarea sediilor și sucursalelor/filialelor, ale centrelor culturale și comunitare 1.2. Servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și în cel al achizițiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc 1.3. Lucrări de întreținere și reparații imobile 1.4. Cheltuieli pentru asigurarea securității și pazei 1.5. Cheltuieli conexe de expertiză și audit     
    1.1. Lista sediilor și sucursalelor/filialelor, centrelor culturale și comunitare În proprietatea organizației/contract de închiriere/contract de comodat/ altă formă juridică Alte mențiuni
  * se vor specifica tipul (sediu principal, secundar, sediu filială/sucursală, centru cultural, centru comunitar) și localitatea unde se află  * în cazul contractelor de închiriere și comodat se va specifica calitatea de persoană fizică sau juridică a celeilalte părți contractante
     
     
  1.2. Servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și în cel al achizițiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc Tipul serviciilor Suma
     
  1.3. Lista lucrărilor de întreținere și reparații imobile În proprietatea organizației/contract de închiriere/contract de comodat/altă formă juridică Stadiul lucrărilor (finalizat/nefinalizat)
  * se vor specifica imobilul la care s-au realizat lucrările și localitatea   
     
     
     
  1.4. Lista obiectivelor la care se asigură securitatea și paza În proprietatea organizației/contract de închiriere/contract de comodat/altă formă juridică Alte mențiuni
  * se vor specifica imobilul la care s-au asigurat securitatea și paza și localitatea   
     
     
     
  1.5. Cheltuieli conexe de expertiză și audit Tipul serviciului Suma
  * se vor specifica imobilul pentru cure s-au asigurat expertizăși audit, precum și localitatea   
      
      
     Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  2.Cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii (2.1.+2.2.) din care: 2.1. Cheltuieli de personal 2.2. Cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii     
   2.1. Cheltuieli de personal Valoarea totală a contribuțiilor plătite către stat Nr. angajați Nr. colaboratori Alte mențiuni
       
     
  2.2. Cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii Cheltuieli aferente deplasărilor, cheltuieli pentru servicii specializate de medicina munciiSuma aferentă fiecărui tip de cheltuială
   * se va specifica tipul cheltuielii  
      
     Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  3.Cheltuieli pentru perfecționarea șiformarea continuă a personalului     
     Tematică Nr. total participanți Locul și perioada de desfășurare
      
       
     Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  4.Cheltuieli pentru editarea, tipărirea și distribuția de carte, publicații precum și de manuale școlare (4.1.+4.2.+ 4.3.+4.4.) din care: 4.1. Carte 4.2. Publicații 4.3. Manuale școlare 4.4. Cheltuieli necesare realizării activității de editare, tipărire și distribuție de carte, publicații precum și de manuale școlare    * nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9
   4.1. Carte Titlu Autor Nr. ediție/ Tiraj Suma
      * nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9
       
       
  4.2. Publicații Titlu Autor Nr. apariții/ Tiraj Suma
      *) nu se vor include drepturilede autor, acestea se vor raporta la punctul 9
       
       
  4.3. Manuale școlare Titlu Tiraj Suma
     * nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9
      
      
  4.4. Cheltuieli necesare realizăriiactivității de editare, tipărire șidistribuție de carte, publicații precum și de manuale școlare*) Tip cheltuieli Suma Localitatea/în proprietatea organizației/contract de închiriere/contract de comodat/altă formă juridică
  *) se vor raporta în cazul în care realizarea activității de editare, tipărire și distribuție de carte, publicații precum și de manuale școlare se desfășoară în alte imobile decât cele de la pct. 1   * se vor preciza localitatea și în cazul contractelor de închiriere și comodat se va specifica calitatea de persoanăfizică sau juridică a celeilalte părți contractante
      
      
        
    Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  5.Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presăscrisă, cheltuieli pentru realizarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media (5.1.+5.2.+5.3+5.4) din care:5.1. Cheltuieli necesare activității de realizare, publicareși difuzare a materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media 5.2. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia 5.3. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor de presă scrisă 5.4. Cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv     
  5.1.Cheltuieli necesare activității de realizare, publicare și difuzare a materialelor multimedia și de presăscrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuniradio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media Tip cheltuială Suma Localitatea/în proprietatea organizației/contract de închiriere/contract de comodat/altă formă juridică
   * cheltuielile necesare funcționării spațiilor în care se realizează materialele multimedia se vor raporta la acest punct doar în cazul în care sunt alte imobile decât cele prevăzute la pct. 1 și pct. 4   * Localitatea și în cazul contractelor de închiriere și comodat se va specifica calitatea de persoană fizică sau juridică a celeilalte părțicontractante
      
    
   5.2. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia Tipul Titlul Nr. de exemplare Tipuri de cheltuieli/ servicii Suma
  * drepturile de autor aferente realizării materialelor multimedia se vor raporta la punctul 9      
        
     
  5.3. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor de presă scrisă Tipul Titlul Nr. de exemplare Tipuri de cheltuieli/ servicii Suma
  * drepturile de autor aferente realizării materialelor de presă scrisă se vor raporta la punctul 9      
     
  5.4. Cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv Tipul Titlul Nr. de emisiuni/durata Tipuri de cheltuieli/ Suma
  * drepturile de autor aferente realizării emisiunilor radio-tv se vor raporta la punctul 9      
        
     
    Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  6.Cheltuieli pentru organizarea/ participarea la întruniri ale membrilor și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate (6.1+6.2+6.3), din care 6.1. Întruniri ale membrilor în țară conform statutului 6.2. Alte asemenea manifestări în țară și în străinătate 6.3. Cotizații/contribuții ale organizației în calitate de membru în organizații neguvernamentale internaționale, nepolitice din domeniul drepturilor omului și minorităților naționale     
    Numărul întrunirilor Nr. participanți Suma
  6.1. Întruniri ale membrilor în țară conform statutului   
   
   Numărul întrunirilor Nr. participanți Locul și perioada de desfășurare Suma
  6.2. Alte asemenea manifestări în țară și în străinătate    
   
   Denumirea organizației Valoarea contribuției/cotizației internaționale Perioada pentru care se cotizează/contribuie
  6.3. Cotizații/contribuții ale organizației în calitate de membru în organizații neguvernamentale internaționale, nepolitice din domeniul drepturilor omului și minorităților naționale   
     
     
   Valoare totală estimată Total valoare (lei) realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  7.Cheltuieli pentru organizarea/ participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi deexperiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate (7.1+7.2+7.3), din care: 7.1. Acțiuni culturale, științificeeducaționale, sportive, simpozioaneîn țară și în străinătate 7.2. Tabere, schimburi de experiență, cursuri de formare perfecționare, vizite de documentare și de studiu în țară șiîn străinătate 7.3. Acțiuni în domeniul managementului operațional    
   Tip acțiune Nr. de acțiuni în țară Nr. de acțiuni în străinătate Nr. beneficiari(estimativ) Suma
  7.1. Acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane în țară și înstrăinătate     
   
  7.2. Tabere, schimburi de experiență, cursuri de formare/ perfecționare, vizite de documentare și de studiu în țară șiîn străinătate     
   
  7.3. Acțiuni în domeniul managementului operațional * rugăm a se specifica exact tematica     
       
    
    Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificarea/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  8. Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor și comunității (8.1.+8.2). din care: 8.1. Bunuri mobile 8.2. Bunuri imobile     
    Numărul investițiilor Sumă investiții
  8.1. Bunuri mobile   
   
  8.2. Bunuri imobile   
   
    Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificarea/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  9. Cheltuieli privind asigurarea proprietății intelectuale     
    Beneficiar Forma de proprietate intelectuală Titlu Suma
    *) se menționează tipul cheltuielilor  *) nu se vor include cheltuielile referitoare la editarea, realizarea, tipărireași distribuția materialelor, operelor, manuscriselor etc. pentru care se asigură cheltuielile de drept de autor
        
   
    Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificarea/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  10. Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale (10.1 + 10.2), din care: 10.1. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale 10.2. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale     
    Denumirea proiectului și perioada de derulare Autoritatea finanțatoare Procent cofinanțare Suma
  10.1. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale     
       
       
   
  10.2. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale     
       
       
   
   Valoare totală estimată (lei) Total valoare realizată și valori defalcate (lei) Procent de realizare total c/b (%) Justificarea/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  11. Asistență juridică, taxe notariale,expertiză juridică și extrajudiciară, audit (11.1+11.2+11.3+11.4), din care: 11.1 Asistență juridică 11.2. Taxe notariale 11.3. Expertiză juridică și extrajudiciară 11.4. Audit     
       
  11.1. Asistență juridică Obiectul și perioada de valabilitate a contractuluiSuma Alte mențiuni
  *) se va preciza valoarea contractelor de asistență juridică în funcție de obiectul lor    
      
   
  11.2. Taxe notariale Obiectul Suma Alte mențiuni
  *) se vor preciza obiectul taxelor notariale și valoarea totală a taxelor notariale plătite în perioada de referință    
   
  11.3. Expertiză juridică și extrajudiciară Obiectul Suma Alte mențiuni
  *) în cazul în care expertiza se referă la imobilele prevăzute la pct. 1, acestea se vor menționa doar la punctul 1.7. *) se va preciza obiectul expertizei   
      
   
  11.4. Audit Obiectul Suma Alte mențiuni
  *) În cazul în care auditul se referă la imobilele prevăzute la pct 1, acestea se vor menționa doarla rândul 1.7. *) se va preciza obiectul auditului   
       
   
  12. Total cheltuieli în perioada de raportare (12.1 + 12.2), din care:     
   12.1. cheltuieli efectuate din sumade la bugetul de stat (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)     
  12.2. cheltuieli efectuate din sumeprovenite din alte surse     
  Președinte ............. Nume, prenume .............. Semnătura, ștampilă ............... Responsabil financiar-contabil ..........Nume, prenume ................. Semnătura, ..................
  -----